In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

b) Lege provinziala di 18 de dezëmber dl 2002, n. 151)
Test unich dl ordinamënt di sorvisc cuntra le medefüch y de proteziun zivila

Ciará le D.P.P. di 8 d'aurì dl 2014, n. 11.

 

1)
Publicada tl Supl. n. 1 dl B.O. di 31 de dezëmber dl 2002, n. 54.

TITUL I
Normes generales y organisaziun di sorvisc

Art. 1 (Oget dla lege y ćiamp d’aplicaziun)    delibera sentenza

(1)  Chësta lege regolëia le sorvisc de proteziun zivila y modifichëia y completëia les normes de lege che reverda le sorvisc di stödafüch tl’atuaziun dl Statut spezial dla Regiun Trentin-Südtirol y dles normes d’atuaziun, tl ćiamp dl’urbanistica y di laûrs publics y inće dles desposiziuns de lege dl Stat y dla Regiun relatives.

(2)  Les ativitês dla proteziun zivila s’orientëia ala previjiun y ala prevenziun di risć poscibli, al aiüt y al’assistënza de popolaziuns te situaziuns de prigo o danejades y a vigni atra ativité che va debojëgn y che é d’urgënzaa por superè l’emergënza, por restabilì i sorvisc d’interès publich y por slisiré la recostruziun de bëgns publics o privać danejà o desdrüć.

(3)  Dl’atuaziun dles ativitês dl sorvisc zivil se fistidiëia aladô de sü ordinamënć y de sües competënzes l’aministraziun provinziala, i comuns, les aministraziuns dl Stat, i sorvisc di stödafüch y de proteziun zivila en colaboraziun cun i ënć publics y privać, les assoziaziuns de volontariat por la proteziun zivila reconesciüdes y i istituć de inrescida scientifica cun fins de proteziun zivila.

(4)  Tl caje de avenimënć che provochëia inće ma temporaneamënter situaziuns de prigo por la comunité y dificoltês d’intervënt por les strotöres locales ativëia le Presidënt dla Provinzia o le Zënter operatif provinzial les prozedöres y les strotöres odüdes danfora da chësta lege.

(5)  Le sorvisc di stödafüch garantësc la sconanza de porsones y cosses tres la prevenziun cuntra le medefüch, le destodé füć y en general tres l’aiüt tecnich. Al é inće na componënta fondamentala y n’istituziun operativa dla proteziun zivila.

massimeDelibera N. 4047 del 06.11.2006 - Disposizioni relative ad azioni sismiche

Art. 2 (Organisaziun di Sorvisc di stödafüch y de proteziun zivila)

(1)  Les istituziuns dl Sorvisc de proteziun zivila é les suandëntes:

 1. i zëntri operatifs comunai;
 2. i zëntri operatifs raionai;
 3. le Zënter operatif provinzial;
 4. la Repartiziun provinziala Proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila;
 5. le Sorvisc di stödafüch;
 6. les organisaziuns de volontariat por la proteziun zivila;
 7. le Comitê provinzial por la proteziun zivila;
 8. le "Bergrettungsdienst" dl '"Alpenverein Südtirol" (BRD-AVS) y le “Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS." 2)

(2)  Les autoritês dl Sorvisc de proteziun zivila é les suandëntes:

 1. le Presidënt dla Provinzia y/o l’assessur provinzial competënt;
 2. i presidënć di zëntri operatifs y dl Comitê provinzial por la proteziun zivila;
 3. i ombolć.

(3)  Le Sorvisc di stödafüch tol ite:

 1. le Corp di stödafüch de profesciun tl capolüch dla Provinzia de Balsan;
 2. i Corps di stödafüch volontars di comuns dla Provinzia;
 3. l’Uniun provinziala y les Uniuns raionales di Corps di stödafüch volontars y sües sozietês cooperatives, assoziaziuns, uniuns y sozietês;
 4. les scuadres di stödafüch aziendales;
 5. la Scora di stödafüch provinziala.

(4)  I sorvisc di stödafüch y de proteziun zivila vëgn regolà sön la basa dl articul 63 dla IV Convenziun de Genf di 12 de agost dl 1949 por la sconanza dla popolaziun zivila te tëmps de vera, ratifiché cun la lege statala di 27 de otober dl 1951, n. 1739, y corespogn a chëstes desposiziuns.

2)
Le coma 1 é gnü sostituì dal art. 19 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2005, n. 13.

TITUL II
Sorvisc de proteziun zivila

Art. 3 (Zënter operatif comunal)

(1)  Pro vigni comun vëgnel metü sö n zënter operatif por la proteziun zivila. I comëmbri dl zënter operatif comunal vëgn nominà dal consëi de comun y à le dovëi de sostignì l’ombolt o l’ombolta tla previjiun, tla prevenziun y tl’atuaziun dles mosöres da tó te caji de catastrofes. Por chësc fin vëgnel elaborè n plann sön la basa de modei che l’Ofize por la proteziun zivila dla Provinzia mët a desposiziun; chësc vëiga danfora:

 1. l’istituziun di sorvisc de segnalaziun, d’alarm y de pröm aiüt;
 2. l’individuaziun di posć y di raiuns che é manacià aladô dla sort de prigo;
 3. la constataziun dles desponibilitês de personal, de mesi y echipamënć, ressurses, vivandes y infrastrotöres tl raiun de comun;
 4. l’individuaziun de locai y strotöres da adorè por operaziuns de pröm aiüt, sciöche magazinn y cuartiers d’emergënza;
 5. la realisaziun de sorvisc de coliamënt;
 6. l’elaboraziun de normes diretives por les situaziuns d’emergënza desvalies;
 7. la lista dles assoziaziuns de volontariat por la proteziun zivila reconesciüdes.

(2)  Le numer dles porsones che fej pert dl Zënter operatif comunal, presidié dal ombolt/dala ombolta o da na porsona da ël/da ëra delegada, depënn dal numer di abitanć y dala grandëza dl raiun comunal. Dl Zënter operatif comunal mëssel te vigni caje fà pert le comandant/la comandanta dl Corp di stödafüch de profesciun dl comun de Balsan y ti atri comuns n comandant/na comandanta di Corps di stödafüch volontars y le presidënt/la presidënta dla comisciun por les lovines, olache ara é. Implü pol fà pert dl Zënter operatif comunal inće i rapresentanć y les rapresentantes di ofizi destacà dl’aministraziun provinziala y inće dles assoziaziuns de volontariat por la proteziun zivila reconesciüdes. Le personal dla Repartiziun provinziala Bosć vëgn metü en sorvisc por l’esecuziun dles ativitês relatives, sce al vëgn nominé mëmber dl Zënter operatif comunal. Le Zënter operatif comunal resta de regola tl’inćiaria por la dorada dla legislatöra o almanco ćina so renovamënt. 3)

(3)  Vigni comun ti ortiëia al Comitê provinzial por la proteziun zivila na copia di planns comunai y inće dötes les dates che va debojëgn por l’elaboraziun dl plann provinzial de proteziun zivila.

3)
L’art. 3, coma 2 é gnü mudé insciö dal art. 7, coma 1 dla l.p. di 15 de mà dl 2013, n. 7.

Art. 4 (Zënter operatif raional)

(1)  Ti caji de nezescité y sce al vëgn sö emergënzes che interessëia plü comuns vëgnel convochè le zënter operatif raional por coordiné les aziuns de salvamënt y d’aiüt; chësc é presidié dal presidënt o dala presidënta dla uniun raionala di Corps di stödafüch volontars o da n so deleghè o da na süa delegada.

(2)  Vigni zënter operatif raional é metü adöm dales porsones suandëntes:

 1. le presidënt o la presidënta a će dla direziun;
 2. n rapresentant o na rapresentanta dla repartiziun competënta por les costruziuns idrauliches;
 3. n rapresentant o na rapresentanta dla repartiziun competënta por le sorvisc dles strades;
 4. n rapresentant o na rapresentanta dla repartiziun competënta por i bosć;
 5. n rapresentant o na rapresentanta dl’Aziënda sanitara locala;
 6. n rapresentant o na rapresentanta dl Ofize competënt por la proteziun zivila.

(3)  Le presidënt o la presidënta po cherdè a tó pert ales reuniuns d’atri funzionars o porsones cun competënzes tecniches dl’aministraziun provinziala o statala y porsones espertes de situaziuns spezifiches desvalies; al po inće nominé n vizepresidënt o na vizepresidënta.

(4)  Le zënter operatif raional coordinëia le personal, i mesi y les atrezadöres a desposiziun tl raiun, ti mëna inant les domandes d’aiüt al Zënter operatif provinzial o al’aministraziun provinziala o statala y ti garantësc n’assistënza tecnich-aministrativa ai zëntri operatifs comunai.

(5)  I mëmbri di zëntri operatifs raionai vëgn nominà dala Junta provinziala y romagn tl’inćiaria por cin agn. I comëmbri suplënć po gnì chiris fora dai mëmbri efetifs dal’organisaziun instëssa tignin cunt dla situaziun d’emergënza. La funziun de secretêr o de secreteria vëgn surantuta da n comëmber dl zënter operatif raional o da personal dependënt dl’aministraziun provinziala. Chi che fej pert di zëntri operatifs raionai ciafa la retribuziun odüda danfora dala normativa provinziala, tan inant che ara ti speta.

Art. 5 (Zënter operatif provinzial)   delibera sentenza

(1)  I comëmbri dl Zënter operatif provinzial vëgn nominà dala Junta provinziala y resta tl’inćiaria por cin agn alalungia o almanco ćina che al vëgn nominé i mëmbri nüs. Le Zënter operatif provinzial à la sënta pro le Corp di stödafüch de profesciun a Balsan.

(2)  Le presidënt o la presidënta convochëia le Zënter operatif provinzial y po detlarè la situaziun d’emergënza sce tl teritore provinzial sozédel avenimënć che por süa natöra y dimenjiun lascia preodëi de gran situaziuns de prigo.

(3)  Le presidënt o la presidënta dl Zënter operatif provinzial à la funziun de coordinadù o de coordinadëssa dla Provinzia y nominëia inanter i comëmbri dl Zënter operatif provinzial öna o de plü porsones sciöche vizepresidëntes che sostituësc le presidënt o la presidënta en caje d’assënza o impedimënt. Le presidënt o la presidënta valutëia les segnalaziuns y les dates rovades adalerch dala Zentrala provinziala d’emergënza al Corp di stödafüch de profesciun che ti caji de nezescité mët jö na relaziun por les sentades dl Zënter operatif provinzial.

(4)  Le Zënter operatif provinzial aministrëia y coordinëia l’ativité di intervënć dl’aministraziun dla Provinzia, dl Stat, di comuns, di sorvisc di stödafüch y de proteziun zivila. 4)

(5)  Le Zënter operatif provinzial é metü adöm dai comëmbri suandënć:

 1. le Presidënt dla Provinzia o dal assessur competënt o dal’assessuria competënta por la proteziun zivila a će dla direziun;
 2. n rapresentant o na rapresentanta dla repartiziun competënta por le sorvisc dles strades;
 3. n rapresentant o na rapresentanta dl comissar o dla comissara dl Govern;
 4. n rapresentant o na rapresentanta dla repartiziun competënta por i bosć;
 5. n rapresentant o na rapresentanta dla repartiziun competënta por les costruziuns idrauliches;
 6. n rapresentant o na rapresentanta dl Corp di stödafüch de profesciun;
 7. n rapresentant o na rapresentanta dl’Uniun provinziala dl Corp di stödafüch volontars;
 8. n rapresentant o na rapresentanta dla repartiziun competënta por ći che reverda la proteziun cuntra le medefüch y la proteziun zivila;
 9. n rapresentant o na rapresentanta dl sorvisc provinzial d’emergënza sanitara.

(6)  I comëmbri suplënć po gnì chiris fora de iade en iade dai mëmbri efetifs dal’organisaziun instëssa tignin cunt dla situaziun d’emergënza.

(7)  Le presidënt o la presidënta dl Zënter operatif provinzial po invié a tó pert ales reuniuns d’atri funzionars o porsones cun competënzes tecniches dl’aministraziun statala, provinziala o de d’atri ënć y inće porsones espertes en particolar geologs o geologhes y l’Ofize stampa dla Provinzia. N dependënt o na dependënta dla repartiziun competënta por la Proteziun cuntra le medefüch y la proteziun zivila eserzitëia la funziun de secretêr o de secreteria. Le mëmber deleghè dal comissar o dala comissara dl Govern tl Zënter operatif provinzial rapresentëia les aministraziuns statales y à l’autorisaziun a tó dezijiuns.

(8)  I mëmbri dl Zënter operatif provinzial y inće les porsones espertes cherdades adalerch ciafa la retribuziun odüda danfora dala normativa provinziala, tan inant che ara ti speta.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005 - Coordinamento dell'attività di pronto intervento in caso di calamità - Il coordinamento degli interventi dello Stato esula dalla competenza provinciale
4)
La Curt costituzionala à detlarè cun sentënza n. 321 di 13-26 de messè dl 2005 l'ilegitimité costituzionala dl art. 5, coma 4, limitada ales parores "dl Stat".

Art. 6 (Comitê provinzial por la proteziun zivila)

(1)  Por coordiné les ativitês dles strotöres dl Sorvisc de proteziun zivila y garantì n intervënt otimal dl’aministraziun provinziala po le Zënter operatif provinzial gnì amplié da rapresentanć o rapresentantes de d’atres repartiziuns dl’aministraziun provinziala y surantol insciö i dovëis de Comitê provinzial por la proteziun zivila che à les competënzes suandëntes:

 1. al delibrëia le plann provinzial de proteziun zivila che mëss gnì aprovè dala Junta provinziala;
 2. sce al va debojëgn, fêjel la proposta de formè grups de laûr tecnics inće cun la partezipaziun de esperć da defora, che se dà jö cun i problems che reverda la proteziun zivila;
 3. al fej la proposta de na tlassificaziun de raiuns de prigo o de raiuns che é da sotmëte a n lian idrogeologich-forestal;
 4. al stabilësc tl caje de interferënzes les repartiziuns o les strotöres d’organisaziun dla Provinzia che é competëntes por l’atuaziun di intervënć de proteziun zivila;
 5. al arjigna ca prozedöres da adotè tl caje de cherdades d’aiüt urgëntes da pert de d’atres provinzies o d’atri stać.

(2)  Le Comitê provinzial por la proteziun zivila é n organn aconsiënt permanënt dla Junta provinziala tl ćiamp dla proteziun zivila; al vëgn nominé dala Junta provinziala y romagn tl’inćiaria por cin agn.

(3)  Le plann provinzial de proteziun zivila tol ite la previjiun y la prevenziun di prighi por la segurëza publica y determinëia le bojëgn y la desponibilité de personal, locai, mesi y atrezadöres a livel provinzial por superè situaziuns d’emergënza:

 1. al stabilësc i dovëis che vigni ofize y vigni ënt mëss surantó y determinëia danfora i intervënć;
 2. al vëiga danfora l’intervënt de porsones y mesi por les situaziuns de prigo desvalies;
 3. al vëiga danfora les sperses atrezades por ćiamps d’emergënza eventuai;
 4. al determinëia les sperses olache les forzes d’intervënt po s’abiné.

(4)  Na copia dl plann vëgn dada jö pro les repartiziuns dl’aministraziun provinziala competëntes, pro le Comissariat dl Govern y pro les aministraziuns y i ënć interessà al’atuaziun dl plann.

Art. 7 (Presidënt o presidënta dl Zënter operatif provinzial y dl Comitê provinzial por la proteziun zivila)

(1)  Le presidënt o la presidënta dl Zënter operatif provinzial y dl Comitê provinzial por la proteziun zivila à i dovëis suandënć:

 1. convochè y presidié le Zënter operatif provinzial y le Comitê provinzial por la proteziun zivila;
 2. mantignì n contat costant cun le Comissariat dl Govern por coordiné l’ativité dl’aministraziun provinziala cun chëra dl Stat;
 3. coordiné l’atuaziun di programs provinziai, comunai y raionai, y inće l’ativité dles strotöres preodüdes dal articul 2, dles scuadres de pröm aiüt y dles organisaziuns de volontariat por la proteziun zivila en general;
 4. ti presentè al Presidënt dla Provinzia la domanda de detlaraziun dla situaziun d’emergënza o de catastrofes naturales y ti propone la delimitaziun dla zona interessada dl teritore provinzial aladô dl articul 34 dl decret dl Presidënt dla Republica di 22 de merz dl 1974, n. 381, tan inant che le Presidënt dla Provinzia ne n’é nia instës le Presidënt dl Comitê provinzial por la proteziun zivila;
 5. ti presentè al Presidënt dla Provinzia la proposta por l’ordinn d’evacuaziun di abitanć de plü comuns aladô dl articul 52 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost dl 1972, n. 670, tan inant che le Presidënt dla Provinzia ne n’é nia instës le Presidënt dl Comitê provinzial por la proteziun zivila;
 6. presentè ala Junta provinziala la proposta de surandè a repartiziuns y strotöres d’organisaziun provinziales la realisaziun di laûrs por garantì intervënć aprontà ti caji de prigo por la segurëza y la sanité publica y, sce al va debojëgn, propone la prelevaziun de imporć dai fonds de resserva por spëises nia preodüdes y urgëntes y le lian corespognënt sön i capitui dl bilanz provinzial;
 7. te caji de catastrofes presentè al’autorité statala competënta l’emanaziun dl’ordinanza de proteziun zivila por l’anulamënt dl dovëi de paié cutes y tasses.

Art. 8 (Situaziun d’emergënza)   

(1)  Por emergënza capëscion aladô de chësta lege n avenimënt che manacia la vita, la sanité o l’assistënza de basa de n gröm de porsones o tiers, o che manacia o danejëia l’ambiënt y d’atres condiziuns fondamentales por la vita dla popolaziun a na manira che aiüt y proteziun po ma gnì garantis sce les strotöres dla proteziun zivila, les autoritês, i sorvisc y les organisaziuns de pröm aiüt competënć é sotmetüs a n’organisaziun y na gestiun unitara.

(2)  Le presidënt o la presidënta dl Zënter operatif provinzial surantol la direziun y la coordinaziun di sorvisc de proteziun zivila a livel provinzial y tol tres le Zënter operatif provinzial i provedimënć nezesciars.

(3)  Chi che constatëia caji de prigo mëss informè l’ombolt o l’ombolta dl comun interessè o la Zentrala provinziala d’emergënza. Inće les aministraziuns statales y i ofizi por la segurëza publica à le dovëi de ti dè segnalaziuns al Comissariat dl Govern y ala Zentrala provinziala d’emergënza.

(4)  Canche la situaziun de prigo o de dann pê particolarmënter agravanta a gauja de süa dimenjiun o intensité detlarëia le Presidënt dla Provinzia sön proposta dl presidënt o dla presidënta dl Zënter operatif provinzial la situaziun d’emergënza y determinëia la zona interessada dl teritore provinzial y la dorada dla situaziun d’emergënza.

(5)  La detlaraziun preodüda dal coma 4 ti vëgn comunicada al Comissar o ala Comissara dl Govern acioche i provedimënć preodüs dal articul 9 pois gnì tuć y ai comuns interessà. I ombolć o les omboltes de chisc lascia al savëi la situaziun d’emergënza cun vigni meso conveniënt. Por la difujiun se crüzia inće la Junta provinziala tres la stampa, le radio, la televijiun o te val’atra manira adatada.

(6)  Por l’atuaziun di provedimënć d’emergënza do la detlaraziun dla situaziun d’emergënza tol le Presidënt dla Provinzia inće ordinanzes d’emergënza desvian dales desposiziuns revardëntes les materies de competënza dla Provinzia mo respetan i prinzips generai dl ordinamënt iuridich.

(7)  Tl caje de dann ales costruziuns preodüdes dal articul 19 dl decret dl Presidënt dla Republica di 22 de merz dl 1974, n. 381, che reverda les competënzes resservades ai organns de stat o sce al va debojëgn de intervënć dl’aministraziun statala, comunichëia i ombolć o les omboltes domandes eventuales diretamënter ales aministraziuns interessades y inće al Ofize por la proteziun zivila cun le meso plü snel poscibl.

Art. 9 (Coordinaziun di intervënć cun le stat)

(1)  Sce pro la protlamaziun dla situaziun d’emergënza preodüda dal articul 8 o plü tert, le Presidënt dla Provinzia constatëia che les condiziuns preodüdes dal articul 33 dl decret dl Presidënt dla Republica di 22 de merz dl 1974, n. 381, é esistëntes promöiel les concordanzes odüdes danfora dal articul 34 dl medemo decret.

(2)  La coordinaziun di intervënć dles strotöres dl sorvisc de proteziun zivila dla Provinzia, di ënć locai y laprò inće de chi dl Stat vëgn eseguida tres les desposiziuns de chësta lege y di planns provinziai y comunai por la proteziun zivila preodüs dal articul 6.

(3)  Le presidënt o la presidënta dl Zënter operatif provinzial garantësc te vigni fasa la coordinaziun nezesciara cun i organns statai competënć.

Art. 10 (Competënzes dles aministraziuns comunales)

(1)  L’ombolt o l’ombolta agësc tl cheder de sües competënzes o de chëres delegades aladô dles normes de lege varëntes y é l’autorité comunala por la proteziun zivila. Por ći che reverda l’esecuziun de laûrs resta impé l’autonomia operativa dles singules aministraziuns; chëstes mëss indere informè i ombolć interessà o les omboltes interessades dles scomenciadies tutes.

(2)  Tl caje de situaziuns d’emergënza bele rumpides ite o de situaziuns de prigo iminënt ti speta al comun les ativitês de salvamënt y de pröm aiüt por les popolaziuns tocades, l’esecuziun di laûrs urgënć y che ne se lascia nia sburlé, por restabilì indô i sorvisc prinzipai, y inće l’esecuziun de vigni ater provedimënt por superè la situaziun de bojëgn a condiziun che l’organisaziun, i mesi y les ressurses umanes a desposiziun dl comun bastes por ester a će dl’emergënza. Les desposiziuns dla lege provinziala di 12 de messè dl 1975, n. 34, resta impé. Te chësc caje se crüzia l’ombolt o l’ombolta dla coordinaziun di intervënć y tol düć i provedimënć che aladô dles leges corespognëntes fej pert de süa competënza. Le comun po se sorvì dla consulënza tecnica y aministrativa dl ofize por la proteziun zivila y dles atres strotöres provinziales competëntes.

(3)  Sce n comun n’é nia bun da s’un tó sura aladô dl coma 2 o sce l’avenimënt reverda le teritore de plü comuns, vëgn les ativitês de salvamënt y de pröm aiüt fates en colauraziun cun le Zënter operatif provinzial y raional.

(4)  Te situaziuns de prigo gravënt se fistidiëia l’ombolt o l’ombolta de:

 1. segnalè les situaziuns de prigo, coordiné i intervënć y inće damanè intervënć y aiüć da pert dl’aministraziun provinziala;
 2. garantì l’atuaziun dles desposiziuns dades fora dal Zënter operatif provinzial y dal Comitê provinzial por la proteziun zivila;
 3. regolè le trafich y determiné i itinerars de oblianza;
 4. deslarié fora le segnal d’evacuaziun dla popolaziun dai raiuns manacià;
 5. dè l’ordinn d’evacuaziun di abitanć aladô dl articul 18 dla lege regionala di 4 de jenà dl 1993, n. 1.

Art. 11 (Competënzes dl’aministraziun provinziala)

(1)  La Provinzia autonoma de Balsan organisëia y realisëia le sorvisc de proteziun zivila. Por garantì la sconanza dla popolaziun y defëne les infrastrotöres, le teritore, les citês y i paîsc da de vigni sort de gaujes de dann o de prigo se crüzia l’aministraziun provinziala tl ćiamp de sües competënzes y aladô dl plann provinzial de proteziun zivila, inće en economia, di intervënć de prevenziun y de salvamënt sön la basa dles leges provinziales y statales varëntes. Tl caje de emergënza po i mesi finanziars che va debojëgn gnì tuć fora sides dai capitui normai dles spëises dl bilanz de previjiun che inće dal fonds de resserva por les spëises nia preodüdes dal bilanz provinzial.

(2)  Por ći che reverda l’esecuziun di laûrs por la prevenziun y por i intervënć aprontà à les singules repartiziuns y strotöres organisatives dla Provinzia le dovëi de intergnì integran o sostituin chël di comuns y di Sorvisc di stödafüch y de proteziun zivila aladô dles competënzes respetives preodüdes dales normes de lege dla Provinzia.

(3)  Por i intervënć por laûrs de prevenziun, de pröm aiüt y de restabilisaziun do roes, lovines, rogossies y d’atres catastrofes naturales vëgnel apliché la lege provinziala di 12 de messè dl 1975, n. 34, che vëgn aministrada dala repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y zivila. Implü vëgnel apliché les desposiziuns preodüdes dal coma 2.

(4)  Tl respet dles desposiziuns varëntes che reverda la materia mët sö la Junta provinziala n sorvisc aprontè da mëte a jì cun so personal fora dl orar d’ofize normal por sostignì na pröma valutaziun dles emergënzes y dles segnalaziun de prigo y inće por la coordinaziun di intervënć che ne po nia gnì sburlà.

(5)  Aspetan l’unificaziun dles strotöres raionales dl’aministraziun provinziala por l’atuaziun dl plann de proteziun zivila vëgn le teritore provinzial partì sö te nü raiuns che corespogn ai raiuns dl Corp di stödafüch volontars.

Art. 12 (Repartiziun por la proteziun cuntra le medefüch y zivila)

(1)  Por l’atuaziun dles respetives inćiaries se sorvësc le Zënter operatif provinzial y le Comitê provinzial por la proteziun zivila dl Ofize por la proteziun zivila denominé cun decret dl Presidënt dla Provinzia di 25 de jügn dl 1996, n. 21. Les competënzes dl Ofize vëgn stabilides cun decret dl Presidënt dla Provinzia.

(2)  I finanziamënć por la gestiun dl Zënter operatif provinzial y di Zëntri operatifs raionai y inće dl Comitê provinzial por la proteziun zivila vëgn surantuć dala repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y zivila.

(3)  La repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y zivila ti mët a desposiziun al Zënter operatif provinzial y al Comitê provinzial por la proteziun zivila le secretariat, i chedri spezialisà y le personal competënt por che ai pois ademplì sü dovëis. 5)

(3/bis)  La Repartiziun provinziala Proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila se crüzia dla formaziun y dl ajornamënt tl ćiamp dla proteziun zivila. 6)

(4)  I implanć de radiotrasmitënza y la rëi de trasmisciun aministrà dala Repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y zivila y conzedüs al’aministraziun provinziala vëgn manajà dala medema Repartiziun; chësta se fistidiëia dl’inventarisaziun di implanć de radiotrasmitënza y proponn i conservatars.

(4/bis)  Por garantì la segurëza publica po l’aministraziun provinziala eseguì aladô di criters stabilis dala Junta provinziala la manutenziun di implanć de radiotrasmitënza y dles rëis de trasmisciun dles organisaziuns de pröm aiüt reconesciüdes y fà i investimënć nezesciars por che i implanć y les rëis de radiotrasmitënza funzionëies ala perfeziun. 7)

(5)  Ti caji de prigo iminënt por la segurëza publica, che se damana l’intervënt de de plü unitês d’organisaziun, surantol la Repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y zivila, en colauraziun cun le Zënter operatif provinzial, laûrs de coordinaziun y é responsabla de menè inant les informaziun ala stampa.

(6)  Le Ofize por la proteziun zivila ćiara d’atrezè i comëmbri dl Zënter operatif provinzial y i atri funzionars y les atres funzionares, che ne po assolutamënter nia manćé, cun stromënć de comunicaziun adatà y mesi da chirì porsones.

(7) 8)

5)
L’art 12, coma 3 é gnü mudé insciö dal art. 7, coma 2 dla l.p. di 15 de mà dl 2013, n. 7.
6)
Le coma 3/bis é gnü injuntè dal art. 19 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2005, n. 13.
7)
Le coma 4/bis é gnü injuntè dal art.12 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12.
8)
L'art. 12, coma 7 é gnü naôta sostituì dal art. 11 dla l.p. di 8 d’aurì dl 2004, n. 1, y spo abroghè dal art. 22, coma 1, lëtra a) dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 12/bis (Zënter funzional provinzial)

(1)  Pro la repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y zivila vëgnel metü sö le Zënter funzional provinzial cun funziuns de sostëgn tecnich-scientifich por i sorvisc cuntra le medefüch y por la proteziun zivila.

(2)  Tl Zënter funzional provinzial röiel adöm dać importanć sön i prighi y i sistems de monitoraje por les previjiuns.

(3)  Tl Zënter funzional provinzial vëgnel coordiné les analises y les valutaziuns di scenars de prigo y elaborè i avertimënć por smendrì i prighi. 9)

9)
L’art. 12/bis é gnü injuntè dal art. 7, coma 3 dla l.p. di 15 de má dl 2013, n. 7.

Art. 12/ter (Comitê provinzial por le sorvisc cuntra le medefüch)

(1)  Pro la repartiziun competënta en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila vëgnel metü sö le Comitê provinzial por le sorvisc cuntra le medefüch sciöche organn tecnich-consultif dla Provinzia autonoma de Balsan.

(2)  Il Comitê é metü adöm da:

 1. dui rapresentanć o döes rapresentantes dla repartiziun competënta en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila; un di dui o öna dles döes surantol la inćiaria de presidënt o presidënta;
 2. dui rapresentanć o döes rapresentantes dl’Uniun provinziala di Corps di stödafüch volontars;
 3. n rapresentant o na rapresentanta di comuns dla provinzia de Balsan, chirì/chirida fora danter trëi inoms proponüs dal Consorz di comuns.

(3)  Le Comitê vëgn nominé dala Junta provinziala y romagn en ćiaria por la dorada dla legislatöra dl Consëi provinzial.

(4)  Le Comitê formulëia propostes y dà jö arać en materia de proteziun cuntra le medefüch.

(5)  Ai componënć o ales componëntes dl Comitê ne ti spétel degun compëns. I cosć de partezipaziun ales sentades dl Comitê é a ćiaria di sogeć y organns rapresentà, che s’anüza di stanziamënć ordinars de bilanz, zënza gaujè de majeri cosć o ćiamò d’atri cosć a ćiaria dla finanza publica. 10)

10)
L'art. 12/ter é gnü ajuntè dal art. 2, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31

Art. 13 (Organisaziuns de volontariat por la proteziun zivila)   delibera sentenza

(1)  Por garantì la colaboraziun de grups de volontariat organisà pro intervënć de proteziun zivila dantadöt te situaziuns d’emergënza, po la Junta provinziala sön la basa de sü criters, stlüje jö convenziuns aladô dl articul 6 dla lege provinziala dl 1. de messè dl 1993, n. 11, cun organisaziuns scrites ite tl register provinzial dles organisaziuns de volontariat preodü dal articul 5 dla medema lege provinziala.

(2)  Les organisaziuns interessades ti presentëia ala Repartiziun provinziala Proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila la domanda de reconescimënt cun la documentaziun damanada che é da sotmëte al arat dla medema Repartiziun; te chësta detlarëia les organisaziuns süa desponibilité a colaurè y de se sotmëte al control dl Ofize por la proteziun zivila y ala coordinaziun dles autoritês dl Sorvisc de proteziun zivila preodüdes dal articul 2, coma 2.

(3)  Le diretur dla Repartiziun provinziala Proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila à n register aposta y é autorisé a ti dè fora a porsones iscrites ales organisaziuns reconesciüdes atestać de partezipaziun al sorvisc de proteziun zivila. 11)

massimeDelibera N. 2510 del 19.10.2009 - Criteri generali per la stipulazione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato per la protezione civile
11)
L'articul 13 é gnü sostituì dal art. 11 dla l.p. di 8 de aurì dl 2004, n. 1.

Art. 14 (Colaboraziun cun le Sorvisc sanitar provinzial)

(1)  Les autoritês che operëia tla proteziun zivila colaborëia cun la repartiziun competënta tl ćiamp dla sanité y cun les Aziëndes sanitares.

(2)  Les Aziëndes sanitares competëntes por n raiun nominëia le dotur d’urgënza competënt o la doturia d’urgënza competënta por le ospedal respetif che é la porsona de referimënt tl caje de situaziuns d’emergënza. L’assessorat ala sanité stabilësc la coordinaziun a livel provinzial.

(3)  I direturs sanitars y les direturies sanitares di ospedai mëss elaborè por sü ospedai en colauraziun cun l’Ofize por la proteziun zivila prozedöres d’alarm y de intervënt che concordëies cun les prozedöres corespognëntes di comuns y garantì la partezipaziun de personal dles strotöres sanitares ales eserzitaziuns preodüdes dal articul 17. I ospedai vijins se dëida un cun l’ater y coordinëia les prozedöres d’alarm y d’intervënt.

(4)  L’assessorat competënt tl setur dla sanité elaborëia en colaboraziun cun l’Ofize por la proteziun zivila y l’Ordinn di farmazisć prozedöres por l’organisaziun y l’imagazinamënt de medejines y de materiai sanitars che ne po nia manćé te situaziuns d’emergënza desvalies.

(5)  N’acordanza analoga de colaboraziun po gnì fata dai assessurs competënć o dales assessuries competëntes deboriada cun l’Ofize proteziun zivila, cun le Sorvisc veterinar dla provinzia y inće cun la Crusc Blanćia y la Crusc Cöcena Taliana y cun les organisaziuns de pröm aiüt desvalies.

Art. 15 (Alarm di Sorvisc di stödafüch y de proteziun zivila)

(1)  Situaziuns d’emergënza o de prigo iminënt ti vëgn atira segnalades dala Zentrala provinziala d’emergënza al Corp di stödafüch de profesciun che garantësc tl Zënter situaziuns provinzial n sorvisc costant por le control y la valutaziun dles situaziuns de prigo. 12) 

(2)  Do avëi rezepì la segnalaziun y avëi controlè y valuté la situaziun informëia le Corp di stödafüch de profesciun i organns superiurs y alarmëia tres la Zentrala provinziala d’emergënza le Sorvisc di stödafüch y les atres strotöres che mëss antergnì y inće eventualmënter d’atres porsones y strotöres aratades adeguades por le sorvisc de pröm aiüt y pröma assistënza.

(3)  Do avëi informè le presidënt o la presidënta dl Zënter operatif provinzial chërda adalerch le Corp di stödafüch de profesciun, sön domanda dl presidënt instës o dla presidënta instëssa, le Zënter operatif provinzial y presentëia na relaziun dla situaziun; te süa ativité él sotmetü ales diretives dl presidënt o dla presidënta.

12)
L’art. 15, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 7, coma 4 dla l.p. di 15 de mà dl 2013, n. 7.

Art. 16 13) 

13)
L'art. 16 é gnü abroghè dal art. 22, coma 1, lëtra a) dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 17 (Eserzitaziuns de proteziun zivila)

(1) La repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y la proteziun zivila o inće les singules strotöres interessades po organisé, se tignin ales diretives dla Junta provinziala, eserzitaziuns provinziales, raionales o comunales por la proteziun zivila che podarà inće trà ite les organisaziuns de pröm aiüt de provinzies y regiuns vijines. Chëstes eserzitaziuns ne dess nia ester liades al spostamënt de porsones y mesi, mo al po gnì fat proes de funzionamënt di zëntri operatifs desvalis. 14)

14)
L'art. 17 é gnü sostituì dal art. 3, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 18 (Podëi de recuisiziun)

(1) Tut fora les competënzes preodüdes dai articui 10 y 32 à le Presidënt dla Provinzia te situaziuns d’emergënza le plëgnpodëi da confisché i bëgns mobii y imobii y da oblié chichessî a colaurè al’ativité de proteziun zivila. Les indenisaziuns eventuales por chisc provedimënć y chëstes ativitês vëgn conzedüs dal assessur provinzial competënt en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila, aladô di criters aprovà dala Junta provinziala. 15)

15)
L'art. 18 é gnü sostituì dal art. 4, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 19 (Simbol dla proteziun zivila)

(1)  Le simbol dla proteziun zivila dla Provinzia autonoma de Balsan corespogn ales desposiziuns dl articul 66 dl I. protocol injuntè dla Convenziun de Genf di 12 de agost dl 1949; al gnarà publiché y regolamentè cun deliberaziun dla Junta provinziala.

(2)  Le simbol dla proteziun zivila, te trëi lingac por la Provinzia autonoma de Balsan, po ma gnì metü sön infrastrotöres, bëgns, aparać y gnì adorè por scomenciadies dla proteziun zivila cun l’autorisaziun dla repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y zivila.

Art. 20 (Tessera dla proteziun zivila)

(1)  Les porsones responsables dl Ofize por la proteziun zivila y i comëmbri di Zëntri operatifs y inće les porsones dla repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y zivila che à inćiaries speziales ciafa na tessera dla proteziun zivila che ti caji de nezescité pormët l’azès al post d’intervënt. Les condiziuns por l’emisciun dla tessera dla proteziun zivila y inće süa validité y la retrata eventuala, vëgn determinà cun regolamënt d’esecuziun.

Art. 21 (Segnal dla proteziun zivila)

(1)  Por alarmè la popolaziun te situaziuns d’emergënza vëgnel adorè sura döta la Provinzia segnai de proteziun zivila uniforms.

(2) La prozedöra avisa por alarmè la popolaziun vëgn stabilida dal assessur provinzial competënt en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila. 16)

16)
L'art. 21, coma 2 é gnü sostituì dal art. 5, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

TITUL III
Sorvisc cuntra le medefüch

SEZIUN I
Aziënda speziala por i sorvisc cuntra le medefüch y de proteziun zivila

Art. 22 (Istituziun dl’Aziënda speziala por i sorvisc cuntra le medefüch y de proteziun zivila)   

(1)  Cun chësc vëgnel istituì l’Aziënda speziala por i sorvisc cuntra le medefüch y de proteziun zivila, te chësta lege tlamada Aziënda speziala; ara à chëstes funziuns:

 1. l’eserzize dles funziuns delegades ala Provinzia tl ćiamp dl sorvisc cuntra le medefüch y la gestiun economich-finanziara dles assegnaziuns dla Regiun aladô dl articul 5 dla lege regionala di 2 de setëmber dl 1978, n. 17, tut fora les spëises che reverda le personal dl Corp di stödafüch de profesciun y la conzesciun de sostëgns ai comuns por la realisaziun o le mioramënt dles strotöres por le sorvisc cuntra le medefüch aladô dl articul 20 dla lege regionala di 20 de agost dl 1954, n. 24, che é competënza direta dl’aministraziun provinziala;
 2. 17)
 3. l’eserzize de ativitês tl setur dla proteziun zivila che ti po gnì surandades dala Junta provinziala.

(2)  Aladô dles desposiziuns de chësta lege à l’Aziënda speziala personalité iuridica, y l’autonomia aministrativa, finanziara y de gestiun. L’Aziënda speziala se sorvësc dl personal dla repartiziun competënta por la proteziun cuntra le medefüch y zivila o dl personal metü a desposiziun dala Provinzia. Cun desposiziuns aposta por ći che reverda la contabilité y l’organisaziun, aprovades cun decret dl Presidënt dla Provinzia, vëgnel stabilì les normes de contabilité por la gestiun dles ressurses finanziares; chëstes po inće desvié dales desposiziuns revardëntes la contabilité publica, mo mëss impò respetè i prinzips generai dla normativa sön la contabilité dl’aministraziun provinziala. Le regolamënt che reverda la contabilité y l’organisaziun stabilësc implü les modalitês de vigni ater aspet aministratif y de gestiun nia tlermënter discipliné da chësta lege.

(3)  Les spëises por la sënta y inće por le personal assegné al’Aziënda speziala é a ćiaria dl bilanz dla Provinzia. La Junta provinziala po autorisé, tl respet dles normes varëntes, la surantuta a ćiaria dl bilanz dla Provinzia dles spëises por i sorvisc generai, sciöch’inće por i mebli, l’aredamënt y les atrezadöres dl’Aziënda speziala. 18)

17)
La lëtra b) dl art. 22, coma 1 é gnüda abrogada dal art. 5, coma 1 dl D.P.P. di 8 d'aurì dl 2014, n. 11.
18)
Le coma 3 é gnü sostituì dal art. 12 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12.

Art. 23 (Entrades dl’Aziënda speziala)

(1)  Les entrades dl bilanz dl’Aziënda speziala se mët adöm insciö:

 1. dai fonds dl bilanz provinzial assegnà dala Regiun aladô dl articul 22, coma 1, lëtra a) y dales integraziuns eventuales cun i fonds dl bilanz dla Provinzia por l’esecuziun dl sorvisc di stödafüch;
 2. dales entrades che deröia da sorvisc a paiamënt fać dal Corp di stödafüch de profesciun;
 3. dales assegnaziuns eventuales dal bilanz dla Provinzia por funziuns liades ala proteziun zivila y al Sorvisc de proteziun cuntra catastrofes;
 4. da rendimënć y contribuć de ënć o porsones privates por l’Aziënda speziala;
 5. da vigni atra entrada eventuala liada ala gestiun y ai fins dl’Aziënda speziala.

(2)  Dl’assegnaziun dles somes preodüdes dal coma 1, lëtres a) y c) se fistidiëia la Junta provinziala. Le versamënt al’Aziënda speziala dles somes preodüdes dal coma 1, lëtres a) y c) vëgn fat por l’Aziënda speziala bele danfora y en relaziun ai bojëgns de cassa por periodes determinades dala Junta provinziala. Por chësc fin presentëia l’Aziënda speziala ala Junta provinziala les dates che reverda i bojëgns de cassa partis sö por capitui de spëisa.

(3)  Le sorvisc de cassa dl’Aziënda speziala ti po gnì assegné al istitut bancar a chël che al é afidé le sorvisc de tesorier dla Provinzia; chësc mëss apliché les condiziuns che vel por la Provinzia.

Art. 24 (Organns dl’Aziënda speziala)

(1)  Organns dl’Aziënda speziala é:

 1. le consëi d’aministraziun;
 2. le presidënt o la presidënta dl consëi d’aministraziun;
 3. le collegium dles porsones inćiariades a controlè i cunć.

Art. 25 (Consëi d’aministraziun dl’Aziënda speziala)  

(1) Le consëi d’aministraziun dl’Aziënda speziala, nominé dala Junta provinziala, é metü adöm da trëi porsones cun conescënzes particolares tl ćiamp dl’aministraziun publica; öna de chëstes surantol la inćiaria de presidënt.  19)

(2)  Le laûr de secretariat vëgn fat da personal dependënt o inćiarié dl’aministraziun provinziala.

(3) 20)

(4)  Por che les sentades ais validité mëss la maioranza di comëmbri ester presënta. Le consëi d’aministraziun delibrëia a maioranza de usc dles porsones presëntes. A parité de usc é chëra dl presidënt o dla presidënta la usc dezidënta.

(5)  Le presidënt o la presidënta po invié a tó pert ales sentades zënza dërt de usc le dotur de crëta dl’Aziënda speziala y porsones espertes ti ćiamps metüs al ordinn dl dé; implü pol ti surandè al diretur tecnich o ala direturia tecnica y/o al diretur aministratif o ala direturia aministrativa o a d’atri comëmbri inće inćiaries afidades aladô dl articul 3 dla lege regionala di 20 de agost dl 1954, n. 24, y mudaziuns suandëntes al ispetur o al’ispeturia dla Provinzia.

(6) Per la nominaziun dl consëi d’aministraziun dl’Aziënda speziala, la dorada en ćiaria y i compënsc vëgnel apliché le decret dl Presidënt dla Provinzia di 10 d’aurì dl 2014, n. 13. 21)

19)
L'art. 25, coma 1 é gnü sostituì dal art. 6, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
20)
L'art. 25, coma 3 é gnü abroghè dal art. 22, coma 1, lëtra a) dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
21)
L'art. 25, coma 6 é gnü sostituida dal art. 6, coma 2, dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 26 (Funziuns dl consëi d’aministraziun)

(1)  Le consëi d’aministraziun dl’Aziënda speziala:

 1. delibrëia le bilanz de previjiun anual, sües variaziuns y inće le cunt consuntif che mëss gnì aprovà dala Junta provinziala. Le bilanz de previjiun anual mëss gnì presentè ćina ai 31 de otober dl ann da denant y le cunt consuntif ćina ai 31 de merz dl ann che vëgn;
 2. aprovëia i programs d’ativité dl’Aziënda speziala y dl Corp di stödafüch de profesciun sön la basa di preventifs de spëisa. L’aprovaziun di programs autorisëia acuisiziuns, sorvisc y laûrs por la realisaziun di programs de spëisa y a stipulé i contrać corespognënć. Les acuisiziuns, i sorvisc y i laûrs che ne va nia sura i 200.000 euro fora vëgn de regola fać en economia y i contrać relatifs vëgn stipulà aladô de assegnaziuns zënza bandida de concurs publich, aladô dles desposiziuns dl regolamënt de contabilité dl’Aziënda speziala; 22)
 3. aprovëia i planns y les carateristiches dles dotaziuns de atrezadöres, mesi de trasport, mascinns y echipamënć dl Corp di stödafüch de profesciun; 23)
 4. delibrëia mudaziuns al regolamënt por ći che reverda la contabilité y l’organisaziun preodü dal articul 22, coma 2, che mëss gnì aprovades dala Junta provinziala;
 5. delibrëia convenziuns y contrać;
 6. delibrëia regolamënć de tarifes internes y normes diretives; 24)
 7. delibrëia les spëises odüdes danfora dal bilanz dl’Aziënda speziala y inće les spëises da pert dla Repartiziun proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila sön le cunt dl’Aziënda speziala;
 8. determinëia ći che al va ćiamò debojëgn por n bun funzionamënt dl’Aziënda speziala y ti fej les propostes relatives ala Junta provinziala.
22)
La lëtra b), dl art. 26, coma 1 é gnüda sostituida dal art. 7, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
23)
La lëtra c), dl art. 26, coma 1 é gnüda sostituida dal art. 7, coma 2 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
24)
La lëtra f), dl art. 26, coma 1 é gnüda sostituida dal art. 7, coma 3 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 27 (Presidënt o presidënta dl consëi d’aministraziun)

(1)  La porsona che à la presidënza tl consëi d’aministraziun é la rapresentanta legala dl’Aziënda speziala.

(2)  La porsona che à la presidënza

 1. convochëia le consëi d’aministraziun y à la presidënza; na copia dl invit ales sentades dl consëi d’aministraziun ti vëgn menada ai mëmbri dl collegium di controlacunć;
 2. desponn i prelevamënć dal fonds de resserva;
 3. stlüj jö i contrać y les convenziuns do che ara à ciafè l’autorisaziun dal consëi d’aministraziun;
 4. autorisëia l’assegnaziun de fonds por spëises d’economat por i direturs o les direturies dl’Aziënda speziala y i atri funzionars o les atres funzionares che à l’autorisaziun a efetué spëises en economia;
 5. sotescrî i mandać de paiamënt y de scudimënt;
 6. controlëia l’esecuziun dles dezijiuns dl consëi d’aministraziun.

(3)  La porsona che à la presidënza tol te caji d’urgënza y nezescité provedimënć che é competënza dl consëi d’aministraziun; pro la proscima sentada é chisc atira da ti presentè al consëi d’aministraziun por la ratificaziun.

(4)  Les competënzes preodüdes dal coma 2, lëtres c) y e) ti po gnì delegades ai direturs o ales direturies dl’Aziënda speziala.

Art. 28 (Organn de control)

(1) La gestiun economich-finanziara dl’Aziënda speziala é sotmetüda al control de n revisur unich o na revisuria unica, nominé/nominada dala Junta provinziala, che à le dërt da tó pert, zënza dërt de lîta ales sentades dl consëi d’aministraziun.

(2)  Le revisur unich o la revisuria unica fej i controi che al/ara arata debojëgn por l'andamënt dla gestiun y à dantadöt le dovëi da ejaminé le bilanz de previjiun y le cunt consuntif, ti scrion na relaziun aposta al consëi d’aministraziun.

(3)  Por la nominaziun dl revisur unich o dla revisuria unica, la dorada en ćiaria y i compënsc vëgnel apliché le decret dl Presidënt dla Provinzia 10 d’aurì dl 2014, n. 13. 25)

25)
L'art. 28 é gnü sostituì dal art. 8, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 29 (Recursc cuntra les deliberaziuns dl Consëi d’aministraziun)

(1)  Cuntra les deliberaziuns dl consëi d’aministraziun dl’Aziënda speziala ti pol gnì presentè recurs ala Junta provinziala; chësc é da presentè tl tëmp de 30 dis dala data de comunicaziun dla deliberaziun.

SEZIUN II
Normes revardëntes le sorvisc di stödafüch

Art. 30 (Strotöres y inćiaries dl Sorvisc di stödafüch)  

(1)  Por ademplì i dovëis indicà tl articul 1, coma 5, eserzitëia le Sorvisc di stödafüch les ativitês suandëntes:

 1. destodé le medefüch, eserzité sorvisc de suraverda y de control y d’atri sorvisc por la prevenziun cuntra le medefüch;
 2. eserzité aiüt tecnich, sce al va debojëgn inće sciöche prevenziun, te düć i caji odüs danfora dala lege y dales desposiziuns, pro inzidënć desvalis, pro la tomada de frabicać, pro roes, rogossies, inondaziuns y inće te d’atres situaziuns d’emergënza y te vigni ater caje olache l’intervënt vëgn aratè nezesciar;
 3. eseguì, te situaziuns d’emergënza y por ademplì i dovëis de proteziun zivila, les desposiziuns de lege y regolamentares dades fora dala Provinzia autonoma de Balsan aladô dl articul 11, numer 14 y dl articul 13 dla lege costituzionala di 26 de forà dl 1948, n. 5.

(2)  Le Sorvisc di stödafüch garantësc n sorvisc che cür döt le teritore provinzial y al se sorvësc dles strotöres indicades tl articul 2, coma 3.

Art. 31 (Intervënć urgënć y nia urgënć y sorvisc a paiamënt)

(1)  L’intervënt dl Sorvisc di stödafüch é obligatore y debann tan dî che al döra la situaziun d’urgënza o d’emergënza y te vigni caje, ma ćina che i organns tecnics competënć surantol so laûr.

(2)  Constatè l’esistënza o la fin de na situaziun d’urgënza o d’emergënza é na dezijiun sotmetüda al iudize dl comandant o dla comandanta.

(3) Le Sorvisc de segurëza cuntra le medefüch y i intervënć nia urgënć y che va inant inće do la fin dla situaziun d’urgënza o d’emergënza mëss gnì paià sön la basa dles tarifes aprovades dala Junta provinziala. 26)

(4)  I intervënć y le sorvisc preodüs dal coma 3 é d’oblianza ti caji preodüs dala lege y dales normes diretives y é facultatifs te d’atri caji aladô dl iudize dl comandant.

26)
L'art. 31, coma 3 é gnü sostituì dal art. 9, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 32 (Competënzes dl Comandant o dla Comandanta y direziun operativa)

(1)  I Corps di stödafüch fej n sorvisc publich y agësc aladô dl prinzip dl aiüt reziproch. Tan inant che i planns d’alarm pro la Zentrala provinziala d’emergënza ne stabilësc nia val’d’ater mëss i stödafüch antergnì tl raiun local de süa competënza y sön domanda, inće fora de chësc raiun. Te düć i atri caji é so intervënt facultatif.

(2)  Tan inant che al n’é nia gnü concordè val’d’ater surantol le comandant o la comandanta dl Corp di stödafüch de competënza a livel teritorial la direziun dl’intervënt tolon sö la funziun de comandant o comandanta dl intervënt. Düć i Corps di stödafüch che antervëgn por daidé para é sotmetüs a sü ordinns. Sce al manćia le comandant o la comandanta surantol le o la stödafüch cun le degré de sorvisc plü alt la direziun.

(3)  I Corps di stödafüch volontars cun sënta tl comun de Balsan ti sotestà al comandant o ala comandanta dl Corp di stödafüch de profesciun de Balsan indere ma por ći che reverda les operaziuns tecniches d’intervënt.

(4)  Ćina che le Corp di stödafüch competënt a livel teritorial n’é nia sön le post d’intervënt surantol le comandant o la comandanta dl Corp di stödafüch rové adalerch por pröm la direziun.

(5)  Pro intervënć olache al va debojëgn de n’aziun coordinada de de plü Corps di stödafüch tëgn le comandant o la comandanta dl intervënt cunt dla consulënza di comandanć o dles comandantes di atri Corps di stödafüch o di funzionars o dles funzionares dles Uniuns di stödafüch volontars presënć y al o ara po inće deleghè a d’ëi o a d’ëres la direziun.

(6)  Por le medefüch de bosch vëgn la direziun dl intervënt regolada dal articul 26 dla lege provinziala di 21 d’otober dl 1996, n. 21, y mudaziuns suandëntes.

(7)  I funzionars y les funzionares dles Uniuns di stödafüch volontars competënć a livel teritorial o dl Corp di stödafüch de profesciun che é gnü cherdè adalerch dal comandant o dala comandanta po surantó la direziun dl intervënt sce ai l’arata nezesciar.

(8) Por intervënć de natöra straordinara o particolarmënter prigorusc vëgn la direziun dl intervënt regolada atramënter dal assessur provinzial competënt en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila. 27)

(9)  Pro i intervënć y por evité de maius prighi o dagns po le comandant o la comandanta dl intervënt do so iudize comanè de tó les mosöres adatades por se stravardè da majeri dagns cun intlujiun dla demoliziun de frabicać.

(10)  Ti caji indicà tl articul 31, coma 1, sön domanda dl ombolt o dl’ombolta, dl comandant o dla comandanta dl intervënt é vigni porsona obliada a dè aiüt, a mëte a desposiziun atrezadöres, mesi y strotöres; al vëgn ma fat ezeziuns por rajuns iustificades. Les porsones interessades à le dërt de ciafè n’indenisaziun y n rembursamënt dles spëises da pert di comuns tocà. Inzidënć y maraties vëgn despaiades jö aladô dles desposiziuns dl articul 49.

27)
L'art. 32, coma 8 é gnü sostituì dal art. 10, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 33 (Sanziuns)

(1)  Chi che va cuntra i dovëis preodüs dal articul 18 y 32, coma 10, de chësta lege mëss paié na straufunga aministrativa che va da 50 a 250 euro aplican les normes de prozedöra preodüdes dala lege provinziala di 7 de jenà dl 1977, n. 9. Sanziuns penales eventuales resta impé.

Art. 34 (Responsabilité zivila por i dagns)

(1)  La repartiziun competënta en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila se fistidiëia dl rembursamënt di dagns gaujà dal Sorvisc di stödafüch preodü dal articul 2, coma 3, intratan l’eserzize de so sorvisc a terzi - porsones o cosses - nia curis da n’assiguraziun. Chësc ne vel nia por i dagns gaujà dales scuadres di stödafüch aziendales al intern de süa aziënda. 28)

28)
L'art. 34 é gnü sostituì insciö dal art. 11, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 35 (Rembursamënt dles spëises por intervënć y contribuć)

(1)  Spëises eventuales che vëgn sostignides intratan i intervënć, y che i singui Corps di stödafüch volontars ne po nia surantó cun i mesi te so bilanz preventif, vëgn rembursades dal comun olache l’intervënt é stè fat.

(2) Por intervënć che comporta de gran spëises y mesi relevanć po i comuns ti damanè contribuć ala repartiziun competënta en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila; chisc vëgn paià fora aladô di criters aprovà dala Junta provinziala.29)

(3) 30) 

29)
L'art. 35, coma 2 é gnü sostituì dal art. 12, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
30)
L'art. 35, coma 3 é gnü abroghè dal art. 9, coma 2 dl D.P.P. di 8 d'aurì dl 2014, n. 11.

Art. 36 31)

31)
L‘articul 36 é gnü abroghè dal art. 11 dla l.p. di 8 de aurì dl 2004, n. 1.

Art. 37 (Mondurs y sëgns distintifs)

(1) I mëmbri di stödafüch mëss de regola se vistì canche ai é en sorvisc la mondur cun i sëgns distintifs de süa cualifica de stödafüch y inće dl degré che ai à. I criters por la forma dles mondurs y i sëgns distintifs vëgn stabilis dal assessur provinzial competënt en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila sön proposta dl’Uniun provinziala di Corps di stödafüch volontars o dl comandant o dla comandanta dl Corp di stödafüch de profesciun. 32)

32)
L'art. 37 é gnü sostituì dal art. 13, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 38 (Prescriziuns particolares por les eserzitaziuns)   delibera sentenza

(1)  A condiziun che al vëgnes tut les mosöres de precauziun nezesciares y che al vëgnes osservè les prescriziuns eventuales da fà fora cun l’Agenzia provinziala por l’ ambiënt 33)  à le Sorvisc di stödafüch l’autorisaziun de mëte a jì eserzitaziuns cuntra le medefüch y tecniches, inće desvian da proibiziuns eventuales preodüdes dales normes iuridiches varëntes.

massimeDelibera N. 987 del 25.03.2008 - Esercitazioni del Servizio antincendi e della formazione professionale con con carcasse auto (modificata con delibera n. 663 del 09.03.2009)
33)
Cun l'art. 10, coma 3, dla l.p. di 8 de aurì dl 2004, n. 1, é gnüda sostituida l'espresciun originara "Agenzia provinziala por la proteziun dl ambiënt y la sconanza dl laûr" cun l’espresciun "Agenzia provinziala por l'ambiënt"

Art. 39 34)

34)
L'articul 39 é gnü abroghè dal art. 12 dla l.p. di 3 de otober dl 2005, n. 8.

SEZIUN III
Normes revardëntes le Corp di stödafüch de profesciun

Art. 40 (Normes generales)

(1)  Le Corp di stödafüch de profesciun à so raiun de competënza y eserzitëia süa ativité primara tl comun de Balsan. Al sotestà al Presidënt dla Provinzia o al assessur competënt o al assessuria competënta te chësta materia. Dal punt de odüda tecnich y aministratif à le comandant o la comandanta dl Corp di stödafüch de profesciun la direziun; chësc é funzionar o funzionara dla Provinzia.

(2)  Tl Corp di stödafüch de profesciun pol inće gnì organisé n sorvisc d’elicoter, de sfunsadù y inće d’atri sorvisc spezialisà, al à na funziun speziala y na gestiun dl bilanz sön la basa dl regolamënt de contabilité y d’organisaziun preodü dal articul 22.

(3)  Les spëises por le finanziamënt dl Corp di stödafüch de profesciun, tolon ite inće les atrezadöres, é a ćiaria dl bilanz dl’Aziënda speziala y vëgn scrites dant dal Comandant o dala Comandanta dl Corp di stödafüch de profesciun aladô dles modalitês stabilides tl regolamënt de contabilité y d’organisaziun desvian inće, sce al é le caje, dales desposiziuns dla lege provinziala sön la contabilité. Le consëi d’aministraziun delibrëia les assegnaziun relatives.

(4)  La Provinzia mët a desposiziun dl Corp di stödafüch de profesciun casermes di stödafüch y d’atri locai che va debojëgn por eserzité so sorvisc y se fistidiëia aladô dl articul 22 dl finanziamënt di cosć dl personal.

(5)  Le sorvisc dl Corp di stödafüch de profesciun vëgn partì ite cun regolamënt d’esecuziun te unitês d’organisaziun sot ala direziun de porsones che surantol la responsabilité dl sorvisc. Le comandant o la comandanta dl Corp di stödafüch de profesciun po surandè a chëstes porsones responsables funziuns tecniches sciöche inće aministratives y de gestiun dl personal de süa competënza.

Art. 41 (Personal dl Corp di stödafüch de profesciun)    delibera sentenza

(1)  Le tratamënt iuridich y economich dl personal dl Corp di stödafüch de profesciun vëgn stabilì aladô dl ordinamënt dl personal dla Provinzia.

(2)  Le personal dl Corp di stödafüch de profesciun vëgn incadrè tla “funziun speziala dl Corp di stödafüch de profesciun dla Provinzia”. Ćina che al ne gnarà nia regolè atramënter dales desposiziuns dla Provinzia gnarà le personal dl Corp di stödafüch de profesciun menè en ponsiun cun i medemi agn de sorvisc preodüs por i posć corespognënć o analogs ocupà dal personal dl Corp nazional di stödafüch.

(3)  Por ći che reverda i posć dà sö aposta, sön domanda y do na tuta de posiziun dl comandant o dla comandanta, po le personal dl Corp di stödafüch de profesciun che n’é nia plü adatè ales inćiaries dla funziun eserzitada ćina a chël momënt, gnì mantignì en sorvisc pro le Corp di stödafüch de profesciun por ademplì d´atres funziuns a sorvisc dl Corp di stödafüch de profesciun.

(4)  Le personal preodü dal coma 3, che resta en ćiaria sce al é nezesciar inće te n numer surafora, vëgn incadrè te na cualifica funzionala corespognënta; al eserzitëia funziuns adeguades a sües capazitês y ciafa n paiamënt almanco de tan che al davagnâ tl livel funzional da denant. Le medemo personal ciafa inant l’indenité dl sorvisc di stödafüch sciöche indenité personala. Te vigni caje tómel dötes les atres indenitês o i atri compënsc che é lià a inćiaries operatives particolares dl personal che fej pert dla funziun speziala dl Corp di stödafüch de profesciun dla Provinzia.

(5)  Por le personal che aladô dl articul 3 dla lege regionala di 2 de setëmber dl 1978, n. 17, é passè dala Regiun Trentin-Südtirol ala Provinzia autonoma de Balsan y che aladô dla lege provinziala di 3 de agost dl 1983, n. 28, é incadrè tles funziuns provinziales vëgnel tut en conscidraziun, por calcolè la indenisaziun a contlujiun dl raport de laûr, aladô dles normes dla Provinzia, le tëmp de sorvisc pro la Regiun y les periodes reconesciüdes por chësta rajun dala Regiun instëssa aladô dl articul 5 dla lege regionala di 21 de jügn dl 1967, n. 6, remplazè dal articul 24 dla lege regionala di 26 d’aurì dl 1972, n. 10; al vëgn trat jö imporć che po ester é bele gnüs paià fora dal’aministraziun regionala.

(6)  Aladô dles normes iuridiches dl stat relatives eserzitëia le personal che fej pert dla funziun speziala dl Corp di stödafüch de profesciun dla Provinzia les inćiaries d’agënt o agënta y d’ofizier o ofiziera de polizia iudiziara y ciafa na tessera de reconescimënt aposta.

(7)  Implü à le personal dl Corp di stödafüch de profesciun tles materies de competënza dla Provinzia chës funziuns y inćiaries, che ti vëgn assegnades a livel statal al Corp nazional di stödafüch, sce al ne vëgn nia regolamentè atramënter dala Provinzia.

(8)  Le personal dles funziuns speziales dl Corp di stödafüch de profesciun dla Provinzia ne po nia ester ocupé a tëmp parzial.

(9) 35)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 05.09.2000 - Vigili del fuoco provinciali - trattamento di quiescenza - giurisdizione della Corte dei Conti
35)
L'art. 41, coma 9 é gnü abroghè dal art. 22, coma 1, lëtra a) dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 42 (Comandant o Comandanta y Vizecomandant o Vizecomandanta dl Corp di stödafüch de profesciun)

(1)  Le sorvisc dl Corp di stödafüch de profesciun é presidié dal comandant o dala comandanta dl Corp di stödafüch de profesciun che surantol les funziuns aministratives, tecniches y de gestiun dl personal de competënza dla direziun de repartiziun aladô dles desposiziuns provinziales varëntes, cun estlujiun dles competënzes resservades espressivamënter a d’atri organns. Implü eserzitëia le comandant o la comandanta la funziun de diretur o direturia dl ofize competënt por le sorvisc cuntra le medefüch y inće les competënzes che ti vëgn assegnades da chësta lege en materia de sorvisc cuntra le medefüch y de proteziun zivila.

(2)  Le vizecomandant o la vizecomandanta dl Corp di stödafüch de profesciun sostituësc le comandant o la comandanta tl caje d’assënza o impedimënt y surantol les inćiaries che ti é gnüdes surandades dal comandant o dala comandanta.

Art. 43 (Nominaziun dl comandant o dla comandanta y dl vizecomandant o dla vizecomandanta dl Corp di stödafüch de profesciun)

(1)  Le comandant o la comandanta y le vizecomandant o la vizecomandanta dl Corp di stödafüch de profesciun vëgn nominà dala Junta provinziala por la dorada de cater agn, fora che sce al ti vëgn renovè l’inćiaria, sön proposta dl assessur competënt o dl’assessuria competënta por le Corp di stödafüch de profesciun.

(2)  Por arjunje la cualifica de comandant o comandanta dl Corp di stödafüch de profesciun mëssel gnì ademplì chëstes condiziuns: tó ite la cualifica de diretur o direturia tla proteziun cuntra le medefüch, o dui agn de sorvisc efetif tla funziun de vizecomandant o vizecomandanta dl Corp di stödafüch de profesciun, o dui agn de sorvisc efetif sciöche espert superiur o esperta superiura tla proteziun cuntra le medefüch tla funziun speziala dl Corp di stödafüch de profesciun dla Provinzia. 36)

(3)  Por arjunje la cualifica de vizecomandant o vizecomandanta dl Corp di stödafüch de profesciun mëssel gnì ademplì chëstes condiziuns: tó ite la cualifica de diretur o direturia tla proteziun cuntra le medefüch o de espert superiur o esperta superiura tla proteziun cuntra le medefüch, o cater agn de sorvisc efetif sciöche espert o esperta tla proteziun cuntra le medefüch, o ot agn de sorvisc efetif tla cualifica de ispetur o ispeturia cuntra le medefüch dla funziun speziala dl Corp di stödafüch de profesciun dla Provinzia. Por le personal tla posiziun de ispetur o ispeturia cuntra le medefüch vëgnel implü damanè le titul de stüde y l’abilitaziun profescionala odüs danfora por la funziun de espert o esperta tla proteziun cuntra le medefüch dla funziun speziala dl Corp di stödafüch de profesciun dla Provinzia. 36)

(4)  Le comandant o la comandanta y le vizecomandant o la vizecomandanta dl Corp di stödafüch de profesciun po tó ite la direziun de ofizi dl’aministraziun provinziala tan inant che ai o ares é en possès dles condiziuns profescionales damanades. Le comandant o la comandanta dl Corp di stödafüch de profesciun po do cater agn de sorvisc te chësta funziun tó pert ales prozedöres de seleziun por la nominaziun di direturs o dles direturies de repartiziun tl ćiamp dl’aministraziun provinziala.

36)
I comes 2 y 3 é gnüs sostituis dal art. 11 dla l.p. di 8 de aurì dl 2004, n. 1.

Art. 44 (Corp di stödafüch de profesciun - dovëis y funziuns)

(1)  Dlungia i dovëis generai dl sorvisc di stödafüch ademplësc le Corp di stödafüch de profesciun les funziuns suandëntes:

 1. le sorvisc cuntra le medefüch pro l’aeroport zivil de Balsan aladô dles normes statales y internazionales tl ćiamp dla segurëza ti aeroporć. Les modalitês y les condiziuns dl sorvisc mëss gnì concordades cun na convenziun aposta da stlüje jö cun la porsona che manajëia l’aeroport; ares mëss ester analoghes a chëres stabilides dales normes iuridiches statales por i aeroporć nazionai dla medema categoria;
 2. le sorvisc tecnich por stravardè les porsones da prighi che deröia dal’adoranza dl’energia nucleara;
 3. le sorvisc permanënt de control y de valutaziun dles situaziuns de prigo che podess gaujé situaziuns d’emergënza eventuales;
 4. les funziuns de polizia iudiziara y aministrativa en relaziun ales competënzes dl sorvisc cuntra le medefüch por ciafè fora y ejaminé les gaujes de medefüch. Por l’eserzize de so sorvisc ti vëgnel atribuì al personal dla funziun speziala dl Corp di stödafüch de profesciun dla Provinzia la cualifica de agënt o agënta o de ofizier o ofiziera de polizia iudiziara. Le personal ciafa tesseres de reconescimënt;
 5. sce al n’é nia n’atra regolamentaziun provinziala, eseguëscel les prescriziuns che vëgn dades fora dai organns statai competënć te materies che n’é nia de competënza dla Regiun o dla Provinzia mo che é liades al sorvisc cuntra le medefüch y antervëgn te chi caji olache la lege assegnëia funziuns al Corp nazional di stödafüch;
 6. al dà jö arać preventifs sön proieć de condütes dal’ega, dà prescriziuns por ći che reverda le refornimënt dl’ega da destodé n medefüch y fej inće de chësc vers controi;
 7. al é por dërt mëmber dla Comisciun por le frabiché dl capolüch dla Provinzia autonoma de Balsan;
 8. al po ti scrì dant ai titolars o ales titolares de ativitês che é sotmetüdes ala prevenziun cuntra le medefüch de mëte jö planns d’intervënt por i stödafüch tl comun capolüch dla Provinzia y colaborëia tla redaziun di planns d’intervënt por raiuns particolars o situaziuns particolarmënter a risch de medefüch;
 9. sön inćiaria dl Ofize provinzial dl Sorvisc di stödafüch se fistidiëiel dl’imatricolaziun di auti di stödafüch y inće dl’emisciun dles abilitaziuns a jì cun i auti dl Sorvisc di stödafüch aladô dl decret dl Presidënt dla Provinzia di 25 de forà dl 2000, n. 7, y mudaziuns suandëntes.

Art. 45 (Corp di stödafüch de profesciun – Laûrs y acuisiziuns)

(1)  I laûrs, les acuisiziuns y i sorvisc ademplis dal Corp di stödafüch de profesciun vëgn fać de regola en economia tres le comandant o la comandanta o tres n’atra porsona da ël o ëra delegada tl cheder dl program di investimënć y di mesi finanziars autorisà dal’Aziënda speziala o dala Junta provinziala.

(2)  Le comandant o la comandanta dl Corp di stödafüch de profesciun o na porsona da ël o ëra delegada à la funziun de conservatar responsabl o de conservatara responsabla che inventarisëia i bëgns mobii che le Corp di stödafüch de profesciun à cumprè cun i fonds aministrà dal’Aziënda speziala. I bëgns assegnà o cumprà cun i fonds dl bilanz provinzial vëgn inće scrić ite tl inventar dl Corp di stödafüch de profesciun. Na fotocopia di inventars y di ajornamënć vëgn dada jö pro le secretariat dl’Aziënda speziala y pro l’Ofize patrimone dla Provinzia.

(3)  La porsona che à la inćiaria de conservatar po nominé sotconservatars o sotconservatares; a chisc o a chëstes ti vëgnel afidé i bëgns di stödafüch de profesciun.

(4)  La gestiun di laûrs y dles acuisiziuns en economia y la gestiun dl inventar vëgn regolades cun regolamënt en materia de contabilité y d’organisaziun preodü dal articul 22.

SEZIUN IV
Normes revardëntes i Corps di stödafüch volontars y sües uniuns

Art. 46 (Normes generales)

(1)  L’ativité di stödafüch é volontara y onorara y ne vëgn nia fata sciöche raport de laûr o te vigni caje nia sciöche colauraziun de laûr.

(2)  I Corps di stödafüch volontars y sües Uniuns s’orientëia ai prinzips d’autonomia de gestiun y aministraziun, de sostëgn, de tradiziun y inće de artëgn reziproch.

(3)  I Corps di stödafüch volontars y sües Uniuns eserzitëia süa ativité respetan les normes varëntes, les diretives y i statuć interns. Ai ti sotestà a livel comunal al ombolt o al’ombolta, a livel raional y provinzial ti sotestai ales istruziuns y al control dl Presidënt dla Provinzia o dl assessur competënt o dl’assessuria competënta.

(4)  Intratan l’esecuziun dl sorvisc, tolon ite inće chël a paiamënt, ne respogn i o les stödafüch, y en particolar le comandant o la comandanta dl intervënt, nia personalmënter por dagns a porsones o cosses.

Art. 47 (I Corps di stödafüch volontars)

(1) Tut fora d’atres desposiziuns revardëntes le Corp di stödafüch de profesciun por le capolüch dla Provinzia é vigni aministraziun comunala responsabla te so raiun comunal dl sorvisc de stödafüch che é da regolè sön la basa dles desposiziuns de chësta lege y dles diretives dades fora dal assessur provinzial competënt en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila. 37)

(2)  Le Consëi de comun po dè fora regolamënć por se stravardè dal prigo da medefüch y scrî dant de mëte jö planns d’intervënt por i stödafüch. Sce l’ombolt o l’ombolta vëiga ite la nezescité y l’urgënza por l’utilité publica mëssel gnì tut i provedimënć adeguà por stravardè la popolaziun dal prigo da medefüch y da catastrofes publiches.

(3) Vigni comun mët sö, do avëi aldì l’Uniun raionala di stödafüch volontars y l’assessur provinzial competënt en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila, almanco un o plü corps di stödafüch volontars aladô dl numer di abitanć y dla nezescité dl post. Le comun stabilësc le raiun de competënza di singui corps di stödafüch y le numer minim de stödafüch. 38)

(4)  Le statut di Corps di stödafüch volontars vëgn elaborè dal’Uniun provinziala di Corps di stödafüch volontars en colauraziun cun le Consorz di comuns y vëgn aprovè cun decret dl Presidënt dla Provinzia; al vel por düć i Corps di stödafüch volontars y contëgn normes internes por l’organisaziun y por l’eserzize dl Sorvisc cuntra le medefüch.

(5)  Sce ara ne va nia da mëte sö a livel comunal n Corp di stödafüch volontars él poscibl afidé, tres na convenziun aposta, le sorvisc cuntra le medefüch a n Corp de n comun vijin.

(6) Le sorvisc cuntra le medefüch vëgn fat diretamënter dal Corp o dai Corps di stödafüch volontars y funzionëia, a desfarënzia de d’atri sorvisc comunai, a livel aministratif y finanziar te na forma autonoma. La gestiun economich-finanziara vëgn disciplinada tl regolamënt d’esecuziun dl ordinamënt di sorvisc cuntra le medefüch y dla proteziun zivila. 39)

(7)  Sce pro n Corp di stödafüch volontars vëgnel dant iregolaritês agravantes spo po le consëi de comun, do avëi aldì l’ombolt o l’ombolta y l’Uniun raionala di Corps di stödafüch volontars, despone la scomposiziun dl Corp di stödafüch volontars.

37)
L'art. 47, coma 1 é gnü sostituì dal art. 14, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
38)
L'art. 47, coma 3 é gnü sostituì dal art. 14, coma 2 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
39)
L'art. 47, coma 6 é gnü sostituì dal art. 14, coma 3 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 48 (Le comandant o la comandanta)

(1)  Le comandant o la comandanta y le vizecomandant o la vizecomandanta dl Corp di stödafüch volontars vëgn proponüs dal Corp instës y nominà dal ombolt o dal’ombolta. La proposta vëgn fata tres na lîta da pert di mëmbri atifs dl Corp di stödafüch volontars tignin cunt dl’idoneité y dla partezipaziun ai cursc d’adestramënt preodüs dala Scora di stödafüch provinziala. Tl caje de gran violaziuns di dovëis d’ofize po le consëi de comun trà zoruch cun na deliberaziun iustificada les funziuns de comandant o comandanta y de vizecomandant o de vizecomandanta dl Corp di stödafüch volontars.

(2)  Le comandant o la comandanta dl Corp di stödafüch volontars fej pert por dërt dla comisciun por le frabiché y olache ara esist dla comisciun cuntra le medefüch dl comun respetif y inće dl zënter operatif comunal. Sce al esist tl medemo comun plü Corps di stödafüch volontars spo po n comandant deleghè o na comandanta delegada o le comandant competënt o la comandanta competënta te chël raiun fà pert dles comisciuns nominades chilò dessura.

Art. 49 (Inzidënć, maraties y rembursamënć)  

(1) Sce n inzidënt de sorvisc o na maratia ciafada intratan le sorvisc de stödafüch, o a gauja de chësc, porta ala mort o a na invalidité permanënta o temporana paia la repartiziun competënta en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila, aladô di criters y dles modalitês determinà dala Junta provinziala, na soma sciöche indenisaziun por le dann albü a bëgn dl stödafüch volontar inzidentè o püre o dla stödafüch volontara inzidentada o püra, o a chi che à la rajun. 40)

(2)  La soma paiada ne vel nia sciöche tratamënt economich por maratia o inzidënt y é acomulabla cun les formes desvalies, volontares o obligatories, de previdënza o assistënza economica a chëres che ara vëgn injuntada.

(3) I imporć paià ne po nia ester mëndri di imporć che vëgn paià dal Istitut Nazional por l’Assiguraziun cuntra i Inzidënć sön le Laûr. 41)

(4)  Por podëi fà pert dl sorvisc atif di stödafüch adora düć i mëmbri dl Corp di stödafüch n zertificat de idoneité dl dotur; por podëi eserzité ativitês particolarmënter prigoroses sciöche l’adoranza de mascheres de respiraziun o cosses analoghes vëgnel scrit dant na vijita da n dotur spezialisé o da na doturia spezialisada inće cun analises de laboratore y/o analises stromentales.

(5)  Les porsones indicades ti articui 18 y 32, coma 10, é parificades ai mëmbri di stödafüch.

(6) Pordüdes de davagn o de paiamënt relevantes da reportè a intervënć ti vëgn rembursades, sön domanda dla porsona interessada, ai stödafüch volontars dal comun y dala repartiziun competënta en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila ai funzionars dles Uniuns preodüdes dal articul 2, coma 3. Te chësc ultim caje vëgn la retüda fata aladô di criters y les modalitês determinades dala Junta provinziala. 42)

40)
L'art. 49, coma 1 é gnü sostituì dal art. 15, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31
41)
L'art. 49, coma 3 é gnü sostituì insciö dal art. 15, coma 2 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
42)
L'art. 49, coma 6 é gnü sostituì dal art. 15, coma 3 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 50 (Groaries finanziares y oblianzes dl comun)

(1) Le comun mët a desposiziun di Corps di stödafüch volontars i locai adatà por che ai pois eserzité so sorvisc cuntra le medefüch te na manira adeguada, al se crüzia dl’istalaziun y dla manutenziun di idranć de strada, dl refornimënt dl’ega plü adatè ales nezescitês locales y inće d’arjigné ite implanć d’alarm en conformité ales normes diretives dades fora dala Junta provinziala. Por chësc fin po les aministraziuns de comun damanè alisiraziuns y contribuć odüs danfora da chësta lege y dales normes dla Provinzia. 43)

(2)  Tut fora desposiziuns desfarëntes, é düć i cosć nezesciars por l’ativité dl Corp di stödafüch volontars a ćiaria dl comun; al surantol inće les spëises por l’acuisiziun y la manutenziun dles atrezadöres y dl echipamënt.

(3)  Pro l’emisciun de conzesciuns, reconescimënć y renovamënć di dërć por l’utilisaziun d’eghes publiches mëssel gnì garantì la cuantité d’ega nezesciara por les operaziuns cuntra le medefüch.

(4)  Sön dötes les contestaziuns che vëgn fates por gauja dles spëises albüdes pro intervënć, che chësta lege mët a ćiaria di comuns o de privać, tol na dezijiun la Junta provinziala sön tru aministratif.

(5)  La partezipaziun al finanziamënt dles spëises ordinares di bilanc di Corps di stödafüch volontars istituida aladô dl articul 1 dla lege regionala di 14 de jenà dl 1978, n. 1, vëgn tuta jö y porchël resta les spëises ordinares che va sura les entrades ordinares fora a ćiaria dles aministraziuns de comun competëntes por le raiun.

(6)  I bilanc di singui Corps di stödafüch volontars che vëgn elaborà dai comandanć y dales comandantes vëgn aprovà dal consëi de comun competënt. Cun l’aprovaziun di bilanc aprovëia i comuns inće le finanziamënt dles spëises che é odüdes danfora por le consum, la manutenziun y inće por la sostituziun d’atrezadöres y dl echipamënt di Corps di stödafüch volontars.

43)
L'art. 50, coma 1 é gnü sostituì dal art. 16, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 51 44) 

44)
L'art. 51 é gnü abroghè dal art. 22, coma 1, lëtra a) dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 52 (Conzesciun y paiamënt de contribuć, sostëgns y finanziamënć)   delibera sentenza

(1) L’assessur provinzial competënt en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila po conzede contribuć, sostëgns y finanziamënć aladô di criters suandënć:

 1. ai Corps di stödafüch volontars ti pol gnì conzedü contribuć por investiziuns ćina al 80 por cënt dles spëises reconesciüdes por l’acuisiziun y la manutenziun straordinara di injins en dotaziun; les atrezadöres cuntra sostanzes prigoroses y inće les atrezadöres speziales di singui punć de sostëgn raionai po gnì finanziades ćina al 100 por cënt;
 2. al’Uniun provinziala di Corps di stödafüch volontars, ales Uniuns raionales di Corps di stödafüch volontars, ala Scora di stödafüch provinziala y ales sozietês cooperatives cun responsabilité limitada di Corps di stödafüch volontars ti pol gnì conzedü finanziamënć ćina al 100 por cënt dles spëises ordinares y straordinares sön presentaziun dl preventif dla spëisa;
 3. ales Uniuns raionales y ai Corps di stödafüch volontars ti pol gnì conzedü sostëgns por la gestiun y manutenziun ordinara dles atrezadöres di punć de sostëgn raionai.  45)

(2)  Ai Corps di stödafüch volontars che à so raiun de competënza te na zona incadrada sciöche zona dejavantajada aladô dl regolamënt dla CEE n. 1257/99, y mudaziuns suandëntes, po les limitaziuns dl contribut preodü dal coma 1, lëtra a), gnì alzà dl 10 por cënt dles spëises reconesciüdes.

(3) 46)

massimeBeschluss vom 21. Oktober 2014, Nr. 1242 - Änderung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen, Zuschüssen und Finanzierungen an die Freiwilligen Feuerwehren, an den Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren, an die Bezirksverbände, an die Landesfeuerwehrschule und an die Genossenschaften mit beschränkter Haftung der Freiwilligen Feuerwehren
45)
L'art. 52, coma 1 é gnü sostituì dal art. 17, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
46)
L'art. 52, coma 3 é gnü abroghè dal art. 22, coma 1, lëtra a) dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

Art. 53 (Uniuns raionales y Uniun provinziala di Corps di stödafüch volontars)

(1)  Por garantì le coordinamënt y l’organisaziun dl sorvisc, por promöie le spirit de solidarieté, por aumentè l’interès general se mët adöm i Corps di stödafüch volontars te Uniuns raionales y tl’Uniun provinziala. Al é poscibl costituì na sozieté cooperativa.

(2)  Les modalitês d’istituziun, i organns, les competënzes dles singules strotöres y süa organisaziun vëgn stabilis tl statut respetif che vëgn elaborè dal’Uniun provinziala y aprovè cun decret dl Presidënt dla Provinzia.

(3)  La lîta di funzionars y dles funzionares dles Uniuns raionales y dl’Uniun provinziala vëgn fata aladô dl statut y la nominaziun vëgn fata dal Presidënt dla Provinzia o dal assessur competënt/dala assessuria competënta. Tl caje de de gran violaziuns di dovëis d’ofize po la Junta provinziala revochè cun deliberaziun motivada les funziuns di funzionars y dles funzionares dl’Uniun provinziala y dles Uniuns raionales. 47) 

47)
L’art. 53, coma 3 é gnü mudé insciö dal art. 7, coma 5 dla l.p. di 15 de mà dl 2013, n. 7.

SEZIUN V
Scuadres di stödafüch aziendales

Art. 54 (Istituziun y competënzes)

(1) La Junta provinziala stabilësc ći aziëndes, industries, magazinns y frabicać analogs che mëss avëi n so sorvisc de prevenziun dal medefüch y d’intervënt, la mosöra minima de chësc sorvisc, les carateristiches di implanć y di materiai y tan de mëmbri di stödafüch che mëss ester tresfora presënć tl’aziënda intratan i orars de laûr. I cosć relatifs é a ćiaria dl’aziënda. 48)

(2) Les scuadres é metüdes adöm dal personal dependënt dl stabilimënt che é adatè al sorvisc cuntra le medefüch. Ares depënn dal datur de laûr o dala daturia de laûr che à la responsabilité dan dal Comandant dl Corp permanënt di stödafüch, che fej le control tecnich. L'istruziun tecnica po gnì fata dala Scora di stödafüch provinziala preodüda dal articul 55. 49)

(3)  Pro intervënć particolarmënter ris vel le prinzip d’aiüt y de sostëgn reziproch preodü dal articul 32; porchël po le comandant o la comandanta dl intervënt o l’ombolt o l’ombolta damanè l’intervënt dles scuadres di stödafüch aziendales inće defora dal’aziënda. Les spëises relatives é te chësc caje a ćiaria dl comun olache al é stè l’intervënt. Al vëgn inće apliché l’articul 49, comes 1, 2 y 3.

48)
L'art. 54, coma 1 é gnü sostituì insciö dal art. 18, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
49)
L'art. 54, coma 2 é gnü mudé insciö dal art. 18, coma 2 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

SEZIUN VI
Scora di stödafüch provinziala

Art. 55 (Funzionamënt y finanziamënć)

(1)  La Junta provinziala é autorisada a inćiarié l’Uniun provinziala di Corps di stödafüch volontars o n ater ënt adatè ala gestiun dla Scora di stödafüch provinziala che organisëia y tëgn cursc de formaziun teoretics y pratics por i comëmbri di Corps di stödafüch.

(2)  La formaziun po inće tó ite periodes d’istruziun te istituziuns, scores y zëntri de formaziun fora de Südtirol o foradecà.

(3)  La Scora di stödafüch provinziala po inće tignì cursc cuntra le medefüch y de proteziun zivila y cursc de segurëza sön le laûr ti ćiamps desvalis preodüs dales leges varëntes en materia. 50)

(4)  Por les ativitês preodüdes dai comes 1, 2 y 3 é la Scora di stödafüch provinziala reconesciüda sciöche scora adatada a tignì les ativitês de formaziun aladô de chësta lege.

(5)  La Scora di stödafüch provinziala relascia zertificać de frecuënza y, do avëi dè jö i ejams, inće diploms legalmënter varënć.

(6)  La formaziun é debann por i volontars y les volontares che fej pert dles organisaziuns dl sorvisc cuntra le medefüch y de proteziun zivila.

(7) L’assessur provinzial competënt en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila se fistidiëia da finanzié i cursc de formaziun, eserzitan tres la repartiziun competënta te chësta materia funziuns de control por ći che reverda süa realisaziun regolara; implü pol inće autorisé l’atuaziun de cursc a paiamënt. La junta provinziala definësc les tarifes y stabilësc l'adoranza dl complès imobiliar, fissan les tarifes eventuales.51) 

(8) Por l’ativité de formaziun dla Scora di stödafüch provinziala ti speta al ënt inćiarié la retüda dles spëises che ti corespogn al preventif aprovè dal assessur provinzial competënt en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila. Te 30 dis dal mëteman dl ann de scora inant ti vëgnel dè al ënt inćiarié n’antizipaziun dl 40 por cënt dl preventif de spëisa aprovè. N’atra antizipaziun dl 30 por cënt vëgn conzedüda do sis mëisc. La licuidaziun dl import che resta gnarà fata do la presentaziun dl cunt consuntif regolar che mëss gnì aprovè dala repartiziun competënta en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila. 52)

(9) Le program y le preventif dles spëises ti mëss gnì presentè ala repartiziun competënta en materia de proteziun cuntra le medefüch y proteziun zivila ćina al pröm d’otober dl ann denant. 53) 

(10)  Por tignì les ativitês dla Scora di stödafüch provinziala y dles Uniuns di Corps di stödafüch volontars preodüs dal articul 2, coma 3, vëgnel metü debann a desposiziun dl ënt inćiarié i imobii cumprà por chësc fin dala Provinzia autonoma de Balsan.

(11)  La manutenziun ordinara dles strotöres aladô dl coma 10 ti speta al ënt inćiarié; la manutenziun straordinara y dötes les spëises che deröia dal’aplicaziun dl decret legislatif di 19 de setëmber dl 1994, n. 626, é a ćiaria dl bilanz dla Provinzia; i laûrs po gnì fać dal ënt inćiarié y les spëises albüdes ti gnarà retüdes.

50)
L’art. 55, coma 3 é impröma gnü sostituì dal art. 19 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2005, n. 13, y spo plü tert dal art. 7, coma 6 dla l.p. di 15 de mà dl 2013, n. 7.
51)
L'art. 55, coma 7 é gnü sostituì insciö dal art. 19, coma 1 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
52)
L'art. 55, coma 8 é gnü sostituì insciö dal art. 19, coma 2 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
53)
L'art. 55, coma 9 é gnü sostituì insciö dal art. 19, coma 3 dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.

TITUL IV
Normes finales

Art. 56 (Abrogaziun de normes)

(1)  Cun la jüda en forza de chësc test unifiché vëgnel abroghè la lege provinziala di 11 de agost dl 1988, n. 30, la lege provinziala di 3 de agost dl 1983, n. 28, y l’articul 30 dla lege provinziala di 30 de jenà dl 1997, n. 1.

(2)  Tla Provinzia de Balsan sostituësc chësc test unich les normes dla lege regionala di 20 de agost dl 1954, n. 24, - tut fora le articul 32 - y dl regolamënt d’esecuziun relatif decretè cun decret dl Presidënt dla Junta regionala di 2 de dezëmber dl 1954, n. 92, y mudaziuns suandëntes, dla lege regionala di 2 de setëmber dl 1978, n. 17, y inće dl articul 1 dla lege regionala di 14 de jenà dl 1978, n. 1. 54)

(3)  La lege regionala di 16 de mà dl 1991, n. 11, resta inant en forza tla forma varënta.

54)
Le coma 2 é gnü sostituì dal art. 11 dla l.p. di 8 de aurì dl 2004, n. 1.

Art. 57 (Desposiziuns finanziares)

(1)  Les spëises por l’atuaziun de chësta lege vëgn curides dales assegnaziuns anuales dla Regiun por l’eserzize dles funziuns delegades en materia di sorvisc cuntra le medefüch, dales entrades dl’Aziënda speziala preodüda dala Seziun I, y inće cun stanziamënć integratifs aposta tl bilanz dla Provinzia che é destinà por i sorvisc de proteziun zivila y cuntra le medefüch, autorisà anualmënter dala lege finanziara aladô dl articul 22 dla lege provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 1.

Art. 58 (Jüda en forza)

(1)  Chësta lege va en forza le 1. de jenà dl 2003.

Art. 59 55) 

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun y vignöna a chël y a chëra che al ti speta à da la osservè y da la fà osservè sciöche lege dla Provinzia.

55)
L'art. 59 é gnü abroghè dal art. 22, coma 1, lëtra a) dl D.P.P. di 5 de dezëmber dl 2014, n. 31.
indice