In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege provinziala di 22 de dezëmber dl 2005, n. 121)
Mosöres por garantì la cualité tl setur di produć alimentars y introduziun dla “merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza”

1)
Publicada tla injunta n. 2 dl B.O. di 3 de jenà dl 2006, n. 1.

Art. 1 (Fins)

(1)  Chisc é i fins de chësta lege:

 1. arjunje y garantì n livel de cualité alt por i produć agricoi y alimentars;
 2. ti fà conësce ales consumadësses y ai consumadus tres informaziuns y aziuns de retlam le livel cualitatif alt, i criters relatifs y les carateristiches cualitatives;
 3. promöi y sostignì le marketing comerzial y la venüda de chisc produć.

Art. 2 (Ćiamp d’aplicaziun)  

(1)  Chësta lege vëgn aplicada ai produc o ales categories de produc odüs danfora dal regolamënt (UE) n. 1151/2012 dl Parlamënt europeich y dl Consëi di 21 de novëmber dl 2012 sön les regolamentaziuns sön la cualité di produc agricui y alimentars y dal regolamënt 92/2082/CEE dl Consëi di 14 de lugio dl 1992, o che god, aladô dl dërt dl'Uniun europeica, de na proteziun particolara tl'Uniun Europeica y ademplësc certes ghiranzes de cualité.   2)

(2)  Pro i produć odüs danfora dal coma 1 âldel:

 1. i produć cun la “merscia de cualité cun indicaziun de provegniënza” introdüta cun chësta lege;
 2. i produć cuntrassegnà cun na denominaziun de provegnënza sconada (d.p.s.);
 3. i produć cuntrassegnà cun na spezialité tradizionala garantida (s.t.g.);
 4. i produć cuntrassegnà cun na indicaziun geografica sconada (i.g.s.);
 5. i vins de cualité odüs danfora dal regolamënt (CE) n. 491/2009 dl Consëi di 25 de ma dl 2009, che müda le regolamënt (CE) n. 1234/2007 sön l’organisaziun coletiva di marciá agricui y les desposiziuns spezifiches por cer produc agricui;  3)
 6. i produc de coltivaziun biologica odüs danfora dal regolamënt (UE) 2018/848 dl Parlamënt europeich y dl Consëi di 30 de ma dl 2018 sön la produziun biologica y l’amarsciadöra di produc biologics y sön l’abrogaziun dl regolamënt (CE) n. 834/2007 dl Consëi.  4)
2)
L'art. 2, coma 1 é naota gnü sostituí dal art. 25, coma 2 dla l.p. di 17 de novëmber dl 2017, n. 21, y spo dal art. 7, coma 1 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2021, n. 14.
3)
La lëtra e), dl art. 2, coma 2 é gnü sostituí insciö dal art. 7, coma 2 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2021, n. 14.
4)
La lëtra f) é gnüda ajuntada dal art. 1 dla l.p. di 18 d'otober dl 2006, n. 11, y spo mudada insciö dal art. 7, coma 3 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2021, n. 14. La desposiziun vëgn aplicada aladô dl art. 7, coma 5 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2021, n. 14, pian ia dal 1. de jena dl 2022.

Art. 3 (“Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza”)    delibera sentenza

(1)  Por arjunje i fins odüs danfora dal articul 1 y por valorisé i produć agricoi y alimentars cun n livel cualitatif controlè alt, vëgnel introdüt la “Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza”, aladô dla injunta A. La parora "cualité" preodüda dal’injunta A po gnì adorada te variantes linguistiches desvalies. 5)

(2)  La merscia de cualité contëgn sciöche messaje prinzipal l’indicaziun de cualité dl produt y sciöche messaje secundar l’indicaziun de süa provegnënza.

(3)  La merscia de cualité ti corespogn ales prescriziuns dles diretives comunitares por i aiüc dl Stat a bëgn dl retlam 2001/C 252/03, publicades tla Gasëta ofiziala dles Comunités europeiches C 252 di 12 de setëmber dl 2001 y dl regolamënt (UE) n. 1169/2011 dl Parlamënt europeich y dl Consëi di 25 d’otober dl 2011 sön les informaziuns sön i alimënc por i consumadus, che müda i regolamënc (CE) n. 1924/2006 y (CE) n. 1925/2006 dl Parlamënt europeich y dl Consëi y abroghëia la diretiva 87/250/CEE dla Comisciun, la diretiva 90/496/CEE dl Consëi, la diretiva 1999/10/CE dla Comisciun, la diretiva 2000/13/CE dl Parlamënt europeich y dl Consëi, les diretives 2002/67/CE y 2008/5/CE dla Comisciun y le regolamënt (CE) n. 608/2004 dla Comisciun. I elemënc de provegnënza tla merscia de cualité vëgn baratá fora aladô dla regiun de provegnënza.  6)

(4)  La merscia de cualité vëgn metüda sön i produć che ademplësc certi criters cualitatifs por ći che reverda la produziun, les carateristiches de produziun y süa provegnënza preodüs dal articul 24b, coma 3, lëtra a), dl regolamënt 1999/1257/CE dl Consëi di 17 de mà dl 1999, y mudaziuns suandëntes.

(5)  La merscia de cualité ne vëgn nia adorada por produć cuntrassegnà cun la denominaziun de provegnënza sconada (d.p.s.) o l’indicaziun geografica sconada (i.g.s) Südtirol. 7)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 42 del 27.02.2008 - Marchio di qualità con indicazione di origine - Uso delle due lingue - Estinzione del processo.
5)
Le coma 1 é gnü sostituì dal art. 1 dla L.P. 18 d’otober dl 2006, n. 11 .
6)
L'art. 3, coma 3 é gnü sostituí insciö dal art. 7, coma 4 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2021, n. 14.
7)
Le coma 5 é gnü injuntè dal art. 17 dla L.P. di 23 de lugio dl 2007, n. 6 .

Art. 4 (Titolarité dla “Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza”)

(1)  La Provinzia autonoma de Balsan é titolara y patrona dla “Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza”.

Art. 5 (Program de control dla cualité davert)

(1)  La cualité di produć agricoi y alimentars vëgn garantida tres n program de control dla cualité davert.

(2)  Le program de control vëgn eseguí por vigni categoria de produc da n organism de control independënt y acredité; chësc vëgn inciarié dala Provinzia autonoma de Balsan o da n ater ënt deleghé da d'ëra, dal’assoziaziun, dal’organisaziun o dal consorz di produturs dla categoria respetiva y mëss ester abilité a eseguí i controi aladô dles normes europeiches varëntes. Le program de control vëgn atuè osservan i codejì dles oblianzes odüs danfora por les categories de produć desvalies. 8)

(3)  Le program de control dla cualité é davert a düć i produć realisà tla Uniun Europeica, bel anfat da olach’ai vëgn, metü danfora ch’ai ademplësces les condiziuns y i criters stabilis.

(4)  Al vëgn reconesciü i resultać de controi comparabli fać te d’atri Stać comëmbri.

8)
L'art. 5, coma 2 é gnü mudé insciö dal art. 53, coma 1 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.

Art. 6 (Programaziun)

(1)  La Junta provinziala aprovëia, do avëi aldì la minunga de n comitê metü adöm dal Presidënt dla Provinzia o dala Presidënta dla Provinzia y dales assessuries o dai assessurs competënć por le comerz, l’agricoltöra, le turism y le sport:

 1. le program anual de marketing;
 2. la partiziun di mesi finanziars anuai por mëte a jì les scomenciadies preodüdes dal articul 11;
 3. les aziuns de retlam di seturs singui.

Art. 7 (Comitê por la cualité)

(1)  Pro la Repartiziun provinziala Artejanat, industria y comerz vëgnel istituì le Comitê por la cualité, metü adöm da:

 1. na porsona en rapresentanza dla Repartiziun provinziala Artejanat, industria y comerz, sciöche presidënta;
 2. na porsona en rapresentanza dla Repartiziun provinziala Agricoltöra;
 3. na porsona en rapresentanza dla Repartiziun provinziala Turism;
 4. na porsona en rapresentanza dla Repartiziun provinziala Sanité;
 5. cater porsones nominades dales comisciuns tecniches;
 6. na porsona en rapresentanza di organisms de chi che les organisaziuns di produturs se jô por l’assistënza y l’esecuziun;
 7. na porsona en rapresentanza dles organisaziuns di consumadus.

(2)  Le Comitê por la cualité:

 1. scrî dant les lignes diretives por l’unité dl marketing de cualité che é inće la fondamënta por le program de marketing anual;
 2. coordinëia les aziuns de marketing che reverda de plü produć;
 3. ti dà jö n arat ala Junta provinziala sc’al vëgn presentè domanda por adorè la “Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza” por n produt nü o na categoria de produć nöia;
 4. ti dà jö arać ala Junta provinziala sön i codejì dles oblianzes cun i criters cualitatifs y de provegnënza che vel por les categories de produć desvalies;
 5. ejaminëia i modì de contrat por l’adoranza dla merscia arjignà dala repartiziun provinziala competënta. 9)
9)
La lëtra e), dl art. 7, coma 2 é gnüda mudada insciö dal art. 9, coma 2 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.

Art. 8 (Comisciuns tecniches)

(1) La repartiziun provinziala competënta nominëia na comisciun tecnica por vigni produt o categoria de produć che po adorè la “Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza” o che toma tl ćiamp d’aplicaziun de chësta lege aladô dl articul 2. La comisciun tecnica romagn en ćiaria cin agn. 10)

(2) Les comisciuns tecniches é metüdes adöm da alplü nü comëmbri; la maiù pert é rapresentanć o rapresentantes di produturs y dles produturies o de chi che adora la merscia de cualité. I atri comëmbri rapresentëia les assoziaziuns di produturs, i grups d’interès dla categoria de produć respetiva, sciöche inće la Ćiamena dl comerz, dl’industria, dl artejanat y dl’agricoltöra. 10)

(3) Ales sentades dles comisciuns tecniches pol tó pert, cun usc aconsiënta, inće na rapresentanta/n rapresentant dla repartiziun provinziala competënta.10)

(4) Le comisciuns tecniches:

 1. laôra fora le codejel dles oblianzes cun i criters de cualité y de provegnënza y sües mudaziuns y le presentëia ala Junta provinziala por l’aprovaziun, adöm cun l‘arat dl Comitê por la cualité;
 2. 11)
 3. po ti menè al assessuria o al assessur provinzial che à la competënza por le comerz tl tëmp de trënta dis na tuta de posiziun sön l’arat dl organism de control independënt por ći che reverda la relasciada, la refodanza o la revocaziun dl dërt d’adorè la merscia;
 4. mët jö i programs anuai por le retlam di produć;
 5. stabilësc, tl respet di chedri stabilis dala repartiziun provinziala competënta por vigni produt o categoria de produć, a ći manira y te ći mosöra che chi che adora la merscia mëss tó pert, tl respet dl dërt comunitar, ai cosć anuai por le retlam di produć. 12)

(5) Al n’é nia debojëgn de istituì na comisciun tecnica sce la Junta provinziala ti deleghëia les inćiaries nominades te chësc articul a n organism bele atif por na certa categoria de produć.

10)
I comesc 1, 2 y 3 dl art. 8 é gnüs mudà insciö dal art. 9, coma 2 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.
11)
La lëtra b) é gnüda abrogada dal art. 9, coma 6 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.
12)
La lëtra e), dl art. 8, coma 4 é gnüda mudada insciö dal art. 9, coma 3 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.

Art. 9 (Codejel dles oblianzes)

(1)  Por vigni produt o categoria de produć autorisà da adorè la “Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza” laôra fora la comisciun tecnica n codejel dles oblianzes spezifich. Do avëi aldì la minunga dl Comitê por la cualité aprovëia la Junta provinziala le codejel dles oblianzes.

(2)  Le codejel dles oblianzes tol ite chëstes desposiziuns:

 1. i criters de cualité y de provegnënza odüs danfora por les categories de produć desvalies;
 2. les desposiziuns de control;
 3. les sanziuns;
 4. les manires d’aplicaziun dla merscia de cualité.

(3) I produc mëss ti corespogne a criters o a normes che mëss ester tlermënter plü sciodi y spezifics co chi stabilis dala legislaziun dl'Uniun europeica o nazionala respetiva. 13) 

(4)  Le codejel dles oblianzes tëgn dantadöt cunt inće di criters de cualité che reverda i prozesc de produziun y la coltivaziun di produć, sciöche inće dl dërt dl’Uniun europeica y dles desposiziuns statales sön la sconanza di tiers. 14) 

13)
L'art. 9, coma 3 é gnü sostituí insciö dal art. 25, coma 3 dla l.p. di 17 de novëmber dl 2017, n. 21.
14)
L'art. 9, coma 4 é gnü mudé insciö dal art. 9, coma 4 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.

Art. 10 (Adoranza dla merscia y contrat d’adoranza dla merscia)   delibera sentenza

(1)  Le dërt de adorè la merscia de cualité ti po gnì conzedü a impreses agricoles y alimentares, a produturs y produturies de alimentars y a aziëndes comerziales.

(2)  L’assessuria provinziala o l’assessur provinzial che à la competënza por le comerz autorisëia l’adoranza dla merscia, do avëi aldì la minunga dl organism de control y do avëi sotescrit le contrat d’adoranza dla merscia.

(3)  L’autorisaziun por adorè la merscia de cualité por n produt nü o na categoria de produć nöia vëgn relasciada dala Junta provinziala, do avëi aldì l’arat dl Comitê por la cualité.

massimeDelibera N. 3922 del 30.10.2006 - Legge provinciale 22.12.2005, n. 12, articolo 10: autorizzazione all'uso del „marchio di qualità con indicazione di origine" per le nuove categorie di prodotti “Erbe officinali ed aromatiche" e “Carne"

Art. 11 (Mosöres de sostëgn)      delibera sentenza

(1) (1)  Por realisé i fins dá dant tl articul 1 pól gní promoiü, en armonia cun le dërt dl'uniun europeica, chëstes scomenciadies: 15)

 1. aziuns de retlam;
 2. aziuns por promöi la venüda;
 3. campagnes d’informaziun por le consumadù y la consumadëssa;
 4. mosöres por atuè i programs de control dla cualité.

(2)  Cun aziun de retlam capëscion vigni aziun che à sciöche fin chël de stimulé les operadësses y i operadus economics o les consumadësses y i consumadus da cumprè n certo produt; laprò tóchel inće la destribuziun de material diretamënter ai consumadus y ales consumadësses y les aziuns de retlam che s’adressëia a d’ëi ti posć de venüda. An conscidra aziuns de retlam:

 1. le retlam te folieć, te revistes, tl radio, tla televijiun y te internet;
 2. les tofles de retlam, les sponsorisaziuns, le material publizitar, i jorantins, i placać y d’atres stampes publizitares;
 3. la promoziun dles venüdes, les ativitês de promoziun te posć de venüda zënza degustaziun, i posć de informaziun, les ativitês de relaziuns publiches y i convëgns.

(3)  Pro aziuns de retlam publiches o sovenzionades cun contribuć publics che s’anüza de na merscia de cualité autorisada dala Uniun Europeica o che reverda na spezialité tradizionala garantida (s.t.g.), pol gnì fat referimënt ala provegnënza geografica dl produt; le messaje prinzipal mëss indere ester l’ademplimënt di criters de cualité.

(4)  Al ne vëgn nia promoiü aziuns de retlam a bëgn de imprendituries y imprenditurs singui o chëres che nominëia na impresa determinada o i produć de chësta. Degüna aziun de retlam promoiüda ne po nominé na impresa determinada o i produć de chësta.

(5)  Cun aziuns por promöi la venüda capëscion l’organisaziun de fieres y esposiziuns o la partezipaziun a de te’ manifestaziuns o a scomenciadies parificades a chëstes tl setur dles relaziuns publiches, tolon inće ite inrescides, analises de marćé y de marketing.

(6)  Cun campagnes d’informaziun por le consumadù y la consumadëssa aràton l’ativité d’informaziun y la difujiun de conescënzes scientifiches sön i produć, sön les mersces de cualité y sön süa regolamentaziun. Les campagnes d’informaziun ne po nia fà referimënt a grups de produć, a produć spezifics o a produć dà dant avisa y gnanca stimulé da cumprè n certo produt cun na merscia de cualité.

(7)  Cun mosöres por atuè i programs de control dla cualité capëscion les spëises por i controi di produć, dles aziëndes y dl’adoranza dles mersces de cualité. Ales sovenziuns ne vëgnel nia conzedü les spëises por autocontroi.

(8)  Les ativitês preodüdes da chësc articul po gnì atuades diretamënter dala Provinzia autonoma de Balsan o, sön süa inćiaria, da istituć, ënć o assoziaziuns atifs ti seturs respetifs.

massimeBeschluss vom 23. April 2024, Nr. 271 - Richtlinien zur Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen zur Förderung der land- und ernährungswirtschaftlichen Qualitätsprodukte
massimeBeschluss vom 4. Oktober 2016, Nr. 1051 - Abänderung des Beschlusses Nr. 45 vom 20.01.2015 (Sponsoringmaßnahmen)
15)
L'art. 11, coma 1 é gnü sostituí insciö dal art. 25, coma 4 dla l.p. di 17 de novëmber dl 2017, n. 21.

Art. 12 (Aiüc)     delibera sentenza

(1)  Por les scomenciadies preodüdes dal articul 11, coma 1 pó la Provinzia autonoma de Balsan ti dé ince diretamënter aiüc ales assoziaziuns, ales organisaziuns o ai consorc dla categoria de produc y ales assoziaziuns profescionales o sü sotgrups, ti lims preodüs dales desposiziuns varëntes dl’Uniun europeica sön la cualité di produc agricui y alimentars. La mosöra de aiüc da conzede por les scomenciadies preodüdes dal articul 11 vëgn fata fora dala Junta provinziala.

(2)  Sce l’atuaziun dles scomenciadies ti vëgn surandada a n ater ënt, ti vëgn l'aiüt paié fora diretamënter a chësc ënt.

(3)  Al pó gní conzedü antizipaziuns cina al 70 porcënt di aiüc assegná. L’import romagnënt vëgn paié fora sön la basa dl cunt final sön les spëises efetivamënter albüdes por la scomenciadia.  16)

(4)  La Junta provinziala pó ti surandé a sozietés controlades, aziëndes speziales, ënc stromentai dla Provinzia o ënc che depënn da ëra la conzesciun di aiüc preodüs dal coma 1. Te chësc caje ti surandá la Junta provinziala al soget inciarié n finanziamënt sön la basa de n program anual. 17)

massimeBeschluss vom 23. April 2024, Nr. 271 - Richtlinien zur Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen zur Förderung der land- und ernährungswirtschaftlichen Qualitätsprodukte
16)
L'art. 12 é gnü sostituí insciö dal art. 53, coma 2 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.
17)
L’art. 12, coma 4 é gnü injunté dal art. 22, coma 1 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.

Art. 13 (Suraverda y straufunghes)

(1)  Le diretur o la direturia dla Repartiziun provinziala Artejanat, industria y comerz ćiara che les normes de chësta lege, i codejì dles oblianzes y i contrać d’adoranza dla merscia vëgnes osservà. Le diretur o la direturia po ti surandè chësta inćiaria a n ater ënt publich.

(2)  Te vigni caje, tignin cunt dl’aplicaziun dles normes penales, vëgn la maladoranza o l’adoranza nia iüsta dla “Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza” o la violaziun dles desposiziuns dl codejel dles oblianzes o dl contrat d’adoranza dla merscia straufades cun na straufunga aministrativa de scioldi che va da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Por vigni violaziun suandënta che vëgn cometüda te 24 mëisc amunta l’import dla straufunga a cin iadi tan. Les somes trates ite vëgn incassades dal ënt che à dè la straufunga.

(4)  Sc’al vëgn violè te na forma gravënta les desposiziuns dl codejel dles oblianzes o dl contrat d’adoranza dla merscia po l’assessuria provinziala o l’assessur provinzial che à la competënza por le comerz sospëne l’autorisaziun ćina a sis mëisc. Tl caje de na retomada vëgn l’autorisaziun revocada.

Art. 14 (“Merscia de proteziun Südtirol”)  

(1)  La Provinzia autonoma de Balsan tol les mosöres adatades por conservè la proteziun legala dla “Merscia de proteziun Südtirol”, metüda sö cun la lege provinziala di 10 de novëmber 1976, nr. 44.

(2)  Dala jüda en forza de chësta lege ne vëgnel nia plü dè l’autorisaziun da adorè la “Merscia de proteziun Südtirol”.

Art. 15 (Normes transitores)

(1)  I contrać por l’adoranza dla “Merscia de proteziun Südtirol” toma do ch’al é passè dodesc mëisc dala jüda en forza de chësta lege.

(2)  Chi che à adorè la “Merscia de proteziun Südtirol” po adorè la “Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza” zënza messëi presentè danü la domanda d’autorisaziun. Le contrat d’adoranza dla merscia mëss gnì sotescrit tl tëmp de dodesc mëisc dala jüda en forza de chësta lege; scenò toma le dërt de adorè la merscia.

Art. 16 (Abrogaziuns)

(1)  Al vëgn abroghè:

 1. la lege provinziala di 10 de novëmber dl 1976, n. 44, y mudaziuns suandëntes;
 2. la lege provinziala di 25 de mà dl 2000, n. 11, y mudaziuns suandëntes.

Art. 17 (Desposiziuns finanziares)

(1)  La spëisa por l’atuaziun di intervënć odüs danfora da chësta lege vëgn autorisada cun la lege finanziara anuala.

(2)  Por l’ann finanziar corënt pol gnì adorè, por i fins de chësta lege, i mesi finanziars eventualmënter ćiamò dan man di stanziamënć che é gnüs autorisà tl bilanz de previjiun dl medemo ann finanziar y tl plann de gestiun relatif por l’atuaziun dles leges provinziales che é gnüdes abrogades cun l’articul 16. L’assessuria o l’assessur che à la competënza por les finanzes y le bilanz aprovëia cun n so decret les variaziuns compensatives dl bilanz y dl plann de gestiun che va eventualmënter debojëgn.

Art. 18 (Notificaziun ala Comisciun Europeica)

(1)  Les faziuns de chësta lege pëia ia dal dé dla publicaziun tl Boletin Ofizial dla Regiun Trentino-Südtirol dl avertimënt dl ejam positif da pert dla Comisciun europeica aladô di articui 87 y 88 dl Tratat dla fondaziun dla Comunité europeica. 18)

(2)  La Provinzia autonoma de Balsan ti mëna vigni ann ala Comisciun europeica, aladô dles desposiziuns dles diretives comunitares, na relaziun che reverda les informaziuns sön dötes les mosöres por les scomenciadies preodüdes dal articul 11.

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

Injunta A

(Articul 3, coma 1) 19)

18)
L‘avis é gnü publiché tla injunta n. 2 dl B.O. di 3 de jenà dl 2006, n. 1 y dij:
"Aladô y por faziun legala dl articul 18 dla lege provinziala di 22 de dezëmber 2005, n. 12, sön les mosöres por mëte al segü la cualité tl setur di produć alimentars y l’introduziun dla “merscia de cualité cun indicaziun de provegniënza”, vëgnel lascè alsavëi che la Comisciun Europeica à comuniché cun scrit C(2005)3849 def. di 20.10.2005 che, "la Comisciun, conscidran ći che é gnü dit dessura, röia ala contlujiun che les mosöres notificades sides compatibles cun le marćé coletif aladô dl articul 87, paragraf 3, lëtra c), dl tratat, tan inant che ai respetëia les condiziuns stabilides dales seziuns 13 y 14 dles lignes comunitares por i aiüć statai tl setur agricul y dles lignes comunitares por i aiüć statai a bëgn dla publizité di produć preodüs dal‘injunta I dl tratat sciöche inće de produć determinà nia preodüs te chësta injunta”
19)
La injunta A é gnüda sostituida dal art. 1 dla l.p. di 18 d’otober dl 2006, n. 11 y dedô dal art. 17 dla l.p. di 23 de messè dl 2007, n. 6.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionA A – Urdinamënt dl cumerz
ActionActionB B – Sustëni dl cumerz y di servijes
ActionActionC C – Promozion di prodoc locai de cualità
ActionActionb) Lege provinziala di 22 de dezëmber dl 2005, n. 12
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Ćiamp d’aplicaziun)  
ActionActionArt. 3 (“Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza”)   
ActionActionArt. 4 (Titolarité dla “Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza”)
ActionActionArt. 5 (Program de control dla cualité davert)
ActionActionArt. 6 (Programaziun)
ActionActionArt. 7 (Comitê por la cualité)
ActionActionArt. 8 (Comisciuns tecniches)
ActionActionArt. 9 (Codejel dles oblianzes)
ActionActionArt. 10 (Adoranza dla merscia y contrat d’adoranza dla merscia)  
ActionActionArt. 11 (Mosöres de sostëgn)     
ActionActionArt. 12 (Aiüc)    
ActionActionArt. 13 (Suraverda y straufunghes)
ActionActionArt. 14 (“Merscia de proteziun Südtirol”)  
ActionActionArt. 15 (Normes transitores)
ActionActionArt. 16 (Abrogaziuns)
ActionActionArt. 17 (Desposiziuns finanziares)
ActionActionArt. 18 (Notificaziun ala Comisciun Europeica)
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich