In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege Provinziala di 22 de otober dl 1993, n. 171)2)
Regulamënt dl pruzedimënt aministratif 3)

1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
2)
Cëla nce l D.P.G.P. di 16 dei june 1994, n. 21.
3)
L titul ie unit sustituì nsci dal articul 1, coma 1, dla L.P. 4 de mei 2016, n. 9.

SEZION I
Furmazion di pruvedimënc aministratifs y di recursc

Art. 1 (Prinzips generei y delegificazion)                              delibera sentenza

(1)  L’atività aministrativa se tën a criteres de mparzialità, de fazion, d’economizità, de slune, de publizità, de trasparënza, de valivanza de tratamënt y dla chances, coche nce ai prinzips dl urdinamënt dla Union europeica per l arjunjimënt di fins preudui dala lege.  4)

(1/bis)  I raporc danter i sogec privac y l’aministrazion ie caraterisei da na culaburazion leala y da curetëza y crëta i uni ti cun cunfronc di autri.  5)

(1/ter)  L’aministrazion alesirea l azes ala pruzedures aministratives nce tres la scemplificazion dl lingaz adurvà per la redazion di ac aministratifs.  6)

(1/quater)  Acioche l'atività aministrativa sibe plu efizienta y trasparënta y per garantì i dërc digitei a zitadins y a mprejes, sustën l’aministrazion la partezipazion ala pruzedura aministrativa y l dërt d’azes ai documënc aministratifs tres l’adurvanza dla tecnologies dla nfurmazion y dla comunicazion y la nen segurea oradechël l’adurvanza ti raporc interns, cun l’autra aministrazions y cun i sogec privac. La realisea a chësc fin na plataforma digitela, la proietan y la urganisan a na maniera da garantì la sauridanza de consultazion, la cumprenscibltà y l’azescibltà scëmpla a uni categuria de utënc.  7)

(2)  La strutures urganisatives dla Provinzia, dl’aziendes y di ënc che depënd da d’ëila ie struturedes a na maniera che la pruzedures sibe plu scëmples, tambën a livel dla cumpetënzes che a livel di sistems y mesuns de lëur, dla destribuzion dl personal y di lëures y nce dla culaburazions da dedora.

(3)  Per i fins nunziei ti comes 1, 1/quater y 2, y tla usservanza di prinzips di articuli suzessifs, vëniel regulà cun regulamënt, nce n mudazion o ntegrazion de normes de lege n forza, do che l ti ie unit comunicà al Cunsëi provinziel:  8)

 1. l’urganisazion y l funzionamënt di organns colegiai dla Provinzia, co i reurganisé y i tré adum te n organn sëul, sce si ativiteies ie cunliedes. L possa nce unì smendrì la cumpëida de si cumëmbri y, sce i organns ne ie nia de bujën a uni moda, possen i tò ju o i sustituì;  9)
 2. la modaliteies y i tiermui preudui per la pruzedures aministratives singules, co les tré adum sce les à da nfé cun la medema atività privata o publica. L ie te chësc cajo da tenì cont dla sort de atività y dla natura di pruvedimënc, da cialé de smendrì la fases defrëntes, l numer di organns provinziei che tol pert, da razionalisé la cumpetënzes y i cuntroi, da eliminé l’acurdanzes y i cunsënsc che ne muessa nia vester y da trasferì i pudëies dezijionei a organns monocratics o a direzions aministratives, sce chisc ne se damanda nia, pervia de si gran mpurtanza, che i vënie eserzitei te na forma colegiala; 10)
 3. i documënc che ie da njunté ala dumandes per l'emiscion di pruvedimënc aministratifs;
 4. la soprescion dla pruzedures che ne curespuend nia plu ai fins y ai obietifs fundamentei dla legislazion de setor o che cuntrastea cun i prinzips dl urdinamënt giuridich dla Union europeica (UE); 11)
 5. la soprescion dla pruzedures che cumporta plu custimënc che vantajes per l’aministrazion y per i zitadins, nce tres la sustituzion dla atività aministrativa direta, cun formes de regulamentazion autonoma da pert dla persones nteressedes;
 6. adatamënt di regulmënc sustanziei y de pruzedura dl’atività y di ac aministratifs ai prinzips dla normativa dla UE; 12)
 7. la soprescion dla pruzedures che desvieia dala normes de pruzedura de carater generel, canche la rejons che giustifichea n regulamënt de setor speziel ne ie nia plu dates.  13)

(4)  14)

(5)  L’atività aministrativa se urientea aldò dl prinzip dl svilup sustenibl, per garantì che l acuntentamënt di bujëns dla generazions da ncuei ne limiteie nia la cualità dla vita y la pusciblteies dla generazions dl daunì. I criteres per purté inant n svilup sustenibl vën fissei cun n regulamënt. 15)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren - Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000 - Personale docente - unificazione tra scuole - unica graduatoria dei docenti - Procedimento amministrativo - limiti al principio tempus regit actum - applicabilità dello jus superveniens a tutti gli atti del procedimento
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 123 vom 29.04.1998 - Wettbewerb - Verlust eines Dokumentes eines Bewerbers - Pflicht zur Anforderung eines Duplikats
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998 - Autorizzazioni per commercio - inapplicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni statali - art. 41 CostituzioneInapplicabilità nel territorio provinciale della L. 7.8.1990 n. 241Motivazione - pluralità di motivi - basta la fondatezza di uno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 67 del 25.03.1998 - L. 7.8.1990 n. 241 e L.R. 31.7.1993 n. 13 - non si applicano agli atti della Provincia Piano di attuazione di iniziativa privata - nessuna notificazione individualePiano di attuazione ad iniziativa privata - è norma regolamentare di rango inferiore Norme di attuazione del P.U.C - parcheggi nel sottosuolo per edifici esistenti
4)
L articul 1, coma 1, ie n iede unì sustituì dal articul 2, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9 y l ie pona unì mudà nsci dala L.P. di 11 de lugio 2018, n. 10.
5)
L articul 1, coma 1/bis, ie unit njuntà dal articul 2, coma 2, dla L.P. 4 de mei 2016, n. 9.
6)
L articul. 1, coma 1/ter, ie uni njuntà dal articul 2, coma 2, dla L.P. 4 de mei 2016, n. 9.
7)
L articul 1, coma 1/quater ie uni njuntà dal articul 2, coma 2, dla L.P. 4 de mei 2016, n. 9.
8)
La vianvieda dl articul 1, coma 3, ie unit mudà nsci dal articul 2, coma 3, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
9)
Cëla nce l D.P.P. di 25 de lugio 2014, n. 26.
10)
Cëla nce l D.P.P. di 21 de merz 2019, n. 6.
11)
L pustom d), dl articul 1, coma 3, ie unì mudà nsci dal articul 6, coma 1, dla L.P. di 17 de nuvëmber 2017, n. 21.
12)
L pustom f), dl articul 1, coma 3, ie n iede unì mudà dal articul 2, coma 4, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9, y dadedò dal articul 6, coma 2, dla L.P. di 17 de nuvëmber 2017, n. 21.
13)
L coma 3 ie unit modificà dal articul 14 dla lege provinziela di 13 de merz dl 1995, n. 5, dal articul 30 dla lege provinziela di 21 de jené dl 1998, n. 1 y dal articul 1 dla L.P. di 19 de fauré dl 2001, n. 4.

Cëla l articul 11 dla lege provinziela di 21 de jené 1998, n. 1:

Art. 11 (Scemplificazion di formulares dla Provinzia)

(1) Duc i formulares y modiei adurvei dal’aministrazion provinziela ti raporc cun la zitadines y i zitadins te duc i ciamps nce te chël dla tecnologies modernes muessa unì cunzepii aldò de na strutura y na mpustazion grafica standardiseda y dëssa unì scemplifichei y puscibilmënter smendrii te si cuantità.

(2) La Jonta provinziela dà ora l regulamënt d’esecuzion relatif.

(3) Tl lim de tëmp de un n ann do la jita n forza dla lege ejaminea la Repartizion servijes zentrei si atuazion y prejentea na relazion lessù.

14)
L articul 1, coma 4, ie unit abrogà dal articul 38, coma 1, pustom a) dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
15)
L articul 1, coma 5, ie unì njuntà dal articul 32, coma 1, dla L.P. di 10 de jené 2022, n. 1.

Art. 1/bis     16) delibera sentenza

massimeVerfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Februar 2014, Nr. 19 - Buchhalterische und Verwaltungshaftung im öffentlichen Dienst –Zuständigkeit des Staates – Unzulässigkeit von Ausnahmen auf Landesebene – Zulage für geschäftsführende Führungskräfte
16)
L articul 1/bis ie unit abrogà dal articul 38, coma 1, pustom b) dla L.P. di 23 de dezëmber 2015, n. 18.

Art. 1/ter (Ciamp d’aplicazion) 17)   delibera sentenza

(1)  Chësta lege vën aplicheda al’atività aministrativa dla Provinzia autonoma de Bulsan, dl’aziendes y di ënc che depënd da chësta o de chëi che l urdinamënt toma te si cumpetënzes, nce deleghedes, dla istituzions dl sistem provinziel de istruzion y furmazion y, n generel, di organisms de dërt publich costituii da chësta y denuminei cochemei.

(2)  I sogec privac sëurastanc al eserzize d’ativiteies aministratives per cont di ënc nunziei tl coma 1 assegurea l respet di criteres y di prinzips aldò de chësta lege, cun n livel de garanzia nia mënder de chël a chël che l’aministrazions publiches muessa se tenì. 18)

massimeDekret des Landeshauptmanns vom 19. April 2021, Nr. 15 - Durchführungsverordnung über die Funktionsweise der Dienststellenkonferenz
17)
Cëla nce l D.P.P. di 13 de jenà 2020, n. 4.
18)
L articul 1/ter ie unit njuntà dal articul 3, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 1/quater (Mesures per avané la cualità tl’aministrazion provinziela)      delibera sentenza

(1) L diretëur generel dla Provinzia fej periodicamënter l’analisa y l monitoraje di cosć per l’aministrazion de duc i pruzedimënc, de si tëmps de dejeujamënt, di cosć de carater economich y dla spëises burocratiches a cëria di zitadins y dla mprejes, se nuzan nce dla culaburazion di partner soziei. I tëmps efetifs de cuntlujion di pruzedimënc aministratifs che à la majera fazion sun i zitadins y sun la mprejes vën muserei y monitorei periodicamënter y publichei sun la plata web istituzionela, tla sezion “Aministrazion trasparënta.” 19)

(2) Tl cuarto ann dla legislatura respetiva njinia l diretëur generel na relazion che reverda l’atività nunzieda tl coma 1, ti sometan ala Jonta provinziela la prupostes de razionalisazion y i ntervënc de cumedura che ie de bujën per miuré l’efizienza y la fazion dl’azion aministrativa. La relazion vën prejenteda tl Cunsëi provinziel ala cumiscion legislativa cumpetënta y la vën oradechël publicheda sun la plata dla Provinzia. 20) 21)

massimeBeschluss vom 19. März 2024, Nr. 147 - Verwaltungsverfahren mit einer längeren Frist für den Verfahrensabschluss 2024
massimeBeschluss vom 27. Februar 2018, Nr. 169 - Verwaltungsverfahren mit einer längeren Frist für den Verfahrensabschluss 2018
19)
L articul 1/quater, coma 1, ie unì mudà nsci dal articul 3, coma 1, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.
20)
L articul 1/quater ie unit njuntà dal articul 4, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
21)
L articul 1/quater, coma 2, ie unì mudà nsci dal articul 3, coma 1, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.

Art. 2 (Criteres per l'atribuzion de vantajes economics)                                                           22)  delibera sentenza

(1) La Jonta provinziela, cun delibrazion da publiché tl Buletin Ufiziel dla Region, determinea danora i criteres per la cunzescion de suvenzions, cuntribuc, sustenimënc, borses de stude, premies, ncurajamënc y aiuc finanzieres y l’atribuzion de vantajes economics de uni sort a persones, sozieteies y ënc publics y privac, coche nce la manieres de licuidazion de chisc y la documentazion de spëisa che ie da prejenté n chësc cont. Per i ënc y i sogec che ne à nia n fin de davani y che ie atifs tl ciamp dl’assistënza, dl sustëni dla familia, dl lëur, dla sanità, dla prutezion zevila, dla istruzion, dla cultura, dl sport, dl frabiché abitatif alesirà, coche nce dla defendura dla cuntreda y dl ambient, possa la documentazion vester limiteda ala soma dl vantaje economich cunzedù, restan mpe la ublianza dl’atestazion dl dejeujamënt dla scumenciadiva ntiera lasceda pro al sustenimënt y la facultà de cuantifiché la prestazions pitedes dai ënc y dai sogec nstësc.  23)  24)

(1/bis) L relevamënt dla situazion economica de persones fisiches per la cunzescion de suvenzions, cuntribuc, stipendiums, premies, sustenimënc, aiuc finanzieres y l’atribuzion de vantajes economics de ce sort che mei, vën fat sun la basa di criteres per la detlarazion unificheda dl davani y dl patrimone, stabilii cun regulamënt d’esecuzion.  25)

(1/ter) Al fin dl cuntrol y dl svilup di criteres per la detlarazion unificheda dl davani y dl patrimone aldò dl coma 1/bis, à la Provinzia azes ai dac che curespuend ai benefizienc y ala prestazions di ënc publics che se nuza di criteres nunziei per la gestion dla prestazions respetives.  26)

(2) La strutura aministrativa respunsabla dla pruzedura verifichea sce la scumenciadives suvenzionedes vën tenides aldò dla regules sun la basa de contes, de cuntrac o d’autra documentazions adatedes, che vën stabilides, setor per setor, tla deliberazions nunziedes tl coma 1, y nce n basa ala detlarazion dla persona che damanda l alesiramënt economich. Te chësta muessel unì detlarà che la cundizions y i recuisic scric dant dala lege vën adempìi y l muessa unì specificà i ufizies o ënc pra chëi che l ie unit fat o l unirà fat d'autra dumandes per n alesiramënt economich per la medema scumenciadiva.

(2/bis) Per i alesiramënc liei ai ntervënc de costruzion o ressanamënt possa i criteres per l’atribuzion de vantajes economics udëi danora che la licuidazion di cuntribuc per lëures de costruzion y de miuramënt dl terac vënie fata, ti lims dla spëisa lasceda pro, tres l’aplicazion, ala cuantità di lëures dejëuc, di priejes uniteres o dla somes pausciales, apurvei n ucajion dla cunzescion dl alesiramënt, cun la njonta, ulache udù danora dai criteres de setor curespundënc, de na cuota fisseda danora per spëises genereles y cëries defrëntes. La detlarazion dl’esecuzion regulera di lëures, data ora da n prufesciunist abilità n basa al stat parziel o finel di lëures, vel coche documentazion adateda per la licuidazion dl vantaje economich.  27)

(2/ter) Tl respet dl prinzip dla scemplificazion di pruzedimënc aministratifs possa i criteres per l’atribuzion di vantajes economics udëi danora che la documentazion de spëisa vënie sustituida da na lista ressuntiva dla spëises abudes. Ala lista, da chëla che l muessa vester da udëi i detai essenziei dla documentazion de spëisa, vëniel njuntà na detlarazion dl reprejentant legal de chi che se damanda l alesiramënt, che atestea che la spëises ie unides fates.  28)

(2/quater) I ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, se cruzia, tl respet dla normativa sun la prutezion di dac persunei, dl barat dla nfurmazions sun la cunzescion de vantajes economics de ce sort che mei paiei ora dai ënc nstësc.  29)

(3) Uni strutura aministrativa respunsabla de paië ora i alesiramënc economics fej cuntroi a cajo tla mesura de almanco l sies percënt dla scumenciadives sustenides. La manieres vën determinedes dala Jonta provinziela aldò dl coma 1; la possa nce se jué de esperc da dedora. 23)

(4) Danter la spëises lascedes pro a cuntribut iel te uni cajo stlut ora chëles n referimënt ala chëutes sun l davani y sun l patrimone, ora che la chëuta sun l’ativiteies produtives. L vën oradechël lascià pro a cuntribut la cëries respidledes coche cuntribuc previdenziei.  30)

(5) La strutures dl’Aministrazion provinziela ie autorisedes a dé su a ënc privac sot a cuntrol publich provinziel l sustëni aministratif y cuntabl, nce sun plataformes digiteles, per la gestion dla dumandes de cunzescion de vantajes economics liei ala mesures dla Provinzia per afrunté l’emergënza dl SARS-CoV-2 o per sustenì l svilup economich do la pandemia y cun i mesuns asseniei ala Provinzia per chësc fin da istituzions naziuneles y internaziuneles. La maniera de trasferimënt y de destribuzion di vantajes economics ai benefiziac ie fisseda te n cuntrat de servisc spezifich, te chël che l ie preudù l’adurvanza de plataformes digiteles y tecnologies prugressives per l’aministrazion, l cuntrol y la licuidazion di benefiziac. 31)

(6) I afidamënc aldò dl coma 5 possa nce unì fac per l sustëni aministratif y cuntabl pra l’atuazion dl Plan Naziunel per l se Refé y la Resilienza (PNRR). La manieres de sustëni ie stabilides tl cuntrat de servisc.  32)

massimeDelibera N. 1330 del 17.08.2010 - Delega di funzioni
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49 - Competenza e giurisdizione - contributi e finanziamenti - posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo - intimazione di restituzione di un importo già erogato - giudice ordinario
massimeDelibera N. 331 del 09.02.2009 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico
massimeDelibera N. 1022 del 31.03.2008 - Approvazione delle regole sull'ammissiblità delle spese ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006
massimeDelibera N. 4739 del 28.12.2007 - Criteri per la concessione di contributi a sensi dell'articolo 10 della L.P. 37/1974
massimeDelibera N. 2033 del 06.06.2006 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 - Determinazione modalità controlli a campione di cui all'art. 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006 - Ricorso giurisdizionale avverso atto applicativo di provvedimento presupposto non impugnato - inammissibilità
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005 - Widerruf von Beiträgen für Industrie und Gewerbe - Berufung auf allgemeine Gründe des öffentlichen Interesses und auf allgemeine Verwaltungspraxis ungenügend
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005 - Widerruf von Beiträgen wegen Nichterfüllung einer Auflage - betrifft ein subjektives Recht
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004 - Ablehnung von Kulturbeiträgen - Begründung - Nichtberücksichtung der Beitragskriterien - Vorzug bestimmter Projekte ist rechtswidrig - nachgeschobene Begründung nicht statthaft
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004 - Widerruf von Beiträgen und Finanzierungen - Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit - Unterscheidung zwischen rechtmäßigem Interesse und subjektivem Recht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004 - Artigianato - finanziamento di investimenti - delibera G.P. ha natura regolamentare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003 - Impianti idroelettrici - diniego di contributo provinciale - sentenza TAR - jus superveniens
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003 - Risarcimento del danno per azione amministrativa - Giudice amministrativo - decorrenza del termine - illegittimo ritardo nel pagamento di contributo in denaro: è produttivo di danni interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002 - Sovvenzioni provinciali per investimenti aziendali - competenza e giurisdizione - revoca di contributi illegittimi - termine prescrizionale - motivazione per relationem - intervento in via di autotutela - non servono i pareri richiesti per la concessione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002 - Contributi illegittimi artigianato - revoca - giurisdizione del Giudice amministrativo
massimeDelibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 367 vom 19.12.2001 - Finanzierung von Wasserkraftwerken - Aussetzung sine die der Beitragsleistungen mit einfachem Verwaltungsakt
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 23.11.1998 - Incentivi per l'artigianato - illegittimità di una delibera della Giunta provinciale che si discosta dalla legge provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996 - Agevolazioni per azienda esercente commercio ambulante - definizioneDiniego di provvidenze - indicazione della relativa norma vale come motivazione
22)
L titul tl test tudësch ie unì mudà nsci dal articul 3, coma 1, dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8.
23)
L articul 2 ie unit sustituì dal articul 2 dla L.P. di 19 de fauré 2001, n. 4.
24)
L art. 2, coma 1 ie n iede unì baratà ora dal art. 24 dla L.P. di 23 de lugio 2007, n. 6, po iel unì mudà dal art. 15, coma 1, dla L.P. di 23 de dezëmber 2014, n. 11 y dal art. 5, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9. L test tudësch ie unì mudà dal art. 3, coma 1, dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8. Ala fin iel unì mudà nsci dal art. 1, coma 1, dla L.P. di 29 de juni 2023, n. 12.
25)
L articul 2, coma 1/bis, ie unit njuntà dal articul 7, coma 2, dla L.P. di 17 de jené 2011, n. 1, y dadedò mudà tl test tudësch dal art. 3, coma 1, dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8.
26)
L articul 2, coma 1/ter, ie unit njuntà dal articul 4, coma 1, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8, y dadedò mudà tl test tudësch dal articul 3, coma 1 dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8.
27)
L articul 2, coma 2/bis, ie unit njuntà dal articul 15, coma 2, dla L.P. di 23 de dezëmber 2014, n. 11.  y dadedò mudà tl test tudësch dal articul 3, coma 1 dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8.
28)
L articul 2, coma 2/ter, ie unit njuntà dal articul 15, coma 2, dla L.P. di 23 de dezëmber 2014, n. 11, dadedò mudà tl test tudësch dal articul 3, coma 1 dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8.
29)
L articul 2, coma 2/quater, ie unit njuntà dal articul 5, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
30)
L articul 2, coma 4, ie unit njuntà dal articul 15, coma 3, dla L.P. di 23 de dezëmber 2014, n. 11.
31)
L art. 2, coma 5, ie unì njuntà dal art. 1, coma 1, dla L.P. di 23 de lugio 2021, n. 5, y dadedò mudà nsci dal art. 17, coma 1, dla L.P. di 9 de jené 2023, n. 1.
32)
L art. 5, coma 6, ie unì njuntà dal art. 17, coma 2, dla L.P. di 9 de jené 2023, n. 1.

Art. 2/bis (Giapé vantajes economics zënza l dërt de i giapé)                                             delibera sentenza

(1) Sce l unissa ora da n cuntrol che l cuntenut dla detlarazion ne curespuende nia ala urità o che l mancia nfurmazions che ëssa messù unì dates sëura, pierd l detlarënt, restan mpe l’aplicazion dla straufonghes penales eventueles, dut l vantaje economich cunzedù cun pruvedimënt n basa ala detlarazion faleda. La soma che muessa n cajo unì retuda ne daussa nia vester plu auta che cin iedesc mo ntant l vantaje economich giapà zënza nen avëi l dërt.  33)

(1/bis) L resta a uni moda mpe i ntervënc, nce economics, a bën di minorens y per situazions familieres y sozieles particuleres, definii dala Jonta provinziela. 34)

(2) Cun l pruvedimënt de revucheda o d'archiviazion vëniel nce scrit dant che la persona che à cumetù l’azion o l’omiscion o l ënt da d’ëila reprejentà ne daussa nia plu giapé vantajes economics per n tëmp de nchin a 5 ani dala data dl pruvedimënt nstës. La pruibizion de giaudëi de vantajes economics possa unì limiteda a strutures d’urganisazion o prestazions singules.  35)

(3) 36)

(4) Sce per i fac nunziei tl coma 1 ie la soma giapeda zënza nen avëi l dërt unfat auta o mëndra de 3.999,96 euro, vëniel aplicà la straufonga aministrativa dl paiamënt de na soma da 500,00 a 25.822,00 euro. Chësta straufonga ne daussa nia superé l tripl dl vantaje giapà. L resta mpe l'aplicazion de sanzions penales eventueles.  37)  38)

(4/bis) La despusizions nunziedes tl coma 4 vën aplichedes nce ai fac liei dan la jita n forza de chësc articul, sce i ie plu vantajëus, ora che sce l pruvedimënt de paiamënt dla straufonga ie deventà definitif.  39)

(5) 40)

massimeBeschluss vom 31. Mai 2022, Nr. 382 - Festlegung der Maßnahmen laut Absatz 1/bis des Artikels 2/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49 - Competenza e giurisdizione - contributi e finanziamenti - posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo - intimazione di restituzione di un importo già erogato - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008 - Intimazione alla restituzione contributo ex L.P. n. 4/1997 - omissione impugnativa della presupposta delibera giuntale di revoca - inammissibilità del ricorso giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 247 del 28.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - ripetizione di contributi indebitamente erogati - obbligo di recupero - buona fede del percipiente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006 - Procedimento di recupero di crediti - disciplina non va applicata meccanicamente - comunicazione di avvio - credito al commercio - cessione di azienda - decadenza dei contributi - nomen juris attribuito all'atto dall'amministrazione - irrilevanza - differenza tra decadenza e revoca
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005 - Edilizia abitativa agevolata -revoca di agevolazioni - controlli - comunicazione della Polizia municipale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004 - Erogazione di contributi provinciali per corsi di lingue - parziale idonea documentazione di spesa
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004 - Widerruf von Beiträgen und Finanzierungen - Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit - Unterscheidung zwischen rechtmäßigem Interesse und subjektivem Recht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
33)
L articul 2/bis, coma 1, ie n iede unit sustituì dal articul 18, coma 1, dla L.P. di 23 de dezëmber 2010, n. 15, pona mudeda dal articul 4, coma 2, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8, y ala fin sustituì nsci dal articul 6, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
34)
L articul 2/bis, coma 1/bis, ie unì metù ite dal articul 3, coma 3, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.
35)
L articul 2/bis, coma 2, ie n iede unit sustituì dal articul 18, coma 1, dla L.P. di 23 de dezëmber 2010, n. 15, y pona dal articul 6, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9. Cëla nce l articul 39, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
36)
L articul 2/bis, coma 3, ie unit abrogà dal articul 38, coma 1, pustom b), dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
37)
L articul 2/bis ie unit njuntà dal articul 35 dla L.P. di 28 de dezëmber 2001, n. 19, mudà dal articul 15 dla L.P. di 28 de lugio 2003, n. 12, sustituì dal articul 1, coma 1, dla L.P. di 10 de juni 2008, n. 4. Cëla nce la norma transitora nunzieda tl articul 47, coma 1, dla L.P. di 10 de juni 2008, n. 4.
38)
L articul 2/bis, coma 4, ie n iede unit mudà dal articul 4, coma 4, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8, y pona dal articul 6, coma 3, dla L.P. 4 de mei 2016, n. 9. Cëla nce l articul 39, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
39)
L articul 2/bis, coma 4/bis, ie unit njuntà dal articul 4/bis, coma 1, dla L.P. di 26 de jené 2015, n. 1 respetivamënter dal articul 11, coma 1, dla L.P. di 25 de setëmber 2015, n. 11, y pona mudà dal articul 6, coma 4, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9. Cëla nce l articul 39, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
40)
L articul 2/bis, coma 5, ie unit njuntà dal articul 21, coma 2, dla L.P. di 20 de dezëmber 2012, n. 22, y pona abrogà dal articul 38, coma 1, pustom b), dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 2/ter  41)

41)
L articul 2/ter ie unit njuntà dal articul 35 dla L.P. di 28 de dezëmber 2001, n. 19 y dadedò abrogà dal articul 38 dla L.P. di 26 de lugio 2002, n. 11.

Art. 3 (Tiermui)                        delibera sentenza

(1) I tiermui per prejenté recursc gerarchics ordineres y straordeneres, per i cuntroi de legitimità y de merit, per l’esprescion de arac obligatores y lienc ne possa nia unic spustei. Spustei ne possa ënghe nia unì i tiermui preudui dal’aministrazion per l’amiscion a cuncorsc publics, a ejams y a garejedes d'apalt y a uni autra atività te chëla che l ie preudù la furmazion de graduatories per i damandënc nteressei da n pruvedimënt aministratif.

(2) I tiermui de prejentazion dla dumandes per giapé vantajes economics d'uni sort vën determinei dala Jonta provinziela aldò dl articul 2, coma 1.

(3) Sce l tiermul nunzià ti comes 1 y 2 toma sun n di de festa o sun n di n chël che i ufizies dla Provinzia ie stluc, vën l tiermul spustà de dërt sun l proscim di de lëur n chël che i ufizies ie davierc.  42)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 238 del 26.06.2007 - Ricorso giurisdizionale - rimessione in termini - errore scusabile - condizioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001 - Ricorso giurisdizionale - termine biennale di perenzione - appalti pubblici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001 - Gara pubblica - offerte - indicazione della percentuale di ribasso - decorrenza del termine di impugnazione - domanda di risarcimento del danno formulata in pubblica udienza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999 - Termine di impugnazione di atti non pubblicati o comunicati - decorrenza dalla data di piena conoscenza dell'atto - Piano urbanistico - modifiche per opere sovracomunali da parte della Giunta provinciale
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 388 vom 29.12.1998 - Anfechtungsfrist von Verwaltungsakten - Zeitpunkt der vollen Kenntnis - Beweislast Rechtschutzinteresse - akustische Immissionen durch ein Tanzlokal
42)
L articul 3 ie unit sustituì dal articul 15 dla L.P. di 28 de lugio dl 2003, n. 12.

Art. 4 (Dureda dl pruzedimënt)                                 delibera sentenza

(1) Sce l pruzedimënt aministratif vën nvià via d’ublinaza do na istanza o sce l muessa unì nvià via d’ufize, ie la strutures urganisatives di ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, ubliedes a l stlù ju espressamënter tres n pruvedimënt. Sce l’aministrazion ëssa da cunstaté che l’istanza ne possa nia unì rezevuda, sce la ne possa nia unì lasceda pro, sce l ne ti po nia unì jit do o sce la ne ie nia de rejon, stlujela ju l pruzedimënt cun n pruvedimënt espressif scrit te na forma scemplificheda y la mutivazion relativa ie metuda adum da n referimënt sintetich y da ntënder dl fat o dla rejon giuridica ratei ressolutifs. Tl cajo de pruvedimënt tla forma scemplificheda ne vëniel nia aplicà l articul 11/bis.

(2) L diretëur dla repartizion cumpetënta, o sun si delega l diretëur dla strutura urganisativa, dà l orden d’archiviazion dl pruzedimënt do che l ie unit comunicà o stlut ju l pruvedimënt de cuntlujion o sce l ne se porta nia pro per l’aministrazion la ublianza de se ativé pervia de na istanza o de n raport d’ufize.

(3) La documentazion y la istanzes prejentedes a na strutura urganisativa defrënta da chëla cumpetënta a les giapé, ma che toca pra l’aministrazion provinziela o pra i ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, o prejentedes tres la Purtela per la relazions cun l publich vën mandedes d’ufize ala strutura cumpetënta.

(4) L tiermul per la cuntlujion dl pruzedimënt ie de 30 dis. Canche l ie, tenì cont dla sustenibltà di tëmps per la urganisazion aministrativa, dla natura di nteresc publics stravardei o dla cumplessità particulera dl pruzedimënt, assolutamënter de bujën de n tiermul plu lonch de 30 dis per la cuntlujion dl pruzedimënt, vën chësc tiermul fissà cun delibrazion dla Jonta provinziela, che ie da publiché tl Buletin Ufiziel dla Region. Chësc tiermul ne daussa nia vester plu lonch de 180 dis. L resta mpe i tiermuli defrënc stabilii da despusizions normatives. 43)

(5) Ora che sce l ne ie nia stabilì autramënter destoma l tiermul nunzià tl coma 4 pian via dala data de rezevuda dla istanza da pert dl’aministrazion cumpetënta tl cajo de pruzedimënt a istanza de pert y dala data de vianvieda de pruzedimënt tl cajo de pruzedimënt ativà d’ufize.

(6)  L tiermul nunzià pra l coma 4 vën sburdlà te chisc caji: 44)

 1. n pendënza dl tiermul assenià aldò dl articul 15/bis, coma 1, pustom b), per la prejentazion de lecurdanzes scrites y documënc;
 2. n pendënza dl tiermul de n tëmp nia plu lonch che 30 dis assenià aldò dl articul 12, coma 1, pustom a), y eventualmënter slungià, per rejons giustifichedes y sun istanza mutiveda dl nteressà, al plu de mo 30 dis mplù, per la relasceda de detlarazions y per la regularisazion o la ntegrazion de detlarazions o istanzes faledes o nia cumpletes – ulache amiscibles;
 3. n aspitanza dla emiscion d’arac de ublianza, de arac facultatifs y dla valutazions tecniches nunziedes ti articuli 19 y 20.

(7) L tiermul nunzià pra l coma 4 possa mé unì sburdlà un n iede y per n tëmp nia plu lonch de 30 dis per tò ite d’ufize nfurmazions o documënc aldò dl articul 5.  45)

massimeBeschluss vom 19. März 2024, Nr. 147 - Verwaltungsverfahren mit einer längeren Frist für den Verfahrensabschluss 2024
massimeBeschluss vom 27. Februar 2018, Nr. 169 - Verwaltungsverfahren mit einer längeren Frist für den Verfahrensabschluss 2018
massimeBeschluss vom 28. Dezember 2017, Nr. 1480 - Artikel 4 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22. Oktober 1993. Fristen für den Abschluss der Verfahren. Aufrechterhaltung der Rechtsgültigkeit des Beschlusses vom 15. November 2016, Nr. 1245 in geltender Fassung
massimeBeschluss vom 15. November 2016, Nr. 1245 - Verwaltungsverfahren mit einer längeren Frist für den Verfahrensabschluss (abgeändert mit Beschluss Nr. 205 vom 21.02.2017) (siehe auch Beschluss Nr. 1480 vom 28.12.2017)
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 271 - Atto amministrativo - annullamento in autotutela e rettifica - differenza
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24 - Più motivi di ricorso - il giudice non è vincolato a seguire l’ordine indicato dalla parte ricorrente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 01.10.2008 - Giudizio di ottemperanza - occorre atto di diffida e messa in mora -presupposto necessario
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 281 del 01.08.2007 - Verwaltungsakt - Korrektur eines materiellen Fehler im Selbstschutzwege
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - parte concettuale - delibera G.P. n. 4787/2003: natura regolamentare - parte tecnica: delibera G.P. n. 4147/05 - classificazione e localizzazione dei siti - siti da demolire - non possono essere equiparati ad aree vincolate ad espropriazione - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006 - Sentenza di annullamento per illegittimità formale di provvedimento amministrativo - conseguente obbligo per l'amministrazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 493 vom 17.11.2004 - Urbanistische Planung - Zuständigkeit Gemeinderat - kein verbindliches Initiativrecht von Privaten - Recht auf Abschluss eines Verfahrens - gesetzeswidrige Hinauszögerung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004 - Verwaltungsakt - Unterscheidung: schlichtweg bestätigender Akt und Akt mit bestätigender Wirkung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 04.07.2003 - Personale tecnico della Provincia - indennità libero-professionale - facoltà discrezionale dell'Amministrazione - ricorso giurisdizionale avverso silenzio rifiuto - diritto ad espressa pronuncia della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002 - Ricorso giurisdizionale - avverso silenzio della P.A. - poteri del giudice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999 - Atto amministrativo - inconfigurabilità di proroga di termine già scaduto
43)
L art. 4, coma 4, ie unì mudà nsci dal art. 1, coma 1, dla L.P. di 29 de juni 2023, n. 12.
44)
La frasa dl articul 4, coma 6, dl test tudësch, ie unida mudeda dal articul 3, coma 1, dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8.
45)
L articul 4 ie unit sustituì dal articul 7, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9. Cëla nce l articul 39, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 4/bis (Pudëi sustitutif)

(1) Sce l tiermul per la cuntlujion dl pruzedimënt de cumpetënza dl’aministrazion provinziela preudù dal articul 4 ie passà via zënza resultat, possa la pert che à dat ite la istanza cuntaté l diretëur generel dla Provinzia, a chël che l ti ie atribuì l pudëi sustitutif y che, tres la strutures urganisatives cumpetëntes, muessa stlù ju l pruzedimënt tl lim de tëmp curespundënt al mez de chël udù danora uriginelmënter.

(2) Tl cajo de pruzedimënc aministratifs de cumpetënza di autri ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, ti spieta l pudëi sustitutif al dirigënt plu aut dl ënt.

(3) Per i fins de chësc articul vëniel indicà sun la plata istituzionela di ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, per uni pruzedimënt, l soget cun si adres, a chël che l ie atribuì l pudëi sustitutif y pra chël che la pert che à dat ite la istanza possa damandé do.  46)

46)
L articul 4/bis ie unit njuntà dal articul 8, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 5 (Documentazion)                                                  delibera sentenza

(1) I dac liei a cuinuem, inuem, luech y data di nasciuda, zitadinanza y residënza possa unì desmustrei prejentan i documënc de recunescimënt curespundënc. L resta a uni moda mpe per l’aministrazion la puscibltà de verifiché ntan l pruzedimënt la urità y l’autentizità di dac cuntenii tl documënt d’identità o de recunescimënt.

(2) Per cie che reverda i fac, i stac y la cualiteies persuneles che ie debujën per l pruzedimënt sciche i fac che ie diretamënter cunesciui dala persona nteresseda, mé ora de chëi udui danora pra l coma 8, muessa la strutures urganisatives di ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, azeté, tla luegia dla documentazion scrita dant, na detlarazion sotscrita dla persona nteresseda.

(3) Sce la persona nteresseda detlarea che i fac, i stac y la cualiteies persuneles ie atestei te documënc che ie bele tl possés dla strutures urganisatives nunziedes pra l coma 2, y la nen dà i elemënc che ie debujën per ruvé leprò, se cruzia l respunsabl dl pruzedimënt d’ufize de i giapé o de nen giapé na copia. L vën oradechël azertà d’ufize i fac, i stac y la cualiteies persuneles che l’aministrazion che dejëuj l pruzedimënt o n’autra aministrazion publica muessa zertifiché.

(3/bis) Per la prejentazion de dumantes per l’atribuzion de vantajes economics de uni sort possa chël o chëla che fej dumanda adurvé la detlarazions aldò de chësc articul nce per fac, stac y cualiteies persuneles che possa unì zertifichei o atestei da sogec publics o privac de n auter stat cumëmber dla Union europeica. 47)

(4) L cuntrol sun la detlarazions nunziedes pra l coma 2 y l’acuisizion y l azertamënt d’ufize di fac, di stac y dla cualiteies nunziei pra l coma 3 vën mé dejëuc per via telematica; per chësc mët l’aministrazions zertificantes a despusizion dl’aministrazions che dejëuj l pruzedimënt i azesc a si banches dac, tl respet dla regules tecniches preududes tla materia d’aministrazion digitela y de prutezion di dac persunei.

(5) L vën a uni moda fat cuntroi a cajo adatei sun la urità dla detlarazions.

(6) Ora che per cie che ie udù danora dal articul 2/bis, sce l vën ora dai cuntroi nunziei pra l coma 5 o pra chëi nunziei pra l articul 2 che la detlarazions ne cuerspuend nia ala urità o che l ie unit prejentà na documentazion faleda, resta la persona detlarënta che à metù a jì l’azion n cunsapuda o cun gauja grieva, stluta ora per n tëmp nchin a n ann da pruzedures de cuncorsc d’afidamënt o de ncëries. L’estlujion vën aplicheda ala pruzedures de cuncorsc d’afidamënt o de ncëries che vën dejëutes tl’aministrazion che à abù n dann per gauja dla detlarazion nia nia curespundënta ala urità.

(7) Per defënder la reservatëza di dac sensibli, possa i dac da tò ite o da mandé mé cuntenì la nfurmazions curespundëntes a stac, fac y cualiteies persuneles preududes dala lege o da regulamënc y che ie propi debujën per arjonjer i fins per chëles che les vën acuisides.

(8)I zertificac medics, saniteres, di dutores di tieres, d’uriginn, de cunformità ala UE, dla marches o di brevec ne possa nia unì sustituii da n auter documënt, ora che n basa a despusizions de lege defrëntes tla materia. Duc i zertificac medics y saniteres damandei dala istituzions scolastiches per l dejeujamënt nia agonistich d’ativiteies sportives da pert di sculeies vën sustituii da n sëul zertificat d’idoneità al dejeujamënt nia agonistich d’ativiteies sportives, dat ora dal dutor de basa per dut l ann de scola. 48)

(9) I zitadins de Stac che ne fej nia pert dla Union europeica y che sta regulermënter tla Talia, possa se nuzé dla detlarazions sustitutives nunziedes te chësc articul tl lim di fac, di stac y dla cualiteies persuneles che possa unì zertifichei o atestei da pert de sogec publics o privac talians o che possa unì verifichei tl cheder di cuntroi a cajo udui danora da chësta lege. Per i zitadins dla Union europeica vel la manieres preududes per i zitadins talians.  49)

(10) Ti pruzedimënc nviei via sun istanza de pert, che à coche oget l'erogazion de vantajes cochemei denuminei, da pert dla aministrazion publica, o la relasceda de autorisazions y nulla osta cochemei denuminei, remplazea la detlarazions o l'acuisizion de dac y documënc nunziei ti comes 1, 2 y 3 uni sort de documentazion per la desmustrazion de duc i recuisic sogetifs y ogetifs damandei dala normativa de referimënt, sambën for restan mpe l respet dla despusizions dl codesc antimafia. 50)

massimeBeschluss vom 28. Dezember 2018, Nr. 1446 - Aktivierung der telematischen Antragstellung für Anträge des Grundbuches, welche die im Artikel 40-bis des g.v. Dekretes vom 1. September 1993, Nr. 385 angeführten Mitteilungen der Gläubiger zum Inhalt haben, durch die dort angeführten Gläubiger
massimeBeschluss vom 24. Mai 2016, Nr. 545 - Ausweitung der fakultativen Übermittlung der Anträge des Grundbuches für alle Rechtsanwälte Italiens und alle öffentlichen Körperschaften
massimeBeschluss vom 15. Dezember 2015, Nr. 1438 - Ausweitung der fakultativen Übermittlung der Anträge des Grundbuches für alle Notare Italiens
massimeBeschluss vom 27. Oktober 2015, Nr. 1236 - Digitale Agenda für Südtirol: Genehmigung des Strategiepapiers "Südtirol Digital 2020"
massimeBeschluss vom 7. Juli 2015, Nr. 808 - Aktivierung der IT-Governance der öffentlichen Verwaltung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006 - Contratti della P.A. - gara - offerte - direttiva 2004/18/CE - equiparazione mezzi elettronici con strumenti classici di comunicazione - offerta prodotta su supporto elettronico - prova della sicura provenienza da rappresentante legale impresa offerente - necessità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 431 del 30.09.2004 - Appalti pubblici - ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio - L. n. 68/1999 - semplice dichiarazione del concorrente
massimeDelibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)
47)
L‘articul 5, coma 3/bis, ie unit njuntà dal articul 1, coma 2, dla L.P. di 23 lugio 2021, n. 5.
48)
L articul 5, coma 8, ie unì mudà nsci dal articul 6, coma 4, dla L.P. di 17 de nuvëmber 2017, n. 21.
49)
L articul 5 ie unit sustituì nsci dal articul 9, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
50)
L articul 5, coma 10, ie unì njuntà dal articul 3, coma 4, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.

Art. 5/bis (Cunzescions de bëns publics)

(1) Restan mpé la despusizions stateles tla materia de cumbat dla criminalità urganiseda, daussel aldò dla lege sun la trasparënza mé unì assenià cunzescions ala sozieteies de crëta a cundizion che chësta sozieteies feje al savëi la identità di fidënc y se mpeniëie a fé al savëi per dut l tëmp dla cunzescion la identità de duc i fidënc dl daunì.

(2)A duc i autri sogec tla forma sozietera ti daussel mé unì dat cunzescions, sce la sozieteies de fidanza che à la partezipazion al capital de chisc y la sozieteies de fidanza che à la partezipazion de cuntrol, coche definida dal articul 2359, coma 1, dl codesc zevil, te sozieteies partezipantes al capital de chisc, ti fej al savëi al soget cunzesciuner l’identità de si fidanzienc y i se mpënia nce a fé al savëi la identità de duc i fidanzienc dl daunì. La sozieteies de fidanza, ubliedes a fé al savëi l’identità di fidanzienc aldò de chësc coma, che compra partezipazions de sogec bele tituleres de na cunzescion o la partezipazion de cuntrol de na sozietà partezipanta al capital de chisc, muessa comuniché l’identità di fidanzienc tl tëmp de 30 dis dala compra dla partezipazion. La medema sozieteies de fidanza muessa fé al savëi al cunzesciuner uni mudazion dla identità di fidanzienc, tl tëmp de 30 dis dala data canche i nen ie unic al savëi. Per la sozieteies cuotedes tla borsa ne vën la despusizions de chësc coma y chëles nunziedes tl coma 1 nia aplichedes. 51)

(3) Tl cajo che la ublianzes dessëura nunziedes ne vënie nia respetedes vën la cunzescion revucheda.

(4) I sogec, a chëi che l partezipea diretamënter o ndiretamënter sozieteies de fidanza o che ie nstësc sozieteies de fidanza y che à bele giapà na cunzescion de dërt publich dala Provinzia autonoma de Bulsan, muessa fé al savëi la identità di fidënc tl tëmp de 30 dis dala jita n forza de chësta lege, sce no ti vën revucheda la cunzescion.  52)

51)
L articul 5/bis, coma 2, ie unit sustituì nsci dal articul 1, coma 1, dla L.P. di 18 d’utober 2016, n. 21.
52)
L articul 5/bis ie unit njuntà dal articul 1, coma 1 dla L.P. di 19 de lugio 2011, n. 9.

Art. 6 (Cuntrac)                                                                              delibera sentenza

(1) I cuntrac pra chëi che la Provinzia ie una dla pertes muessa avëi tiermui y duredes segures. I tiermui y la duredes ne daussa nia vester n pëis, diret o ndiret, permanënt per l’aministrazion publica, sce no per rejons de bujën o de cunvenienza assoluta per l’aministrazion nstëssa, che ie da dé sëura tl pruvedimënt d’autorisazion per la stipulazion dl cuntrat.

(2) A vantaje dla pertes contraëntes ne daussel nia unì stipulà fic o provijions sun somes che ie n cajo da paië danora per l’esecuzion dl cuntrat. L ne daussa ënghe nia unì cunzedù antizipazions sun cie che n à da avëi o provijions a bën de terzi per ntermediazions tla cuestion.

(3) Sce ntan l’esecuzion de n cuntrat iel de bujën de n avanamënt o de n arbassamënt dl material, di servijes o di lëures, pona muessa la pert contraënta realisé chisc bujëns ala medema cundizions bele preududes dal cuntrat nchin a n valor nia sëura n cuinto dl priesc fat ora. Ti caji de somes plu autes à la pert contraënta l dërt de ressoluzion dl cuntrat y dl paiamënt di lëures realisei aldò dl cuntrat.

(4) Restan mpe cie che ie udù danora tl coma 10 vën i cuntrac, do che l ie unit ite i documënc damandei n basa ala despusizions valëivles, stipulei tla forma de na scritura privata tres na lëtra de ncëria o n barat de curespundënza y ie debota esecutifs.  53)

(5) 54)

(6) Per uni ntervënt da realisé tres n cuntrat publich, sëurantòl l diretëur cumpetënt tla materia o n funzioner da d’ël desinià, la funzions de respunsabl unich y l dejëuj duc i duvieres liei ala pruzedures d’afidamënt, l se cruzia de duc i ac d’istrutoria che ie de bujën y ie de verdia che i cuntrac che ne ie nia atribuii spezificamënter a d’autri organns o sogec vënie dejëuc sciche l toca..  55)

(7) 56)

(8) 57)

(9) I cuntrac vën njiniei y stluc ju aldò dla despuszions valëivles sot ala respunsabltà direta dl diretëur cumpetënt, che se cruzia oradechël nce de i tenì su. Stluc ora da chësta despusizion ie i cuntrac che aldò dl articul 2643 dl codesc zevil muessa unì scric ite o che aldò dla despusizions sun la spëisa dl register muessa unì registrei dan che l tiermul fissà toma.   58)

(10) I cuntrac che ie sometui ala registrazion tl liber fundier ie stipulei tla forma publich-aministrativa cun la usservanza dla normes dla lege nutariela per i ac nutariei, tan inant che les ie aplicables, scric ite tl repertore coche udù danora dai articuli 67 y 68 dl decret dl Presidënt dla Republica di 26 d’auril dl 1986, n. 131, y mudazions suzessives, y tenii su te n’abineda aposta. L secreter generel/La secretera generela documentea chisc cuntrac y ac y autentichea i documënc privac de relevanza per chësc articul y i ac giuridics unilaterei aldò dl articul 28, coma 1, pustom d) dla lege provinziela di 21 de lugio 2022, n. 6.   59)

(11)  Sce l ne ie nia despusizions cuntreres, ie de regula la spëises per chëutes y tasses che resultea dala stipulazion dl cuntrat a cëria dla pertes che à stlut ju l cuntrat cun l’aministrazion provinziela. La spëises per la copies vën determinedes dal regulamënt d'esecuzion preudù dal articul 25. L ne vën nia ratà la spëises de secretariat.

(12) 60)

(13) 61)

(14) 62)

(15) 63)

(16) 64)

(17) 65)

(18) 66)

(19) 67)

(20) 68)

(21) 69)

(22) 70)

(23) 71)

(24) Duta la publicazions de avisc, bandides de cuncors y resultac de garejedes vën fates aldò dla manieres nunziedes te chësc articul y tla istruzions aplicatives curespundëntes. 72) 73)

(25) Per la strutures dla Provinzia, dl’aziendes y di ënc che depënd da chësta, i istituc d’istruzion scolastica y, n generel, i organisms de dërt publich metui su da d’ëila y denuminei cochemei, a cundizion che i ne ebe nia na persunalità giuridica privatistica, ma nce si cunsorc y assoziazions, i ënc locai, i ënc, l’aziendes y i istituc, nce autonoms, la istituzions, la sozieteies y n generel i organisms de dërt publich da chisc metui su o partezipei y cochemei denuminei, sciche nce si cunsorc y assoziazions, y oradechël i istituc de istruzion universitera presënc y atifs sun l teritore provinziel vëniel aplicà debota i tiermui udui danora dala diretiva 2014/24/UE dl Parlamënt europeich y dl Cunsëi, di 26 de fauré 2014, sun i apalc publics, che abroghea la diretiva 2004/18/CE, y dla diretiva 2014/25/UE dl Parlamënt europeich y dl Cunsëi, di 26 de fauré 2014, sun la pruzedures d’apalt di ënc nciarienc ti setores dl’ega, dl’energia, di trasporc y di servijes dla posta, che abroghea la diretiva 2004/17/CE, per la rezezion dla ufiertes y dla dumandes de partezipazion.  74)

(26) L'assoziazion n partezipazion ie pruibida sibe ntan la pruzedura de garejeda sibe nce do l'agiudicazion. Ora dla despusizions di comes 27, 28, 29 y 30 iel pruibì uni sort de mudazion dla cumposizion di ragrupamënc temporeres y di cunsorc di concurënc de coche la fova tl mpeniamënt dat ju pra la ufierta prejenteda. 75)

(27) Ora de chël che ie udù danora dal articul 110, coma 5 dl decret legislatif di 18 d'auril 2016, n. 50, y mudazions suzessives possa la stazion d'apalt, tl cajo de falimënt, licuidazion furzeda aministrativa, aministrazion cuntroleda, aministrazion straurdenera, cuncurdà preventif, nce l cuncordà cun cuntinuità aziendela aldò dl articul 186-bis dl decret dl rë di 16 de merz 1942, n. 267, y mudazions siuzessives, o pruzedura de nsulvënza tl concurs o de licuidazion dl mandater o, sce l se trata de n mprenditëur ndividuel, tl cajo de mort, interdizion, inabilitazion o falimënt de chësc o tl cajo de perduda, ntan la escuzion, di recuisic nunziei tl articul 80 dl decret legislatif di 18 d'auril 2016, n. 50, y mudazions suzessives, o ti caji preudui dala normativa antimafia, agiudiché la garejeda ai autri operadëures economics dl ragrupamënt, o jì inant cun l apalt cun i medemi operadëures, de chëi che un sibe unì costituì coche mandater nuef, y cun la facultà de mudé la cuotes ndichedes tla ufierta uriginela, cumpatiblmënter cun i recuisic de cualificazion damandei dala bandida, da verifiché tl mumënt dla mudazion, y zënza l cunsëns dl mandater da dant; sce chësta cundizions ne ie nia dates, muessa la stazion d'apalt stlù ora l ragrupamënt o rezeder dal cuntrat. 76)

(28) Ora de chël che ie udù danora dal articul 110, coma 5 dl decret legislatif di 18 d'auril 2016, n. 50, y mudazions suzessives possa la stazion d'apalt, tl cajo de falimënt, licuidazion furzeda aministrativa , aministrazion cuntroleda, aministrazion straurdenera, cuncurdà preventif, nce l cuncordà cun cuntinuità aziendela aldò dl articul 186-bis dl decret dl rë di 16 de merz 1942, n. 267, y mudazions siuzessives, o pruzedura de nsulvënza tl concurs o de licuidazion de un di mandanc o, sce l se trata de n mprenditëur ndividuel, tl cajo de mort, interdizion, inabilitazion o falimënt de chësc o tl cajo de perduda, ntan la garejeda o la escuzion dl cuntrat, di recuisic nunziei tl articul 80 dl decret legislatif di 18 d'auril 2016, n. 50, y mudazions suzessives, o ti caji preudui dala normativa antimafia, agiudiché la garejeda ai autri operadëures economics dl ragrupamënt, o jì inant cun l apalt cun i medemi operadëures che à la facultà de mudé la cuotes ndichedes tla ufierta uriginela, cumpatiblmënter cun i recuisic de cualificazion damandei dala bandida, da verifiché tl mumënt dla mudazion, y zënza l bujën dl cunsëns dl mandant da dant. 77)

(29) La previjions nunziedes ti comes 27 y 28 vën aplichedes nce cun referimënt ai sogec nunziei tl articul 45, coma 2, pustoms b), c) y e), dl decret legislatif di 18 d'auril 2016, n. 50. 78)

(30) La despusizions nunziedes ti comes 26, 27, 28 y 29 vën aplichedes ala pruzedures de garejeda y ai cuntrac de chëi che la bandides o i avisc ie unic publichei do la data de jita n forza dla lege provinziela di 17 de dezëmber 2015, n. 16. 79)

massimeBeschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 187 - Vereinbarung betreffend die Inanspruchnahme des telematischen Dienstes OPENKAT für den Zugriff zu den EDV-Archiven des Katasters und des Grundbuches. Neugenehmigung des Vertragsmusters für Privatnutzer
massimeBeschluss vom 6. Mai 2013, Nr. 640 - Widerruf der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 125/2006 genehmigten ergänzenden Rundschreibens zur Delegierung, Förderfähigkeit der Ausgaben und Abrechnungsmodalitäten von Tätigkeiten, die vom Europäischen Sozialfonds kofinanziert sind und gleichzeitige Genehmigung des neuen Runschreibens
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226 - Appalti pubblici - interesse all’impugnazione - verifica della c.d. prova di resistenza - contratti della P.A. - proroga del preesistente contratto - facoltà per l’amministrazione
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146 - Appalti pubblici di servizi - differimento dell’accesso a documenti di gara - clausola relativa a comunicazioni “anche a mezzo fax” - commissione tecnica - discrezionalità tecnica - verifica dell’offerta anomala: spetta alla stessa commissione giudicatrice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007 - Contratti della P.A. - offerta non conforme alla lex specialis - illegittimità di chiarimenti in via breve da parte del produttore sul prodotto offerto - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del massimo ribasso - risarcimento danni in forma specifica e per equivalente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici -valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006 - Appalto pubblico di forniture - commissione di gara - valutazione di referenze prodotte dalle aziende partecipanti - risarcimento del danno per erronea valutazione e referenze - risarcimento del danno all'immagine - prova dei singoli pregiudizi lamentati - stipula del contratto - controversie sorte nella fase successiva - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005 - Contratti della P.A. - bando di gara - criteri di valutazione - disapplicazione da parte della commissione tecnica - introduzione dopo apertura offerte
massimeDelibera N. 637 del 07.03.2005 - Delega ai rispettivi direttori delle Ripartizioni 20, 21, e 22 dell'adozione di provvedimenti autorizzativi di contratti aventi ad oggetto rapporti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa - revoca della delibera n. 114 del 24.01.2005
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005 - Contratti della P.A. - gara - mancata previsione di punteggio minimo nel bando - commissione tecnica - può introdurre ex post solo elementi di specificazione -appalto pubblico di forniture - previsione clausola di sbarramento - offerta economicamente più vantaggiosa - domanda risarcimento danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 523 del 02.12.2004 - Contratti della P.A. - gara - offerta economica - apertura solo dopo valutazione offerta tecnica - commissione tecnica - introduzione sottocriteri ed elementi di specificazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 410 vom 15.09.2004 - Verträge der öffentlichen Verwaltung - Wettbewerb - technische Kommission - Unterausschuss
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004 - Contratti della P.A. - trattativa privata - pubbliche forniture - scelta del contraente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003 - Contratti della P.A. - gara - offerta - errori di calcolo - correzione - possibilità - ratio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della Provincia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata -procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Schadenersatz -Verurteilung der Verwaltung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes nur bei gebundenen AktenÖffentliche Arbeiten - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - unzulässiger Ausschluß nach Abschluß des Werkvertrages
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000 - Contratti della P.A. - offerte anomale - congrua valutazione delle giustificazioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000 - Contratti della P.A. - gara - commissione aggiudicatrice - verifica delle offerte anomale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000 - Appalti pubblici - possibilità di deroga alle regole concorsuali - necessità di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999 - Appalto di forniture - valutazione qualitativa dei prodotti offerti - discrezionalità tecnica
53)
L articul 6, coma 4 ie unit sustituì nsci tres l articul 28 coma 1 dla L.P. di 21 dezëmber 2011, n. 15.
54)
L articul 6, coma 5 ie unit abrogà tres l articul 28, coma 2 dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15.
55)
L art. 6, coma 6, ie n iede unì sustituì dal art. 28, coma 3, dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15, y dadedò mudà nsci dal art. 17, coma 3, dla L.P. di 9 de jené 2023, n. 1.
56)
L art. 6, coma 7 ie unit abrogà dal art. 21, coma 1, pustom c), dla L.P. di 9 de lugio 2019, n. 3.
57)
L articul 6, coma 8 ie unit mudà nsci dal articul. 28, coma 4, dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15, y pona abrogà dal articul 2, coma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
58)
L art. 6, coma 9, ie n iede unì mudà nsci dal art. 28, coma 4, dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15, y dadedò dal art. 17, coma 4 dla L.P. di 9 de jené 2023, n. 1.
59)
L art. 6, coma 10, ie n iede unì sustituì dal art. 27, coma 2, dla L.P. di 9 d’auril 2009, n. 1, pona mudà dal art. 28, coma 6, dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15, y dl art. 17, coma 5, dla L.P. di 9 de jené 2023, n. 1.
60)
iL art. 6, coma 12, ie n iede unì mudà dal art. 6, coma 5, dla L.P. di 17 de nuvëmber 2017, n. 21, y dadedò abrogà dal art. 17, coma 6 dla L.P. di 9 de jené 2023, n. 1.
61)
L articul 6, coma 13, ie unit abrogà dal articul 38, coma 1, pustom b) dla L.P. di 23 de dezëmber 2015, n. 18.
62)
L articul 6, comma 14, ie unit abrogà  dal articul 2, coma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
63)
L articul 6, coma 15 ie unit mudà nsci dal articul 4, coma 5 dla L.P. 26 setëmber 2014, n. 8, y pona abrogà dal articul 2, coma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
64)
L articul 6, coma 16 ie unit mudà nsci dal articul 4, coma 5 dla L.P. 26 setëmber 2014, n. 8, y pona abrogà dal articul 2, coma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
65)
L articul 6, coma 17, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
66)
L articul 6, coma 18, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
67)
L articul 6, coma 19, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
68)
L articul 6, coma 20, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
69)
L articul 6, coma 21, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
70)
L articul 6, coma 22, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
71)
L articul 6, coma 23, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
72)
L articul 6 ie unit sustituì nsci dal articul 15 dla L.P. di 28 de lugio 2003, n. 12.
73)
L articul 6, coma 24 ie unit sustituì nsci dal articul 7, coma 3, dla L.P. di 17 de jené 2011, n. 1.
74)
L articul 6, coma 25, ie unit njuntà dal articul 4, coma 6 dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8.
75)
L articul 6, coma 26 ie unì njuntà dal articul 23, coma 1 dla L.P. di 29 d'auril 2019, n. 2.
76)
L articul 6, coma 27 ie unì njuntà dal articul 23, coma 1 dla L.P. di 29 d'auril 2019, n. 2.
77)
L articul 6, coma 28 ie unì njuntà dal articul 23, coma 1 dla L.P. di 29 d'auril 2019, n. 2.
78)
L articul 6, coma 29 ie unì njuntà dal articul 23, coma 1 dla L.P. di 29 d'auril 2019, n. 2.
79)
L articul 6, coma 30 ie unì njuntà dal articul 23, coma 1 dla L.P. di 29 d'auril 2019, n. 2.

Art. 6/bis 80) 81)

80)
I articuli 6/bis, 6/ter y 6/cuater ie unic juntei dal articul 1, coma 2 dla L.P. di 10 de juni dl 2008, n. 4.
81)
L articul 6/bis ie n iede unit sustituì dal articul 27, coma 3 dla L.P. di 9 d'auril dl 2009, n. 1, y pona abrogà dal articul 60, coma 1, pustom b) dla L.P. di 17 de dezëmber 2015, n. 16.

Art. 6/ter   80)   82)

80)
I articuli 6/bis, 6/ter y 6/cuater ie unic juntei dal articul 1, coma 2 dla L.P. di 10 de juni dl 2008, n. 4.
82)
L articul 6/ter ie n iede unit sustituì dal articul 27, coma 4, dla L.P. di 9 d'auril dl 2009, n. 1 y pona abrogà dal articul 60, coma 1, pustom b) dla L.P. di 17 de dezëmber 2015, n. 16.

Art. 6/quater   80)   83)

80)
I articuli 6/bis, 6/ter y 6/cuater ie unic juntei dal articul 1, coma 2 dla L.P. di 10 de juni dl 2008, n. 4.
83)
L articul 6/quater ie unit sustituì dal articul 27, coma 5 dla L.P. di 9 d'auril dl 2009, n. 1 y pona abrogà dal articul 60, coma 1, pustom b) dla L.P. di 17 de dezëmber 2015, n. 16.

Art. 6/quinquies  84)

84)
L articul 6/quinquies ie unit njuntà dal articul 27, coma 6 L.P. di 9 d'auril dl 2009, n. 1 y pona abrogà dal articul 60, coma 1, pustom b) dla L.P. di 17 de dezëmber 2015, n. 16.

Art. 6/sexies 85)

85)
L articul 6/sexies ie unit njuntà dal articul 27, coma 7 dla L.P. di 9 d'auril dl 2009, n. 1, y dadedò abrogà dal articul 10, coma 1 dla L.P. di 16 de utober 2009, n. 7.

Art. 7 (Mutivazion dl pruvedimënt)                                                                              delibera sentenza

(1) Uni pruvedimënt aministratif muessa unì mutivà cun la ndicazion dl fat y dla rejons giuridiches che à purtà pro a chësta dezijion aldò di resultac dla pruzedura de nrescida.

(2) Per i ac normatifs y per chëi de contenut generel ne iel nia de bujën de na mutivazion.

(3) Sce la rejons dla dezijion resultea da n’auter at aministratif a chël che n fej referimënt tla dezijion, pona muessa chësc unì ndicà y metù a despusizion adum cun la comunicazion dla dezijion aministrativa.

(4) Te uni pruvedimënt aministratif nutificà muessel unì dat sëura l tiermul dla mputazion y l’autorità pra chëla che l ie puscibl fé recurs.  86)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 28.02.2007 - Atto amministrativo - disparità di trattamento nelle scelte urbanistiche - presupposto per un eccesso di potere
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 24 vom 16.01.2007 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - richterliche Prüfbarkeit von technischen Bewertungen - Grenzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006 - Sentenza di annullamento per illegittimità formale di provvedimento amministrativo - conseguente obbligo per l'amministrazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 20.04.2006 - Motivazione - inidoneità di un'integrazione contenuta in memorie difensive - Assistenza agli anziani - case di riposo - personale - autorizzazione all'aumento - Motivazione per relationem ad un parere di organo consultivo - allegazione del parere non necessaria
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005 - Führerschein - Suspendierung und Widerruf aufgrund einer negativen amtsärztlichen Bescheinigung -richterliche Überprüfung wegen Begründungsmangel nicht ausgeschlossen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005 - Pianificazione urbanistica - variante limitata ad un terreno determinato - motivazione specifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005 - Lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per incarichi professionali di progettazione ed esecuzione: competenza provinciale - regolamenti provinciali: sono atti a contenuto generale senza obbligo di motivazione - discordanza nei testi: fa fede il testo italiano
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005 - Tutela del paesaggio - imposizione di vincolo - proposta della I commissione - scostamento della delibera della Giunta provinciale - adeguata motivazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005 - Verwaltungsrekurs - Aufhebung des rechtswidrigen Aktes wegen unzureichender Begründung - kein Schadenersatzanspruch
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005 - Verwaltungsakt - Begründung -gebundene Akten und Akten in Ausübung von technischem Ermessen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004 - Ablehnung von Kulturbeiträgen - Begründung - Nichtberücksichtung der Beitragskriterien - Vorzug bestimmter Projekte ist rechtswidrig - nachgeschobene Begründung nicht statthaft
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 466 del 25.10.2004 - Ambiente - vincolo paesaggistico - nulla osta di deroga - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 13.09.2004 - Atto amministrativo - scopi della motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 16.08.2004 - Parco naturale Puez-Odle - Direttiva CEE n. 92/43 “Natura 2000" - realizzazione sentiero attrezzato -Deliberazione della Giunta provinciale difforme da pareri degli organi consultivi - da motivare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 16.08.2004 - Atto amministrativo - motivazione deve precedere dispositivo dell'atto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 367 del 30.07.2004 - Patente di guida - revisione - motivazione deve essere esauriente - nessun automatismo collegato ad incidente stradale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004 - Procedimento amministrativo - comunicazione di avvio - facoltà di visionare gli atti istruttori - non costituisce motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 338 del 08.07.2004 - Patente di guida - revisione - motivazione - generico riferimento a parere commissione tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 317 del 30.06.2004 - Patente di guida - revisione - insufficienza di un generico riferimento a parere commissione tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 308 del 25.06.2004 - Patente di guida - dipendenza da alcool o stupefacenti - giudizio di inidoneità per rischio di recidiva
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 267 vom 17.05.2004 - Straßenverkehr - Führerschein - Anordnung der Revisionsprüfung - Begründungspflicht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 26.04.2004 - Pianificazione urbanistica - apposita motivazione - soltanto in particolari casi di aspettative qualificate
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004 - Pubblico incanto di fornitura - poteri del giudice amministrativo - consulenza tecnica d'ufficio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 16.01.2004 - Circolazione stradale - patente di guida - revisione - esauriente motivazione - necessità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 29.09.2003 - Circolazione stradale - patente di guida - revisione - occorre motivazione esauriente - ipotesi di incidente stradale - collegamento automatico con provvedimento di revisione - insussistenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 189 del 14.05.2003 - Agenzie di viaggio - distinte sanzioni previste per lo stesso comportamento - applicazione della sanzione più grave da motivare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.04.2003 - Pianificazione urbanistica - motivazione - aspettative qualificate di privati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. -verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 28.02.2003 - Provvedimenti in materia di cave e torbiere - legittimazione del Comune all'impugnazione - omessa valutazione di contrapposti interessi pubblici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002 - Sovvenzioni provinciali per investimenti aziendali - competenza e giurisdizione - revoca di contributi illegittimi - termine prescrizionale - motivazione per relationem - intervento in via di autotutela - non servono i pareri richiesti per la concessione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002 - Enteignung - Gemeinnützigkeit des enteigneten Objektes - indirekter Nutzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002 - Obbligo di motivazione - omessa valutazione di osservazioni presentate dall'interessato - ricorso popolare in materia urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002 - Smaltimento di rifiuti - materiali da costruzione e demolizione - delibera della G.P. del relativo “programma di recupero" - illegittima ignoranza delle osservazioni del Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 03.09.2002 - Obbligo di motivazione - riferimento a parere tecnico - sospensione di patente di guida
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002 - Tutela del paesaggio - prevalenza sugli altri interessi - contemperamento con esigenze diverse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002 - Appalti pubblici - relazione di periti su offerte anomale - lingua da usare - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impugnabilità di clausole del bando - normativa sopravvenuta in corso di procedimento - motivazione per relationem - motivazione ricavabile dagli atti del procedimento - offerte anomale - verifica e rigorosità della prova dell'affidabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per dichiarazioni non veritiere
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002 - Giustizia amministrativa - intervento in giudizio - legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste - individuazione degli interessi da tutelare - beni storici ed artistici - provvedimenti impositivi di vincoli - notificazione - vincolo indiretto e vincolo indiretto: diverse finalità - motivi aggiunti in sede di ricorso - decorrenza del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della decisione del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002 - Atto amministrativo - pluralità di motivi - commercio - grandi strutture di vendita - ampliamento superficie
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002 - Enteignung einer Fläche von 2.700 m2 für den Bau eines Kindergartens - Verhältnismäßigkeit
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 15.11.2001 - Verwaltungsakt - Begründung - ausschließliche Angabe der Gesetzesbestimmung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001 - Concorsi - graduatoria della commissione esaminatrice - punteggio come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 28.05.2001 - Esecuzione del giudicato - ottemperanza al giudicato amministrativo da parte della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 30.04.2001 - Stoccaggio provvisorio di rifiuti sanitari - parere dell'Assessore provinciale all'ambiente - atto impugnabile - legittimazione attiva del Comune - difformità da precedenti pareri: motivazione specifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 26.04.2001 - Ricorso giurisdizionale - illegittimità di atto prodromico - illegittimità dell'atto derivato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 91 vom 09.04.2001 - Gewerbezonen - Verfall der Zuweisung - Nichtbeachtung der übernommenen Verpflichtungen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 06.03.2001 - Vincolo paesaggistico - in zona di recupero - autorizzazione del Sindaco - piano paesaggistico - utilizzazione del territorio a scopi agricoli
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 20.09.2000 - Atto amministrativo - diniego di concessione in sanatoria - motivazione ob relationem Impianti radiotelevisivi - occorrono concessione edilizia ed autorizzazione ministeriale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000 - Autorizzazione al commercio - potere del Comune - domanda di ampliamento - rigetto con motivazione per relationem - grandi strutture di vendita - competenza per il controllo del rispetto delle norme urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000 - Begründung von Verwaltungsakten - Berücksichtigung vorausgehenden Maßnahmen - Erheblichkeit eines Baueingriffs in das Landschaftsbild - nicht überprüfbares Sachurteil
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999 - Grandi strutture di vendita - diniego all'apertura - richiamo delle direttive provinciali come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999 - Appalto di forniture - valutazione qualitativa dei prodotti offerti - discrezionalità tecnica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999 - Agevolazioni generali per il recupero di abitazioni - mancata reimmissione di precedente occupante - revoca del contributo provinciale - motivazione: criterio di sufficienza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999 - Ricorso gerarchico - motivazione della decisione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999 - Assistenza pubblica - prestazione di minimo vitale - calcolo delle c.d. eccedenze Atto amministrativo - motivazione in precedenti atti del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999 - Ricorsi amministrativi - poteri dell'autorità decidente - sufficienza di una sola valida ragione per una decisione di rigetto - autorizzazione amministrativa per impianto di distribuzione di carburanti - parere negativo del Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998 - Autorizzazioni per commercio - inapplicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni statali - art. 41 CostituzioneInapplicabilità nel territorio provinciale della L. 7.8.1990 n. 241Motivazione - pluralità di motivi - basta la fondatezza di uno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 14.04.1998 - Obbligo di motivazione - non è consentita una sanatoria ex post in corso di processo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 16.03.1998 - Revoca d'ufficio - necessità di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 29 del 09.02.1998 - Mancato accoglimento di un parere obbligatorio - occorre motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 30.07.1997 - Zone per insediamenti produttivi - natura vincolante delle prescrizioni per l'assegnatario Contenuto del generale obbligo di motivazione - motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 58 del 28.02.1997 - Insufficiente motivazione - impossibilità di integrazione in sede giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 23.10.1996 - Concorsi a pubblici impieghi - punteggio - vale come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 27.06.1996 - Pianificazione urbanistica - particolari aspettative o affidamenti di privati come limite alla discrezionalità amministrativa
86)
L articul 7, coma 4 ie unit njuntà dal articul 10, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 8 (Nutificazion y comunicazion di ac aministratifs)               delibera sentenza

(1) I ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, se cruzia dla comunicazion di ac y di pruvedimënc aministratifs y, ti caji preudui dala lege, dla nutificazion respetiva, se nuzan dla tecnologies dla nfurmazion y dla comunicazion.

(2) La comunicazions ai sogec che muessa vester scric ite tl register dla mprejes y ai prufesciunisć che muessa vester scric ite tla listes dla prufescions y ti indesc dla prufescions vën mé fates tres l domizil digitel dat sëura tl “Indesc naziunel di domizii digitei dla mprejes y di prufesciunisć” (INI-PEC), ora che ti caji te chëi che l ie preudù na maniera defrënta de comunicazion telematica.

(3) La comunicazions ala aministrazions publiches, ai gestores de servijes publics y ala sozieteies a cuntrol publich vën mé fates tres l domizil digitel dat sëura tl’“Indesc di domizii digitei dla aministrazions publiches y di gestores de srvijes publics” (IPA) o tres la cooperazion aplicativa. I documënc possa nce unì metui a despusizion do che l ie unì comunicà coche n possa azeder a chisc telematicamënter.

(4) Cun la tëuta ndroa dl’“Indesc naziunel di domizii digitei dla persones fisiches y di autri ënc de dërt privat che ne muessa nia se scrì ite ti indesc prufesciunei o tl register dla mprejes” vën la comunicazions ai zitadins y ai sogec defrënc da chëi nunziei pra i comes 2 y 3 fates tres l domizil digitel dat sëura iló.

(5) I sogec nunziei ti comes 2, 3 y 4 possa nce crì ora, per cër’ pruzedimënc, n domizil digitel speziel, defrënt da chëi bele repurtei ti indesc respetifs. Chësc domizil muessa vester n’adres de posta eletronica zertificheda o n servisc eletronich o de destinazion zertificheda cualificheda, coche definì dal regulamënt (UE) n. 910/2014 dl Parlamënt Europeich y dl Cunsëi, di 23 de lugio 2014, tla materia de identificazion eletronica y servijes de fidanza per la transazions eletroniches tl marcià intern y che abroghea la diretiva 1999/93/CE (EIDAS).

(6) La mprejes da paur individueles che ne à nia la puscibltà de aministré n’adres de posta eletronica zertificheda, possa crì ora, per dejëujer i pruzedimënc aministratifs, n domizil digitel speziel pra terzi. Chësc domizil muessa vester n’adres de posta eletronica zertificheda o n servisc eletronich de destinazion zertificheda cualificheda.

(7) Sce l ne ie degun domizil digitel coche nunzià tl coma 4 o degun domizil digitel speziel aldò dl coma 5, ti vëniel mandà ai zitadins y ai sogec che ne ie nia chëi nunziei ti comes 2 y 3 tres posta regulera na copia tla forma de papier dl documënt nfurmatich uriginel. Tl cajo de nutificazions y de comunicazions che se damanda na rezevuda de cunseniazion, vën chëstes mandedes tres recumandeda cun avis de rezevuda. Sce l ie de bujën per cër’ pruzedimënc njunté ala istanza prejenteda te forma de papier n pruvedimënt aministratif, muessa la cunformità dla copia dl pruvedimënt aministratif al uriginel unì atesteda da n funzioner publich autorisà a l fé.

(8) La comunicazions mandedes a un di domizii digitei nunziei pra i comes 2, 3, 4 y 5 à, tl mumënt dla spedizion y dla rezevuda, la medema fazions giuridiches dla comunicazions tres posta recumandeda cun avis de rezevuda y les curespuend ala nutificazion tres posta, ora che sce la lege dij zeche d’auter.   87)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 29.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - notifica del ricorso giurisdizionale all'organo interno che ha emesso l'atto impugnato - revoca agevolazioni - contraddittorio con interessato e appropriata istruttoria
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005 - Zustellung: mangelnde Angaben - begründen keine Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes - Enteignung zum Zwecke der Errichtung eines Musikpavillons: Gemeinnützigkeit
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 02.03.2004 - Maßnahmen innerhalb eines Vereins - Anfechtung - Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002 - Giustizia amministrativa - intervento in giudizio - legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste - individuazione degli interessi da tutelare - beni storici ed artistici - provvedimenti impositivi di vincoli - notificazione - vincolo indiretto e vincolo indiretto: diverse finalità - motivi aggiunti in sede di ricorso - decorrenza del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999 - Impugnazione di atti di gara di appalti pubblici - aggiudicatario è controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999 - Ricorso giurisdizionale - mancata notifica al ricorrente principale - Pianificazione urbanistica - piano di attuazione per zona di espansione- ultrattività
87)
L articul 8 ie n iede unì sustituì dal articul 4 dla L.P. di 19 de fauré 2001, n. 4, pona dal articul 11, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9, y ala fin dal articul 1, coma 2, dla L.P. di 11 de lugio 2018, n. 10.

Art. 9 (Recurs gerarchich)                                                                                   delibera sentenza

(1) Contra i ac aministratifs, adotei dal Presidënt dla Provinzia, dai assessëures provinziei y dai diretëures dla strutures urganisatives provinzieles, o si organns deleghei, ora che sce l se trata de ac detlarei definitifs per lege, vëniel lascià pro de fé recurs te na istanza sëula pra la Jonta provinziela, per rejons de legitimità y de merit, da pert de chi che nen ëssa nteres.  88)

(2) Contra i ac aministratifs di organns colegiai dla Provinzia possa chëi che à n nteres fé recurs aldò dla modaliteies, di caji y di lims preudui dala lege.

(3) Tla comunicazion di ac sometui a recurs aldò di comes 1 y 2 muessel vester ndicà l tiermul y l organn a chël che l recurs vën prejentà.

(4) L recurs muessa unì fat, acioche l posse unì azetà, tl tëmp de 45 dis dala data dla nutificazion o dla comunicazion tres l canal aministratif dl at mpunià o da canche l nteressà nen ie unit de plën a cunescënza.  89)

(5) L recurs ie da prejenté al organn ndicà tla comunicazion o a chël che à dat ora l at mpunià, diretamënter o tres nutificazion, lëtra recumandeda cun avis de rezevuda, o tres posta eletronica zertificheda. Per l respet dl tiermul conta la data dl timber dla posta de spedizion canche l recurs vën mandà tres posta y la data dla rezevuda de cunseniazion dl messaje, sce l recurs vën prejentà tres posta eletronica zertificheda.  90)

(6) I recursc prejentei tl tiermul scrit dant a organns defrënc da chël cumpetënt, ma che toc apra i ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, ne vën nia detlarei nia rezevibli, ma mandei d’ufize al organn cumpetënt.  91)

(7) L organn dezidënt possa d’ufize o sun dumanda dla persona che fej recurs fermé l’esecuzion dl at cuntestà per rejons grieves; na dumanda aposta ie da prejenté cun l recurs nstës o te na istanza che vën do aldò dla forma scrita dant tl coma 5.

(8) L diretëur dla repartizion provinziela cumpetënta comunichea l recurs ai autri sogec diretamënter nteressei che ie da ndividué dal at cuntestà, sce chësc ne ie mo nia unit fat dal retlamënt.

(9) Tl lim de tëmp de vint dis dala comunicazion dl recurs possa i sogec nteressei prejenté tëutes de pusizion y documënc al organn adressà tl recurs tres la repartizion provinziela cumpetënta.

(10) L organn dezidënt o l respunsabl dla pruzedura de nrescida possa mëter a jì duta la nrescides che l rata de bujën per la dezijion dl recurs.

(11)  Sce l organn dezidënt giapa ora che l recurs ne daussova nia unì fat, l detlareiel nia amiscibl; sce l cunstatea na iregularità che possa unì metuda a post, ti dàl al retlamënt n tiermul per la regularisazion y, sce chësc ne se cruzia nia de mëter a post l’iregularità, ne possa l recurs nia jì inant; sce l cunstatea che l recurs ne ie nia unì fat a rejon, l refudëiel; sce l azetea l recurs per ncumpetënza anuleiel l at y ti passa la cuestion al organn cumpetënt; sce l azetea l recurs per d’autra rejons de dërt o de merit, anuleiel o mudel l at, ora che sce l ie de bujën che la cuestion vënie mandeda al organn che à dat ora l at.

(12) La dezijion ie da mutivé y muessa unì data ora y nutificheda al organn che à emanà l at mpunià, a chi che à fat recurs y ai autri nteressei, a chëi che l ti ie unit comunicà l recurs, ala manieres stabilides tl articul 8.  92)

(13) L organn dezidënt à la ublianza de tò na dezijion n cont dl recurs cun pruvedimënt mutivà tl tëmp de 120 dis dal di n chël che l recurs ie unit prejentà. Canche chësc tiermul ie passà possa l recurënt fé recurs pra l Tribunal aministratif regiunel aldò dl articul 31 dl Codesc dl pruzes aministratif, apurvà cun decret legislatif di 2 de lugio 2010, n. 104. L resta mpe si dërc de fé valëi, sce n cajo, i danns gaujei dala tardivanza tl’ejaminazion dl recurs.  93)

(14) 94)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24 - Più motivi di ricorso - il giudice non è vincolato a seguire l’ordine indicato dalla parte ricorrente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008 - Rilascio del certificato di abitabilità - condono edilizio - deroga solo a norme regolamentari - possibilità di intervento del sindaco a salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie - ricorso gerarchico improprio - limiti ai poteri autorità decidente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 262 del 22.07.2008 - Giustizia amministrativa - motivi di ricorso - basta che siano desumibili dal gravame - edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni - accertamento polizia municipale - motivazione per relationem - domanda del ricorrente di condanna I.P.E.S. a corresponsione sussidi arretrati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008 - Intimazione alla restituzione contributo ex L.P. n. 4/1997 - omissione impugnativa della presupposta delibera giuntale di revoca - inammissibilità del ricorso giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 22.05.2007 - Ricorso giurisdizionale - atto di rinuncia - mancata formale conoscenza delle controparti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 449 del 14.12.2006 - Giustizia amministrativa - lite temeraria - responsabilità aggravata - fattispecie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006 - Ricorso gerarchico - decisione di rigetto è atto confermativo del provvedimento originario - ricorso giurisdizionale avverso decisione su ricorso gerarchico improprio per diniego prestazioni specifiche - serve notificazione all'autorità emanante provvedimento originario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006 - Sentenza di annullamento per illegittimità formale di provvedimento amministrativo - conseguente obbligo per l'amministrazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 27.01.2006 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Erzwingungsverfahren - anzuwendende Grundsätze
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004 - Motivi di ricorso - censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento - annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato - domanda di risarcimento del danno è autonoma
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 401 vom 02.09.2004 - Landesraumordnungsgesetz - Bürgerrekurs im Sinne des Art. 105 - keine fristhemmende Wirkung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 384 del 23.08.2004 - Giustizia amministrativa - risarcimento del danno - elusione del termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto amministrativo - inammissibilità di un'azione risarcitoria autonoma
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004 - Verwaltungsakt - Unterscheidung: schlichtweg bestätigender Akt und Akt mit bestätigender Wirkung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 07.04.2004 - Giustizia amministrativa - atto impugnabile - regolamento - immediata lesione di interessi - impugnabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 23.01.2004 - Annullamento giurisdizionale di provvedimento - rinnovo nel senso preteso dal ricorrente: non dovuto
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 194 vom 15.05.2003 - Widerspruchsbeschwerde - muss vorgesehen sein - keine Hemmung der Anfechtungsfrist
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 07.05.2003 - Giustizia amministrativa - interesse all'impugnativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003 - Risarcimento del danno per azione amministrativa - Giudice amministrativo - decorrenza del termine - illegittimo ritardo nel pagamento di contributo in denaro: è produttivo di danni interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002 - Giustizia amministrativa - impugnabilità medesimo provvedimento con più ricorsi - appalto di pubblici servizi - bando - offerta di temporanea associazione di imprese - criterio dell'offerta più vantaggiosa - domanda di risarcimento danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002 - Appalti pubblici - relazione di periti su offerte anomale - lingua da usare - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impugnabilità di clausole del bando - normativa sopravvenuta in corso di procedimento - motivazione per relationem - motivazione ricavabile dagli atti del procedimento - offerte anomale - verifica e rigorosità della prova dell'affidabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002 - Giustizia amministrativa - nozione di controinteressato - tutela delle minoranze: legittimazione ad agire contro atti lesivi - conoscenza delle lingue italiana e tedesca - pubblici concorsi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002 - Termine di impugnazione - piena conoscenza dell'atto - tutela delle minoranze linguistiche: legittimazione ad impugnare atti amministrativi dello Stato - riserva proporzionale: impiegati non direttivi dell'Amministrazione civile dell'Interno - obbligo del bilinguismo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002 - Edilizia - ricorso popolare - va qualificato come ricorso amministrativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002 - Giustizia amministrativa - ricorso - limite della cosa giudicata
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 371 del 19.12.2001 - Legittimazione a ricorrere - associazioni protezionistiche riconosciute - non vale per interessi urbanistici o storico-artistici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 318 del 27.11.2001 - Ricorso giurisdizionale - nuovi provvedimenti non in contrasto con precedente sentenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 286 del 15.11.2001 - Atto impugnabile - atto presupposto ed atti conseguenziali - concorsi nel pubblico impiego - individuazione dei profili professionali - limitazione dei requisiti di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001 - Gara pubblica - offerte - indicazione della percentuale di ribasso - decorrenza del termine di impugnazione - domanda di risarcimento del danno formulata in pubblica udienza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 28.05.2001 - Esecuzione del giudicato - ottemperanza al giudicato amministrativo da parte della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 15.05.2001 - Concorsi a posti di psicologo - art. 3 L.P. 10 novembre 1993 n. 22 in deroga all' art. 69 D.M. 30 gennaio 1982 - titoli austriaci - individuazione dell'atto impugnabile
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 26.04.2001 - Ricorso giurisdizionale - illegittimità di atto prodromico - illegittimità dell'atto derivato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 90 del 09.04.2001 - Giustizia amministrativa - interesse all'impugnativa - sopravvenuta carenza di interesse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 24.03.2001 - Declassamento casa di riposo - incidenza su voci stipendiali - interesse d'agire
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 12 del 16.01.2001 - Ricorso giurisdizionale - inammissibilità di richiesta di interpretazione autentica di sentenza
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 10.01.2001 - Verwaltungsrekurs - Anfechtungsfrist - Art. 21 des Gesetzes vom 6.12.1971, Nr. 1034 - läuft ab dem Zeitpunkt der vollen Kenntnis - Beweislast
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 321 del 30.10.2000 - Ricorso gerarchico - decisione di inammissibilità consegue solo a questioni procedurali -tutela del paesaggio - non spetta alla Provincia sindacato sulla rispondenza delle costruzioni alla normativa urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 18.09.2000 - "Provincializzazione" della scuola - stato giuridico ed economico del personale insegnante - atti da imputare alla Provincia - onere della prova per la tardività del ricorso - concorso a posti nella P.A. - decorrenza del termine di impugnazione - composizione commissioni giudicatrici - partecipazione femminile principio generale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000 - Ricorso giurisdizionale - censura non dedotta in sede di ricorso gerarchico - preclusione all'esame del giudice - revoca dell'autorizzazione al commercio - atto dovuto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000 - Atto impugnabile - parere - è atto interno del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000 - Espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità - scadenza dei termini - Improcedibilità di un ricorso giurisdizionale avverso un atto divenuto inefficace
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 17.02.2000 - Interesse all'impugnativa - rinuncia preventiva al ricorso - difetto di interesse a ricorrere
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999 - Atti preparatori e impugnabilità - esercizio di attività elettriche - approvazione di schemi di convenzione da parte della Giunta provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999 - Termine di impugnazione - pubblicazione dell'atto vale solo per terzi non direttamente contemplati - esercizio di attività elettriche - delibera comunale - atto presupposto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999 - Atto amministrativo - inconfigurabilità di proroga di termine già scaduto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999 - Ricorso giurisdizionale - mancata notifica al ricorrente principale - Pianificazione urbanistica - piano di attuazione per zona di espansione- ultrattività
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999 - Mutamento del destinazione d'uso - condizione dell'accessibilità a persone disabili -- eccesso di potere per disparità di trattamento come motivo di ricorso - destinatari della comunicazione dell'avvio di procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999 - Ricorso giurisdizionale collettivo e/o cumulativo - condizioni per la sua ammissibilità - piste da sci e impianti funiviari - imposizione di servitù e diritti di superficie - questione di illegittimità costituzionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999 - Atto amministrativo - mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impiegato pubblico - concorsi - commissioni d'esame - discrezionalità tecnica - punteggio e obbligo di motivazione - lamentata esiguità del tempo per la correzione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999 - Modifica del piano urbanistico - interesse all'impugnativa di proprietari di aree non direttamente incise - osservazioni e proposte di privati in sede di approvazione del PUC - mera collaborazione - partecipazione a deliberazioni di adozione del piano urbanistico - consiglieri proprietari di aree interessate dal piano
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999 - Ricorso al TAR - eccesso di potere per contraddittorietà - Personale medico - formazione professionale per medici - strutture riconosciute
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999 - Ricorso gerarchico - motivazione della decisione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999 - Ricorsi amministrativi - poteri dell'autorità decidente - sufficienza di una sola valida ragione per una decisione di rigetto - autorizzazione amministrativa per impianto di distribuzione di carburanti - parere negativo del Comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999 - Procedimento dinanzi al giudice amministrativo - conseguenze dalla mancata collaborazione della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999 - Configurabilità di un atto infraprocedimentale come provvedimento impugnabile
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 372 vom 15.12.1998 - Maßnahmencharakter eines Verwaltungsaktes
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 364 del 15.12.1998 - Interesse all'impugnativa - mancanza di qualsiasi utilità dall'accoglimento del ricorso
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 354 vom 30.11.1998 - Unvollständige Rechtsmittelbelehrung - Wiedereinsetzung in die Fristen Gewährung einer Heilungsfrist bei Mängel beim Antrag auf Wohnbauhilfe
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 28.10.1998 - Atti a contenuto generale - impugnabilità solo unitamente al provvedimento applicativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997 - Ricorso giurisdizionale - preclusione di una censura non dedotta in sede gerachica
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 373 vom 01.09.1997 - Fehlende Rechtsmittelbelehrung - kein wesentlicher Bestandteil des Verwaltungsaktes
88)
L articul 9, coma 1, ie unit mudà nsci dal articul 12, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
89)
L articul 9, coma 4, ie unit mudà nsci dal articul 12, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
90)
L articul 9, coma 5, ie unit sustituì nsci dal articul 12, coma 3, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
91)
L articul 9, coma 6, ie unit sustituì nsci dal articul 12, coma 3, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
92)
L articul 9, coma 12, ie unit sustituì nsci dal articul 12, coma 4, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
93)
L articul 9, coma 13, ie unit sustituì nsci dal articul 12, coma 5, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
94)
L articuil 9, coma 14 ie unit abrogà dal articul 12, coma 1, pustom a) dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8.

SEZION II
Respunsabltà tla pruzedura

Art. 10 Strutura urganisativa respunsabla dl pruzedimënt     delibera sentenza

(1) La strutura urganisativa di ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, ie respunsabla, per si ciamp de cumpetënza, dla istrutoria y de uni auter ademplimënt pruzedurel, sciche nce dl’adozion dla elaborazion dl pruvedimënt de cuntlujion y de si esecuzion, ora che per cie che ie udù danora dal articul 11.

(2) Sce de plu strutures urganisatives de na medema repartizion provinziela ie de cumpetënza per la istrutoria, asseniea l diretëur de repartizion la respunsabltà dl pruzedimënt ala strutura che muessa se dé ju deplù limpea o che muessa lauré ora la pruposta per l pruvedimënt cuntlujif.

(3) Sce de plu repartizions provinzieles ie de cumpetënza dla istrutoria, ie la respunsabltà dl pruzedimënt de cumpetënza dl diretëur dla repartizion che muessa se dé ju deplù limpea o che muessa lauré ora la pruposta per l pruvedimënt cuntlujif.  95)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 354 vom 30.11.1998 - Unvollständige Rechtsmittelbelehrung - Wiedereinsetzung in die Fristen Gewährung einer Heilungsfrist bei Mängel beim Antrag auf Wohnbauhilfe
95)
L articul 10 ie unit sustituì nsci dal articul 13, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 11 (Respunsabl dl pruzedimënt)            delibera sentenza

(1) L diretëur dla repartizion provinziela cumpetënta per l’elaborazion o l’emiscion dl pruvedimënt cuntlujif pëia do duta la istanzes y i raporc d’ufize y se cruzia a slune de i assenië ala strutures urganisatives dependëntes, ora che sce l tratamënt toma te si cumpetënza.

(2) L diretëur de repartizion possa, cun na si despusizion de servisc, nciarië la strutures urganisatives y i mplieghei respunsabli dl pruzedimënt de pië do diretamënter la istanzes y i raporc.

(3) Ora che sce l ne ie nia udù danora autramënter cun na despusizion de servisc dl diretëur de repartizion, à l diretëur dla strutura urganisativa che giapa per cumpetënza l’istanza o l raport da sëurantò n prima persona o da sëurandé a n auter dependënt, tl cheder dla cumpetënzes istituzioneles respetives, la respunsabltà de una o plu fases dla istrutoria y de uni auter ademplimënt lià cun l pruzedimënt singul, sciche nce dla emiscion o dla elaborazion dl pruvedimënt cuntlujif.

(4) Nchin che l ne ie nia unit fat l’asseniazion a d’autri culaburadëures, l respunsabl dl singul pruzedimënt ie l diretëur dla strutura urganisativa a chëla che l diretëur de repartizion cumpetënt à sëurandat la ncëria, o si sustitut.

(5) L diretëur dla strutura urganisativa se cruzia dla comunicazions nunziedes tl articul 14.

(6) Nce tl cajo d’acuisizion de pruvedimënc infrapruzedimentei, cuntabli o de cuntrol eventuei, resta la respunsabltà pra la strutura urganisativa che se cruzia dla cuestion, ora che sce ala persones nteressedes ti vëniel comunicà zeche d’auter.  96)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006 - Procedimento di recupero di crediti - disciplina non va applicata meccanicamente - comunicazione di avvio - credito al commercio - cessione di azienda - decadenza dei contributi - nomen juris attribuito all'atto dall'amministrazione - irrilevanza - differenza tra decadenza e revoca
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003 - Gaststätten - öffentliche Ruhe - Mitteilung des Verfahrens mit Androhung von Maßnahmen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003 - Anwendung der Verwaltungsstrafen - Vorhaltung ist nicht mit der Mitteilung der Verfahrenseröffnung gleichzusetzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002 - Funzione di vigilanza della Giunta provinciale sui Comuni - persona responsabile del procedimento - Impiegato comunale e provinciale - indennità di progettazione, direzione e collaudo di lavori
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 06.11.2001 - Mancata comunicazione di avvio di procedimento - personale medico - assegni di specializzazione - restituzione: interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999 - Mutamento del destinazione d'uso - condizione dell'accessibilità a persone disabili -- eccesso di potere per disparità di trattamento come motivo di ricorso - destinatari della comunicazione dell'avvio di procedimento
96)
L articul 11 ie unit sustituì dl articul 14, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 11/bis (Comunicazion dla rejons de mpedimënt per l'amiscion dla dumanda)  

(1) Ti pruzedimënc a istanza de pert comunichea l respunsabl dl pruzedimënt o l’autorità cumpetënta, dan l’adozion furmela de n pruvedimënt negatif, debota ai istanc la rejons che ie de mpedimënt per l’amiscion dla dumanda. Tl tëmp de 30 dis dala rezevuda dla comunicazion à i istanc l dërt de prejenté per scrit si usservazions, eventualmënter njuntedes da documënc. Chësta comunicazion fërma su i tëmps per stlù ju l pruzedimënt che scumëncia a inò a destumé so l tiermul nunzià de 30 dis o, n cajo de na prejentazion de usservazions adëura, diesc dis do la prejentazion dla usservazions. Tl medemo tëmp de 30 dis possa i istanc se damandé n’audizion. Nce te chësc cajo vën l tiermul per la cuntlujion dl pruzedimënt fermà su y l scumëncia inò a destumé do la data dl’audizion. Sce chësta usservazions ne unissa eventualmënter nia tëutes su, vëniel n chësc cont dat n tlarimënt tla mutivazion dl pruvedimënt finel dajan sëura tl cajo de refudeda mé la rejons de mpedimënt n plu che ie la cunseguenza dla usservazions o dl’audizion. Danter la rejons de mpedimënt per l’amiscion dla dumanda ne daussel nia unì dat sëura ademplienzes nia dejëutes o tardivanzes che ie da atribuì al’aministrazion. Tl cajo de n anulamënt giudizier dl pruvedimënt nsci adotà ne daussa l’aministrazion tl’eserzité da nuef si pudëi nia purté dant per l prim iede rejons de mpedimënt che fova bele unides ora dal’istrutoria dl pruvedimënt anulà.   97)

(2) 98)

(3) La despusizions nunziedes te chësc articul ne vën nia aplichedes ai pruzedimënc de planificazions, ai pruzedimënc de cuncors y ai pruzedimënc de alesiramënt pra chëi che l se porta pro na cuncorënza danter la dumandes, ti pruzedimënc tl ciamp dl’assistënza y previdënza de ntegrazion gaujedes da istanzes de pert, y nianca ai pruzedimënc che vën stluc ju cun n pruvedimënt de liam.  99) 100)

97)
L'articul 11/bis, coma 1, ie n iede unì sustituì dal articul 15, coma 1, dla L.P. di 4 mei 2016, n. 9, y dadedò dal articul 3, coma 5, dla L.P. di 11 jené 2021, n. 1, y ala fin modificà dal articul 1, coma 3, dla L.P. di 23 lugio 2021, n. 5.
98)
L articul 11/bis, coma 2, ie unit abrogà dal articul 38, coma 1, pustom c) dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
99)
L articul 11/bis ie unit juntà dal articul 1, coma 3, dla L.P. di 10 de juni 2008, n. 4.
100)
L articul 11/bis, coma 3, ie unì njuntà dal articul 15, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9. Cëla nce l articul 39, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9. L articul 11/bis, coma 3, ie dadedò unì ntegrà nsci dal articul 1, coma 3, dla L.P. di 11 de lugio 2018, n. 10.

Art. 12 (Funzions dl respunsabl dl pruzedimënt)   

(1) La persona respunsabla dla pruzedura:

 1. valutea, ai fins dla istrutoria, la cundizions d’amiscibltà, i recuisic de legitimazion y la cundizions che ie relevantes per l’emanazion dl pruvedimënt y la adotea uni mesura per l dejeujamënt adecuat y asvelt dla istrutoria. Tl particuler, tolela ite d’ufize la nfurmazions o i documënc aldò dl articul 5 y la nviëia l nteressà, ulache l possa unì fat, a relascé detlarazions o a regularisé o ntegré detlarazions o istanzes da fai o nia cumpletes. Ti caji te chëi che l vën fat n sëuraluech, stluc ora ie i sëuraluesc tl ciamp de n’atività de cuntrol cochemei tlameda, fej la persona respunsabla la comunicazion curespundënta ai patrons y ai pussëures cualifichei dl bën da valuté;  101)
 2. fej la pruposta de fissé la cunferënzes di servijes nunziedes tl articul 18;
 3. ti damanda ai organns consultifs i arac ublienc o lienc scric dant;
 4. ti cunsiëia al diretëur de repartizion de acuisì i arac facultatifs eventuei o la consulënzes da dedora aldò dla cumplessità dla cuestion o dla pruzedura de nrescida;
 5. ti manda la pratica ala strutura urganisativa cumpetënta per la fasa dl pruzedimënt che vën do y ti l comunichea tl medemo tëmp ai sogec nunziei ti articuli 14 y 15, cun ndicazion dl inuem dl diretëur respetif;  102)
 6. emanea, tl lim de si cumpetënza, l pruvedimënt cuntlujif o prejentea al organn plu aut cumpetënt la pruposta dl test da adoté;
 7. se cruzia dla comunicazions, dla publicazions y dla nutificazions preududes dala leges y dai regulamënc o dai urdinamënc de servisc di organns plu auc;
 8. se cruzia aldò dla ndicazions dl organn plu aut dl’esecuzion dl pruvedimënt definitif.
101)
L pustom a) dl articul 12, coma 1, ie unit sustituì nsci dal articul 16, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
102)
L pustom e) dl articul 12, coma 1, ie unit mudà nsci dal articul 16, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 12/bis (Cunflit de nteres)

(1) L respunsabl dl pruzedimënt y i diretëures dla strutures urganisatives cumpetëntes per l’adozion di arac, dla valutazions tecniches, di ac endopruzedimentei y dl pruvedimënt finel se tën ora dala dezijions y dal dejëujer ativiteies che à da n fé cun si manscions, sce l ie n cunflit de nteresc, nce putenziel, sce i ie te una dla situazions nunziedes tl articul 30, coma 1, o sce l ie rejons grieves de cunvenienza. 103)

(2) Uni situazion de cunflit de nteres, nce putenziela, che possa revardé nteresc de uni sort, nce nia patrimuniela, muessa unì senialeda dala persones nunziedes tl coma 1 al sëurastant diret. 104) 105)

(3) Ai dependënc che tol pert al pruzedimënt aministratif cun funzions de preparazion, de istrutoria o d’esecuzion vëniel aplicà la despusizions dl codesc de cumpurtamënt dl personal dla Provinzia autonoma de Bulsan, apurvà dala Jonta provinziela. 106)

103)
L articul 12/bis, coma 1, ie unì mudà nsci dal articul 3, coma 6, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.
104)
L articul 12/bis ie unit njuntà dal articul 17, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
105)
L articul 12/bis, coma 2, ie unì mudà nsci dal articul 3, coma 7, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.
106)
L articul 12/bis, coma 3, ie unì njuntà dal articul 3, coma 8, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.

Art. 13 (Respunsabltà tecnica, cuntabla y aministrativa)          

(1) Uni decret o auter pruvedimënt de n assessëur muessa, dan che l vën sometù ala sotscrizion dl assessëur privinziel cumpetënt, giapé n vist:

 1. per la regularità tecnica, dal diretëur dla strutura urganisativa respunsabla per l’elaborazion finela dl at;
 2. per la regularità de cuntabltà, dal diretëur dl ufize cumpetënt dla Repartizion Finanzes;
 3. per la legitimità, dal diretëur de repartizion cumpetënta; 107)
 4. per la curespundënza ala strategia apurveda, ala ressorses preududes y ala ndicazions dl Plan ntegrà de atività y urganisazion, dal diretëur de departimënt cumpetënt.  108)

(2) Uni pruposta de deliberazion da somëter al’apurvazion dla Jonta provinziela muessa vester njunteda dai visć nunziei tl coma 1, pustomes a), b), c) y d).  109)

(2/bis) Ai zëntri de respunsabltà dla spëisa aldò dla lege provinziela de cuntabltà vëniel aplicà la pruzedures particuleres ududes danora iló.  110)

(3) La delegazion de funzions aministratives cumporta che la persona delegheda ie respunsabla dla regularità tecnica y cuntabla y dla legitimità dl pruvedimënt.

(4) L personal dla Provinzia che tol pert ala pruzedura aministrativa cun funzions de preparazion, de nrescida o d'esecuzion ie respunsabli dla regularità tecnica y cuntabla de si azions, tenian cont dla mesura de respunsabltà lieda al prufil prufescionel curespundënt.

(5) I funzioners dla Provinzia ie respunsabli sota l aspet aministratif y cuntabl dla vidimazions y di arac nunziei ti comes 1 y 2. Sce i pruvedimënc vën tëuc zënza che i ie unic vidimei o n deviazion di arac nunziei ti comes 1 y 2, ie la respunsabltà aministrativa y cuntabla di organns dezidënc.

(6) L diretëur dla strutura urganisativa dla Provinzia che à la cumpetënza de dé ora l pruvedimënt cuntlujif respuend sota l aspet aministratif y cuntabl de chësc pruvedimënt adum cun i funzioneres respunsabli dla pruzedura, cun resserva dla despusizions dl coma 4.

(7) L diretëur dla strutura urganisativa cumpetënta per la fasa finela dl pruvedimënt ie respunsabl, a livel de aministrazion y cuntabltà, di ac y dla pruzedures d’atuazion dla deliberazions dla Jonta provinziela y di pruvedimënc di assessëures, ora che per che cie che ie udù danora dal coma 4.  111)

(8) Pra i ac aministratifs che ne ie nia de cumpetënza dla Jonta provinziela, di assessëures provinziei, dla repartizions y di ufizies, ma de d' autri organns y d'autra strutures urganisatives, ie, sota l aspet tecnich y cuntabl y per chël che reverda la legitimità, respunsabli i organns o l personal curespundënt che ie a cë de chëla strutures.

(9) L organn che adotea la pruzedura ie diretamënter respunsabl dl pruvedimënt sota l aspet aministratif y cuntabl.

107)
L articul 13, coma 1, ie unit sustituì nsci dal articul 18, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
108)
L pustom d) dl art. 13, coma 1, ie n iede unì njuntà dal art. 54, coma 1, dla L.P. di 21 de lugio 2022, n. 6.
109)
L art. 13, coma 2, ie n iede unì baratà ora dal art. 18, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9, y dadedò dal art. 54, coma 2, dla L.P. di 21 de lugio 2022, n. 6.
110)
L articul 13, coma 2/bis ie unit njuntà dal articul 2, coma 1, dla L.P. di 23 de dezëmber 2015, n. 18.
111)
L articul 13, coma 7, ie unit mudà nsci dal articul 18, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

SEZION III
Partezipazion ala pruzedura aministrativa

Art. 14 (Comunicazion de vianvieda dl pruzedimënt)                                             112)  delibera sentenza

(1) Dla vianvieda dl pruzedimënt aministratif ti vëniel fat al savëi a chëi sogec pra chëi che l pruvedimënt cuntlujif gaujëssa fazions diretes y a chëi che muessa ntervenì aldò dla lege. La vianvieda dl pruvedimënt ti vën oradechël comunicheda ai sogec ndividuei o che ie saurì da ndividué, defrënc dai destinateres direc, a chëi che l pruvedimënt cuntlujif pudëssa gaujé n desvantaje.  113)

(2) Ti caji nunziei tl coma 1 à l’aministrazion la puscibltà de tò pruvedimënc de precauzion nce dan che l vënie fat la comunicazion nunzieda tl medemo coma 1.

(3) Tla comunicazion persunela nunzieda tl coma 1 iel da dé sëura:

 • a) la repartizion provinziela cumpetënta;
 • b) l oget dla pruzedura che ie unida mëtuda a jì;
 • c) l ufize o n’autra strutura urganisativa adum cun l’adresses de posta eletronica zertificheda y normala publichedes tl “Indesc di domizii digitei dl’aministrazion publica y di gestëures de servijes publics,” y la persona, respunsabli dl pruzedimënt;  114)
 • d) l ufize o l’autra strutura urganisativa, ulache n possa ti cialé ai ac che ne ie nia despunibli o azessibli tla maniera ududa danora al pustom d/bis;  115)
 • d/bis) la manieres telematiches cun chëles che l ie puscibl tò vijion di ac, azeder al faszicul nfurmatich y eserzité n via telematica i dërc preudui da chësta lege, tl respet dla normativa n forza tl ciamp aministratif digitel;  116)
 • e) la data nchin chëla che l pruzedimënt muessa, aldò di tiermuli udui danora dal articul 4, unì stlut ju y la pusciblteies legales n cajo che l’aministrazion ne devënta nia ativa;  117)
 • f) la data de prejentazion dla istanza curespundënta ti pruzedimënc a scumenciadiva de pert.  118)

(3/bis) La comunicazion nunzieda tl coma 3) pustoms a), c) y d) muessa unì renuveda uni iede che l muda la repartizion, la strutura urganisativa o l respunsabl dl pruzedimënt.  119)

(4) Sce per gauja dla gran cumpëida de adressei ne ie la comunicazion persunela nia puscibla o sce la ie scialdi ria da fé, pona fej la persona respunsabla dla pruzedura al savëi la ndicazions nunziedes l coma 3 tres formes de publizità adatedes che vën crisses ora da cajo a cajo o che vën determinedes n generel tres urdinamënt de servisc dl organn plu aut.

(5) Sce la comunicazion ie adresseda a de plu persones nteressedes che ne ie nia saurides da determiné, pona iela da scrì sibe per tudësch che per talian.

(6) L’omiscion o l’iregularità de na comunicazion scrita dant possa mé unì fata valëi dal soget, per chël che la comunicazion preududa ie de nteres diret.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 25 novembre 2009, n. 390 - Procedimento ad istanza di parte - mancato preavviso di rigetto - non provoca di per sé illegittimità del provvedimento finale - interventi per il sostegno dell’economia - acquisizione di immobile aziendale con contratto di leasing - domanda di contributo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008 - Öffentliches Vergabeverfahren - Annullierung des definitiven Zuschlages - Eröffnung des Verfahrens erforderlich
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 232 del 27.06.2008 - Controinteressato nel processo amministrativo - interesse deve nascere dal provvedimento impugnato e non da situazioni giuridiche successive
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006 - Ricorso gerarchico - decisione di rigetto è atto confermativo del provvedimento originario - ricorso giurisdizionale avverso decisione su ricorso gerarchico improprio per diniego prestazioni specifiche - serve notificazione all'autorità emanante provvedimento originario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006 - Giustizia amministrativa - proposizione di motivi aggiunti - posizione del controinteressato - categoria destinataria di una deliberazione della Giunta provinciale del provvedimento - non è controinteressata - legittimazione attiva di associazioni di categoria e ordini professionali - fondamento - servizio sanitario di emergenza - personale volontario di soccorso - abilitazione a svolgere mansioni tipiche degli infermieri professionali - illegittimità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005 - Imposizione vincolo storico-artistico - comunicazione d'avvio di procedimento - occorre salvo in situazioni d'urgenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005 - Controinteressato nel processo amministrativo - elementi sostanziale e formale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005 - Comunicazione di avvio di procedimento - immutabilità della contestazione in sede di provvedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 437 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave - divergenza tra normativa statale e provinciale subprocedimento di verifica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004 - Appalti pubblici - gara - verifica di anomalia - affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione - pronuncia giurisdizionale di illegittimità - attività di esecuzione del giudicato - non serve comunicazione di avvio alla ditta ricorrente - commissioni di gara - hanno natura di collegi perfetti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004 - Motivi di ricorso - censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento - annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato - domanda di risarcimento del danno è autonoma
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 31.08.2004 - Comunicazione di avvio di procedimento - sgombero di un proprio immobile - l'amministrazione agisce iure privatorum - nessun obbligo di comunicazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 05.08.2004 - Legittimazione per intervento ad adjuvandum - inammissibilità di motivi di censura autonomi - qualifica di controinteressato - ordinamento urbanistico provinciale - modifica d'ufficio dei piani urbanistici comunali - inapplicabilità degli standards edilizi ed urbanistici statali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004 - Procedimento amministrativo - comunicazione di avvio - facoltà di visionare gli atti istruttori - non costituisce motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 27.09.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento - rilascio concessione edilizia - non occorre comunicazione ai proprietari frontisti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002 - Atto amministrativo - comportamento di acquiescenza - recupero di somme indebitamente corrisposte - comunicazione di avvio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002 - Obbligo di motivazione - omessa valutazione di osservazioni presentate dall'interessato - ricorso popolare in materia urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002 - Procedimento amministrativo - esclusione della comunicazione di avvio per motivi di urgenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002 - Ordine di demolizione su fatti incontestabili - comunicazione di avvio non necessaria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002 - Comunicazione di avvio di procedimento - revoca di agevolazioni in materia di edilizia abitativa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 06.11.2001 - Mancata comunicazione di avvio di procedimento - personale medico - assegni di specializzazione - restituzione: interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000 - Procedimento amministrativo - dichiarazione d'intenti costituisce comunicazione d'avvio - Esercizio alberghiero - garnì - messa a disposizione esclusiva di una U.S.L.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000 - Comunicazione dell'avvio di procedimento - non serve in caso di istanza dell'interessatoImpianto distribuzione di carburanti - sospensione temporanea dell'autorizzazione - scelta di merito
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999 - Mutamento del destinazione d'uso - condizione dell'accessibilità a persone disabili -- eccesso di potere per disparità di trattamento come motivo di ricorso - destinatari della comunicazione dell'avvio di procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999 - Concessione edilizia - Procedimento per l'annullamento - parere della commissione urbanistica provinciale - annullamento dopo lungo lasso di tempo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 05.10.1998 - Mitteilungspflicht über die Einleitung des Verfahrens - nicht durch ein (mit der Abschlußmaßnahme) gleichzeitiges oder gar nachträgliches Schreiben heilbar
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 27.05.1998 - Revoca di agevolazioni edilizie - sopralluogo non costituisce avvio di procedimento
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 296 vom 21.07.1997 - Mitteilung über die Eröffnung eines Verfahrens - reicht auch anderweitige Kenntnis
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 10.03.1997 - Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens - Ausnahme: Verfahren über Parteiinitiative
112)
L titul dl articul 14 ie unit sustituì nsci tres l articul 19, coma 1 dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
113)
L articul 14 , coma 1 ie n iede unit sustituì tres l articul 5 dla L.P. di 19 de fauré 2001, n. 4 y pona dal articul 19, coma 2 dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
114)
L pustom c) dl articul 14, coma 3, ie unì mudà nsci dal articul 3, coma 9, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.
115)
L pustom d) dl articul 14, coma 3, ie unì mudà nsci dal articul 3, coma 10, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.
116)
L pustom d/bis dl articul 14, coma 3, ie unì metù ite tres l articul 3, coma 11, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.
117)
L pustom e) dl articul 14, coma 3 ie unit njuntà tres l articul 19, coma 3 dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
118)
L pustom f) dl articul 14, coma 3 ie unit njuntà tres l articul 19, coma 3 dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
119)
L articul 14, coma 3/bis ie unit njuntà tres l articul 19, coma 4 dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 15 (Partezipazion al pruzedimënt)                          120) delibera sentenza

(1) Duc i sogec purtadëures de nteresc publics o privac coche nce i purtadëures de nteresc nia ndividuei costituii te assoziazions, per chëi che l pruvedimënt possa gaujé n desvantaje, possa ntervenì tl pruzedimënt, nce tres l’adurvanza dla tecnologies de nfurmazion y comunicazion.  121)

(2) 122)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2 - Urbanistische Planung - Bauleitplanänderung - Ermessensentscheidung - Gutachten der Fachkommissionen nicht bindend - Abweichung ist zu begründen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 41 del 19.02.2008 - Accesso ai documenti - silenzio rifiuto confermativo di precedente rigetto di identica istanza - interesse all'accesso - diritto alla riservatezza di terzi - condizione per la prevalenza del diritto di accesso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren - Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 05.08.2004 - Legittimazione per intervento ad adjuvandum - inammissibilità di motivi di censura autonomi - qualifica di controinteressato - ordinamento urbanistico provinciale - modifica d'ufficio dei piani urbanistici comunali - inapplicabilità degli standards edilizi ed urbanistici statali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004 - Procedimento amministrativo - comunicazione di avvio - facoltà di visionare gli atti istruttori - non costituisce motivazione ob relationem
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 07.04.2004 - Giustizia amministrativa - atto impugnabile - regolamento - immediata lesione di interessi - impugnabilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002 - Obbligo di motivazione - omessa valutazione di osservazioni presentate dall'interessato - ricorso popolare in materia urbanistica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002 - Giustizia amministrativa - intervento in giudizio - legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste - individuazione degli interessi da tutelare - beni storici ed artistici - provvedimenti impositivi di vincoli - notificazione - vincolo indiretto e vincolo indiretto: diverse finalità - motivi aggiunti in sede di ricorso - decorrenza del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 371 del 19.12.2001 - Legittimazione a ricorrere - associazioni protezionistiche riconosciute - non vale per interessi urbanistici o storico-artistici
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 18.11.2000 - Giustizia amministrativa - trasformazione in zona produttiva - proprietari di abitazioni confinanti - sussiste interesse all'impugnativa - azione popolare - qualità di elettore da provare - delibera Giunta provinciale in difformità di parere commissione urbanistica provinciale - adeguata motivazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000 - Bauleitplanerische Maßnahme - Eigentümer von nicht direkt betroffenen Grundstücken - Rechtsschutzinteresse in re ipsa - Genehmigungsverfahren des Bauleitplanes - geologisches Gutachten - nicht vor Beschlussfassung seitens des Gemeinderates nötig
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 30.09.2000 - Pianificazione urbanistica - modifica al P.U.C. - interesse a ricorrere del terzo frontista -- azione popolare al posto del Comune inerte
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 122 del 28.04.2000 - Pianificazione urbanistica - scelte dell'Amministrazione comunale - questioni di merito -Norme sulla partecipazione - inapplicabilità agli atti di pianificazione e programmazione -Parere della commissione locale masi chiusi espresso sull'intero PUC - zona produttiva - Osservazioni di privati al PUC - mera forma di collaborazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999 - Concessione edilizia - Procedimento per l'annullamento - parere della commissione urbanistica provinciale - annullamento dopo lungo lasso di tempo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 388 vom 29.12.1998 - Anfechtungsfrist von Verwaltungsakten - Zeitpunkt der vollen Kenntnis - Beweislast Rechtschutzinteresse - akustische Immissionen durch ein Tanzlokal
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 30.03.1998 - Concessione edilizia - interesse all'impugnativa - lesione si produce già nel momento della pianificazione urbanistica - derogabilità delle distanze dai confini
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 25.03.1998 - Parte grafica di P.U.C. - provvedimento di rettifica di errori - impugnazioneNozione di controinteressato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 65 vom 24.03.1998 - Mitteilungspflicht des Sachverhaltes, der zu einer Sanktion führen kann
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 05.07.1996 - Accertamento di fatti comportanti sanzioni - obbligo di contradditorio
120)
L titul dl articul 15 ie unit sustituì nsci dal articul 20 coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
121)
L articul 15, coma 1, ie unit sustituì nsci dal articul 20, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
122)
L articul 15, coma 2 ie unit abrogà tres l articul 38, coma 1, pustom d) dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 15/bis (Dërc di partezipanc al pruzedimënt)

(1) I sogec nunziei tl articul 14 y chëi ndichei tl articul 15 à l dërt de:

 1. ti cialé ai ac dl pruzedimënt, ora che ti caji te chëi che l dërt d’azes ne vën nia cunzedù o ie limità;
 2. prejenté, tl tëmp dat dant, nia plu lonch de 30 dis, lecurdanzes scrites o documënc, che l’aministrazion à l’ublianza de valuté, a cundizion che i à da nfé cun l oget dl pruzedimënt.  123)
123)
L articul 15/bis ie unit njuntà dal articul 21, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 16 (Pruvedimënt cuncurdà)    delibera sentenza

(1)  Sce l organn provinziel cumpetënt tol n cunscidrazion la prupostes y la usservazions purtedes dant aldò dl articul 15, coma 1, possel unì a una tres acurdanzes cun la persones nteressedes, zënza arziché l dërt de terzi, y te uni cajo tl respet dl nteres publich, per determiné l contenut dl pruvedimënt cuntlujif che lascia daviert de plu pusciblteies o per l sustituì ti caji preudui dala lege. 124)

(2) L’acurdanzes nunziedes tl coma 1 muessa vester mutivedes aldò dl articul 7 y stipuledes cun n at scrit, ora che sce la lege l vëij danora autramënter, sce no ne veleles nia. A chësta acurdanzes vëniel aplicà, sce l ne ie nia udù danora autramënter, i prinzips dl codesc zevil tla materia de ublianzes y cuntrac tan inant che i ie cumpatibli.  125)

(3) L’acurdanzes che sustituesc i pruvedimënc aministratifs ie sometudes ai medemi cuntroi de chisc.

(4) Sce l nteres publich se l damanda per rejons che ie unides a se l dé plu tert, cumanda l organn provinziel cumpetënt la retrata unilaterela dl’acurdanza; ma l ie ublià a paië na ndenità n relazion al dann eventuel che ti ie unit gaujà ala persona privata tres chësta retrata.

(5) 126)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005 - Verwaltungsvereinbarungen von Maßnahmen - bei raumplanerische Entscheidungen nicht möglich
124)
L articul 16, coma 1, ie unì mudà nsci dal articul 3, coma 3, dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8.
125)
L articul 16, coma 2, ie unit sustituì nsci dal articul 22, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
126)
L articul 16, coma 5, ie unit abrogà dal articul 38, coma 1, pustom e), dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 17 (Estlujion dala partezipazion ala pruzedura)    delibera sentenza

(1) La despusizions de chësta sezion ne vën nia aplichedes al’ativiteies dla Provinzia che reverda l'emanazion de ac normatifs, de ac aministratifs generei, de ac de planificazion y de prugramazion; per chisc resta mpe la normes particuleres che nen regulea la furmazion.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 31.07.2008 - Rielaborazione del PUC - non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 67 del 25.03.1998 - L. 7.8.1990 n. 241 e L.R. 31.7.1993 n. 13 - non si applicano agli atti della Provincia Piano di attuazione di iniziativa privata - nessuna notificazione individualePiano di attuazione ad iniziativa privata - è norma regolamentare di rango inferiore Norme di attuazione del P.U.C - parcheggi nel sottosuolo per edifici esistenti

SEZION IV
Scemplificazion dl’atività aministrativa y despusizions sun la cunferënza di servijes  127)

Art. 18 (Cunferënza di servijes)   delibera sentenza

(1)Sce l ie de utl somëter tl medemo tëmp a n ejam i nteresc publics defrënc tuchei da n pruzedimënt aministratif chërd l diretëur dla repartizion provinziela cumpetënt per l’atuazion dl ntervënt cuntlujif o a uni moda prevalënt n cont dl’ativiteies dl pruzedimënt ite na cunferënza di servijes. 128)

(1/bis) Cun regulamënt d’esecuzion vëniel determinà la manieres de funzionamënt dla cunferënza di servijes tenian cont di prinzips dla segurëza di tëmps dla cunferënza, dla partezipazion di nteressei al pruzedimënt, dl’apurvazion chieta y dla refudeda.  129)

(2) 130)

(3) L’apurvazion dl’aministrazions publiches, che à la funzions nunziedes tl coma 2, vën cunscidreda data, sce la cundizions aldò dl articul 17/bis dla lege di 7 d’agost 1990, n. 241 ie ademplides. Ti caji te chëi che l chiet danter l’aministrazions publiches y danter l’aministrazions publiches y i gestëures di bëns y servijes publics dl’aministrazion ie ecuivalënta al azetamënt dla dumanda, possa l’aministrazion cumpetënta adoté pruvedimënc de autodefendura.  131)

(4) L’apurvazion dl proiet o dl ntervënt prejentà dala reprejëntanza dla Provinzia tla cunferënzes di servijes remplazea sota uni aspet duc i ac d’apurvazion che ie ududes danora dala leges dla Provinzia.

(5) Dla cunferënza di servijes ie a cë l organn che à cherdà ite la cunferënza o n si delegà.  132)

(6) La cunferënza di servijes possa nce se dejëujer tla forma telematica.  133)

massimeCorte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 138 - Conferenza di servizi - intervento statale per il superamento del dissenso espresso dalle amministrazioni coinvolte - rinvio ad una precedente dichiarazione di incostituzionalità
128)
L articul 18, coma 1, ie n iede unì sustituì dal articul 23, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9, y dadedò mudà nsci dal articul 3, coma 1, dla L.P. di 20 de dezëmber 2017, n. 22.
129)
L articul 18, coma 1/bis, ie unit njuntà dal articul 23, coma 3, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
130)
L articul 18, coma 2, ie mudà nsci dal articul 23, coma 4, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9  y dadedò abrogà dal articul 20, coma 1, pustom c) dla L.P. di 20 de dezëmber 2017, n. 22.
131)
L articul 18, coma 3, ie unit mudà dal articul 23, coma 5, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
132)
L articul 18, coma 5, ie unit sustituì nsci dal articul 23, coma 6, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
133)
L articul 18, coma 6, ie unit njuntà dal articul 23, coma 7, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 18/bis (Formes de culaborazion danter aministrazions publiches)

(1) Ora che ti caji preudui dal articul 18 possa i ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, stipulé acurdanzes danter d’ëi y cun d’autra aministrazions publiches per regulé la culaburazion n cont de ativiteies de nteres per duta la pertes n cumenanza.

(2) Per l’acurdanzes nunziedes tl coma 1 iel da usservé, tan inant che les ie cumpatibles, la despusizions nunziedes tl articul 16, comes 2 y 3.  134)

134)
L articul 18/bis ie unit njuntà dal articul 24, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 19 (Arac ublienc y arac facultatifs) 135)     delibera sentenza

(1) Ulache l ie udù danora n arat de n organn consultif provinziel muessa chësc organn dé l arat tl lim de tëmp fissà danora da despusizions de lege o, sce l ne ie udù danora degun tiermul, tl lim tëmp de 30 dis da canche l à giapà la dumanda dl arat. Sce l vën damandà arac facultatifs da organns consultifs provinziei o da d’autra aministrazions publiches, muessa chisc unì dac tl tëmp de 30 dis da canche l organn à giapà la dumanda d’arat.  136)

(2)  Sce l tiermul ie passa zënza che l sibe unì comunicà l arat o zënza che l organn damandà ebe prejentà bujëns de istrutoria aldò dl coma 3, va l’aministrazion damandënta inant unfat cun o zënza arat.    137)

(3) Sce l organn provinziel n cuestion à l bujën de nrescida o sce l ne ie nia bon de tenì ite l tiermul nunzià tl coma 1 per gauja dla natura dla cuestion o per forzes plu autes, pëia chësc tiermul via da nuef da canche l organn consultif à giapà la ndicazions y i documënc damandei o dala prima destumeda dl tiermul o da canche l ne ie nia plu la cundizions gaujedes da forzes plu autes.

(4) I organns consultifs dla Provinzia vëij danora pruzedures de prëscia particulera per l’adozion di arac damandei. I arac y la dumandes curespundëntes nunziedes tl coma 1 vën mandei tla forma telematica.  138)

(5) La despusizions nunziedes ti comes 1 y 2 ne vën nia aplichedes tl cajo d’arac tl ciamp dla defendura dl ambient, dla cuntreda y dl teritore y dla sanità di zitadins.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000 - Atto impugnabile - parere - è atto interno del procedimento
135)
L titul dl articul 19 ie unit sustituì dal articul 25, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9
136)
L articul 19, coma 1, ie unit sustituì nsci dal articul 25, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
137)
L articul 19, coma 2, ie n iede unì sustituì dal articul 25, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9, y dadedò dal articul 3, coma 12, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.
138)
L articul 19, coma 4, ie unit mudà nsci dal articul 25, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 20 (Valutazions tecniches)  139)

(1)Sce te na norma provinziela, regiunela, statela o dla Union europeica, che possa unì aplicheda ti ciamps de cumpetënza dla Provinzia, iel preudù che dan dé ora n pruvedimënt muessel unì damandà la valutazions tecniches di organns o ënc aposta, y sce chisc organns o ënc ne tol nia i pruvedimënc curespundënc, sce i ne porta nia dant rejons de forzes plu autes o ne porta nia dant l bujën de nrescida dl’aministrazion y chësc tl lim de tëmp udù danora dal’aministrazion, o sce chësta ne à nia preudù n tiermul, possa la persona respunsabla dla pruzedura tl lim de tëmp de sessanta dis do la rezevuda dla dumanda, damandé la valutazions tecniches a d’autri organns o ënc publics che à la medema cualificazion y capazità tecnica, a universiteies, a persones espertes te chël ciamp; ma la possa nce jì inant zënza valutazions tecniches. 140)

(2) Sce l ënt o l organn n cuestion à purtà dant pra l’aministrazion che se dà ju cun la pruzedura gaujes de forza plu auta o sce l à purtà dant l bujën de nrescida, vëniel aplicà l articul 19 coma 3.

(2/bis) La valutazions y la dumandes curespundëntes nunziedes tl coma 1 vën mandedes tres mesuns telematics.  141)

(3) La despusizion nunzieda tl coma 1 ne vën nia aplicheda a valutazions tecniches de organns o ënc che ie cumpetënc tl setor dla defendura dl ambient, dla cuntreda y dl teritore y dla sanità dla zitadines y di zitadins.

139)
L titul dl articul 20 ie unit sustituì nsci dal articul 26, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
140)
L articul 20, coma 1, ie unì mudà nsci dal articul 6, coma 7, dla L.P. di 17 de nuvëmber 2017, n. 21.
141)
L articul 20, coma 2/bis, ie unit njuntà dal articul 26, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 20/bis (Cunfërma de prejentazion)

(1) La prejentazion de dumandes, detlarazions y senialazions ie cunfermeda debota, nce tla forma telematica, cun na rezevuda, che documentea la prejentazion. Sce la rezevuda cuntën la nfurmazions nunziedes tl coma 3 dl articul 14, velela sciche comunicazion de vianvieda dl pruzedimënt. 142)

142)
L articul 20/bis ie unì njuntà dal articul 3, coma 4, dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8.

Art. 21)    143) delibera sentenza

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2 - Urbanistische Planung - Bauleitplanänderung - Ermessensentscheidung - Gutachten der Fachkommissionen nicht bindend - Abweichung ist zu begründen
143)
L articul 21 ie unit abrogà dal articul 38, coma 1, pustom f) dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 21/bis (Senialazion zertificheda dl scumenciamënt dl’atività)      delibera sentenza

(1) Per scemplifiché l’ativiteies di zitadins y dla mprejes y per smendrì la grovaries y i custimënc aministratifs vëniel metù a jì la senialazion zertificheda dl scumenciamënt dl’atività.

(2) Cun deliberazion dla Jonta provinziela vëniel determinà i caji te chëi che l eserzize de n’atività privata, sometuda a autorisazion, lizënza, abilitazion, nulla osta, cunzescion o auter at de cunsëns denuminà cochemei, da pert dla autoriteies aministratives o organns colegiai, possa unì scumencià do che l ie unit senialà dala persona nteresseda al’aministrazion cumpetënta. Cun la deliberazion vëniel oradechël nce definì la manieres de prejentazion dla senialazion y de dejeujamënt dla pruzedura, nce telematica.  144)

(3) La senialazion zertifichea l’esistënza di recuisic y dla cundizions damandedes dala normativa valëivla per l eserzize dl’atività.

(4) L’atività possa unì scumenceda a pië via dala data dla prejentazion dla senialazion al’aministrazion cumpetënta.

(5) Tl cajo che l’aministrazion cumpetënta azertea mancianzes n cont di recuisic y dla cundizions nunziei tl coma 3, tolela, tl lim de tëmp de 60 dis da canche la à giapà la senialazion, i pruvedimënc de pruibizion de jì inant cun l’atività y, sce n cajo, i pruvedimënc de remozion dla fazions danejëntes che ie debujën. Te chësc cajo ne vëniel nia aplicà l articul 11/bis. Sce l ie puscibl cunfurmé l’atività dejëuta y si fazions ala normativa n forza nviëia l’aministrazion cumpetënta, cun at mutivà, l privat de se cruzië de l fé, dajan orden de sospenscion dl’atività metuda a jì y scrijan dant la mesures de bujën cun la fissazion de n tiermul nia plu curt de 30 dis per l’adozion de chëstes. Sce chësc tiermul ie passà zënza che l vënie adotà la mesures scrites dant, ie l’atività da raté pruibida.  145) 146)

(6) Do che l ie passà via l tiermul per adoté la mesures aldò dl articul 5 possa l’aministrazion cumpetënta a uni moda tò mesures per si autodefendura.  147)

massimeBeschluss vom 10. September 2012, Nr. 1324 - Tätigkeiten, die der zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns unterliegen
massimeCorte costituzionale - sentenza del 17 luglio 2012, n. 203 - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale commerciale, artigianale o edilizia – introduzione della disciplina sulla “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) – sono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
144)
L articul 21/bis, coma 2, ie unit mudà dal articul 27, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
145)
L articul 21/bis ie unit njuntà dal articul 18, coma 2, dla L.P. di 23 de dezëmber 2010, n. 15.
146)
L articul 21/bis, coma 5, ie unit mudà nsci dal articul 27, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
147)
L articul 21/bis, coma 6, ie unit njuntà dal articul 27, coma 3, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 22 (Apurvazion chieta ti pruzedimënc a istanza de pert)        delibera sentenza

(1) Ti pruzedimënc a istanza de pert per dé ora pruvedimënc aministratifs vel l chiet dl’aministrazion cumpetënta sciche n pruvedimënt d’azetazion dla dumanda, zënza che l sibe de bujën de mo d’autra istanzes o ordens, sce la medema aministrazion ne ti comunichea nia al nteressà, tl tiermul nunzià tl articul 4, l pruvedimënt de refudeda. Te chësc cajo vëniel aplicà l articul 11/bis.

(1/bis) L’apurvazion chieta vën nce aplicheda ai pruzedimënc de verificazion nviei via aldò dl articul 71 dl decret dl Presidënt dla Republica di 28 de dezëmber 2000, n. 445, sun istanza dla stazions d’apalt, per cuntrolé l’aurità dla detlarazion sustitutiva data ora dai operadëures economics aldò dl articul 80, coma 5, pustom i), dl decret legislatif di 18 d’auril 2016, n. 50, y mudazions suzessives, per atesté la usservanza dla normes sun l dërt al lëur dla persones cun dejabltà nunziedes tl articul 17 dla lege di 12 de merz 1999, n. 68, y mudazions suzessives.  148)

(2) Ti caji te chëi che l chiet dl’aministrazion vel sciche l’azetazion dla dumanda possa l’aministrazion cumpetënta adoté pruvedimënc de autodefendura.

(3)  La despusizions de chësc articul ne vën nia aplichedes ai ac y ai pruzedimënc tl ciamp dla defendura dl ambient, dla defendura dala resieda idrogeologica, dla defendura dl patrimone culturel, storich-artistich y dla cuntreda sciche nce dla sanità, dla segurëza publica y dl vester san y nton dla persones, no ai caji te chëi che la normativa dla Union europeica dà dant l’adozion de pruvedimënc aministratifs furmei, sciche nianca ai caji te chëi che na despusizion normativa valutea l chiet dl’aministrazion sciche la refudeda dla istanza y nia ai ac y pruzedimënc ndividuei cun deliberazion dla Jonta provinziela da publiché tl Buletin Ufiziel dla Region. 149) 150) 

massimeBeschluss vom 27. Dezember 2016, Nr. 1512 - Landesgesetz vom 22.10.1993, Nr. 17 - Ausnahmen zur Anwendung des Rechtsinstitutes der stillschweigenden Zustimmung (abgeändert mit Beschluss Nr. 205 vom 21.02.2017)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina del settore - competenza provinciale - autorizzazione ex art. 7 bis L.P. n. 6/2002 - valenza edilizia - verifiche di compatibilità urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzatorio - non previsto istituto silenzio assenso - criteri per la localizzazione di nuovi impianti - invito ai comuni in ordine a siti da preferire e da evitare - telefonia mobile - proposta di localizzazione da parte del comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 22.06.2006 - Concessione edilizia - silenzio assenso - comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento --interruzione del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 263 del 19.06.2003 - Viticoltura - terreno per impianto di viti - silenzio assenso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002 - Ricorso giurisdizionale - avverso silenzio della P.A. - poteri del giudice
148)
L articul 22, coma 1/bis, ie unì metù ite dal articul 1, coma 4, dla L.P. di 11 de lugio 2018, n. 10.
149)
L articul 22 ie unì sustituì nsci dal articul 28, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9. Cëla nce l articul 39, coma 3, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
150)
Tl test tudësch dl art. 22, coma 3, ie la parola “landwirtschaftlichen” unida barateda ora cun la parola “landschaftlichen” dal art. 3, coma 5, dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8. Dadedò ie l art. 22, coma 3, unì baratà ora dal art. 3, coma 6, dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8, y po iel unì mudà dal art. 1, coma 3, dla L.P. di 29 de juni 2023, n. 12.

Art. 23 (Sanzions per detlarazions che ne curespuend nia ala urità o zertificazions fauzes)

(1) Tl avis o tla dumanda nunziei ti articuli 21/bis y 22 muessa la persona nteresseda detlaré che la cundizions y i recuisic de lege damandei sibe dac. Tl cajo de detlarazions che ne curespuend nia ala urità o de zertificazions fauzes ne iel nia cunzedù adaté dadedò l’atività y si fazions ala lege o la ressané coche udù danora ti articuli nunziei. La persona detlarënta vën straufeda aldò dl articul 21 dla lege n. 241 dl 1990 cun la sanzion preududa dal articul 483 dl codesc penal ora che sce l fat ie n reat plu pesoch.  151)

(2) 152)

(3)  Sce l fat ne costituesc nia n majer reat vën uniun che, tla detlarazions o atestazions njuntedes ala senialazion de scumenciamënt dl’atività nunzieda tl articul 21/bis, detlarea o atestea te na maniera fauza l’esistënza di recuisic o dla cundizions per la senialazion, straufà aldò dl articul 19, coma 6, dla lege di 7 d’agost 1990, n. 241.  153)

151)
L articul 23, coma 1, ie unit mudà nsci dal articul 29, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
152)
L articul 23, coma 2 ie unit abrogà dal articul 38, coma 1, pustom g) dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
153)
L articul 23, coma 3, ie unit njuntà dal articul 29, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 23/bis  154)

154)
L art. 23/bis sezion IV, ie unit njuntà dal art. 4, coma 7, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8, y dadedò unit abrogà dal art. 21, coma 1, pustom c), dla L.P. di 9 de lugio 2019, n. 3.
127)
L titul dla sezion IV ie unit sustituì dal articul 23, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Sezion V
Azes ai documënc aministratifs

Art. 24 (Dërt d’azes)                                            155) delibera sentenza

(1)Per i fins de chësta lege mienen cun:

 1. “dërt d’azes”: l dërt di nteressei de ti cialé y de giapé na copia di documënc aministratifs;
 2. “nteressei”: duc i sogec privac, nce i purtadëures di nteresc publics o sëurandividuei, che ebe n nteres diret, cuncret y atuel, curespundënt a na situazion giuridicamënter defenduda y lieda al documënt, a chël che l vën damandà l azes;
 3. “contranteressei”: duc i sogec, individuei o saurii da individué sun la basa dla natura dl documënt damandà, che dala eserzitazion dl azes udëssa arzicà si dërt ala reservatëza;
 4. “documënt aministratif”: uni reprejentazion grafica, filmica, fotografica, eletromagnetica o de uni autra sort dl cuntenut di ac, nce interns o nia liei a n pruzedimënt spezifich, tenii da n’aministrazion publica o da duc i sogec de dërt publich y i sogec de dërt privat tl lim de si atività de nteres publich reguleda dal dërt statel o da chël dla Union europeica, y che à da n fé cun ativiteies de nteres publich, unfat sce si regulamentazion sustanziela ie de natura publicistica o privatistica.

(2)  Per i fins dl nteres publich reprejentea l dërt d’azes n prinzip generel dl’atività aministrativa per sauridé la partezipazion y per seguré la mparzialità y la trasparënza.

(3)  L dërt d’azes vën eserzità ti cunfronc dla strutures urganisatives di ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, coche nce, tl lim de si ativiteies de nteres publich, ti cunfronc di cunzesciuneres de servijes publis provinziei, dla sozieteies partezipedes y dla sozieteies in house dla Provinzia y de duc i sogec nunziei tl articul 1/ter, coma 2.

(4)  Cun regulamënt d’esecuzion vëniel regulà la manieres d’eserzitazion dl dërt d’azes. 156)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - principio generale - limitazioni all’esercizio del diritto - eccezioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 20.11.2008 - Informazioni ambientali - diritto di accesso - disciplina speciale - non occorre interesse particolare e qualificato - parere del comitato di valutazione dell'impatto ambientale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 27.02.2006 - Organizzazione sindacale - diritto di accesso ai documenti amministrativi - limiti - salvaguardia di interessi sovraindividuali propri del sindacato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare
155)
Cëla nce l D.P.P. di 13 de jenà 2020, n. 4.
156)
L articul 24 ie unì sustituì dal articul 1, coma 5, dla L.P. di 11 de lugio 2018, n. 10.

Art. 25 (Limitazions al dërt d’azes)                        delibera sentenza

(1) L dërt d’azes ne ie nia cunzedù:

 1. ti caji de sucrët o pruibizion de devulgazion preudui dal urdinamënt;
 2. ti cunfronc dl’atività dl’aministrazion publica ëuta al’emanazion de ac normatifs, aministratifs generei, de planificazion y de prugramazion;
 3. ti pruzedimënc de selezion, ti cunfronc di documënc aministratifs che cuntën nfurmazions de carater de adatënza psichica n cont de terzi.

(2) Ora che sce l vën dat espressamënter l’autorisazion da pert dl organ provinziel cumpetënt ne ie l dërt d’azes nia dat per chisc documënc aministratifs:

 1. protocol dla sentedes di organs colegei provinziei nia daviertes al publich;
 2. arac facultatifs, consulënzes giuridiches y relazions tecniches, ora de cie che ie preudù dal articul 7, coma 3.

(3) 157)

(4) Ora che per cie che ie preudù dal coma 7, ie i documënc liei ala materies cumpededes su tlo dessot azessibli ai destinateres direc, ma nce ala persones che à l’autorità o che ie nciariedes cun la direzion y dla verdia sun i destinateres direc, ma te chësc cajo vëniel valutà, deberieda cun l diretëur de repartizion cumpetënt sce l ne ie mianó n cunflit de nteresc:

 1. ntervënc d’assistënza sanitera y d’assistënza socio-economica;
 2. ntervënc dl servisc soziel, di consultoresc per la families, di istituc per i minorens, di zëntri de igena mentela, dla cumenanzes terapeutiches y strutures semientes;
 3. ejams, analises, cuntroi y azertamënc liei ala igena y ala sanità publica, coche nce ala defendura di luesc de vita y de lëur;
 4. dac statistics persunei;
 5. stat matriculer de dependënc publics y pruzedimënc disciplineres.

(5) L azes ai documënc aministratifs ne daussa nia unì refudà sce l tleca fé recurs al pudëi de tardivamënt.

(6) L tardivamënt dl azes vën cumandà per stravardé bujëns spezifics dl’aministrazion, dantaldut tla fasa canche i pruvedimënc vën njiniei, n relazion a documënc de chëi che la cunescënza possa dezipé l bon andamënt dl’azion aministrativa y canche l ie de bujën de seguré na scunanza temporera di nteresc nunziei pra l coma 7.

(7) L ie a uni moda da garantì ai damandënc l azes ai documënc aministratifs che n muessa cunëscer acioche n posse se curé y defënder si nteresc giuridics. Tl cajo di documënc che cuntën dac sensibli y giudizieres, vën l azes lascià pro ti lims che l ie iust de bujën y tl cheder preudù dal articul 60 dl decret legislatif di 30 de juni 2003, n. 196, tl cajo de dac tres chëi che n possa unì al savëi velch sun la cundizions de sanità o la vita sessuela.

(8) Cun regulamënt d’esecuzion vëniel disciplinà d’autri caji d’estlujion dl dërt d’azes, nce n relazion al bujën de stravardé la reservatëza de terzi, persones, grupes y mprejes.  158)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - principio generale - limitazioni all’esercizio del diritto - eccezioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005 - Ricorso giurisdizionale contro il diniego di accesso ai documenti - va notificato ai controinteressati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004 - Diritto di accesso ai documenti - casi di esclusione - gara d'appalto: copia delle offerte dei concorrenti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare
157)
L articul 25, coma 3 ie unit abrogà dal articul 25, coma 1, pustom d), dla L.P. di 29 d'auril 2019, n. 2.
158)
L articul 25 ie unì sustituì nsci dal articul 1, coma 6, dla L.P. di 11 de lugio 2018, n. 10.

Art. 26 (Eserzize dl dërt d'azes)          delibera sentenza

(1)  L dërt d'azes ie eserzità tres l vijionamënt di documënc y fajan na copia di documënc aministratifs tla maniera y ti lims determinei da chësta lege. L vijionamënt di documënc ie debant. Per la copies iel da paië la spëises de produzion che vën determinedes dala Jonta provnziela. La despusizions valëivles che reverda la spëises de bol resta mpe.

(2)La dumanda d'azes ai documënc muessa unì mutiveda. La muessa unì adresseda ala strutura urganisativa dl'aministrazion che à furmà l documënt o che l tën su coche uriginel. 159)

(3) La refudeda, l sburdlé ora y la limitazion dl azes ie cunzedui ti caji y tla manieres stabilides dal articul 25 y muessa unì mutivei.

(4) Sce l passa trënta dis zënza che n ebe giapà na resposta ie la dumanda unida refudeda.

(5) Contra la determinazions aministratives revardëntes l dërt d’azes y ti caji preudui dal coma 4 possel, aldò de cie che ie udù danora dal codesc dl pruzes aministratif, unì fat recurs al’autorità giudiziera aministrativa tl lim de tëmp de 30 dis. Nchin chësc tiermul possa l damandënt oradechël damandé al defensëur zivich che la dezijion vënie ejamineda mo n iede. L defensëur zivich se pronunziea tl tëmp de 30 dis dala prejentazion dla istanza. Sce chësc tëmp passa via zënza che l ne suzed velch vën la istanza rateda refudeda. Sce l defensëur zivich miena che la refudeda o la remandeda sibe ilegitima, nen nfurmeiel l damandënt y nen dàl comunicazion ala strutura urganisativa respunsabla. Sce, tl tëmp de 30 dis dala rezevuda dla comunicazion dl defensëur zivich, ne emanea la strutura urganisativa respunsabla nia l pruvedimënt cunfermatif mutivà de refudeda, vën l azes lascià pro. Sce l damandënt dl azes à cuntatà l defensëur zivich, vën l tiermul per l recurs al’autorità giudiziera aministrativa suspenduda a pië via dala data de rezevuda, da pert dl damandënt, dl resultat de si istanza al defensëur zivich o dala data n chëla che la istanza al defensëur zivich ie da raté refudeda.  160)

(6) La strutures urganisatives di ënc nunziei tl articul 1/ter, coma 1, segurea che l dërt d’azes posse unì eserzità nce tla forma telematica, aldò dla manieres preududes dala normes n forza tl ciamp dl’aministrazion digitela.  161)

(7) L dërt d’azes ai documënc vën ratà realisà cun la publicazion de chisc sun la plata web istituzionela dl’aministrazion provinziela, a cundizion che la publicazion vënie fata per ntier. 162)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005 - Ricorso giurisdizionale contro il diniego di accesso ai documenti - va notificato ai controinteressati
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
159)
L test tudësch dl articul 26, coma 2, ie unì mudà dal articul 3, coma 2, dla L.P. di 20 de dezëmber 2017, n. 22.
160)
L articul 26, coma 5, ie unit sustituì nsci dal articul 31, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
161)
L articul 26, coma 6, ie unit njuntà dal articul 31, coma 2, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
162)
L art. 26, coma 7, ie unì njuntà dal art. 1, coma 4, dla L.P. di 29 de juni 2023, n. 12.

Art. 27 (Sucrët d'ufize)   

(1) L mpiegà muessa se tenì al sucrët d’ufize. Cun ezezion di caji y dla modaliteies che ie ududes danora dal dërt de azes ai documënc aministratifs, ne daussa l mpiegà nia dé inant nfurmazions sun operazions aministratives o sun pruvedimënc curënc o bele stluc ju y ënghedenó sun nutizies che l ie unit al savëi tres si lëur.

(2) L diretëur dla strutura urganisativa cumpetënta o l mpiegà da d'ël delegà fej, tl cheder de si cumpetënza, copies y estrac de ates y documënc aministratifs tan inant che chësc ne ie nia pruibì dal urdinamënt.

SEZION VI
Publicazion di ac aministratifs y normatifs, mesures de trasparënza y purtela per la relazions cun l publich  163)

Art. 28 (Publicazion de ac aministratifs per l fin dla fazion legala)             delibera sentenza

(1)Ora che per i ac per chëi che l ie bele preudù dala lege vëniel publicà tl Buletin Ufiziel dla Region ënghe i ac che nteressea la generalità o grupes spezifiches de persones. 164)

massimeBeschluss vom 28. August 2018, Nr. 839 - Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen
massimeBeschluss vom 29. Juli 2014, Nr. 938 - Genehmigung des Mehrjahresplanes für die Transparenz 2014 - 2016 und des "Verhaltenskodexes für das Personal und die Führungskräfte des Landes"
164)
L art. 28 ie n iede unì baratà ora dal art. 6 dla L.P. di 19 de fauré 2001, n. 4, dadedò iel unì mudà dal art. 15 dla L.P. di 28 de lugio 2003, n. 12, y po iel unì baratà ora dal art. 33, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9, y dal art. 1, coma 5, dla L.P. di 29 de juni 2023, n. 12.

Art. 28/bis (Mesures de trasparënza)                   delibera sentenza

(1)Per l fin de realisé n’aministrazion davierta, al servisc dl zitadin, y atué i criteres y i prinzips stabilii tl articul 1, segurea l’aministrazion a chichemei la majera azessibltà ai dac y ai documënc tenii su dala aministrazion sciche nce la publicazion de documënc, nfurmazions y dac revardënc si urganisazion, atività y adurvanza dla ressurses.

(2)  I documënc, la nfurmazions y i dac che ie oget de publicazion ublieda vën publichei te na sezion aposta dla plata web istituzionela dl’aministrazion y a na moda che i sibe da udëi y azessibli dala plata prinzipela.

(2/bis) La deliberazions dla Jonta provinziela y i decrec dl Presidënt y di cumponënc dla Jonta provinziela sciche nce i decrec di diretëures dla strutures urganisatives provinzieles ie publihei te na sezion aposta dla plata istituzionela dedicheda a chisc, tl respet dla normes tla materia de prutezion di dac persunei. 165)

(3)  La Jonta provinziela apurvea y ajurnea la lista ressumënta dla ublianzes de publicazion n forza tla materia de trasparënza cun la ndicazion dla strutures urganisatives provinzieles, de chëles che i diretëures ie respunsabli per l ademplimënt. La Jonta provinziela ie ënghe autoriseda a dé ora diretives ntegratives n cont dla publicazions nunziedes te chësc articul.

(4)  La nfurmazions, i documënc y i dac che ie oget dla publicazion ublieda nunzieda tl coma 1, ie publics y chichemei à l dërt de i cunëscer, de se n nuzé debant y de i adurvé y inò adurvé cun la limitazions dates dant dala normes n forza tla materia de readurvanza dla nfurmazion tl setor publich y tla materia dla prutezion di dac persunei, a cundizion che l vënie zità la funtana y respetà la ntegrità.

(5)  La publicazion di ac vën dejëuta tl lim dl tëmp preudù dala normes n forza, tl respet dl prinzip de proporzionalità, per garantì l dërt di nteressei de unì desmincei. Canche l tiermul ie passà vën i ac archiviei te na sezion aposta.

(6) 166)

(7) 167) 166)

massimeBeschluss vom 6. Dezember 2016, Nr. 1365 - Genehmigung der neuen zusammenfassenden Übersicht der geltenden Veröffentlichungspflichten im Bereich Transparenz gemäß Art. 28/bis des L.G. Nr. 17/1993
165)
L articul 28/bis, coma 2/bis, ie unì njuntà dal articul 3, coma 3, dla L.P. di 20 de dezëmber 2017, n. 22.
166)
L articul 28/bis, comes 6 e 7 ie unit abrogà dal articul 20, coma 1 pustom a) dla L.P. 11 lugio 2018, n. 10.
167)
L articul 28/bis ie unì njuntà dal articul 21, coma 1, dla L.P. di 20 de dezëmber 2012, n. 22, dadedò sustituì dal articul 34, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9, y pona dal articul 3, coma 8, dla L.P. di 6 de lugio 2017, n. 8.

Art. 28/ter (Azes zivich scëmpl)

(1) L azes zivich scëmpl ie l dërt de chi che mei de damandé i documënc, la nfurmazions o i dac che ie oget de publicazion ublienta aldò dla disposizions n forza tla materia de trasparënza, ti caji te chëi che i ne ie nia unic publichei tla seziona posta dla plata web istituzionela tlameda “Aministrazion trasparënta”.

(2) La dumanda d’azes zivich scëmpl ne ie nia sometuda a vel’ limitazion n cont dla legitimazion sogetiva dl damandënt, la ne muessa nia unì mutiveda y la ie debant.

(3) Cun regulamënt d’esecuzion vëniel disciplinà la manieres d’eserzitazion dl dërt d’azes zivich scëmpl cun chëles che n muessa garantì che chësc dërt posse unì eserzità nce telematicamënter, tla formes y tla manieres preududes dala leges n forza tla materia d’aministrazion digitela.  168)

168)
L articul 28/ter ie unì metù ite dal articul 1, coma 7, dla L.P. di 11 de lugio 2018, n. 10.

Art. 28/quater (Azes zivich generalisà)

(1) L azes zivich generalisà ie l dërt de chi che mei de azeder ai dac y ai documënc tenii su tl’aministrazion sëuraprò a chëi che ie oget de publicazion ublienta, tl respet dla limitazions y dla estlujions relatives ala scunanza di nteresc giuridicamënter relevanc.

(2) La dumanda d’azes zivich generalisà ne ie nia sometuda a vel’ limitazion n cont dla legitimazion sogetiva dl damandënt y l ne ie nia de bujën de na mutivazion.

(3) Cun regulamënt d’esecuzion vëniel disciplinà la manieres d’eserzitazion dl dërt d’azes zivich generalisà, cun chëles che n muessa garantì che chësc dërt posse unì eserzità nce telematicamënter, tla formes y tla manieres preududes dala normes n forza tla materia d’aministrazion digitela; tl medemo regulamënt iel oradechël dat dant la limitazions y la estlujions, la garanzies per i dërc di contranteressei, coche nce i mesuns giuridics tl cajo de deguna resposta, de refudeda, tardivamënt y limitazion.  169)

169)
L articul 28/quater ie unì metù ite dal articul 1, coma 7, dla L.P. di 11 de lugio 2018, n. 10.

Art. 29 (Publicazion di ac normatifs provinziei)

(1)Per sauridé la cunescënza dla normativa n forza publichea la Provinzia autonoma de Bulsan, mé per l fin dla nfurmazion, sun si plata web istituzionela na banca dac, che ie azessibla a na maniera liedia y debant y che cuntën l test storich, mudà y n forza dla leges y di regulamënc provinziei. 170)

170)
L art. 29 ie unì baratà ora nsci dal art. 1, coma 6, dla L.P. di 29 de juni dl 2023, n. 12.

Art. 29/bis (Dac davierc y si readurvanza)     

(1) L’aministrazion, nce per l fin de atué i prinzips nunziei tl articul 1, assegurea la despunibltà, la gestion, l azes, la trasmiscion, la cunservazion y la nuzeda a na maniera digitela di dac publics y di documënc che cuntën dac publics de chëi che la ie l tituler.

(2) Tl respet dla normativa tl ciamp dl azes ai ac aministratifs, dla prutezion di dac persunei y dl dërt ala prutezion nteletuela y ndustriela, garantësc l’aministrazion la defujion di dac nunziei tl coma 1 te formac dla sort davierta y azessibli a na maniera liedia da duc, per purté pro al svilup dla mprejes, alesiré y mascimisé la partezipazion di zitadins y dla mprejes ai pruzesc de dezijion dl’aministrazion y per sustenì l avané dl’economia tres la readurvanza de chisc dac.

(3) La manieres de giaurida y de readurvanza di dac y dla nfurmazions publichedes sun la plata web istituzionela dl’aministrazion provinziela vën stabilides cun regulamënt d’esecuzion.  171)

171)
L articul 29/bis ie unit njuntà dal articul 36, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 29/ter (Purtela per la relazions cun l publich)

(1) Per l arjunjimënt di fins nunziei tl articul 1 istituesc la Provinzia na Purtela per la relazions cun l publich.

(2) La Purtela nunzieda tl coma 1 à chësta funzions:

 1. dejëujer ativiteies spezifiches d’urientamënt per sauridé l azes dl publich ai ufizies provinziei y per sustenì i cuntac cun i respunsabli curespundënc;
 2. propaghé la nfurmazions che ie debujën per l publich per eserzité l dërt d’azes ai ac y d’azes zivich;
 3. garantì l eserzize di dërc de nfurmazion, d’azes y de partezipazion;
 4. miuré i servijes publics scutan su l publich;
 5. abiné adum la valutazions di zitadins y dla zitadines n cont dl’atività dl’aministrazion, sciche nce si prupostes de miuramënt di servijes, y mandé chësta nfurmazions ala sëntes cumpetëntes.  172)
172)
L articul 29/ter ie unit njuntà dal articul 37, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.
163)
L titul dla Sezion VI ie unit sustituì nsci dal articul 32, coma 1, dla L.P. di 4 de mei 2016, n. 9.

SEZION VII
Urdinamënt di organns colegiai dla Provinzia

Art. 30 (Ncumpatibltà di cumëmbri di organns colegiai y di organns ndividuei)             delibera sentenza

(1) I cumëmbri di organns colegiai dla Provinzia y di organns dla aziendes y di ënc dla Provinzia ne daussa ti caji nunziei dessot nia tò pert ala deliberazions:

 1. sce la deliberazions à da nfé cun cuestions de strit o de cuntabltà che reverda diretamënter i cumëmbri y la strutures de chëles che ëi fej pert o l’aziendes o i ënc aministrei da ëi nstësc o che ie sometui a si ispezion o a si cuntrol;
 2. sce l se trata de nteres persunel o de nteres, de stritoc o de cuntabltà de parënc o de persones maridedes ite nchin al segondo grado, o dla fëna o dl uem o de cunvivënc, o sce l se trata de ti fé avëi na stiera o na ncëria a chësta persones;  173)
 3. sce ëi nstësc o si fëna o uem, si cunvivënc o descendënc direc se tira do na plura o na inamezizia grieva o sce i à n raport de credit o de debit cun la persones destinateres dl pruvedimënt;  174)
 4. sce ëi à dat cunsëies o à fat ativiteies prufescioneles tla cuestion trateda;
 5. sce i ie tutores, greps, mandateres, agënc o datëures de lëur de na persona adresseda da chësc pruvedimënt;
 6. sce i ie aministradëures, diretëures respunsabli o revisëures de n ënt, n’assoziazion, n cumitat, na sozietà o n’azienda che à n nteres al pruvedimënt.

(2) Te uni auter cajo te chël che l ie rejons grieves de cunvenienza, damanda l cumëmber dl organn colegial l'autorisazion de se astenì. Sun l’astenscion tol l presidënt dl organn colegial la dezijion. 175)

(3) La pruibizion nunzieda tl coma 1 porta nce cun sé la ublianza de jì ora dla sala de adunanza ntan dut l tëmp che la cuestion vën trateda.

(4) La despusizions nunziedes ti comes 1, 2 y 3 vel nce per l secreter dl organn colegial.

(5) I cumëmbri dl organn colegial che se astën per la rejons nunziedes ti comes 1 y 2 vën cumpedei pra l numer che che ie de bujën per la legalità dezijionela dl'adunanza, ma nia pra l numer di y dla litadëures.

(6) Sce l se trata de organns colegiai che muessa vester cumplec per la validità dla deliberazion, muessa l cumëmber che ie mpedì aldò di comes 1 y 2 unì sustituì.

(7) La despusizions nunziedes tl coma 1 vel nce per i organns singui. Tl cajo de ncumpatibltà dl respunsabl dl organn o per la rejons nunziedes tl coma 2 vën la funzions respetives eserzitedes da si sustitut o, tl cajo de si assënza o mpedimënt, dal respunsabl dl organn gerarchicamënter plu aut.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 94 vom 03.03.2006 - Kollegialorgane des Landes - Befangenheit der Mitglieder - Verbot der Beteiligung an der Beschlussfassung und Fernbleiben vom Versammlungssaal - Sekretär des Kollegialorgans
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005 - Urbanistik - Bürgermeister als oberste Baubehörde - Gutachten der Gemein debaukommission - Enthaltungspflicht beim Erlass von Maßnahmen auch für monokratische Organe
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 541 del 15.12.2004 - Commissione urbanistica provinciale - parere in relazione a ricorso popolare ex art. 105 L.P. n. 13/1997 - intervento del sindaco del Comune interessato - obbligo di astensione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999 - Modifica del piano urbanistico - interesse all'impugnativa di proprietari di aree non direttamente incise - osservazioni e proposte di privati in sede di approvazione del PUC - mera collaborazione - partecipazione a deliberazioni di adozione del piano urbanistico - consiglieri proprietari di aree interessate dal piano
173)
L pustom b) dl articul 30, coma 1, ie dant unì mudà dal articul 4, coma 8, dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8, y dadedò dal articul 3, coma 13, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1
174)
L pustom c), dl articul 30, coma 1, ie unì mudà dal articul 3, coma 14, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.
175)
L articul 30, coma 2, ie unì sustituì nsci dal articul 3, coma 15, dla L.P. di 11 de jené 2021, n. 1.

Art. 31 (Costituzion di organns colegiai)              delibera sentenza

(1) sce la desiniazion di cumëmbri di organns colegiai provinziei o de aziendes o ënc dependënc dala Provinzia ne vën nia fata tl lim de caranta dis dala dumanda, ie l organn costituì valëivlmënter, ora che sce l ie udù danora autramënter dala lege. L ne vën nia tenì cont di cumëmbri che ne ie nia unic desiniei, a cundizion che n arjonje la maiuranza di cumpunënc y che l ne se trate nia de organns colegiai perfec.

(2) Sce la numinazion di organns colegiai nunziei tl coma 1 ti spieta ala Jonta provinziela o a n auter organn provinziel possa chisc se sustituì al ënt o al organn cumpetënt dla desiniazion, sce tl lim de tëmp de caranta dis dala dumanda ne iel mo nia unit desinià i cumëmbri di organns colegiai. Te chësc cajo vën la numinazion fata tl respet di nteresc reprejentei y l vën tenì cont dla desiniazions fates nce do la destumeda dl tiermul.

(3) Per uni cumëmber efetif de n organn colegial che ie preudù dala lege valëivla, possel unì numinà n cumëmber suplënt tenian cont dla categories, di nteresc y di ufizies reprejentei. L cumëmber suplënt muessa fé pert dla medema grupa linguistica de chël efetif y ël l sustituesc tl cajo de assënza o mpedimënt.

(4) Per garantì ti organns colegiai, che ie costituii cun lege, na reprejentanza dla grupes linguistiches prupurzionela, possa l diretëur de na strutura urganisativa dla Provinzia, che te chësta funzion fej pert de n organn colegial, unì sustituì, sce l ie de bujën, da zachei che purtën a n'autra grupa linguistica dl diretëur. L funzioner sustitut muessa vester almanco tl setimo livel funzionel.

massimeDelibera N. 2921 del 03.09.2007 - Delibera per il Consorzio dell'osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo Pilota per la Galleria di Base del Brennerto

Art. 32 (Funzionamënt di organns colegiai)             delibera sentenza

(1) Ora che ti caji te chëi che l ie udù danora autramënter da na lege speziela o da n statut, vëniel aplicà ai organns colegiai metui su dala Provinzia, dala aziendes y dai ënc da d'ëila dependënta la despusizions che vën do.

(2) La sentedes di organns nunziedes tl coma 1 ne ie nia publiches. Sce l ie assolutamënter de bujën possa l presidënt nvië esperc o mpieghei per dé spiegazions o tlarimënc de natura tecnica o giuridica sun l argumënt che vën tratà; chësta persones muessa lascé l self dla senteda tl mumënt de descuscion y votazion.

(3) Tl cajo de assënza o mpedimënt vën l presidënt dl organn colegial sustituì dal vizepresidënt o sce nce chësc ne ie nia prejënt, da n auter cumëmber ndicà da chësc nce da cajo a cajo, o dal cumëmber plu vedl.

(4) Per arjonjer l numer legal iel de bujën che almanco la maiuranza di cumëmbri dl organn sibe prejënc.

(5) La deliberazions muessa unì fates cun la maiuranza di cumëmbri dl organn che tol pert ala votazion. I cumëmbri che lascia l self dla senteda tl mumënt dla votazion per ncumpatibltà o ajache i se astën dla usc vën cumpedei per determiné la validità dla deliberazion, ma i ne vën nia cumpedei pra l numer di litadëures.

(6) La deliberazions vën fates cun votazion davierta. La deliberazions che reverda persones vën fates cun na votazion sucrëta coche nce uni iede che almanco n terzo di cumëmbri prejënc se l damanda. La zedules de vela blances, chëles che n ne ie nia boni de liejer o che ne vel nia vën cumpededes per determiné l numer de litadëures.

(7) Do che la votazions ie unides stlutes ju, determinea y cunedësc l presidënt l resultat. La pruposta ne ie nia apurveda tl cajo de valivanza de stimes per y contra.

(8) Na pruposta ne daussa nia unì sometuda a na deliberazion de n organn colegial dezidënt o cunsultif, sce la ne ie nia unida metuda sun l orden dl di y sce i cumëmbri dl organn colegial ne à nia abù azes ai ac respetifs, ora che te caji de prëscia.

(9) Ti caji de prëscia mutiveda possa l presidënt o almanco n terz di cumëmbri dl organn colegial ti purté dant al organn diretamënter tla senteda cuestions che ne ie nia sun l orden dl di a cundizion che duc i presënc o almanco cater cuinti di cumëmbri sibe a una; tl cajo de prëscia mutiveda y sce la tratazion dl argumënt depënd da n tiermul tleca l’apurvazion dla maiuranza di cumëmbri prejënc.

(10) Ala sentedes tol nce pert l secreter dl organn colegial che tl cajo de assënza o mpedimënt vën remplazà da n sustitut o dal cumëmber dl organn colegial plu jëun o da n’auter mpiegà dl’aministrazion che ie almanco dl sesto livel funzionel y ie desinià dal presidënt.

(11) I verbai dla deliberazions y dla sentedes vën sotscric dal presidënt y dal secreter dl organn colegial. I verbai dla sentedes che ie unic scric dal secreter y ie unic sotscrì dal presidënt ne à nia de bujën de mo n’apurvazion.

(12) Uni cumëmber dl organn colegial possa tò vijion di verbai dla senteda, se lascé fé na copia o pertënder, sce n cajo, cumedures furmeles o prezisazions dla detlarazions fates ntan la senteda. La cumedures vën fates dal secreter do l’apurvazion dl presidënt.

(13) I organns colegiai, che muessa vester cumplec y à cumpetënza dezijionela y cunsultiva sun nteresc defrënc, possa eserzité si cumpetënza dezijionela sce duc i cumëmbri, de chëi che l organn clegial muessa tò n cunsciderazion la minonga y l giudize, ie prejënc. La deliberazions relatives vën adotedes cun la maiuranza di prejënc che ne se possa nia se astenì dal dé ju si stima.

(14) L regulamënt sun l funzionamënt dla Jonta provinziela ne vën nia arzicà.

(15) 176)

(15/bis) La sentedes y la litazions nunziedes te chësc articul possa nce unì fates te na maniera digitela, restan mpe la ublianza de presënza ti caji udui danora espressamënter. La deliberazions fates te chësta sentedes à la medema fazion dla deliberazions fates ntan sentedes te presënza. 177)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004 - Appalti pubblici - gara - verifica di anomalia - affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione - pronuncia giurisdizionale di illegittimità - attività di esecuzione del giudicato - non serve comunicazione di avvio alla ditta ricorrente - commissioni di gara - hanno natura di collegi perfetti
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 11.11.1998 - Reduzierung des Bautenabstandes von öffentlichen Straßen - Prüfung der Konzessionsfähigkeit des Bauprojekts - ZuständigkeitenKollegialorgan - effektive Anwesenheit der Mitglieder bei den Sitzungen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997 - Funzionamento della Giunta provinciale - in assenza di autoregolamentazione, disciplina degli organi collegiali
176)
L coma 15 ie unit abrogà dal articul 7 dla L.P. di 19 de fauré 2001, n. 4.
177)
L articul 32, coma 15/bis, ie unit njuntà dal articul 9, coma 1, dla L.P. di 19 d’agost 2021, n. 9.

Art. 33 (Destumeda, prorogazion y recostituzion di organns y regulamënt di ac)    

(1) I organns eserzitea la funzions che ti spieta nchin che l tëmp de ncëria preudù per ëi toma; tl lim de chësc tiermul muessa i organns nueves unì numinei.

(1/bis) I organns litei o numinei per l tëmp dla legislatura eserzitea si funzions nchin canche la Jonta provinziela liteda da nuef vën istituida; i organns muessa unì numinei da nuef ti sessanta dis che vën do. Nchina ntlëuta ie si tëmp de ncëria prorogheda.  178)

(2) I organns che ne vën nia litei tl lim dl tiermul nunzià tl coma 1 ie proroghei per al plu carantecin dis dal di che l tiermul toma. Tl tëmp de prorogazion ne daussa i organns colegiai nia unì ntegrei tres la numinazion de cumëmbri eventualmënter tumei, efetifs o suplënc.

(3) Tl tëmp de prorogazion daussa i organns per chëi che la perioda de ncëria ie tumeda mé adoté ac de prëscia y che ne possa nia unì sburdledes, cun ndicazion spezifica dla rejons de prëscia y dla mpuscibltà che les vënie sburdledes.

(4) I ac adotei tl tëmp de prorogazion che ne toma nia sota l coma 3 ie contra la lege.

(5) Tl lim dl tiermul de prorogazion muessa i organns pra chëi che l tëmp de ncëria ie tumà unì litei da nuef.

(6) Ti caji te chëi che la numinazion nueva ie cumpetënza di organns colegiai y chisc ne fej nia la numinazions y la desiniazions che ti spieta almanco trëi dis dan la destumeda dl tiermul de prorogazion, ti vën chësta cumpetënza data al presidënt di organns che muessa la eserzité dan che l tiermul toma.

178)
L coma 1/bis ie unit njuntà dal articul 2 dla L.P. di 9 de juni dl 1995, n. 14.

Art. 34 (Destumeda di organns nia recostituii, regulamënt di ac, respunsabltà)

(1) Do la destumeda dl tiermul de prorogazion toma chëi organns che ne ie nia unic numinei da nuef.

(2) Duc i ac adotei dai organns tumei ne vel nia.

(3) Chëi, a chëi che ti spieta la numinazion nueva, à nce la respunsabltà di danns che se à purtà pro tres la destumeda gaujeda da si cumpurtamënt.  179)

179)
L coma 3 ie unit sustituì dal articul 14 dla L.P. di 13 de merz 1995, n. 5.

Sezion VIII
Normes transitores y fineles

Art. 35 (Norma de transizion)

(1) La despusizions di articuli 33 y 34 vën aplichedes, dala data dla jita n forza de chësta lege, sun duc i organns pra chëi che l tëmp de ncëria ne ie n chëla data mo nia tumeda.

(2) I organns pra chëi che la dureda dla ncëria ie bele tumeda pra la data dla jita n forza de chësta lege y che eserzitea si ncëria n prorogazion muessa unì numinei da nuef tl lim de tëmp de carantecin dis dala medema data. Do la destumeda dl tiermul toma chisc organns cun la cunseguënzes ududes danora tl articul 34, comes 2 y 3.

(3) La despusizions nunziedes tl articul 2/bis vën nce aplichedes vel nce per fac cumetui dan la jita n forza de chësta lege, sce les cunvën deplù che la despusizions nunziedes tl articul 2 dla lege provinziela di 5 d'auril dl 1995, n. 8 y tl articul 5, comes 8 y 9 de chësta lege.  180)

180)
L coma 3 ie unit juntà dal articul 35 dla L.P. di 28 de dezëmber dl 2001, n. 19.

Art. 36 (Abrogazions)

(1) L articul 45 dla lege provinziela di 3 de lugio dl 1959, n. 6 ie unit abrogà.

(2) L articul 7 dla lege provinziela di 21 de meidl 1981, n. 11 sustituì dal articul 4 dla lege provinziela di 12 de dezëmber dl 1983, n. 50 ie unit abrogà.

(3) L articul 14 dla lege provinziela di 7 de jené dl 1977, n. 9 ie unit abrogà.

(4) I comes 1 y 2 dl articul 8 dla lege provinziela di 28 de dezëmber dl 1981, n. 34 ie abroghei.

(5) L articul 25 dla lege provinziela di 12 de dezëmber dl 1983, n. 50 ie unit abrogà.

Chësta lege unirà publicheda tl Buletin Ufiziel dla Region. Uni un a chël che ti spieta, à da la respeté sciche lege provinziela y da la fé respeté.  

 

 

indice
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActiond) Lege Provinziala di 22 de otober dl 1993, n. 17
ActionActionFurmazion di pruvedimënc aministratifs y di recursc
ActionActionRespunsabltà tla pruzedura
ActionActionPartezipazion ala pruzedura aministrativa
ActionActionScemplificazion dl’atività aministrativa y despusizions sun la cunferënza di servijes  
ActionActionAzes ai documënc aministratifs
ActionActionPublicazion di ac aministratifs y normatifs, mesures de trasparënza y purtela per la relazions cun l publich  
ActionActionUrdinamënt di organns colegiai dla Provinzia
ActionActionNormes transitores y fineles
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich