In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Lege Provinziala di 21 de otober dl 1996, n. 211)
Ordinamënt forestal

1)
Publicada tl Supl. Ord . nr. 3 al B.O. di 5 de novëmber 1996, nr. 50.

TITUL I
Normes generales y lian d’adoranza idrogeologich-forestal

SEZIUN I
Desposiziuns generales

Art. 1 (Fins dla lege)

(1) I fins de chësta lege é de sconè i terac de vigni sort y destinaziun, dantadöt i bosć, i pra da munt y les pastöres. Por garantì le mantignimënt dla sanité y l’integrité dla comunité sciöche inće i bëgns dla coletivité vëgnel ćiarè da assiguré la conservaziun y la stabilité tres na produziun che döra tl tëmp, y da promöie l’adoranza plü razionala.

(2) Cun chësta lege déssel dantadöt gnì conservè le bosch te süa totalité ćiaran da garantì la destribuziun sön le teritore, la vitalité y la dorada y da promöie les funziuns desvalies dantadöt chëres protetives, produtives, recreatives, de lerch vitala y soziala.

Art. 2 (Sorts de intervënć)

(1) I fins dà dant tl coma 1 vëgn arjunć te chësta manira:

 1. scrion dant le lian d’adoranza idrogeologich-forestal por la conservaziun di ecosistems, por la stabilité di grunć, por le deflus regolar dles eghes, por na coltivaziun razionala di bosć, di pra da munt y dles pastöres y por n so mioramënt, por la conservaziun dla flora y dla fauna, por la proteziun da dagns te posć particolarmënter manacià tignin sambëgn cunt dla sconanza dla natöra y dla contrada;
 2. realisan laûrs publics de sistemaziun dl’ega tl raiun forestal, agrar y dles pastöres, y de defenüda dai dagns te posć particolarmënter manacià por assiguré n manajamënt regolar dles eghes y por mantignì la stabilité dl grunt;
 3. conzedon mosöres de sostëgn a bëgn di bosć, dles armentares y fodares y dl’agricoltöra da munt por garantì na sconanza otimala y n’adoranza plü razionala dl terac;
 4. don consulënza y assistënza debann ai proprietars de bosć y pastöres y ai operadus di bosć por assiguré na gestiun otimala di ćiampoprà, dles pastöres y di bosć.

SEZIUN II
Lian d’adoranza idrogeologich-forestal

Art. 3 (Grunć sotmetüs a lian d’adoranza)

(1) Sotmetüs a n lian d’adoranza costant por rajuns idrogeologich-forestales é:

 1. terac de vigni sort y destinaziun che por gauja de formes d’adoranza contrastantes cun les normes dades dant ti articui 5, 6 y 8 po subì formes d’erojiun, perde süa stabilité o desturbí la rëi dles eghes a dann dla coletivité;
 2. terac che por mirit de süa posiziun particolara defënn coltivaziuns, ćiases, inćiasamënć, strades y d’atres operes d’interès publich da lovines, roes, smöies, dala tomada de peres, da rogossies y sböres de vënt.

(2) Les desposiziuns por l’imposiziun dl lian d’adoranza idrogeologich-forestal sciöche inće les mudaziuns y i abolimënć dles limitaziuns sön la proprieté de terac vëgn regolà tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

Art. 4 (Lian d’adoranza temporann)

(1) Sön proposta dl diretur dla Repartiziun provinziala Bosć po l’assessur competënt scrî dant n lian d’adoranza temporann ti bosć zënza lian che é gnüs tocà da epidemies gravëntes de parassić animai y vegetai o desdrüć da medefüch o da d’atres catastrofes naturales. Al determinëia le raiun olach’al dess gnì apliché les normes varëntes por i bosć sotmetüs a lian d’adoranza, stabilësc la dorada y dà fora les prescriziuns che va debojëgn; i proprietars di grunć interessà ciafa na comunicaziun scrita.

(2) Cuntra les mosöres aministratives dl coma 1 pol gnì fat recurs ala Junta provinziala anter trënta dis dala recioiüda dla comunicaziun respetiva.

TITUL II
Normes particolares por grunć cun lian d’adoranza

SEZIUN I
Trasformaziun de bosć te d’atres formes d’adoranza y movimënć de grunt

PERT I
Autorisaziuns

Art. 5 (Mudaziun de coltivaziun)

(1) Por la trasformaziun de bosć te d’atres sorts de coltivaziun o te d’atres formes de nuzaziun dl terac te raiuns cun lian d’adoranza ôl ester l’autorisaziun dl comitê forestal dla Provinzia, sön la basa dl arat dl diretur dla Repartiziun provinziala Bosć, cun prescriziuns eventuales da pert dl comitê por schivé i dagns aladô dl articul 3. Chësta autorisaziun de trasformaziun é na condiziun por l’inserimënt tl plann urbanistich comunal nü o reelaborè, sciöche inće tla varianta de chësc.

(2) Le comitê forestal dla Provinzia po dè l’autorisaziun aladô dl coma 1 a condiziun ch’al vëgnes remboschè o recostituì le bosch sön n’atra spersa adatada poscibilmënter tl medemo raiun idrogeografich.

(3) Le prozedimënt por dè fora les autorisaziuns vëgn regolè tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(4) Toć de grunt che confinëia cun bosć che gnô da vedlamënter incà adorà sciöche pra, pastöres, ćiamps da ordöra o vigna po gnì condüć zoruch a süa adoranza originara inće sce le bosch natural mët man da crësce bel plan do, tan inant ch’al ne s’à nia ćiamò formè n bosch intier; chësc po ma gnì a s’al dè sce le comitê forestal dla Provinzia dà so bëgnstè positif y sce les condiziuns ch’al dà dant, sc’al é debojëgn, vëgn osservades.

(5) Cuntra i provedimënć dl comitê forestal dla Provinzia pol gnì fat recurs ala Junta provinziala anter trënta dis dala recioiüda dla notificaziun respetiva.

(6) Chi che trasformëia bosch zënza autorisaziun o ne se tëgn nia ales prescriziuns dl comitê forestal dla Provinzia é sotmetü a na straufunga aministrativa de 7 euro por vigni meter cuadrat intier o na süa fraziun de spersa trasformada; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro.2)

(7) 3)

2)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 37, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.
3)
L’art. 5, coma 7 é gnü abroghè dal art. 5, coma 1, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 6 (Movimënć de grunt y material)  delibera sentenza

(1) La conzesciun da frabiché da pert dl ombolt por l’esecuziun de laûrs de ćiavada y de deponüda de material che ne vëgn nia fać por mudé la coltivaziun aladô dl articul 5, te n raiun cun lian d’adoranza aladô de chësta lege, vëgn dada do avëi ciafè l’autorisaziun dl diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun te chëra ch’al po ester prescriziuns liëntes por l’esecuziun di laûrs.

(2) Les prozedöres por dè fora l’autorisaziun indicada tl coma 1 vëgn regolades tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.4) 

(3) La Junta provinziala stabilësc i pici intervënć y i intervënć cun na faziun lisiera idrogeologich-forestala y ambientala por chi ch’al ne n’ô nia ester la conzesciun da frabiché y l’autorisaziun aladô dl coma 1.5)

(4) Chi che fej laûrs zënza autorisaziun aladô dl coma 1 y aladô dl regolamënt d’esecuziun relatif o ne se tëgn nia ales prescriziuns scrites dant dal’autorité forestala aladô dles medemes normes é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 2 euro por vigni meter cubich intier o na süa fraziun de material spostè; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro.6)

(5) Sc’ara se trata de laûrs de avaliamënt é la porsona che comët la violaziun sotmetüda a na straufunga aministrativa de 1 euro por vigni meter cuadrat intier o na süa fraziun de spersa splanada o spostada; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro.6)

(6) Por la determinaziun dl’amunta dles straufunghes aministratives preodüdes da chësc articul vëgnel tignì cunt dl valur mesan danter la cubatöra totala dl material ćiavè fora y la cubatöra dl material lascè jö, sce chësc material vëgn lascè jö anter le raiun de ćiavada y te vigni caje anter n rai de 50 metri dal post di laûrs.

(7) Sce la ćiavada y/o la deponüda vëgn fates sön terac autorisà aladô dles normes varëntes o nia sotmetüs a lian d’adoranza, ne vëgnel nia apliché les straufunghes preodüdes da chësc articul por l’ativité autorisada.

(8) Chi che ne fej nia i laûrs de reinverdimënt scrić dant é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 1 euro por vigni meter cuadrat intier o na süa fraziun de spersa nia inverdida; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro.6)

(9) 7)

massimeDelibera N. 3489 del 25.09.2000 - Interventi non sostanziali per movimenti di terra e deposito di materiali con lieve impatto idrogeologico-forestale o ambientale, i quali possono essere eseguiti senza alcuna autorizzazione
4)
Ćiara le D.P.P. di 31 de lugio 2000, nr. 29.
5)
L’art. 6, coma 3 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 2, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.
6)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 38, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.
7)
L’art. 6, coma 9 é gnü abroghè dal art. 5, coma 3, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 7 (Deponüda de na cauziun)

(1) Pro la prescriziun dles modalitês d’esecuziun di laûrs preodüs dai articui 5 y 6 pol gnì preodü de dè jö na cauziun sciöche garanzia de n’esecuziun regolara di laûrs.

(2) Les modalitês por dè jö la cauziun sciöche inće i criters por determiné a tan ch’ara amunta vëgn stabilis tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(3) Les autorisaziuns vel pornanche al vëgn dè jö la cauziun che alda laprò.

(4) Sce l’autorisaziun fej referimënt ai laûrs por chi ch’al vëgn conzedü n contribut pol gnì tignì indô na pert dl contribut impede la cauziun.8)

8)
L’art. 7 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 4, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 8 (Tratamënt y nuzaziun di bosć y dles pastöres cun lian d’adoranza)

(1) Por i grunć sotmetüs a lian d’adoranza, aladô dl articul 3, vëgn le tratamënt y la nuzaziun di bosć y dles pastöres, le runćiamënt y l’adoranza dles brüsces cun na funziun protetiva sciöche inće la presservaziun dla funziun de lerch vitala regolà plü avisa tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege. Tla medema manira pol gnì stabilì normes che regolëia la funziun recreativa y soziala, sce l’eserzize de chësta ess da compromëte i fins aladô di articui 1 y 2.

(2) Tignin cunt di dërć di proprietars di grunć vëgnel apliché por la racoiüda di produć secundars dl bosch les desposiziuns che é tles normes de lege speziales te chësta materia.

PERT II
Provedimënć y sanziuns tl caje de violaziun dles normes

Art. 9 (Sospenjiun di laûrs)

(1) Sce pro l’esecuziun de laûrs y de utilisaziuns dl bosch ne vëgnel nia osservè les desposiziuns de chësta lege po le diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun despone che i laûrs vëgnes atira sospenüs.

(2) L’ordinn de sospenjiun di laûrs aladô dl coma 1 vëgn emanè cun n decret aposta che contëgn inće na descriziun dla situaziun constatada y al ti vëgn notifiché da n impiegat forestal ales porsones che à trasgredì la lege y a chëres responsables por solidarieté.

(3) Sc’al ne vëgn nia osservè la desposiziun aladô dl coma 1 vëgn la straufunga aministrativa de scioldi por la violaziun dles desposiziuns relatives triplicada.

Art. 10 (Dann al grunt o al suragrunt) 

(1) Chi che taia jö o danejëia lëgns o ti fej d’atri dagns al grunt o al suragrunt, cuntra les prescriziuns de chësta lege o de so regolamënt d’esecuziun, é sotmetüs a na straufunga aministrativa de scioldi tla mosöra de dui ćina a sis iadi le valur di lëgns taià jö o dl dann gaujé, cun n minim de 62 euro, tut fora a vigni moda l’oblianza de fà intervënć de coreziun o de recostituziun aladô dl articul 11.

(2) Le personal forestal à la inćiaria de valuté le valur di lëgns taià o dl dann gaujé aladô dles normes y di criters stabilis dala Junta provinziala.9)

 

9)
L’art. 10 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 5, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 11 (Recostituziun dl dann)

(1) Dlungia l’infliziun dles straufunghes aministratives de scioldi preodüdes da chësta lege por les violaziuns desvalies po le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć fà recostituì la situaziun da denant o fà fà intervënć de coreziun aladô dles modalitês y di tëmps stabilis da d’ël, aladô di criters stabilis dala Junta provinziala.

(2) Sce la situaziun da denant ne vëgn nia recostituida o sce al ne vëgn nia realisé i intervënć de coreziun, dà fora le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć n ordinn de paiamënt a na moda che l’aministraziun provinziala se crüzies, impede che che é jü cuntra la lege de realisé a sües spëises i intervënć nia fać.

(3) Sc’al ne vëgn nia paié la soma tl tëmp stabilì, spo vëgnel invié ia l’esecuziun forzada; les spëises dl prozedimënt é a spëises dl debitur tardì.10)

10)
L’art. 11 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 6, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 12 (Violaziun de d’atres prescriziuns por la sconanza de bosć y grunć cun lian d’adoranza)

(1) Chi che ne respetëia nia les prescriziuns che é tl regolamënt d’esecuziun revardëntes le runćiamënt di ciüć, la coltivaziun dl bosch jonn y l’estraziun dl larié é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 3 euro pro lëgn o ciüch; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro.11)

(2) Chi che ne respetëia nia les prescriziuns che é tl regolamënt d’esecuziun revardëntes la racoiüda de dascia y de d’atri produć secundars dl bosch é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 62 euro.11)

(3) Por la violaziun dles prescriziuns contignides te chësta lege o te so regolamënt d’esecuziun por chëres ch’al n’é nia espressivamënter preodü na straufunga aministrativa, vëgnel apliché chëra de 62 euro.11)

11)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art.. 1, coma 41, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.

SEZIUN II
Gestiun de bosć y grunć de pastöra de ënć y de privać

Art. 13 (Planificaziun suraaziendala y aziendala tl ćiamp di bosć y dla alpicoltöra) 

(1) L’autorité forestala po arjigné ca planificaziuns suraaziendales tl ćiamp di bosć y dla alpicoltöra, tolon ite inće i patruns, i comuns, d’atres autoritês, les assoziaziuns y la popolaziun.

(2) L’autorité forestala se crüzia inće dla planificaziun aziendala tl ćiamp di bosć y dla alpicoltöra, che se partësc sö te planns de gestiun di bëgns de bosć y pastöres, te planns forestai scemplificà, sciöche inće te schedars di bosć y dles munts.

(3) I bosć y les pastöres da na spersa forestala produtiva majera co cënt hectars mëss gnì laurà aladô dl plann de gestiun aprovè dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć.

(4) I planns preodüs dal coma 3 vel 15 dis do süa publicaziun sön la tofla di comuns interessà; ai vëgn parificà de vigni vers al regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(5) Por les sperses de bosć y pastöres da na spersa forestala produtiva de passa cënt hectars, che à na gestiun ordinara agravada, vëgnel arjigné ca n plann forestal scemplifiché, che vëgn aprovè dal diretur dl ofize dla Repartiziun provinziala Bosć che é competënta por la planificaziun forestala.

(6) Les sperses de bosch da manco co cënt hectars de spersa forestala produtiva mëss gnì laurades y adorades aladô di schedars di bosć che alda laprò, che l'autorité forestala à laurè fora y che le diretur dl ofize competënt por la planificaziun forestala dla Repartiziun provinziala Bosć à aprovè. Chisc stromënć dla planificaziun forestala contëgn i dać essenziai di planns de gestiun.

(7) Les speres dles pastöres che ne vëgn nia laurades aladô de n plann de gestiun di bëgns de bosć y alpicoltöra, mëss gnì laurades y adorades aladô di schedars dles munts che alda laprò, che l'autorité forestala à laurè fora y che le diretur dl ofize competënt por l’economia da munt dla Repartiziun provinziala Bosć à aprovè.

(8) Cuntra i planns de gestiun y i schedars preodüs dai comesc 3, 5, 6 y 7 pol gnì fat recurs ala Junta provinziala te trënta dis dala publicaziun o dala notificaziun.12) 

12)
L’art. 13 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 7, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14

Art. 14 (Taiades de lignan)

(1) Les modalitês d’adoranza dles plantes ti bosć nia sotmetüs ai planns de gestiun, aladô dl articul 13, vëgn normalmënter stabilides en gaujiun dles sessiuns forestales indicades tl articul 17; l’interessè à te vigni caje la poscibilité de presentè na domanda aposta pro l’ispetorat forestal competënt te chël raiun. I provedimënć tuć remplazëia vigni atra autorisaziun preodüda dala lege provinziala di 25 de lugio 1970, nr. 16 y mudaziuns y integraziuns suandëntes, sciöche inće da d’atres desposiziuns varëntes te chësta materia.

(2) Les desposiziuns dades dant tl coma 1 vel inće por lëgns de bosch, chersciüs sö olachessî, tan inant ch’ai n’é nia tl raiun de zëntri abità sciöche delimité dal articul 12 dla lege provinziala di 15 d’aurì dl 1991, n. 10.13) 

(3) Ater co por l’esecuziun de intervënć de interès publich de prescia y che ne po nia gnì sburlà pol gnì adorè les plantes destinades da gnì taiades aladô di comesc 1 y 2 pormò do ester gnüdes marcades dal’autorité forestala che po dè fora prescriziuns particolares por taié jö lignan.

(4) Cuntra i provedimënć aladô dl coma 1 pol gnì fat recurs ala Junta provinziala anter trënta dis da süa comunicaziun.

(5) Aladô de chësta lege capëscion sot a taiada ordinara la prelevaziun dl tai de lignan anual stabilì tl plann de gestiun o tl schedar dl bosch aladô dl articul 13, sciöche inće tais ordinars di agn da denant che po eventualmënter gnì recuperà.

(6) Chi che ne se tëgn nia ala prescriziun dada dant tl coma 3 taian jö lëgns é sotmetüs ala straufunga aministrativa de 5 euro por vigni lëgn y de 2 euro por vigni cuintal intier o na süa fraziun de lignan taié tl bosch jonn; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro.14)

13)
Le coma 2 é gnü sostituì dal art. 10 dla L.P. di 23 de lugio 2007, nr. 6.
14)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 42, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.

Art. 15 (Taiades de lignan straordinares)

(1) Sot a taiades de lignan straordinares capëscion chëres che va sura les mosöres stabilides tl articul 14, coma 5, por les taiades ordinares.

(2) Les taiades straordinares mëss gnì autorisades dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć.

(3) Cuntra i provedimënć dl diretur dla Repartiziun provinziala Bosć aladô dl coma 2, pol gnì fat recurs ala Junta provinziala anter trënta dis da canch’al é gnü fat la comunicaziun.

Art. 1615)

15)
L’art. 16 é gnü abroghè dal art. 5, coma 8, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 17 (Sessiuns forestales)

(1) Por determiné plü avisa les modalitês d’adoranza por ći che reverda la taiada de lignan aladô dl articul 14, mët a jì i direturs di ispetorać forestai competënć ti raiuns desvalis sessiuns forestales aposta.

(2) Les modalitês de indiziun, de publicaziun y de esecuziun dles sessiuns forestales vëgn stabilides tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(3) Cuntra i provedimënć aladô dl coma 1 pol gnì fat recurs ala Junta provinziala anter trënta dis dala tomada di terminns de publicaziun di resultać dles sessiuns forestales sön la tofla de comun.

Art. 18 (Mosoraziun dl lignan)

(1) Sön domanda po l’ispetorat forestal competënt te chël raiun fà la mosoraziun dl sortimënt de lignan trat ite dala taiada.

(2) Les modalitês y les condiziuns por l’esecuziun dl’ativité dada dant tl coma 1, sciöche inće les spëises relatives a ćiaria de porsones privates, vëgn regolades tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

Art. 19 (Mioramënć dl bosch)

(1) 1. I ënć publics mëss investì altamo le 10 porcënt dl profit netto dla massa de lignan assegnada che vëgn da taiades ordinares y straordinares te intervënć de mioramënt. Chësta soma vëgn metüda sön le bilanz provinzial, a na moda che l’autorité forestala pois fà n proiet en economia. L’ënt po inće realisé instës de te’ intervënć de mioramënt, tan inant che ai vëgn reconesciüs dal’autorité forestala. 16) 

(2) La soma da dè jö vëgn stabilida sön la basa dl profit netto o, tl caje ch’al vëgn taié lignan por l’adoranza personala, sön la basa dl prisc plü probabl dl lignan zënza spëises de trasformaziun stabilì dal diretur dl ispetorat forestal competënt te chësc raiun.

16)
L’art. 19, coma 1 é naôta gnü mudé insciö dal art. 7 dla l.p. di 9 de jenà dl 2003, n. 1, y spo dal art. 5, coma 9 dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 20 (Redaziun y revijiun di planns de gestiun di bosć y dles pastöres)

(1) I planns de gestiun di bosć y dles pastöres aladô di articui 13 y 16 vëgn metüs jö o revijionà periodicamënter dal’autorité forestala en economia o da n tecnich di bosć che é autorisé a fà chësta ativité sciöche autonom y é na porsona de crëta dl’ënt che ti dà la inćiaria.

(2) Por la redaziun y la revijiun di planns de gestiun di bosć y dles pastöres po l’aministraziun provinziala dè contribuć de alplü cincanta porcënt dles spëises totales reconesciüdes; l’amunta di contribuć vëgn stabilida en conscidraziun dl’importanza y dla mosöra di cosć de redaziun.

Art. 21 (Cherta reala di bosć y dles pastöres)

(1) La Repartiziun provinziala Bosć ajornëia y tëgn la cherta de suravijun de bosć y pastöres; da chësta vëgnel fora l’adoranza reala di grunć corespognënć. Chësta cherta é la basa por la redaziun y la variaziun dl plann urbanistich comunal relatif por ći che reverda l’adoranza dl terac.

(2) Les modalitês por la redaziun y l’ajornamënt dla cherta reala di bosć y dles pastöres vëgn regolades tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

SEZIUN III
Eserzize dla pastöra

Art. 22 (L’eserzize dla pastöra sön grunć de pastöra) 

(1) Por l’eserzize dla pastöra sön grunć de pastöra cun lian d’adoranza vëgn la ćiaria de bestiam y la dorada dl vardè stabilis dal diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun, sc’al n’é nia n plann de gestiun dles pastöres aladô dl articul 16.

(2) Les modalitês y la dorada dl vardè vel por alplü diesc agn y vëgn stabilides dal diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun o scenò pro na sessiun forestala aladô dl articul 17, do na comunicaziun da pert dl interessè o do avëi presentè na domanda aposta.

(3) Cun l’autorisaziun da pert dl diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun po i grunć de pastöra gnì vardà jö a n’altëza danter 800 y 1.500 metri dai 15 de mà ai 31 d’otober y a n’altëza sura i 1.500 metri dal 1. de jügn ai 31 d’otober; chëstes limitaziuns ne vel nia por les pastöres da ćiasa.

(4) Sc’al esist les condiziuns po le diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun, sön domanda di interessà o d’ofize, antizipé o proroghè la data de dorada dl vardè jö les pastöres aladô dl coma 3.

(5) Cuntra i provedimënć dl diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun pol gnì fat recurs ala Junta provinziala anter trënta dis da canch’al é tomè le terminn por la publicaziun di resultać dla sessiun forestala sön la tofla de comun o do da süa comunicaziun, sce l’interessè à presentè domanda.

(6) Chi che ne se tëgn nia ales prescriziuns de chësc articul y ales prescriziuns dades fora aladô de chësc por ći che reverda le vardè sön grunć de pastöra é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 2 euro por vigni armënt o ćiaval, y de un n euro por vigni ćioura, biscia o porcel por vigni dé sön pastöra; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro.17)

17)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 43, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.

Art. 23 (L’eserzize dla pastöra te bosch y sön terac degradà)

(1) Te bosć y sön terac degradà sotmetüs al lian d’adoranza aladô dl articul 3, pol ma gnì vardè sön pastöra cun l’autorisaziun dl diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun; al mëss se tignì ales diretives aprovades dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć y tignì cunt dles rajuns che al é eventualmënter sön i singui terac.18)

(2) Aladô de chësta lege vëgn le vardè jö rampes de strada metü al medemo livel sciöche le vardè jö grunć termenanć cun la medema sort de coltivaziun.

(3) Cuntra i provedimënć dl diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun pol gnì fat recurs ala Junta provinziala anter trënta dis da süa comunicaziun.

(4) Le bestiam mëss gnì menè zënza bëgndî se tignì sö tres n percurs dè dant dal’autorité forestala ti bosć autorisà a gnì vardà jö. Le bestiam mëss gnì vardè da n famëi sc’al n’é nia gnü fat sö sis aposta.

(5) Sc’al vëgn constatè che ti bosć o sön les pastöres cun lian d’adoranza él ćioures deventades salvares che ne po nia gnì chirides adöm por gnì identificades, po le diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun, do ch’al é gnü metü fora n avis sön la tofla dl comun relatif por set dis alalungia, despone cun n provedimënt definitif da les bate jö. Por fà chësc pol cherdè adalerch i verdaćiacia y i verdapëscia dla Provinzia, le personal forestal cun la lizënza por le stlop da ćiacia sciöche inće iagri che é gnüs nominà dal ofize provinzial competënt tl setur dla ćiacia.

(6) Chi che ne se tëgn nia ales desposiziuns de chësc articul é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 13 euro por vigni ćioura o ćiaval y de 7 euro por vigni armënt, biscia o porcel; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro. Sc’al vëgn violè l’articul 10 vëgnel apliché les straufunghes preodüdes ilò, tan inant ch’ares é plü altes.19)

18)
L’art. 23, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 5, coma 10, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.
19)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 44, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.

SEZIUN IV
Sconanza dl bosch da dagns biotics y abiotics

Art. 24 (Impié füć te bosch)

(1) Al é proibì da impié füć te bosch o te na destanza de segurëza de manco co vint metri dal bosch, tut fora ći che é preodü dal coma 3 y dales desposiziuns speziales.

(2) Te chësc caje mëss le füch atira gnì destodé sön intimaziun dl funzionar che le azertëia.

(3) La proibiziun dada dant tl coma 1 ne vel nia por chës persones che é te bosch por eserzité n’ativité forestala, y por les lercs atrezades por impié füć individuades dal’autorité forestala. A vigni moda mësson se tignì a dötes les precauziuns adatades a tignì fora le medefüch te bosch, sciöche protezionè le bosch dal füch y delimité le füch, le tignin plü bas che ara va y s’assiguré, che al sides gnü destodé daldöt denant co s’un jì.

(4) Tut fora ći che vëgn regolè dales desposiziuns speziales, po le diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun autorisé da impié füć ti bosć en gaujiun de festes liades ala tradiziun y tla destanza de segurëza.

(5) Tl caje de gran prigo de medefüch te bosch, lascè alsavëi ala popolaziun tres internet y i mass media, é la proibiziun de impié füć ti bosć y tla destanza de segurëza assoluta.

(6) Por la violaziun dles desposiziun preodüdes dai comesc 1, 3, y 4 vëgnel dè na sanziun aministrativa de scioldi de 100,00 euro. Tl caje de violaziun dla desposiziun preodüda dal coma 5, vëgn la sanziun aministrativa de scioldi radoplada.

(7) Por la violaziun dla desposiziun preodüda dal coma 2 vëgnel dè na sanziun aministrativa de scioldi de 200,00 euro.

(8) Sce al é n gran prigo de medefüch te bosch, sce al vëgn gaujé le medefüch te bosch o sce al va debojëgn de n gran impëgn de forzes de intervënt, ajache al é gnü impié ilegalmënter füć te bosch o a na destanza de segurëza de manco co 20 metri dal bosch, vëgnel dè na sanziun aministrativa de scioldi che va da 300,00 euro a 3.000,00 euro. Te de te’ caji mëss le personal de verda dè dant na motivaziun aposta.20)

20)
L’art. 24 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 11, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 25 (Prevenziun cuntra n medefüch te bosch)

(1) En acordanza cun l’assessur competënt realisëia la Repartiziun provinziala Bosć por defëne le bosch da n medefüch en economia:

 1. la costruziun de vasches dal’ega, fossà, canai, condütes stabiles o mobiles, injins d’abinada, implanć por l’alzamënt y la destribuziun dl’ega sciöche inće la cumpra de pumpes, motors y azessurs;
 2. la realisaziun de rises parafüch sciöche inće de strades y trus forestai por la prevenziun y la defenüda;
 3. laûrs de manutenziun y de puzenamënt dl popolamënt dl bosch;
 4. la manutenziun periodica y tratamënć eventuai dles strades y di rogns relatifs te bosć y de d’atres sperses che rapresentëia n prigo potenzial por la propagaziun de n medefüch te bosch;
 5. dötes les mosöres por renforzè la funzionalité y la resistënza cuntra medefüch;
 6. l’acuisiziun de aparać de segnalaziun y de comunicaziun fisc y mobii, sciöche inće la realisaziun dles infrastrotöres relatives;
 7. l’imprëst de aeromobii sciöche inće les desposiziuns por i adorè;
 8. l’acuisiziun de material che tëgn sö le füch;
 9. l’acuisiziun y l’imprëst de mesi de trasport adatà;
 10. vigni metüda a desposiziun de strotöres o vigni acuisiziun de atrezadöres che ô ester por la prevenziun cuntra n medefüch y por les operaziuns da destodé n medefüch.

(2) La Repartiziun provinziala Bosć po ti surandè les atrezadöres cumprades por la gestiun y la deponüda ai corps singui di stödafüch volontars. Te n te’caje vëgn les atrezadöres do da trëi agn dala data dl protocol de surandada straihades dal inventar.

(3) La programaziun di laûrs aladô dl coma 1, lëtra a), mëss tó en conscidraziun le plann general por l’adoranza dles eghes publiches aladô dl articul 14, coma 3, dl test unich dles leges costituzionales che reverda le statut spezial por le Trentin-Südtirol, aprovè cun decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, nr. 670, y di articui 8, 9 y 10 dles normes d’atuaziun dl statut spezial tla materia dl’urbanistica y di laûrs publics, aprovè cun decret dl Presidënt dla Republica di 22 de merz 1974, nr. 381.

Art. 26 (Direziun dles operaziuns por destodé n medefüch te bosch)

(1) Les operaziuns por destodé n medefüch vëgn stabilides y condütes en acordanza danter le rapresentant dl’autorité forestala y le comandant operatif di stödafüch competënt te chël raiun.

Art. 27 (Spëises a ćiaria dl’aministraziun provinziala pro i intervënć por destodé n medefüch)

(1) Por destodé medefüch te bosch é a ćiaria dl’aministraziun provinziala les spëises por l’imprëst de aeromobii y por la metüda a desposiziun di injins arjignà por gnì adorà te na manira plü razionala poscibla sciöche inće i cosć por l’acuisiziun de material che tëgn sö le füch.

(2) Le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć é autorisé a eseguì les spëises aladô dl coma 1 en economia tla mosöra di mesi a desposiziun, impegnan la soma relativa sön le capitul spezifich dl bilanz provinzial zënza messëi gnì autorisé danfora dala Junta provinziala.

(3) L’aministraziun provinziala po refà pordüdes de material eventuales subides dai stödafüch volontars sciöche inće rembursè en pert o daldöt i cosć por l’alimentaziun y chi por le funzionamënt de mascinns y atrezadöres adorades por destodé le medefüch, ater co sce chisc cosć vëgn surantuć dai stödafüch de profesciun tratan l’intervënt.

(4) La licuidaziun dla rembursada dles spëises y dla pordüda de material aladô dl articul 3 vëgn a s’al dè presentan na domanda firmada respetivamënter dai comandanć di stödafüch volontars che é antergnüs o dal comandant operatif di stödafüch volontars y cuntrafirmada da na porsona en rapresentanza dl’autorité forestala aladô dl articul 26.

Art. 28 (Scombatüda di parassić y dles maraties dles plantes dl bosch)

(1) Por presservè le bosch da na dreja de inseć o d’atri gaujamaraties po le diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun ti scrî dant ai proprietars o ai possessurs de plantes te bosch mosöres adeguades comanan inće ch’al ti vëgnes tut demez la scorza y portè demez lëgns y ciüć.

(2) La Repartiziun provinziala Bosć po gnì autorisada a tó mosöres por la scombatüda de parassić y de maraties dles plantes te bosch en economia; ara verda y tëgn sot a control la sanité dl bosch, inće por ći che reverda dagns nüs o gaujà dal incuinamënt dl ambiënt.

(3) Por i fins dla pröma pert dl coma 2 po la Junta provinziala conzede contribuć ai proprietars di bosć por les spëises ch’ai à albü por chisc fins te na mosöra ćina al 80 porcënt di cosć reconesciüs.

(4) Chi che ne se tëgn nia ales normes por la prevenziun y la scombatüda di dagns al bosch tres parassić é sotmetüs a na straufunga aministrativa danter 31 euro y 311 euro.21)

(5) Tl caje de na violaziun dles prescriziuns, aladô dl coma 1 vëgnel fat na straufunga aministrativa de 8 euro por vigni meter cubich intier o na süa fraziun de lignan nia scorzè o portè demez.21)

(6) Sce la violaziun dada dant ti comesc 4 y 5 porta a dagns aladô dl articul 10 vëgnel apliché les prescriziuns y les straufunghes aministratives de scioldi preodüdes.

21)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 46, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.

Art. 29 (Dagns da salvarjina)

(1) Por schivé i dagns da salvarjina da aundla ai bosć mëssel gnì tignì en ecuiliber ti planns de stlopetada la consistënza de salvarjina cun la pascentada che l’ambiënt natural pîta.

(2) Te vigni caje mëss la consistënza dla salvarjina da aundla gnì regolada a na manira che le mantignimënt dl bosch y dantadöt süa regeneraziun naturala cun sorts de lëgns adatà por chël post ne vëgnes nia manacià zënza messëi tó mosöres de proteziun particolares por stimulé inće n dër raport moscedè danter le sorts tipiches de vigni sistem ecologich forestal dl post.

(3) Por chësc fin, y te vigni caje zënza aziché i dërć di proprietars di bosć, po i posć por ojorè la salvarjina da aundla gnì metüs sö, do avëi aldì la minunga dl rapresentant dl ispetorat forestal competënt te chël raiun tla comisciun dl plann de stlopetada aladô dl articul 6, coma 2, dl regolamënt d’esecuziun dla lege provinziala di 17 de lugio 1987, nr. 14, sön la proteziun dla salvarjina y sön l’eserzize dla ćiacia, aprovè cun decret dl Presidënt dla Junta provinziala di 15 d’aurì 1988, nr. 10. Le numer di posć por l’ojoradöra mëss te vigni caje gnì calcolè a na manira da ne gaujé nia dagns.

(4) Por düć i posć por l’ojoradöra che esist canche chësta lege va en forza po la comisciun dl plann de stlopetada competënta te chël raiun aladô dl coma 3, sön comunicaziun dl’autorité forestala despone l’arlontanamënt, sce chisc posć por l’ojoradöra à na faziun negativa sön le sistem ecologich dl bosch.

(5) Sce les prescriziuns de chësc articul ne vëgn nia respetades vëgnel fat na straufunga aministrativa danter 62 euro y 622 euro.22)

22)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 47, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.

SEZIUN V
Trasport y depost de lëgns da Nadè

Art. 30 (Lëgns da Nadè)

(1) I lëgns o sües pizes, che vëgn adorà o é destinà a gnì adorà sciöche lëgns da Nadè, mëss avëi n sëgn de reconescimënt fat a na moda che al ne pois nia gnì adorè plü co un n iade, sce ai vëgn tignis, trasportà, deponüs o venüs tl Südtirol. Di sëgns de reconescimënt di lëgns che vëgn dal teritore provinzial, se crüzia l’autorité forestala.

(2) I lëgns o les pizes che vëgn trasportà y tignis sö dal patrun dl bosch privat n’à nia debojëgn dl sëgn de reconescimënt.

(3) Chi che ne se tëgn nia ales prescriziuns por ći che reverda l’aplicaziun dl sigil é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 80,00 euro por vigni lëgn o piza de n lëgn.23)

23)
L’art. 30 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 12, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

SEZIUN VI
Materiai forestai de moltiplicaziun

Art. 30/bis (Comerzialisaziun)

(1) Cun regolamënt d’esecuziun regolëia la Provinzia autonoma de Balsan la comerzialisaziun di materiai forestai de moltiplicaziun aladô dla diretiva 1999/105/CE dl Consëi dl’Uniun europeica di 22 de dezëmber 1999.

(2) La funziun de organism ofizial aladô dl articul 2, paragraf 1, lëtra k), dla diretiva 1999/105/CE tl raiun dla Provinzia autonoma de Balsan vëgn eserzitada dala Repartiziun provinziala Bosć.

(3) Chi che prodüj, tëgn sö por vëne, pîta o mët te n’atra manira sön le marćé materiai forestai de moltiplicaziun zënza lizënza vëgn sotmetüs a na straufunga aministrativa de 1.000 euro ćina 6.000 euro.

(4) Chi che ne tëgn nia por vigni unité de produziun la consistënza di materiai de moltiplicaziun y ne registrëia nia avisa les entrades y les spëises é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 500 euro ćina 3.000 euro.

(5) Chi che fej fai tla registraziun dles entrades y dles spëises di materiai forestai de moltiplicaziun o ne ti lascia nia al savëi ala Repartiziun provinziala Bosć la consistënza di materiai de moltiplicaziun te sües unitês de produziun é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 200 euro ćina 1.200 euro.

(6) Chi che cumpra, partësc fora, mët söl marćé o trasporta materiai forestai de moltiplicaziun nia despartis te loć identificà o ne po nia desmostrè la provegnënza o l’identité clonala é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 50 euro ćina 300 euro, cun na straufunga minima te vigni caje de 100 euro, por vigni chilo o fraziun de chilo de somënzes, por vigni hectoliter o fraziun de hectoliter de coches, grups de früć y früć, por vigni cënt o süa fraziun de pices plantes o de perts de plantes.

(7) Le personal a chël ch’al ti speta les funziuns de control y che constatëia la violaziun po secuestrè i materiai forestai de moltiplicaziun y i desdrüje a ćiaria dla porsona che à cometü la violaziun. I cosć eventuai por les analises fates dai istituć inćiarià va inće a ćiaria dla porsona che à cometü la violaziun

(8) Sce les violaziuns dades dant ti comesc 4, 5 y 6 vëgn fates plü iadi po le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć desponn la sospenjiun dla lizënza por n tëmp danter 2 y 5 agn.24) 

24)
L’art. 30/bis é gnü injuntè dal art. 23 dla L.P. di 23 de lugio 2004, nr. 4.

TITUL III
Laûrs en economia y contribuć a bëgn di terac da munt

SEZIUN I
Laûrs de sistemaziun dl’ega tl raiun forestal, agrar y dles pastöres y infrastrotöres y mesi por la gestiun razionala y la conservaziun di terac da munt

PERT I
Sort de intervënć

Art. 31 (Laûrs y mosöres de costruziun en economia)    delibera sentenza

(1) I laûrs de sistemaziun dl’ega tl raiun forestal, agrar y dles pastöres, les mosöres de costruziun por la sconanza dai dagns che vëgn dala situaziun particolara di posć, les mosöres de costruziun por la realisaziun de infrastrotöres por mantignì y adorè cun respet le terac, les mosöres de costruziun por la viabilité tl raiun forestal, agrar y da munt, les mosöres por scombate i parassić y les maraties di lëgns te bosch y l’acuisiziun di mesi che va debojëgn por fà chësc vëgn eseguis dala Repartiziun provinziala Bosć y dai ispetorać sot a d’ëra, do avëi ciafè l’autorisaziun da pert dla Junta provinziala y tl cheder di mesi finanziars a desposiziun. Al ne vëgn nia aziché les competënzes spezifiches dl’aziënda speziala por la sconanza dl terac, por i rüs da munt y les lovines sciöche gnanca dl’aziënda provinziala bosć y demane.

(2) I intervënć dà dant tl coma 1 vel inće por i raiuns da munt aladô dla lege di 25 de lugio 1952, nr. 991, y mudaziuns y integraziuns suandëntes, y vëgn de regola fać en economia; por i laûrs, les acuisiziuns y i sorvisc che la Repartiziun provinziala Bosć fej en economia vel sambëgn inant les desposiziuns respetives de chësc setur spezifich, zënza aziché les desposiziuns sön l’esecuziun di laûrs publics aladô dla lege varënta.

(3) Por la realisaziun di laûrs y dantadöt por les infrastrotöres aladô dl articul 32 se damana l’aministraziun provinziala la desponibilité lëdia dl grunt che va debojëgn por l’esecuziun di laûrs. I proprietars di grunć interessà dà so consëns cun la detlaraziun de sotmisciun. Le model por n te’ documënt vëgn stabilì tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

massimeBeschluss vom 13. Februar 2012, Nr. 203 - Kriterien für die Abgabe von forstlichem Pflanzgut, welches in den Landesforstgärten erzeugt wird
massimeDelibera N. 349 del 12.02.2001 - Direttive di attuazione per le misure forestali del Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano 2000-2006

Art. 32 (Categories de laûrs)

(1) Pro i laûrs da eseguì aladô dl articul 31âldel:

 • a)  i laûrs de sistemaziun dl’ega tl raiun forestal cun:
  • 1)  mosöres por n deflus idrogeologich regolar dles eghes de suraspersa y dles eghes de sotfunz sön tëmples;
  • 2)  laûrs de defenüda vegetala por consolidé tëmples che va en roa;
  • 3)  le remboscamënt de tëmples bludres sciöche inće la recostituziun y le mioramënt di bosć por rajuns de proteziun dl grunt;
 • b)  i laûrs de sistemaziun dl’ega tl raiun agrar y dles pastöres;
 • c)  sistemaziuns por stabilisé y mantignì i grunć agrars y les pastöres che é sogeć a erojiun;
 • d)  la defenüda dai dagns che vëgn dala situaziun particolara di posć cun:
  • 1)  implantaziuns o costruziuns de proteziun cuntra les lovines y i dagns che vëgn dala situaziun particolara de n post, inće por defëne ćiases singules;
  • 2)  costruziuns y mosöres de regeneraziun y recostituziun ambientala te raiuns da bosch d’interès naturalistich particolar o fisicamënter püch stabii;
 • e)  l’implant y la gestiun de vivà de lëgns, la racoiüda, la produziun y la conservaziun de somënzes y pices plantes de lëgns ćiamò da sentè fora;
 • f)  la proteziun dl bosch y dles plantes dl bosch da dagns biotics y abiotics;
 • g)  la viabilité nezesciara tl setur dl’economia forestala, agrara y dl’economia da munt por realisé costruziuns aladô de chësc articul y por la gestiun de grunć agricoi, de bosć, de munts, de infrastrotöres y dl demane forestal;
 • h)  les mosöres de prescia do da n ri tëmp fora dl normal o do da catastrofes naturales por eliminé i dagns pro les costruziuns aladô de chësc articul;
 • i)  la recostituziun, le mioramënt y le tratamënt di bosć y dl demane forestal cun les mosöres liades laprò sciöch’al é preodü tla lege provinziala di 17 d’otober 1981, nr. 28;
 • l)  la costruziun, la manutenziun y la recostituziun di frabicać y dles bercstots por l’aministraziun dl demane forestal aladô dla lege provinziala di 17 d’otober 1981, nr. 28.

(2) Tl caje de n intervënt aladô dl coma 1, lëtra h), scrî fora n funzionar dla Repartiziun provinziala Bosć n verbal olach’al vëgn descrit en cört i dagns gaujà y sües conseguënzes, sciöche inće co ch’an po fà por i mëte indô a post dan inće dant les spëises che jarà debojëgn por fà chësc. Le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć desponn le mëteman di laûrs y stabilësc inće sciöche chisc mëss gnì fać, do avëi ciafè l’autorisaziun dal assessur competënt. Les mosöres nominades dessura po inće gnì realisades sciöche laûrs definitifs sc’ai é a miù prisc o ademplësc deplü l’interès publich.25) 

(3) Sön domanda dl diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun po la Junta provinziala ti dè l’autorisaziun a d’ël da eseguì i laûrs do l’articul 50, coma 1, en economia adoran por chisc fins i mesi finanziars por intervënć aladô dla lege provinziala di 29 de novëmber 1973, nr. 83. Chësta autorisaziun corespogn ala detlaraziun che i laûrs é de ütl publich, d’urgënza y nia da podëi sburlé. Por gnì aprovà mëssi estlusivamënter ester dotà dl arat aladô dla lege provinziala di 19 de novëmber 1993, nr. 23.

(4) Por i proieć de realisaziun di laûrs, de mosöres de costruziun y de intervënć aladô dl coma 1 de chësc articul ôl ma ester, ater co por la costruziun y la trasformaziun de frabicać sciöche inće por strades da ti podëi pormez a lüć da paur, n arat tecnich-economich preventif dla comisciun aladô dla lege provinziala di 19 de novëmber 1993, nr. 23 y l’arat aladô dl articul 12/bis dla lege provinziala di 25 de lugio 1970, nr. 16, y mudaziuns y integraziuns suandëntes. Denant co mëte man i laûrs ti mëssel gnì menè al comun competënt te chël raiun na copia dl proiet.

(5) I laûrs en economia aladô de chësc articul po gnì fać dala Repartiziun provinziala Bosć, dala Repartiziun provinziala por les eghes publiches y les costruziuns idrauliches aladô dla lege provinziala di 12 de lugio 1975, nr. 35, y mudaziuns y integraziuns suandëntes.

(6) Aladô dla sort d’intervënt y dl interès publich por ći che reverda la realisaziun dla costruziun vëgn i laûrs eseguis deplëgn a ćiaria dl’aministraziun provinziala o cun la partezipaziun finanziara di usufruënć.

(7) I criters y les prioritês di intervënć aladô dl coma 5, vëgn stabilis dala Junta provinziala do avëi aldì le comitê forestal dla Provinzia.

25)
L'art. 32 é gnü mudé dal art. 30 dla L.P. di 19 de forà 2001, nr. 4, y é dedô gnü sostituì dal art. 10 dla L.P. di 23 de lugio 2007, nr. 6.

Art. 33 (Laûrs en economia cun finanziamënć de d’atri)

(1) Sc’al esist les condiziuns che se damana n intervënt diret por garantì i fins de chësta lege po l’assessur provinzial por i bosć, sön domanda dl interessè, autorisé la Repartiziun provinziala Bosć, en concordanza cun sü programs, da eseguì laûrs en economia che vëgn finanzià daldöt o inće ma en pert da d’atri sc’ai alda pro les sorts d’intervënt aladô de chësta norma.

(2) Tl caje ch’al vëgn conzedü contribuć da pert dla Junta provinziala por n intervënt che alda pro les sorts d’intervënt de chësta lege po le benefizié ti dè jö le contribut ala Repartiziun provinziala Bosć por che chësta fejes i laûrs.26) 

26)
L’art. 33 é gnü remplazè dal art. 7 dla L.P. di 9 de jenà 2003, nr. 1, dal art. 10 dla L.P. di 23 de lugio 2007, nr. 6.

PERT II
Bilanz provinzial27)

Art. 34 (Gestiun di mesi finanziars)

(1) Tl bilanz provinzial vëgnel metü sö n capitul por les entrades aposta olach’al röia ite chëstes entrades cun lian de destinaziun por i laûrs aladô dl articul 33:

 1. les somes metüdes sön na pert aladô dl articul 19 por i ütli da taiades de lignan ordinares y straordinares;
 2. i contribuć dà jö aladô dl articul 33, coma 2;
 3. i versamënć di comuns, dles aministraziuns despartides dles rajuns de vijinanza ziviles, di ënć publics o de privać por laûrs de mioramënt di bosć y dles pastöres, inće sciöche integraziun ai contribuć conzedüs ala Junta provinziala aladô dl articul 33.

(2) Sön le bilanz provinzial vëgnel implü inće istituì n capitul dles spëises corespognënt por i laûrs por cunt de d’atri aladô dl articul 33. Les spëises po gnì fates en economia tres n funzionar deleghè.

(3) Les entrades constatades y les spëises corespognëntes é scrites ite tl bilanz provinzial cun les modalitês aladô dl articul 23, coma 1, dla lege provinziala di 29 de jenà 2002, nr. 1.28) 

28)
L’art. 34 é gnü remplazè dal art. 7 dla L.P. di 9 de jenà 2003, nr. 1, dal art. 10 dla L.P. di 23 de lugio 2007, nr. 6.

Art. 35 29) 

29)
L’art. 35 é gnü abroghè dal art. 44 dla L.P. di 9 de jenà 2003, nr. 1:

45. (Desposiziuns transitores)

(1) La gestiun autonoma dl fonds forestal dla Provinzia aladô dl articul 35 dla lege provinziala di 21 d’otober 1996, nr. 21, abroghè dala lëtra c) dl coma 1 dl articul 44 de chësta lege se röia cun faziun dal 1. de jenà 2003. La Provinzia antervëgn ti ativa y passiva y ti raporć iuridics atifs y passifs dla gestiun passada. Les desponibilitês licuides che resultëia ai 31 de dezëmber 2002 vëgn metüdes pro les entrades dl bilanz provinzial y scrites ite te chësc cun le modalitês aladô dl articul 34, coma 3, dla lege provinziala di 21 d’otober 1996, nr. 21 y mudaziuns suandëntes. Le decunt finanziar de gestiun por l’ann 2002 dl fonds forestal dla Provinzia dè sö, vëgn aprovè dal comitê forestal dla Provinzia anter i 31 de merz 2003 y, do ch’al é gnü controlè dal ofize provinzial de verda finanziara y dotè de na relaziun tecnica sön i intervënć fać, vëgnel sotmetü al’aprovaziun dla Junta provinziala.

(2) La gestiun despartida dl’Aziënda speziala por la sconanza dl terac, i rüs da munt y les lovines por i intervënć fać da terzi aladô dl articul 30, coma 4, dl decret dl Presidënt dla Junta provinziala di 28 d’otober 1994, nr. 49, se röia cun faziun dal 1. de jenà 2003. La Provinzia antervëgn ti ativa y passiva y ti raporć iuridics atifs y passifs dla gestiun passada. Les desponibilitês licuides che resultëia ai 31 de dezëmber 2002 vëgn metüdes pro les entrades dl bilanz provinzial y scrites ite te chësc cun le modalitês aladô dl articul 5 dla lege provinziala di 12 de lugio 1975, nr. 35, y mudaziuns suandëntes.

27)
La rubrica é gnüda mudada dal art. 7 dla L.P. di 9 de jenà 2003, nr. 1.

PERT III
Modalitês

Art. 36 (Proietaziun y esecuziun di laûrs)

(1) La Repartiziun provinziala Bosć fistidiëia dla proietaziun dles mosöres de costruziun aladô dl articul 31 sciöche inće dles mosoraziuns topografiches che va eventualmënter debojëgn por l’esecuziun di laûrs.

(2) Les mosoraziuns topografiches por stabilì i confins y por scrì ite dedô i dërć de proprieté tl liber fondiar po inće ti gnì afidades a profescionisć lëdi che é scrić ite tles listes profescionales corespognëntes.

(3) De regola é i proieć por les mosöres de costruziun aladô dl coma 1, metüs adöm da:

 1. na relaziun tecnica;
 2. na corografia y na planimetria;
 3. na calcolaziun generala y n preventif dles spëises;
 4. dessëgns generai por les infrastrotöres;
 5. na detlaraziun cuntrafirmada dai proprietars dl grunt sön la desponibilité di toć de grunt che va debojëgn por l’esecuziun di laûrs;
 6. listes di toć de grunt tocà dai intervënć don dan les parzeles de terac y les sperses totales o parziales.

(4) Tratan che le laûr vëgn realisé po le diretur di laûrs, tl cheder dla ligna diretiva dl proiet y dles spëises totales aprovades, fà eventualmënter mudaziuns cuantitatives y cualitatives por arjunje i fins preodüs; chëstes mudaziuns mëss denant gnì autorisades dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć sc’ares va sura le 15 porcënt. Sce chëstes mudaziuns comporta variaziuns che va sura le 20 porcënt fora y va cuntra les prescriziuns dades, mëss le diretur di laûrs te vigni caje presentè na varianta dl proiet che mëss gnì aprovada dai medemi organns che ê competënć por le proiet da denant.

(5) La colaudaziun di laûrs fać vëgn fata aladô dles normes varëntes te chësta materia.

Art. 37 (Detlaraziun de ütl publich)

(1) L’aprovaziun da pert dla Junta provinziala di proieć esecutifs di laûrs aladô dl articul 31 vel por dötes les faziuns de lege sciöche detlaraziun che les mosöres de costruziun é de ütl publich, de prescia y nia da podëi sburlé.

Art. 38 (Espropriaziun por rajuns de ütl publich y ocupaziun de prescia)

(2) Sce por la realisaziun de laûrs de gran interès publich por i fins aladô di articui 31 y 32 de chësta lege él indespensabl, po l’aministraziun provinziala esproprié o comanè l’ocupaziun de prescia di grunć relatifs aladô dles modalitês y dles prozedöres y inće sön na indenisaziun, sciöch’al é preodü tles normes de lege te chësta materia.

Art. 39 (Sospenjiun dl’adoranza o ocupaziun temporana de grunć cun lian d’adoranza)

(1) Sc’al vëgn odü ite la nezescité de sistemé grunć de pastöra o de limité dassënn l’adoranza de toć de grunt cun lian d’adoranza tl interès publich cun n gran svantaje por i proprietars di grunć po le Presidënt dla Junta provinziala, sön proposta dl diretur dla Repartiziun provinziala Bosć, ti comanè ai proprietars di grunć de sospëne l’adoranza de chisc por alplü vint agn o inće de passè al’ocupaziun temporana di grunć por realisé i laûrs che va debojëgn.

(2) Ai proprietars di grunć che é sotmetüs ales prescriziuns aladô dl coma 1 ti pol gnì conzedü na indenisaziun anuala fissa che vëgn stabilida dal assessur provinzial por i bosć, tignin cunt di criters por determiné chësta indenisaziun stabilida cun deliberaziun dla Junta provinziala.30)

(3) La indenisaziun ti speta al proprietar dl grunt da canch’al ti vëgn scrit dant la prescriziun aladô dl coma 1 ćina che le tòch de grunt ti vëgn dè derevers, do che i laûrs é gnüs colaudà.

30)
L’art. 39, coma 2 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 13, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 40 (Surandada di laûrs)

(1) Do che i laûrs por realisé n proiet determiné é gnüs rovà y é stà colaudà vëgn i tòć de grunt relatifs y de regola les costruziuns, surandà ai proprietars che mëss se tignì ales normes dades dant tl articul 41.

(2) Les modalitês por ći che reverda la surandada aladô dl coma 1 vëgn regolades tl regolamënt d’esecuziun da chësta lege.

Art. 41 (Adoranza di grunć y di laûrs consegnà)

(1) Grunć remboscà y sistemà ne po no gnì vardà jö no coltivà.

(2) Sc’al ne vëgn nia respetè la proibiziun aladô dl coma 1 vëgnel fat na straufunga aministrativa de 25 euro por vigni ćioura o ćiaval y de 13 euro por vigni armënt, biscia o porcel; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro. Sc’al vëgn violè l’articul 10 vëgnel apliché les straufunghes che é ilò preodüdes, tan inant ch’ares é maius.31)

(3) Le proprietar de toć de grunt sistemà y remboscà mëss fà les operaziuns dl tratamënt dl bosch en concordanza cun n plann de mantignimënt y de coltivaziun aprovè dal diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun y se cruzié dla manutenziun ordinara di laûrs realisà.

(4) I laûrs realisà mëss gnì tignis indortöra y curà da na bona manutenziun dantadöt por ći che reverda chi por le deflus dl’ega. I cosć, sc’ara se trata de infrastrotöres, vëgn partis sö aladô dl’adoranza, sön la basa de n’acordanza danter i interessà.

(5) Sce chëstes oblianzes aladô dl coma 3 ne vëgn nia respetades vëgnel fat na straufunga aministrativa de almanco 62 euro y de alplü 622 euro.31)

(6) Sce les prescriziuns aladô dl coma 4 vëgn violades vëgnel fat na straufunga aministrativa de almanco 248 euro y de alplü 2.487 euro.31)

31)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 49, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.

Art. 42 (Laûrs de remboscamënt y de sistemaziun volontars)

(1) Por garantì i fins preodüs dal articul 1 po la Provinzia, i comuns, d’atri ënć y i proprietars privać, inće metüs adöm te consorc eseguì, inće deboriada, laûrs de remboscamënt di grunć cun lian d’adoranza y de recostituziun dl bosch y inće curé le bosch en general se tignin ales modalitês scrites dant dala Repartiziun provinziala Bosć.

(2) La proietaziun, la direziun di laûrs y süa esecuziun ti po gnì surandades ala Repartiziun provinziala Bosć che po i surantó aladô di articui 31 y 32, sc’al é n interès publich.

(3) Sce l’aministraziun provinziala le vëiga ite spo pora mëte a desposiziun debann les somënzes y les plantes che va debojëgn o inće conzede i contribuć preodüs.

SEZIUN II
Intervënć a bëgn dl’economia forestala, da munt y dles pastöres

PERT I Desposiziun generales

Art. 43 (Regolamentaziun por la conzesciun di contribuć)   delibera sentenza

(1) Tut fora ći che vëgn preodü atramënter da chësta lege vëgn la regolamentaziun por la presentaziun dla domanda por la conzesciun di contribuć sciöche inće les modalitês, i criters y les oblianzes che alda laprò regolà da chisc articui.

massimeDelibera N. 2051 del 13.12.2010 - Approvazione dei criteri e modalità per l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienca antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali
massimeDelibera N. 2201 del 07.09.2009 - Modifica dei criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle zone rurali e del territorio montano ai sensi degli art. 43 - 49 della l.p. n. 21/1996

Art. 44 (Domandes)

(1) Les domandes por ciafè i alisirimënć aladô de chësta lege ti vëgn adressades ala Junta provinziala y ti vëgn presentades ala Repartiziun provinziala Bosć.

(2) Les modalitês por ći che reverda la presentaziun dles domandes aladô dl coma 1 y i documënć da injuntè vëgn stabilis te na zircolara dl diretur dla Repartiziun provinziala Bosć, tignin cunt dles carateristiches di intervënć singui.

Art. 45 (Licuidaziun y paiamënt di alisirimënć)

(1) La licuidaziun di alisirimënć preodüs da chësta seziun vëgn fata sön la basa dla presentaziun di documënć cun chi ch’al vëgn cumprovè l’esecuziun regolara di laûrs da pert di direturs d’ofize competënć o di funzionars inćiarià aladô dles normes provinziales varëntes.

(2) Sce les spëises constatades é mëndres co i costimënć reconesciüs vëgn i alisirimënć paià fora en proporziun ala reduziun.

Art. 46 (Antizipaziuns y acunć)

(1) Por investiziuns y ativitês finanziades aladô de chësta lege pol gnì paié antizipaziuns y acunć ćina al cincanta porcënt dl contribut conzedü o acunć en proporziun ai laûrs bele fać y constatà dai funzionars competënć dl’aministraziun provinziala; al vëgn stabilì n terminn mascimal por le mëteman di laûrs o por l’esecuziun di laûrs finanzià.

(2) Sce les investiziuns y les ativitês finanziades ne vëgn nia realisades mëss i benefizià paié derevers les somes bele paiades fora cun laprò i fić, aladô dla spana de scunt ofiziala.

(3) La restituziun mëss gnì fata anter 60 dis da canch’al é gnü ciafè la domanda tres lëtra racomanada cun recioiüda derevers.

(4) Sce la restituziun ne vëgn nia fata anter le tëmp dè dant, vëgn chi scioldi trać ite cun les prozedöres odüdes danfora dal decret dl Presidënt dla Republica di 28 de jenà 1988, nr. 43.

(5) Implü, ćina che i scioldi n’é nia gnüs recuperà deplëgn, ne vëgnel paié plü degügn contribuć dla Provinzia ai debiturs tardis.

Art. 47 (N’atra destinaziun d’adoranza di investimënć)

(1) Sce les investiziuns finanziades vëgn destinades por valch d’ater, mëss i benefizià dè zoruch les somes cun i fić laprò, aladô dl articul 46 y plü avisa da chël momënt incà da canch’al é gnü mudé la destinaziun d’adoranza ćina al ann por chël che le lian de destinaziun é scrit dant.

(2) La destinaziun dles investiziuns finanziades mëss gnì mantignida por almanco chinesc agn por bëgns imobii y por cin agn por bëgns mobii.32)

(3) Por gauja de forzes plü alalt pol gnì fat fora sön domanda ch’al vëgnes mudé destinaziun cun fins agricoi, forestai, agrituristics y artejanai, sc’ai vëgn realisà tla medema aziënda agricola.

32)
L’art. 47, coma 2 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 14, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

PERT II Contribuć finanziars

Art. 48 (Contribuć por la selvicultura)   delibera sentenza

(1) L’aministraziun provinziala po conzede contribuć ćina al setanta porcënt dles spëises reconesciüdes por intervënć por la selvicultura, sciöche le remboscamënt, la cura di bosć de vigni sort, i intervënć fito-sanitars y d’atri intervënć sön i bosć, cun laprò chi por la prevenziun di dagns da tiers salvari, da medefüch y da d’atres catastrofes naturales, y i lauurs che alda laprò. I contribuć vëgn paià fora por i laûrs fać veramënter y sön la basa di prisc unitars che resultëia dai verbai de azertamënt.

(2) Por i bojëgns preodüs dal coma 1, po l’aministraziun provinziala conzede contribuć ćina a alplü le 40 porcënt dles spëises reconesciüdes por investimënć, che reverda la modernisaziun dl parch por mascinns por adorè le lignan, le menè y süa pröma lauraziun.33)

massimeDelibera N. 2051 del 13.12.2010 - Approvazione dei criteri e modalità per l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienca antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali
massimeDelibera N. 2 del 12.01.2009 - Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di aiuti nel settore forestale per la rimozione del legno dal letto di caduta mediante l'uso di tecniche di esbosco rispettose del suoleo e della superfice forestale. Aiuto al settore forestale Nr. 598/2007
33)
L’art. 48 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 15, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 49 (Contribuć por munts y raiuns da munt)   delibera sentenza

(1) L’aministraziun provinziala po conzede contribuć ćina al setanta porcënt dles spëises reconesciüdes por l'atuaziun de dötes les operes, les mosöres y i sorvisc che va debojëgn por mantignì y miorè la gestiun dles munts, sciöche inće por mantignì y recuperè ambiënć y raiuns de interès naturalistich, de paesajistich o storich-cultural particolar.

(2) Cun les operes, les mosöres y i sorvisc preodüs dal coma 1, mìnon la costruziun, la sistemaziun y l’adatamënt dles infrastrotöres che reverda i azessurs, la costruziun y la sistemaziun dles infrastrotöres por le alojamënt dl personal y dl bestiam, le refornimënt d’ega por le personal y le bestiam, les infrastrotöres por la abinada y la desgorta dles eghes pazes y dles escreziuns de tiers, la realisaziun y la sistemaziun de sis por la delimitaziun dles pastöres, sciöche inće la separaziun dl bosch dala pastöra, i mioramënć dl terac da munt, sciöche inće les infrastrotöres por la trasformaziun y la conservaziun di produć.

(3) I contribuć ti po gnì conzedüs ai patruns y, do avëi ciafè so consëns, ai afitadins y a d’atri gesturs, de munts de proprieté publica o privata, che ai gestësc dasusc o deboriada cun d’atri.

(4) Ti raiuns tlassificà da munt aladô dles normes varëntes y ti raiuns rurai pol ti gnì conzedü ales aziëndes agricoles contribuć por la realisaziun dles infrastrotöres d’azès, sciöche strades y furnadoies. Al vëgn conzedü contribuć ćina al 80 porcënt dla spëisa reconesciüda amissibla por la costruziun, la sistemaziun, l’adatamënt, le funz dla rëi de trus rurai y le refornimënt d’ega da bëre y da destodé i füć. Te raiuns dassënn dejavantajà dal punt de odüda sozio-economich o idrogeologich podarà les porcentuales di contribuć gnì alzades a na manira adatada, ćina ala curida totala dla spëisa reconesciüda amissibla.

(5) Por la costruziun, l’ampliamënt y le ressanamënt dles infrastrotöres por mëte mascinns agricoles y forestales pol gnì conzedü contribuć ćina al 60 porcënt dla spëisa reconesciüda amissibla.34)

massimeDelibera N. 2051 del 13.12.2010 - Approvazione dei criteri e modalità per l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienca antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali
massimeDelibera N. 2201 del 07.09.2009 - Modifica dei criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle zone rurali e del territorio montano ai sensi degli art. 43 - 49 della l.p. n. 21/1996
34)
L’art. 49 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 16, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 50 (Contribuć tl caje de dagns a infrastrotöres y imobii gaujà da catastrofes naturales)  

(1) L’aministraziun provinziala po ti conzede ai comuns, ales aministraziuns despartides dles rajuns de vijinanza, ales cooperatives, ai consorc, a d’atres assoziaziuns y a porsones privates, contribuć ćina al 70 porcënt dles spëises reconesciüdes amissibles eliminé i dagns a imobii o infrastrotöres de carater dantadöt agrar o forestal, gaujà da catastrofes naturales, sciöche tremoroc, lovines, roes y agajuns.

(2) L’import mascim vëgn stabilì cun deliberaziun dla Junta provinziala, y po gnì revaluté dala medema en conscidraziun dl incremënt dl cost dla vita aladô dl'indesc ISTAT. I contribuć vëgn paià fora por i laûrs fać veramënter y sön la basa di prisc unitars che resultëia dai verbai de azertamënt.35)

35)
L’art. 50 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 17, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

SEZIUN III
Consulënza, propaganda, sperimentaziun y formaziun profescionala

Art. 51 (Assistënza y consulënza)

(1) La Repartiziun provinziala Bosć ti pîta debann ai proprietars singui di bosć y ai lauranć dla forestala consulënza y assistënza por ći che reverda:

 1. la defenüda dla picia proprieté da munt y l’incorajamënt a costituì assoziaziuns y consorc de proprietars de bosć por la prevenziun y la scombatüda de medefüch, por la defenüda y la prevenziun de dagns biotics y abiotics, por l’adoranza, la venüda y le comerz de produć dl bosch;
 2. le mioramënt de bosć y pastöres, l’implantaziun de bosć nüs, la creaziun de pices industries forestales y de dites che taia lignan;
 3. le mioramënt, la gestiun y l’utilisaziun di bosć, l’adatamënt dla produziun en armonia cun les carateristiches ecologiches di popolamënć singui dl bosch sciöche inće le comerz di produć forestai.

(2) Les spëises relatives, sciöche chëres preodüdes da chësta seziun, vëgn de regola eseguides en economia.

(3) L’assessur competënt po implü dè, sön proposta dl diretur dla Repartiziun provinziala Bosć, reconescimënć particolars por mirić che à da nen fà cun le bosch.

Art. 52 (Propaganda y divulgaziun)

(1) La Repartiziun provinziala Bosć promöi, inće adöm cun l’Intendënza scolastica taliana y l’Intendënza scolastica todëscia y ladina, aziuns de propaganda y de divulgaziun forestala por mëte jö programs y mëte a jì escurjiuns deboriada, lascian inće tó pert al insegnamënt rapresentanć dla Repartiziun instëssa, promoion cursc de informaziun sön argomënć forestai y ambientai por i studënć dles scores d’oblianza y altes sciöche inće por le personal insegnant y inće meton sö la festa di lëgns.

Art. 53 (Archirida y sperimentaziun)

(1) La Repartiziun provinziala Bosć fej ativitês d’archirida y sperimentaziun tl setur dla coltivaziun dl bosch, dla genetica, dl’ecologia forestala, dl’economia da munt, dla planificaziun forestala y raionala dles funziuns dl bosch, dla gestiun dla pëscia, dla salvarjina y dla ćiacia, dla gestiun aziendala y dla produtivité di bosć, por le stüde y la defenüda di bosć dales maraties y da d’atri influsc negatifs o dagns nüs, sciöche inće dl terac, por les sistemaziuns idrauliches tl raiun forestal, agrar y dles pastöres, dl lignan, por la mecanisaziun dl laûr te bosch y ala fin por le stüde di sistems ecologics dl bosch, de sü ecuilibers y dles interaziuns cun l’ambiënt natural dantadöt por ći che reverda so mantignimënt y la sconanza dla natöra y dla contrada.

(2) Por eseguì les ativitês aladô dl coma 1 po la Repartiziun provinziala Bosć se jovè dla colaboraziun cun le Zënter de sperimentaziun agrara y forestala “Laimburg”, sciöche inće damanè la consulënza y la colauraziun di istituć universitars o de inrescida nazionai y inće da foradecà.

Art. 54 (Formaziun profescionala)

(1) La formaziun forestala ti vëgn surandada ala Repartiziun provinziala Bosć che fistidiëia, se joan inće de d’atres strotöres dl’aministraziun provinziala, de mëte a jì cursc de formaziun y d’ajornamënt profescional por so personal.

(2) L’ativité aladô dl coma 1 s’orientëia ala formaziun, ala spezialisaziun y al ajornamënt dl personal dla Repartiziun provinziala Bosć.

(3) Le personal aladô dl coma 2 po tó pert a cursc d’ajornamënt pro istituć d’istruziun nazionai o da foradecà.

(4) Implü pol inće gnì tignì cursc d’istruziun, de formaziun y d’ajornamënt profescional a bëgn de proprietars de bosć y de lauranć dla forestala singui, sciöche inće de taialëgna, dan inće fora atestać de partezipaziun y de profit.

(5) La formaziun profescionala po inće gnì fata tres iadi de istruziun, conferënzes, convëgns, mostres, manifestaziuns d’istruziun y de propaganda, competiziuns, publicaziuns, stüdi, sciöche inće tres la produziun, la cumpra, l’imprëst de films, fotografies y material didatich y tres le relevamënt y la valutaziun de dać de statistiches.

(6) Por i fins aladô de chësc articul é l’aministraziun provinziala autorisada a conzede aiüć finanziars y contribuć a bëgn de ënć y assoziaziuns che laora tl ćiamp dl’economia forestala, dla ćiacia, dla pëscia y dl ambiënt sciöche inće a mëte a desposiziun metrial audiovisif, de documentaziun y de informaziun.

TITUL IV
Funziuns y organns dl’aministraziun forestala

Art. 55 (Comitê forestal dla Provinzia)

(1) Por l’atuaziun de chësta lege él gnü istituì le comitê forestal dla Provinzia.

(2) Le comitê dè dant tl coma 1 vëgn nominé dala Junta provinziala y resta tl’inćiaria por la dorada de cin agn.

(3) Al é metü adöm:

 1. dal assessur competënt por i bosć, sciöche presidënt;
 2. dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć;
 3. da n funzionar dla Repartiziun provinziala Agricoltöra, nominé dal assessur competënt;
 4. da dui funzionars dla Repartiziun provinziala Bosć, nominà dal assessur competënt;
 5. da dui esperć por l’economia forestala y da munt, nominà dal assessur competënt; un di dui mëss gnì chirì fora danter döes porsones proponüdes dal’organisaziun di paurs plü rapresentada a livel provinzial y l’ater, danter dui inoms portà dant dal assessur competënt por la sconanza dl ambiënt.

(4) La composiziun dl comitê mëss corespogne ala consistënza di grups linguistics te Südtirol, aladô dl’ultima compëda generala dla popolaziun; le grup linguistich ladin mëss gnì rapresentè.

(5) Le comitê vëgn cherdè ite dal presidënt y les sentades vel ma sce la maioranza di comëmbri é presënta.

(6) Sce le presidënt dl comitê é impedì vëgnel sostituì dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć. I comëmbri aladô dles lëtres b), c) y d) dl coma 3, po se lascè rapresentè tres n’autorisaziun scrita da funzionars dla medema Repartiziun provinziala; por i comëmbri dà dant tla lëtra e) vëgnel nominé comëmbri suplënć designà dal assessur competënt.

(7) Les deliberaziuns dl comitê vëgn tutes a maioranza dles usc dles porsones presëntes. Sc’an röia a parité de usc é la usc dl presidënt chëra dezisiva.

(8) Sc’al vëgn tratè chestiuns che se damana na competënza spezifica po le presidënt dl comitê cherdè a tó pert porsones espertes, inće da fora dla provinzia, cun usc aconsiënta.

(9) N funzionar dla Repartiziun provinziala Bosć, che alda almanco pro le sesto livel funzional, fej da secretêr.

(10) Ai comëmbri y al secretêr dl comitê ti spétel, tan inant ch’ai à le dërt, n paiamënt y n’indenisaziun por le sorvisc foradecà aladô dles normes provinziales varëntes.

(11) Cuntra i provedimënć dl comitê forestal po l’interessè fà recurs ala Junta provinziala anter trënta dis dala data dla comunicaziun respetiva.

Art. 56 (Strotöra dl sorvisc forestal dla Provinzia)  delibera sentenza

(1) Le sorvisc forestal dla Provinzia é metü adöm:

 1. dala direziun dla Repartiziun forestala Bosć cun zircoscriziun provinziala;
 2. dai ofizi zentrai cun competënzes spezifiches y cun zircoscriziun provinziala;
 3. dai ispetorać forestai cun zircoscriziun intercomunala;
 4. dal’aziënda provinziala bosć y demane;
 5. dales staziuns forestales, sciöche unitês operatives di ispetorać forestai y dl’aziënda provinziala bosć y demane;
 6. dales zircoscriziuns raionales de verda sura i bosć;
 7. dai ofizi por le control dla ćiacia y dla pëscia.

(2) Le numer, la denominaziun y les competënzes di ofizi zentrai y periferics vëgn determinà dales normes respetives dla Provinzia.

(3) Cun regolamënt d’esecuziun de chësta lege vëgnel stabilì le numer, la denominaziun, les competënzes dles staziuns forestales, dles zircoscriziuns raionales de verda sura i bosć y di ofizi por le control dla ćiacia y dla pëscia.

massimeDelibera N. 491 del 22.03.2010 - Disciplina dell'esercizio della caccia da parte dei responsabili dei posti di custodia ittico-venatoria

Art. 57 (Atribuziuns)

(1) Al personal dla Provinzia che laora pro la Repartiziun provinziala Bosć y che à n profil profescional che corespogn ales funziuns dl personal dl Corp forestal statal ti vëgnel atribuì les funziuns de funzionar dla segurëza publica sciöche inće de ofizier o agënt de polizia iudiziara aladô dles deposiziuns relatives.

(2) Le personal dè dant tl coma 1, a chël ch’al ti é atribuì la funziun de agënt de segurëza publica, é autorisé a portè l’erma de sorvisc.

Art. 58 (Competënza raionala)

(1) Ala Repartiziun provinziala Bosć ti spétel la verda sön döta l’ativité forestala y da munt a livel provinzial sciöche inće le control y la coordinaziun dl’ativité di ofizi zentrai y di ispetorać dla forestala.

(2) I ispetorać dla forestala y l’aziënda provinziala bosć y demane é strotöres operatives dla Repartiziun forestala Bosć y vëgn sostignides dales staziuns forestales y dales zircoscriziuns de verda sön i bosć, sce la sort dles inćiaries se damana n’organisaziun raionala plü detaiada.

(3) Tl ćiamp de sües zircoscriziuns é i direturs dla Repartiziun provinziala Bosć, di ispetorać forestai y di ofizi zentrai, sciöche inće le diretur dl’aziënda provinziala bosć y demane i surastanć direć de döt le personal assegné ai sorvisc de chël raiun.

(4) Le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć o na porsona da d’ël delegada sostituësc le diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun te süa funziun, aladô dles normes varëntes dla Provinzia, de componënt de vigni comisciun, consëi, comitê o collegium nominé cochessî.

Art. 59 (Funziuns)

(1) Le personal dè dant ti articui 56 y 57 eserzitëia por ći che reverda bosć y munts la funziun de verda y de sconanza y en general, tan inant ch’ara se trata dl ćiamp de competënza dla Provinzia, les funziuns de polizia y de sorvisc d’istitut che ti speta al Corp forestal statal, les funziuns surandades da pert de chësta lege, sciöch’inće inćiaries eventuales stabilides da d’atres normes.

(2) Por l’esecuziun dles inćiaries y dles funziuns aladô dl coma 1, vëgnel apliché les normes aladô dla lege di 4 de mà 1951, nr. 538, dla lege di 22 de dezëmber 1969, nr. 967, dla lege di 23 de dezëmber 1970, nr. 1054, y mudaziuns y integraziuns suandëntes, dla lege di 22 de dezëmber 1973, nr. 926, dla lege provinziala di 7 de setëmber 1973, nr. 33, dl decret dl Presidënt dla Republica di 22 de merz 1974, nr. 279, dla lege di 27 de mà 1977, nr. 284, y mudaziuns y integraziuns suandëntes, dla lege provinziala di 11 d’aurì 1979, nr. 4, di articui 44 y 46 dla lege provinziala di 21 de mà 1981, nr. 11, dla lege di 20 de merz 1984, nr. 34, dl articul 5 dl decret dl Presidënt dla Republica di 27 de merz 1984, nr. 69, sciöche inće dla lege di 11 de forà 1992, nr. 157 y dl decret legislatif di 12 de mà 1995, nr. 201.

(3) Al personal dè dant tl coma 1 ti mët l’aministraziun provinziala a desposiziun le guant de sorvisc, l’echipamënt y les ermes de sorvisc aladô dles normes de lege corespognëntes.

(4) Les staziuns forestales vëgn aministrades da personal provinzial che à la cualifica de ofiziers de polizia iudiziara. Chisc surantol inće funziuns de coordinamënt di verdabosch che à so raiun de verda tl raiun de competënza dla staziun forestala corespognënta.

(5) Les strotöres aladô dl articul 56, coma 1, lëtres a), b), c) y d), vëgn aministrades da personal laureè te sciënzes forestales che à le titul d’abilitaziun por eserzité la profesciun relativa.36)

36)
L’art. 59 é gnü sostituì dal’art. 2 dla L.P. di 18 d’otober 2006, nr. 11.

Art. 60 (Personal forestal)  delibera sentenza

(1) Por l’esecuziun en economia de düć i laûrs y intervënć preodüs dales normes che vel te chësta materia é i ofizi dla Repartiziun provinziala Bosć autorisà a tó sö personal forestal cun n contrat de laûr de dërt privat aplican les normes y le tratamënt economich preodü dal contrat de laûr coletif nazional corespognënt por i lauranć che fej laûrs de sistemaziun dl’ega tl setur forestal y agrar y dai contrać raionai d’integraziun relatifs.

massimeDelibera N. 723 del 10.03.2008 - Approvazione del contratto integrativo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano

Art. 61 (Personal competënt por l’aplicaziun dla lege)

(1) La verda sön l’aplicaziun de chësta lege y de vigni atra desposiziun che reverda le mantignimënt dl terac, la maioraziun, la sconanza y l’adoranza de bosć, armentares y fodares, la sconanza dla natöra y dla contrada, la sconanza dla flora y dla fauna a livel provinzial, la ćiacia y la pëscia, sciöche vigni atra atribuziun che vëgn da leges speziales ti vëgn surandades al personal forestal aladô dl articul 57. Les desposiziuns che é tl decret legislatif di 12 de merz 1948, nr. 804, ratifiché cun mudaziuns dla lege di 4 de mà 1951, nr. 538, y surantutes aladô dl articul 4, coma 6, dla lege provinziala di 24 de merz 1977, nr. 11, y mudaziuns y integraziuns suandëntes resta impé.

(2) Le provedimënt aministratif por determiné les straufunghes aministratives, tan inant ch’al va debojëgn, y l’ordinn de paiamënt dles straufunghes aministratives vëgn dà fora dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć, tut fora les competënzes di direturs d’ofize aladô dles normes varëntes.

(3) Chi che cun n’aziun o na manćianza va tl medemo tëmp cuntra de plü desposiziuns che vëiga danfora sanziuns aministratives o va plü iadi cuntra la medema desposiziun vëgn straufè cun la sanziun odüda danfora da vigni singula violaziun.

TITUL V
Normes transitores y finales

Art. 62 (Pröma aplicaziun)

(1) Tla pröma aplicaziun de chësta lege é sotmetüs ales desposiziuns aladô dl articul 3 y suandënć, i terac cun lian d’adoranza ala data de jüda en forza de chësta lege, aladô di articui 1 y 17 dl decret roial di 30 de dezëmber 1923, nr. 3267, sciöche inće i biotops cun lian de sconanza dla contrada aladô dles normes varëntes tl ćiamp dla sconanza dla natöra y dla contrada.

(2) Aspetan che la cherta reala dl bosch y dles pastöres aladô dl articul 21 vëgnes completada, se jo la Repartiziun provinziala Bosć por identifiché i terac de bosch y de pastöra dles chertes injuntades ai planns de gestiun aladô di articui 13 y 16.

(3) Les desposiziuns sön i laûrs en economia aladô dl articul 31, coma 2, vëgn inće aplicades ai intervënć istituzionai o surandà al’aziënda speziala por la sconanza dl terac, por i rüs da munt y les lovines.

(4) La dotaziun dl organich spezial di sotofiziers y dles verdes forestales provinziales vëgn aumentada de 15 posć.

(5) Al personal laureè te sciënzes forestales bele inćiarié cun la direziun de na strotöra canche chësta lege é jüda en forza, mo che n’à nia le titul d’abilitaziun preodü dal articul 59, coma 5, ti réstel impò la direziun dla strotöra che ti é gnüda surandada y la inćiaria ti po gnì renovada inće zënza chësta condiziun.

Art. 63 (Abrogaziun de desposiziuns)

(1) Chëstes desposiziuns é gnüdes abrogades:

 1. les seziuns I, II, V y VI dla lege provinziala di 31 de dezëmber 1976, nr. 58;
 2. l’articul 22 dla lege provinziala di 11 d’aurì 1979, nr. 4;
 3. i articui 22, 25 y 26 dla lege provinziala di 7 de lugio 1980, nr. 24;
 4. la lege provinziala di 4 de mà 1982, nr. 18;
 5. la lege provinziala di 14 de jügn 1983, nr. 17.

(2) Por les violaziuns dles normes indicades tl coma 1, che é gnüdes fates dan la jüda en forza de chësta lege, vëgnel apliché les regolamentaziuns contignides tles desposiziuns nominades, sce le prozedimënt por ći che reverda l’infliziun dl strauf corespognënt n’é nia ćiamò stlüt jö.

(3) Les desposiziuns contignides tles normes abrogades aladô dl coma 1 vel ma plü por i laûrs bele autorisà che mëss gnì portà a fin.

(4) Ales domandes presentades dan la jüda en forza de chësta lege por la conzesciun di alisirimënć abrogà aladô dl coma 1, vëgnel apliché les normes nöies.

(5) Le bilanz provinzial aladô dl articul 3, coma 1, dla lege provinziala di 14 de jügn 1983, nr. 17 vëgn adorè inant por i fins y cun les modalitês, sciöch’al vëgn odü danfora dal articul 34 de chësta lege.37) 

(6) I intervënć a ćiaria dl bilanz dla Provinzia fać fora dan la jüda en forza de chësta lege y nia realisà ćina a chël momënt, vëgn portà a fin en atuaziun dles desposiziuns contignüdes tles normes abrogades aladô dl articul 63, coma 1. 37) 

37)
I comesc 5 y 6 é gnüs mudà dal art. 7 dla L.P. di 9 de jenà 2003, nr. 1.

Art. 64 38)

38)
Omissis.

Art. 65 (Jüda en forza)

(1) Chësta lege va en forza al 1. de jenà dl ann suzessif a süa publicaziun tl Boletin Ofizial dla Regiun Trentino-Südtirol.

Chësta lege é da publiché tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié de la respetè y de la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

indice