In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Lege Provinziala di 11 de otober dl 2012, n. 171)
Mudazion dla lege provinziela di 14 de dezëmber 1988, n. 58(Normes tla materia di eserzizies publics)

1)
Publicheda tl Buletin Ufiziel di 16 de utober 2012, nr. 42.

Art. 1

(1) Do l coma 1/bis dl articul 11 dla lege provinziela di 14 de dezëmber 1988, n. 58 iel njuntà chësc coma 1/ter.

“1/ter. I njins de juech aldò dl articul 110, coma 6 dl test Unich dla leges sun la segurëza publica, apurvà cun decret dö rë di 18 de juni 1931, n. 773 y mudazions suzessives bele metui su ti eserzizies publics pra la jita n forza dla despusizion nunzieda tl coma 1/bis muessa unì tëuc y tres tl tëmp de dou ani dala jita n forza dl coma 1/bis.”

(2) Ala fin dl coma 1 dl articul 47 dla lege provinziela di 14 de dezëmber 1988, n. 58 iel njuntà chësta frasa: “L medemo vel tl cajo che l vën metù a despusizion juesc cunzedui n cuntrast cun cie che ie stabilì tl articul 11.”

Art. 2

(1) L coma 2 dl articul 47 dla lege provinziela di 14 de dezëmber 1988, n. 58 ie remplazà nsci:

“2. L ambolt possa te uni mumënt cumandé cun n pruvedimënt mutivà che i defec cunstatei o i juesc cunzedui n cuntrast cun l articul 11 à da uní eliminei y, te caji particularmënter grieves, che l eserzize vënie śarà nchin che i defec o chisc juesc ne ie nia unic eliminei.”

Art. 3

(1) L pustom k) dl coma 3 dl articul 54 dla lege provinziela di 14 de dezëmber 1988, n. 58 y mudazions suzessives ie remplazà nsci:

“k) ne cumëda nia i danns ti locai dl eserzize o dla dotazion o ne eliminea nia i juesc cunzedui n cuntrast cun l articul 11, che ie unic cunstatei aldò dl articul 47. L resta mpe cie che ie udù danora dal articul 47, coma 2.”

Chësta lege unirà publicheda tl Buletin Ufiziel dla Region. Uni un a chi che ti spieta ie ublià de la respeté y de la fé respeté coche lege provinziela.

 

indice