In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

p) Lege provinziala di 9 de dezëmber dl 2021, n. 131)
Mosöres por schivé y scombate la violënza de gënder y por sostigní les ëres y sü mituns y sües mitans

1)
La verjiun taliana y todëscia é bele gnüda publicada tl suplemënt n. 3 dl Boletin Ofizial dla Regiun di 16 de dezëmber dl 2021, n. 50.  La versciun ladina é gnüda publicada tl Boletin Ofizial di 26 de jená dl 2023, n. 4.

Art. 1  (Prinzips y fins)

(1) La Provinzia autonoma de Balsan, denominada da chiló inant Provinzia, reconësc, a öna cun i prinzips dla Costituziun, les leges varëntes, les ressoluziuns dl'Organisaziun dles Naziuns Unides (ONU) y dl'Organisaziun Mondiala dla Sanité (OMS), la Convenziun dl Consëi d'Europa sön la prevenziun y la scombatüda dla violënza cuntra les ëres y dla violënza te ciasa (Convenziun de Istanbul) y ince les ressoluziuns y i programs dl'Uniun europeica, che vigni forma y degré de violënza cuntra les ëres rapresentëia na violaziun di dërc umans, dla dignité personala, dla liberté y dla segurëza individuales, na lejiun dl'integrité y dla sanité fisica y psichica y ince na limitaziun dl dërt de na zitadinanza plëna.

(2) La Provinzia s'impegnëia da cherié les condiziuns por che le Südtirol pois ester lëde dala violënza cuntra les ëres y sü mituns y sües mitans.

(3) Tl cheder de sü podëis y de sües competënzes y en osservanza dles desposiziuns varëntes dl Stat y dl'Uniun europeica ciara la Provinzia da arjunje cun chësta lege chisc fins:

 1. condané l'istigaziun ala violënza y vigni forma de violënza cuntra l'ëra y les porsones de mëndra eté atocades, eserzitada te n ambiënt de ciasa, extrafamiliar, sozial y profescional, cun lapró ince le comerz de porsones y le sfrutamënt, i matrimoni sforzá, les pratiches de mutilaziun genitala feminila y ince vigni atra forma y degré de violënza, tl respet di prinzips de chësc articul;
 2. sostigní mosöres de formaziun, prevenziun y sensibilisaziun mirades a promöie na cultura dl respet di dërc umans fondamentai y dles desfarënzies de gënder, a na moda da schivé y jí cuntra l'istigaziun ala violënza y vigni forma de violënza, cun lapró ince chëra strotorala, cuntra les ëres y les porsones de mëndra eté atocades, y ince por tigní fora dötes les formes de vitimisaziun secundara;
 3. garantí mosöres y aziuns por sconé y sostigní les ëres y les porsones de mëndra eté atocades, che é vitimes de violënza direta o vita para.

(4) Les mosöres preodüdes te chësta lege por les ëres te situaziuns de violënza vëgn realisades aladô di prinzips dl'autodeterminaziun, respetan i tëmps adorá dal'ëra y la volontarieté de süa partezipaziun ai programs aconsiá. Les mosöres vëgn atuades zënza degöna descriminaziun liada al'identité de gënder, al orientamënt sessual, al'eté, ala portignënza etnica, al lingaz, ala religiun, al orientamënt politich, ales condiziuns de sanité, ala dejabilité, ala condiziun economica y a d'atres condiziuns che podess potenzialmënter ester descriminëntes.

Art. 2  (Definiziuns)

(1) Por i fins de chësta lege y tl respet de ci che vëgn preodü dala Convenziun dl Consëi d'Europa sön la prevenziun y la scombatüda dla violënza cuntra les ëres y dla violënza te ciasa di 11 de ma dl 2011 - Convenziun de Istanbul - vel chëstes definiziuns:

 1. "violënza cuntra les ëres": violaziun di dërc umans y forma de descriminaziun ti confrunc dles ëres, che tol ite dötes les aziuns de violënza basades sön le gënder, che porta o pó porté a dagns o soferënzes fisiches, sessuales, psicologiches o economiches, tolon ite ince les manaciades da fá de te aziuns, la costriziun o la privaziun arbitrara dla liberté sides tla vita publica che tla vita privata, ince tres l'adoranza di media digitai;
 2. "gënder": rodi, comportamënc, ativités y carateristiches che na certa sozieté conscidrëia adatá por ëres y ëi;
 3. "violënza cuntra les ëres basada sön le gënder" o "violënza de gënder": vigni violënza che vá cuntra n'ëra sciöche tara o che atoca les ëres te na manira sproporzionada;
 4. "violënza te ciasa": dötes les aziuns de violënza fisica, sessuala, psicologica o economica che vëgn adaldé tla familia o te ciasa o danter om y fomena o partner dl momënt o da denant, belanfat sce la porsona che fej chëstes aziuns vir o á vit tla medema abitaziun cun l'ëra;
 5. "ëres": ince jones che n'á nia ciamó 18 agn;
 6. "vitima": vigni porsona fisica che mëss sté fora les aziuns y i comportamënc descric sot ales lëtres a), c) y d);
 7. "stalking": na ligna de manires da se comporté che vëgn a se le dé tres indô danü, manaciades o scecaries che gaujëia tla vitima na condiziun che tëgn pro y gravënta de trica o pora, o generëia te chësta na tëma fondada por süa integrité o por l'integrité de na porsona dla parentela o de na porsona a chëra che ara é liada afetivamënter, o che sforza la vitima instëssa da mudé sües usanzes de vita;
 8. "violënza vita para": vigni forma de maltratamënt tres violënza fisica, verbala, psicologica, sessuala y economica cuntra porsones de referimënt o d'atres porsones d’importanza afetiva, adultes o de mëndra eté, a chëra che la porsona de mëndra eté é presënta;
 9. "violënza strotorala": forma de violënza che vëgn eserzitada indiretamënter y cheriada dal'organisaziun soziala instëssa sce ara presentëia desvalianzes sotes y sforza l'ëra te na condiziun sotordinada;
 10. "vitimisaziun secundara" (secunda vitimisaziun): condiziun de soferënza y umiliaziun surapró che la vitima mëss sté fora porvia de na mancianza de atenziun o de negligënza da pert dles istituziuns desvalies trates ite y che gaujëia tla vitima conseguënzes psicologiches y soziales negatives ciamó surapró.

(2) Independentamënter dales definiziuns preodüdes dal coma 1 vel chësta lege ince por chës formes de violënza che gnará definides de tares tl dagní y por chëres che vëgn perzepides sciöche de tares dales ëres.

Art. 3  (Competënzes dla Provinzia)

(1) La Provinzia sostëgn l’arjunjimënt di fins preodüs dal articul 1 y:

 1. promöi campagnes de sensibilisaziun y informaziun y ince mosöres por dé inant na cultura che se basëia sön la medema dignité, sön la valorisaziun y le respet danter i gëndri, en colaboraziun cun i sorvisc competënc y dötes les istituziuns trates ite, la sozieté zivila y les organisaziuns interessades;
 2. sostëgn l'integraziun danter ënc publics y organisaziuns soziales privates tres modalités de colaboraziun valies y rëis locales danter istituziuns, sorvisc publics y assoziaziuns, ciaran da cherié formes de conduziun adatades;
 3. sostëgn la presënza y les ativités sön döt le teritore provinzial dl sorvisc "Ciasa dles ëres" preodü dal articul 4, dantadöt en conscidraziun dles ativités de dialogh, pröma acoliënza, sostëgn psico-sozial y mosöres individuales por ci che reverda l'acompagnamënt, la proteziun, l'acoliënza eventuala te na strotöra de residënza y l'arjunjimënt de autonomia;
 4. promöi la formaziun y l'ajornamënt dles operadësses dl sorvisc "Ciasa dles ëres" y de d'ater personal cualifiché che röia, tl cheder de süa ativité, en contat cun ëres te situaziuns de violënza;
 5. vá cuntra l'adoranza tla comunicaziun de parores, imajes, alujiuns, lingac verbai y nia verbai che ferësc la dignité dl'ëra, belanfat ci meso o forma che vëgn adorada y te ci post che al vëgn publiché o deslarié fora;
 6. incorajëia le setur dla comunicaziun y di media da tó pert, tl respet de süa independënza y liberté d'espresciun, al'elaboraziun y atuaziun de strategies, y ala determinaziun de linies diretives y de normes de autoregolaziun por schivé la violënza cuntra les ëres y renforzé le respet de süa dignité;
 7. promöi la colaboraziun cun l'Aziënda Sanitara dl Südtirol tl ciamp dl socurs y dl'assistënza sozio-sanitara dles ëres vitimes de violënza;
 8. sostëgn les mosöres devers de che che eserzitëia violënza de gënder;
 9. promöi le livel de conescënza sön le terirore provinzial dl numer vërt de ütl publich por sostigní les vitimes de violënza y stalking;
 10. promöi y sostëgn le relevamënt y le monitoraje periodich dl fenomen dla violënza de gënder y dles mosöres atuades, ince meton adöm les fontanes d'informaziun desvalies;
 11. ti assigurëia assistënza legala ales ëres vitimes de violënza y maltratamënc, tres l'istituziun dl Fonds de solidarieté preodü dal articul 12;
 12. á la facolté da se costituí pert zivila ti prozedimënc penai por feminizid, maltratamënc de porsones de familia y porsones che vir tla medema ciasa, violënza sessuala, stalking y d'atres aziuns de violënza cuntra les ëres (ater co por i prozedimënc penai por violënzes y scecaries sön le post de laur por chi che al se costituësc la Consulënta por l'avalianza dles oportunités dla Provinzia); n’indenisaziun eventuala vëgn adorada por proiec de prevenziun dla violënza cuntra les ëres;
 13. promöi y sostëgn na rëi de defenüda dles ëres cun n passé de migraziun y ince mosöres por so acompagnamënt, en colaboraziun cun i ënc publics y les organisaziuns soziales privates che fej ince ativités por migranc y migrantes, por ciafé fora cai che é i prighi plü desvalis y sauridé insciö l'azes ai sorvisc spezialisá;
 14. promöi y sostëgn l'elaboraziun y l'atuaziun de mosöres por schivé y jí cuntra vigni forma de violënza y maltratamënt dles ëres cun handicap, cun na maratia psichica o na maratia de dependënza y ti pité n'assistënza adeguada; chësc vëgn adaldé en colaboraziun cun i ënc publics y les organisaziuns soziales privates che fej ativités por porsones cun handicap aladô dl articul 2 dla lege provinziala di 14 de messé dl 2015, n. 7.

Art. 4  (Sorvisc "Ciasa dles ëres")

(1) Le sorvisc "Ciasa dles ëres" é n sorvisc sozio-assistenzial dla Provinzia por les ëres che vëgn manaciades tl teritore provinzial da vigni sort de forma de violënza o á bele messü sté fora violënza. Ince les ëres y sü mituns y sües mitans de mëndra eté che vëgn da raiuns fora dla provinzia ti pó pormez te situaziuns d'emergënza ales strotöres de residënza preodüdes dal coma 2, lëtra b), sce al é n'acordanza cun le sorvisc che les mëna adalerch.

(2) Le sorvisc vëiga danfora strotöres davertes y ince strotöres de residënza y plü avisa:

 1. le zënter de consulënza por ëres te situaziuns de violënza: zënter de consulënza cun na misciun publica, a chël che les ëres pó s'adressé sce ares é o é stades te na situaziun de violënza; dailó ciaferes informaziuns, consulënza, aiüt y sostëgn y pó eventualmënter ciafé alberch tles strotöres de residënza preodüdes dala lëtra b). Ince d'atres porsones che adora informaziuns o consulënza sön chësc tema pó contaté le zënter de consulënza;
 2. strotöres de residënza: strotöres protezionades cun na misciun socrëta, che ti pita n cuartier, sostëgn cualifiché y proteziun ales ëres y a sü mituns y sües mitans de mëntra eté. Les strotöres de residënza vëgn gestides te na forma de "ciasa refugium" daverta 24 ores sön 24 o te na forma de "abitaziuns protezionades";
 3. abitaziuns de transiziun: strotöres che ti pita ales ëres y a sü mituns y sües mitans, tl cheder de n proiet sozial por sostigní l'autonomia, na poscibilité d'abitaziun autonoma do le tëmp passé tles strotöres protezionades preodüdes dala lëtra b), aladô de ci che vëgn preodü cun deliberaziun dla Junta provinziala.

(3) Les strotöres odüdes danfora tl coma 2 mëss ademplí i criters varënc por l'autorisaziun y l'acreditamënt.

(4) Tles strotöres dl sorvisc "Ciasa dles ëres" vëgnel garantí la resservatëza y l'anonimité te n ambiënt solidar olache l'acoliënza ma feminila dles ëres se basëia sön l'ester dala pert dl'ëra. Sciöche al vëgn reconesciü a livel internazional ne ti vëgnel pité degöna sort de sostëgn a che che eserzitëia violënza y al ne vëgn gnanca fat degöna mediaziun cun chëstes porsones.

(5) La Provinzia promöi l'istituziun de un o plü numeri por arjunje i sorvisc "Ciasa dles ëres", che é atifs 24 ores sön 24. Implü sostëgnera la creaziun de n’aplicaziun mobila aposta (app).

Art. 5  (Mësa de coordinamënt permanënta)   delibera sentenza

(1) Pro la repartiziun provinziala competënta por le sozial vëgnel istituí la mësa de coordinamënt permanënta, coordinada dal ofize provinzial competënt por mosöres de scombatüda y prevenziun dla violënza de gënder, por fá rové daldöt adöm les strategies y mosöres a bëgn dles ëres che é vitimes de violënza.

(2) La mësa de coordinamënt permanënta é metüda adöm:

 1. dal diretur/dala direturia dl ofize provinzial preodü dal coma 1 o da na porsona delegada da d'ël/ëra che á funziuns de coordinamënt;
 2. da trëi porsones nominades dala rëi provinziala di sorvisc "Ciasa dles ëres" preodüda dal articul 6;
 3. dales porsones preodüdes dal articul 7;
 4. da na porsona nominada dala Comisciun provinziala por l'avalianza dles oportunités por les ëres y da öna nominada dal Sorvisc por les ëres dla Provinzia;
 5. da na porsona nominada dal Garant/dala Garanta por l’infanzia y l’adolescënza.

(3) La mësa de coordinamënt permanënta á chëstes funziuns y chisc compic:

 1. aconsié y lauré fora propostes;
 2. relevé problems y bojëgns che vëgn portá dant dales rëis teritoriales;
 3. definí n plann provinzial de trëi agn cun les aziuns y les mosöres preodüdes da chësta lege, cun les curides finanziares che toca lapró, che ti mëss gní sotmetü ala Junta provinziala por süa aprovaziun;
 4. lauré fora i protocoi de intenüda y i protocoi d'ativité por na bona colaboraziun danter i seturs;
 5. controlé l'aplicaziun de chësta lege.

(4) Por realisé i compic preodüs dal coma 3 vëgnel metü sö, tolon ite ciamó d’atres porsones espertes, grups de laur tematics che döra tan dî cina che l'obietif tut dant vëgn arjunt.

(5) La mësa de coordinamënt permanënta vëgn cherdada ite almanco dui iadi al ann dal ofize provinzial preodü dal coma 1.

(6) La Junta provinziala fej fora les modalités de funzionamënt dla mësa de coordinamënt permanënta y di grups de laur tematics.

(7) A che che fej pert dla mësa de coordinamënt permanënta y di grups de laur tematics ne ti spetel degöna indenisaziun o retüda dles spëises.

massimeBeschluss vom 30. August 2022, Nr. 602 - Landesgesetz Nr. 13/2021 "Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt und zur Unterstützung von Frauen und ihren Kindern" Genehmigung der Arbeitsweise des ständigen Koordinierungstisches und der thematischen Arbeitsgruppen

Art. 6  (Rëi provinziala di sorvisc "Ciasa dles ëres")

(1) I sorvisc "Ciasa dles ëres" che é sön le teritore provinzial laora te na rëi y röia adöm regolarmënter.

(2) La rëi provinziala di sorvisc "Ciasa dles ëres" é competënta por les mosöres de scombatüda y prevenziun dla violënza de gënder y é n post por se confronté, por baraté fora informaziuns, partí esperiënzes y lauré fora proiec deboriada.

(3) La rëi á na funziun propositiva y critica por jí cuntra la cultura dla violënza y fá odëi i bojëgns dles ëres y de sü mituns y sües mitans.

(4) La rëi nominëia les porsones de referimënt por la mësa de coordinamënt permanënta preodüda dal articul 5.

(5) Le funzionamënt dla rëi vëgn regolamenté deboriada por scrit, tl respet dla resservatëza y dl’anonimité dles ëres y de sü mituns y sües mitans che ciafa assistënza ti sorvisc "Ciasa dles ëres".

Art. 7  (Coordinamënt teritorial)

(1) Vigni ënt de gestiun di sorvisc soziai individuëia na porsona de referimënt che eserzitëia chëstes funziuns:

 1. coordinëia la rëi antiviolënza teritoriala preodüda dal articul 8;
 2. fej da punt de referimënt por i sorvisc spezialistics, les organisaziuns, i ënc, i profescionisć /les profescionistes y les porsones che se dá jö cun les tematiches de chësta lege.

Art. 8  (Rëi antiviolënza teritoriala)

(1) Vigni ënt de gestiun di sorvisc soziai istituësc y coordinëia na rëi antiviolënza teritoriala, en colaboraziun cun le zënter de consulënza por ëres te situaziuns de violënza de so raiun teritorial. Sce al n'é nia n zënter de consulënza por ëres te situaziuns de violënza tl raiun teritorial dl ënt de gestiun mëss l'ënt damané la colaboraziun de un di zëntri de consulënza por ëres te situaziuns de violënza sön le teritore provinzial y mëte a desposiziun les ressurses relatives.

(2) Por mioré la colaboraziun y realisé na rëi de coliamënt stabila nominëia vigni Comun na porsona de referimënt che é competënta por la violënza de gënder. La nominaziun ti vëgn comunicada al ofize provinzial preodü dal articul 5, coma 1.

(3) Tla rëi antiviolënza teritoriala él rapresenté i sogec publics y privac desvalis che é atifs a livel local. La rëi pó ince trá ite istituziuns che laora a livel provinzial y ince ëres che á fat esperiënza de violënza.

(4) La rëi ti vá do a chisc fins tl cheder de so raiun teritorial de referimënt:

 1. promöie la conescënza reziproca y le barat d'informaziuns sön modalités de laur danter i sogec dla rëi desfarënc;
 2. svilupé n lingaz en comunanza;
 3. fá la proposta de mosöres de prevenziun y scombatüda dla violënza de gënder;
 4. cöie adöm dac sön le fenomen dla violënza de gënder;
 5. organisé ativités de formaziun y de sensibilisaziun sön le tema dla violënza de gënder.

(5) Le funzionamënt dla rëi vëgn regolamenté deboriada por scrit.

Art. 9  (Linies diretives)

(1) La Provinzia promöi l'elaboraziun, l'adoziun y l'atuaziun de linies diretives por chisc ciamps:

 1. mosöres de sostëgn a bëgn dles ëres che é o é stades te na situaziun de violënza;
 2. mosöres por la proteziun dles porsones de mëndra eté vitimes de violënza vita para;
 3. mosöres cuntra che che eserzitëia violënza de gënder;
 4. colaboraziun danter i sorvisc soziai y i sorvisc "Ciasa dles ëres";
 5. aiüt d'emergënza y assistënza sozio-sanitara ales ëres che é vitimes de violënza tles strotöres de pröm aiüt di ospedai.

(2) La Provinzia promöi la stipolaziun de protocoi d'intenüda por mioré la colaboraziun cun i ënc publics y les organisaziuns soziales privates che acompagnëia te manires desvalies les ëres y les porsones de mëndra eté atocades sön le tru devers dl'autonomia.

Art. 10  (Formaziun y ajornamënt)

(1) La Provinzia promöi y sostëgn la formaziun y l'ajornamënt por le personal spezialisé di sorvisc "Ciasa dles ëres" y por les atres figöres profescionales dles rëis teritoriales preodüdes dal articul 8 che röia en contat cun les ëres vitimes de violënza, cun les porsones de mëndra eté vitimes de violënza vita para o cun che che eserzitëia violënza.

(2) I sorvisc "Ciasa dles ëres" determinëia y elaborëia i modui de formaziun y ajornamënt por i raiuns d'intervënt interessá dales mosöres por les ëres te situaziuns de violënza y por les porsones de mëndra eté vitimes de violënza vita para.

Art. 11  (Relevamënt de dac por fins statistics)

(1) L'Istitut provinzial de statistica (ASTAT) cöi adöm y osservëia regolarmënter i dac che reverda la violënza cuntra les ëres y l'ativité di sorvisc "Ciasa dles ëres", di zëntri de consulënza por ëres te situaziuns de violënza y dles rëis antiviolënza y ince de düc i atri sogec che laora te chësc setur. L'ASTAT ciara dantadöt dla validaziun, dl'elaboraziun, dl'analisa y dla difujiun di dac nominá dessura por amplié la conescënza di problems coliá ala violënza cuntra les ëres y les porsones de mëndra eté che vëgn atocades.

(2) En colaboraziun cun zëntri d'inrescida publics y privac pól gní fat stüdi y inrescides scientifiches sön les carateristiches y le svilup dl fenomen dla violënza de gënder tl Südtirol.

Art. 12  (Fonds de solidarieté por le sostëgn legal dles ëres che é vitimes de violënza y maltratamënc)

(1) Sön la basa de ci che vëgn preodü dai articui 1 y 3 istituësc la Provinzia n Fonds de solidarieté por les ëres che é vitimes de violënza y maltratamënc, denominé da chiló inant Fonds, por sostigní süa plüra dan signoria y tla fasa denanco invié ia le prozedimënt iudiziar, cun lapró ince l'anuzamënt eventual dla consulënza de dërt zivil o dla consulënza tecnica de pert.

(2) Le Fonds vëgn tut ca por curí les spëises d'assistënza legala sides tl ciamp penal che te chël zivil, sce la rapresentaziun legala vëgn fata da avocates o avocac scric ite regolarmënter tles listes aposta y che á na competënza profescionala y na formaziun spezifica y plü lungia tl ciamp dl'assistënza legala dles ëres che é vitimes de violënza y maltratamënc.

(3) La Provinzia stabilësc i criters por ti podëi pormez al Fonds y les modalités por la conzesciun dla prestaziun preodüda da chësc articul, che é na prestaziun de assistënza soziala economica, aladô dl articul 7/bis dla lege provinziala di 30 d'aurí dl 1991, n. 13, y mudaziuns suandëntes.

Art. 13  (Costituziun sciöche pert zivila)

(1) Aladô di articui 1 y 3 pó la Provinzia, sön inciaria dla Junta provinziala y do che al é gnü valuté la cossa concreta dales strotöres d'organisaziun provinziales, se lascé ite sciöche pert zivila ti prozedimënc penai por i reac de feminizid, maltratamënc de porsones de familia y convivëntes, violënza sessuala, stalking y d'atres aziuns de violënza cuntra les ëres che é gnüdes cometüdes tl Südtirol y ti é gnüdes segnalades al'Aministraziun provinziala.

Art. 14  (Violënza vita para)

(1) Aladô dl articul 4, coma 2, lëtra b) ti pita i sorvisc "Ciasa dles ëres" alberch, sostëgn cualifiché y proteziun ales porsones de mëndra eté tutes sö deboriada cun sües umes tles strotöres de residënza. Chisc sorvisc ativëia n proiet d'acompagnamënt psicopedagogich personalisé aladô de ci che vëgn preodü dales linies diretives odüdes danfora dal art. 9, coma 1, lëtra b).

Art. 15  (Mosöres che s’adressëia a che che eserzitëia violënza de gënder)

(1) La Provinzia sostëgn mosöres d'intervënt che s’adressëia a che che eserzitëia aziuns de violënza de gënder, dantadöt de violënza te ciasa, por incorajé comportamënc nia violënc tles relaziuns danter les porsones, schivé violënzes nöies y mudé modí de comportamënt violënc.

(2) Les mosöres vëgn ma realisades a condiziun che al vëgnes naota garantí la segurëza, le sostëgn y i dërc umans dles ëres y dles porsones de mëndra eté atocades. Les mosöres vëgn stabilides y atuades en coordinamënt cun i sorvisc "Ciasa dles ëres", stlujon fora l'adoranza de tecniches de mediaziun danter che che eserzitëia violënza y les vitimes, y assiguran che les mosöres d'acompagnamënt vëgnes tignides despartides.

Art. 16  (Ativités de sensibilisaziun y prevenziun)

(1) La Provinzia promöi regolarmënter y a vigni livel campagnes y programs de sensibilisaziun, en colaboraziun cun i sorvisc competënc y ince cun dötes les istituziuns che á da nen fá impara, la sozieté zivila y les organisaziuns interessades por amplié la cosciënza y la comprenjiun da pert de döt le publich dles manifestaziuns plü desfarëntes de dötes les formes de violënza che é oget de chësta lege y de sües conseguënzes por les porsones de mëndra eté atocades, y ince dl bojëgn de prevenziun de chëstes formes de violënza.

(2) Surapró promöi y sostëgn la Provinzia, tiran ite i zëntri de consulënza por ëres te situaziuns de violënza, la realisaziun de proiec y scomenciadies de prevenziun sön tematiches liades ala violënza de gënder tl sistem scolastich y de formaziun y ince te posć de istruziun nia formai, te strotöres de incuntada, ti zëntri dl sport, dla cultura y dl tëmp lëde, y ince ti media.

(3) La Provinzia tol les mosöres che mëss ester por tó ite ti programs dles scores de vigni ordin y degré tematiches sciöche la parité danter ëres y ëi, l’eliminaziun de rodi de gënder stereotipics, le respet reziproch, la soluziun nia violënta de conflic tles relaziuns danter les porsones, la violënza cuntra les ëres basada sön le gënder y le dërt de integrité personala.

(4) Le Sorvisc por les ëres dla Provinzia chërda ite almanco dui iadi al ann na reuniun cun dötes les istituziuns y les organisaziuns competëntes por coordiné y garantí, aladô dla cooperaziun danter i departimënc, le coliamënt te na rëi de dötes les mosöres preodüdes da chësc articul. Le coordinadú/La coordinadëssa dla mësa de coordinamënt permanënta preodüda dal art. 5 tol pert a chëstes reuniuns sciöche reladú/reladëssa.

(5) La Provinzia pó preodëi, por la conzesciun de n valgügn contribuc, che al mësses gní frecunté ativités de formaziun sön i prinzips de chësta lege.

Art. 17  (Proteziun di dac personai)

(1) Le tratamënt di dac personai vëgn fat tl respet dles desposiziuns varëntes sön la proteziun di dac personai.

Art. 18  (Oblianzes y straufunghes)

(1) Che che ciafa n’alisiraziun economica dala Provinzia é oblié da respeté i prinzips preodüs da chësta lege tl cheder dl'ativité finanziada o dl proiet finanzié. Sce le benefiziar/la benefiziara vá cuntra chisc prinzips perdel/perdera döta l’alisiraziun economica por chë ativité o chël proiet. Sce al vëgn fat plü iadi na violaziun gnará la porsona che l'á cometüda o l'ënt che ara rapresentëia stlüc fora dal anuzamënt de d’atres alisiraziuns economiches por n tëmp de dui agn.

Art. 19  (Desposiziuns finanziares)

(1) La Provinzia y i ënc locai pó conzede contribuc a ënc publics y privac por atué les mosöres preodüdes da chësta lege.

(2) I cosć che vëgn da chësta lege é de 0,00 euro por l'ann 2021, de 625.000,00 euro por l'ann 2022 y de 825.000,00 euro al ann dal 2023 inant. Chisc cosć vëgn curis por i agn finanziars 2022 y 2023 tres na reduziun corespognënta dl stanziamënt dl fonds spezial “Fonds global por curí cosć che vëgn da provedimënc legislatifs nüs” cun i mesi metüs a desposiziun por cosć corënc. Di eserzizi suandënc se cruzion cun la lege de bilanz.

Art. 20  (Abrogaziun)

(1) La lege provinziala di 6 de novëmber dl 1989, n. 10, y mudaziuns suandëntes, é abrogada.

Art. 21  (Jüda en forza)

(1) Chësta lege vá en forza le de do süa publicaziun tl Boletin Ofizial dla Regiun.

Chësta lege gnará publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vigni porsona a chëra che al ti speta mëss la respeté y la fá respeté sciöche lege dla Provinzia.

 

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionb) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6
ActionActionf) Lege Provinziala di 1 de jügn dl 1983, n. 13
ActionActiong) Lege Provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33
ActionActioni) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 2
ActionActionj) Lege Provinziala di 3 de otober dl 2003, n. 15
ActionActionl) Lege provinziala di 8 de merz 2010 , n. 5
ActionActionn) Lege Provinziala di 17 de mà dl 2013, n. 8
ActionActionp) Lege provinziala di 9 de dezëmber dl 2021, n. 13
ActionActionArt. 1  (Prinzips y fins)
ActionActionArt. 2  (Definiziuns)
ActionActionArt. 3  (Competënzes dla Provinzia)
ActionActionArt. 4  (Sorvisc "Ciasa dles ëres")
ActionActionArt. 5  (Mësa de coordinamënt permanënta)  
ActionActionArt. 6  (Rëi provinziala di sorvisc "Ciasa dles ëres")
ActionActionArt. 7  (Coordinamënt teritorial)
ActionActionArt. 8  (Rëi antiviolënza teritoriala)
ActionActionArt. 9  (Linies diretives)
ActionActionArt. 10  (Formaziun y ajornamënt)
ActionActionArt. 11  (Relevamënt de dac por fins statistics)
ActionActionArt. 12  (Fonds de solidarieté por le sostëgn legal dles ëres che é vitimes de violënza y maltratamënc)
ActionActionArt. 13  (Costituziun sciöche pert zivila)
ActionActionArt. 14  (Violënza vita para)
ActionActionArt. 15  (Mosöres che s’adressëia a che che eserzitëia violënza de gënder)
ActionActionArt. 16  (Ativités de sensibilisaziun y prevenziun)
ActionActionArt. 17  (Proteziun di dac personai)
ActionActionArt. 18  (Oblianzes y straufunghes)
ActionActionArt. 19  (Desposiziuns finanziares)
ActionActionArt. 20  (Abrogaziun)
ActionActionArt. 21  (Jüda en forza)
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich