In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 181)
Reorganisaziun di ënc locai

1)
Publicada tl suplemënt n. 3 dl Boletin Ofizial dla Regiun di 21 de novëmber dl 2017, n. 47. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 29 de mërz dl 2018, n. 13.

Art.1  (Oget y fins dla lege)

(1)  Cun chësta lege stabilësc la Provinzia autonoma de Balsan, da chiló inant denominada Provinzia, i prinzips y les regoles sön la reorganisaziun dles funziuns y di sorvisc eserzitá dai ënc locai y dala Provinzia instëssa cun chisc fins:

 1. ti garantí a döta la popolaziun les medemes poscibilités de svilup y i medemi standarg minims uniforms dles prestaziuns publiches, bel anfat cares che é les carateristiches dl teritore, cara che é la posiziun geografica y la grandëza dl Comun de residënza;
 2. valorisé l’autonomia di Comuns ti atribuin a d’ëi le maiú numer poscibl de funziuns y sorvisc publics, aplican i prinzips costituzionai de sussidiarité, desfarenziaziun y conformité;
 3. organisé danü les funziuns aministratives y i sorvisc publics provinziai; la Provinzia dess mantigní inant les funziuns y i sorvisc d’interes suracomunal o provinzial, sciöche ince les funziuns de programaziun, coordinamënt y verda
 4. valorisé les formes de colaboraziun danter i Comuns;
 5. amplié la colaboraziun danter Provinzia y Comuns tl eserzize dles funziuns y di sorvisc che interessëia trami y ciaré da trá ite i Comuns tl eserzize dles funziuns provinziales.

Art. 2  (Prinzips generai sön l’autonomia di Comuns)

(1)  La Provinzia respetëia la funziun primara y fondamentala dl Comun sciöche ënt che rapresentëia süa comunité, ciara di interesc de chësta y promöi so svilup.

(2)  La Provinzia respetëia y promöi l’autonomia statutara, normativa, organisativa, aministrativa y finanziara dl Comun aladô di prinzips dla Costituziun, dl Statut d’autonomia y dles leges sön l’ordinamënt di Comuns dla Regiun autonoma Trentin-Südtirol.

(3)  La Provinzia garantësc che les dotaziuns organiches y stromentales y en general les ressurses di Comuns sides adeguades por che les funziuns y i sorvisc atribuis ai Comuns pois gní eserzitá te na manira otimala, tignin cunt dles formes de colaboraziun danter i Comuns.

(4)  Ti raporc cun i Comuns s’orientëia le laur dla Provinzia al prinzip dla colaboraziun loiala.

Art. 3  (Colaboraziun danter Provinzia y Comuns)

(1)  Tl eserzize dl podëi legislatif, regolamentar y aministratif te materies d’interes di Comuns assigurëia la Provinzia la partezipaziun dl Consëi di Comuns, aladô de ci che vëgn preodü dala lege provinziala di 8 de forá dl 2010, n. 4, y mudaziuns suandëntes.

(2)  La Provinzia y i Comuns se barata fora un cun l’ater les informaziuns y i dac che é d’ütl por l’eserzize de sües funziuns, tl respet dles leges statales, regionales y provinziales relatives y dantadöt dles normes sön la resservatëza, la trasparënza y la publizité di ac, i prozedimënc aministratifs, l’armonisaziun di bilanc publics, le coordinamënt statistich y informatich di dac.

(3)  Sce tl tëmp de 60 dis, do che le Consëi di Comuns á ciafé na proposta completa y detaiada dala Provinzia, n’él nia gnü arjunt n’intenüda pó la Junta provinziala ti caji preodüs dal articul 5, coma 3, dal articul 6, coma 3, dal articul 7, coma 4 y dal articul 8, coma 2 jí inant, tignin cunt dles tutes de posiziun portades a espresciun, y ti le lascé alsavëi al Consëi provinzial y al Consëi di Comuns.

Art. 4  (Trasferimënt ai Comuns de funziuns aministratives y sorvisc dla Provinzia)

(1)  Te sü ciamps de competënza ti trasferësc la Provinzia ai Comuns les funziuns aministratives y i sorvisc publics che alda scemai lapró che ne se damana nia n eserzize unitar a livel provinzial y che é compatibli cun la grandëza di teritori di Comuns. Por chësc fin vëgnel ince tut en conscidraziun la poscibilité da eserzité les funziuns y i sorvisc deboriada.

(2)  La partiziun dles funziuns aministratives y di sorvisc publics vëgn fata aladô di criters de unité y integraziun reziproca dles funziuns, de scemplificaziun istituzionala, de nia-suraposiziun y nia-framentaziun dles funziuns y di sorvisc danter la Provinzia y i Comuns.

(3)  Le trasferimënt preodü dal coma 1 vëgn a s’al dé cun lege provinziala a öna cun le Consëi di Comuns. Por chësc fin presentëia la Junta provinziala, ince sön domanda dl Consëi di Comuns, n dessëgn de lege aposta.

(4)  Le trasferimënt preodü dal coma 1 vëgn desponü dala lege por materies organiches. Sce al é debojëgn él da dé dant les singoles funziuns aministratives che ti é gnüdes trasferides ai Comuns y chës funziuns che é, danter les materies trasferides, resservades ala Provinzia, deache ares se damana n eserzize unitar a livel provinzial, o n’é nia compatibles cun la grandëza di Comuns y sües formes de colaboraziun.

(5)  Cun referimënt ales materies sciöche ince ales funziuns y ai sorvisc bele trasferis cun na lege provinziala pó la Junta provinziala stabilí, cun regolamënt adoté a öna cun le Consëi di Comuns y tl respet dles singoles leges de trasferimënt, funziuns y sorvisc surapró da trasferí ai Comuns o funziuns y sorvisc implü da eserzité te na manira unitara a livel provinzial.

(6)  Ater co sce al vëgn stabilí atramënter dala lege, vëgn la data da canche al á faziun le trasferimënt dles funziuns y di sorvisc stabilida dala Junta provinziala cun deliberaziun da publiché tl Boletin Ofizial dla Regiun. Adöm cun le trasferimënt vëgnel stabilí, sce al é debojëgn, les ressurses che ó ester por eserzité les inciaries trasferides.

Art. 5  (Autonomia finanziara di Comuns)

(1)  La Provinzia ti assigurëia ai Comuns les ressurses finanziares y nia finanziares che ó ester por eserzité deplëgn y te na manira adeguada les funziuns y i sorvisc atribuis, aladô de chisc prinzips:

 1. conscidraziun dl bojëgn efetif di Comuns;
 2. conscidraziun dles ressurses che i Comuns á instësc y de süa poscibilité de autofinanziamënt;
 3. atuaziun dla solidarieté danter i Comuns, por smendrí i dejecuilibri economics danter i teritori desvalis, che vëgn da zircostanzes ogetives;
 4. mioramënt dl’efiziënza y dla faziun dl’aministraziun.

(2)  Tl caje de trasferimënt de funziuns y sorvisc surapró ai Comuns, garantësc la lege provinziala l’assegnaziun dles ressurses finanziares y stromentales che ó ester por afronté les spëises che vëgn dales inciaries nöies. Le Consëi di Comuns dá jö so arat ala Provinzia por ci che reverda le sböz dl at de trasferimënt aladô dl articul 6, coma 1 dla lege provinziala di 8 de forá dl 2010, n. 4 y tol ince en conscidraziun la conformité dles ressurses finanziares preodüdes dal sböz o che é bele a desposiziun di Comuns.

(3)  Tl respet de ci che vëgn preodü dai articui 80 y 81 dl Statut d’autonomia y dales leges provinziales relatives y tl respet dles desposiziuns en materia dla lege de trasferimënt vëgnel desponü le passaje efetif dles ressurses stromentales y umanes ai Comuns cun deliberaziun dla Junta provinziala, a öna cun le Consëi di Comuns.

(4)  Sce la lege provinzala o i ac a chi che ara fej referimënt determinëia danü les ressurses desponibles, mëssel de conseguënza ince gní definí danü les funziuns y i sorvisc eserzitá dai Comuns o i fins che an ó realisé.

(5)  Por stimolé che al vëgnes eserzité damí les funziuns comunales y garantí che i fins de finanza publica vëgnes arjunc pó les acordanzes sön les finanzes locales, preodüdes dal articul 81 dl Statut d’autonomia y dala lege provinziala di 14 de forá dl 1992, n. 6, y mudaziuns suandëntes, odëi danfora premies por i Comuns, tignin ince cunt di resultac di controi y dles verificaziuns preodüs dal articul 8, comesc da 5 a 8.

Art. 6  (Eserzize dles funziuns y di sorvisc comunai)

(1) I Comuns eserzitëia les funziuns y i sorvisc de süa competënza aladô di prinzips de bun andamënt y de imparzialité dl’aministraziun, tl respet dla legislaziun sön l’ordinamënt di Comuns dla Regiun autonoma Trentin-Südtirol.

(2)  I Comuns assigurëia l’ecuiliber di bilanc y la sostignibilité dl debit publich, aladô de ci che vëgn stabilí dales normes statales, regionales y provinziales te chësta materia.

(3)  I Comuns eserzitëia sües funziuns tres modí d’organisaziun che á sciöche fin chël da garantí che la burocrazia por i sogec aministrá y i cosć aministratifs dla dezentralisaziun vëgnes smendris, ince sön la basa dles mosöres de orientamënt y coordinamënt aprovades dala Junta provinziala, en acordanza cun le Consëi di Comuns.

(4)  Al ne vëgn nia atoché les leges speziales che vëiga danfora por l’eserzize de cer sorvisc publics la costituziun de ënc y organisms aposta o de modalités de afidamënt particolares.

Art. 7  (Formes de colaboraziun danter i Comuns)      delibera sentenza

(1)  Por l’eserzize dles funziuns y di sorvisc atribuis dala lege provinziala pó i Comuns s’anuzé dles formes de colaboraziun danter i Comuns preodüdes dales leges sön l’ordinamënt di Comuns dla Regiun autonoma Trentin-Südtirol, sciöche ince dles unités d’organisaziun de n ater Comun o de n’atra sort de forma de colaboraziun.

(2)  L’adoranza de formes de colaboraziun danter i Comuns á dantadöt le fin da garantí che les funziuns y i sorvisc publics vëgnes eserzitá cun cualité y efiziënza.

(3)  Cun lege provinziala vëgnel stabilí ci funziuns y sorvisc che vëgn eserzitá dai Comuns tres na forma de colaboraziun danter i Comuns, y plü avisa por l’atuaziun di prinzips de sussidiarité, conformité, desfarenziaziun, efiziënza, cualité, economizité y scemplificaziun, o por l’ademplimënt dles oblianzes che vëgn dales normes dl Stat o dl’Uniun europeica, o por le coordinamënt dles finanzes locales aladô dl articul 79 dl Statut d’autonomia.

(4)  Por l’eserzize dles funziuns y di sorvisc comunai te na forma de colaboraziun danter i Comuns, pó la Junta provinziala determiné raiuns teritoriai otimai, a öna cun le Consëi di Comuns y por l’atuaziun dles normes y di prinzips preodüs dal coma 3. Pro vigni raiun teritorial tochel Comuns cun carateristiches sozio-economiches y geografiches poscibilmënter omogenes che termenëia de regola un cun l’ater.

(5)  Les acordanzes sön les finanzes locales preodüdes dal articul 81 dl Statut d’autonomia y dala lege provinziala di 14 de forá dl 1992, n. 6, y mudaziuns suandëntes, pó odëi danfora ressurses surapró, ince da tó dai finanziamënc preodüs dala Regiun autonoma Trentin-Südtirol, a bëgn di Comuns che deliberëia autonomamënter da eserzité sües funziuns y sü sorvisc tres na forma de colaboraziun danter i Comuns.

(6)  Les convenziuns preodüdes dal articul 40 dla lege regionala di 4 de jená dl 1993, n. 1 y mudaziuns suandëntes regolamentëia plü avisa i raporc danter i Comuns interessá. Te chëstes vëgnel stabilí en particolar:

 1. les funziuns y i sorvisc che é da eserzité te na forma assoziada, aladô dla convenziun;
 2. i fins dla gestiun assoziada;
 3. les strotöres d’organisaziun de vigni Comun che tol pert ala gestiun assoziada, sciöche ince les inciaries y les funziuns spezifiches che chëstes eserzitëia;
 4. les modalités por eserzité te na manira coordinada y integrada les funziuns y les inciaries atribuides a vigni Comun, tolon dantadöt en conscidraziun i dovëis d’informaziun ti confrunc dles strotöres d’organisaziun preodüdes dala lëtra c), che é a ciaria dles strotöres di atri Comuns che tol pert ala convenziun;
 5. les modalités por la gestiun integrada dles infrastrotöres adorades da de plü ënc;
 6. che che á la funziun de porsona de referimënt por i Comuns interessá y cal che é le Comun a ce, sce chësc vëgn damané dales funziuns y dai sorvisc eserzitá te na forma assoziada;
 7. les condiziuns y les modalités por le destach o la metüda a desposiziun de personal a un di Comuns da pert di atri Comuns;
 8. les spëises a ciaria di singui Comuns y les regoles sön la despartiziun dles spëises che ai á deboriada por la gestiun dles funziuns y di sorvisc;
 9. i organs di Comuns a chi che al ti vëgn surandé la funziun de orientamënt y coordinamënt por arjunje i fins dla convenziun y les funziuns de suraverda y verificaziun;
 10. la decorënza y la dorada dla convenziun;
 11. les modalités por la retrata de n Comun y por la deslianza dla convenziun;
 12. les condiziuns por n’adejiun eventuala de d’atri Comuns ala convenziun.

(7)  La Junta provinziala aprovëia les convenziuns-ejëmpl relatives a öna cun le Consëi di Comuns.

(8)  Sce al é debojëgn pó la convenziun preodëi le passaje de personal danter i Comuns che tol pert ala convenziun, tl respet dles desposiziuns sön le coordinamënt dles finanzes locales y dl contrat de laur coletif.

massimeBeschluss vom 6. Dezember 2022, Nr. 906 - Genehmigung der Anlagen A und B zur Mustervereinbarung Zwischengemeindliche Zusammenarbeit
massimeBeschluss vom 19. November 2019, Nr. 961 - Ermächtigung zur Unterzeichnung einer Zusatzvereinbarung für die Gemeindenfinanzierung 2019 betreffend die Finanzierung zwischengemeindlicher Zusammenarbeit im Sinne des Artikels 7 des Landesgesetzes vom 16. November 2017, Nr. 18
massimeBeschluss vom 19. November 2019, Nr. 960 - Festlegung der optimalen Einzugsgebiete im Sinne des Artikels 7, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 16.11.2017, Nr. 18
massimeBeschluss vom 13. November 2018, Nr. 1161 - Genehmigung der Mustervereinbahrung zur zwischengemeindlichen Zusammenarbeit (abgeändert mit Beschluss Nr. 1349 vom 11.12.2018 und Beschluss Nr. 861 vom 22.10.2019)

Art. 7/bis (Raiun teritorial otimal y autorité aministrativa por la gestiun integrada dl refodam de ciasa)

(1)  La Provinzia autonoma de Balsan fissa en atuaziun dles desposiziuns statales varëntes n raiun teritorial otimal che ti corespongn a döt le raiun provinzial por organisé i sorvisc de gestiun integrada dl refodam de ciasa. La Provinzia, i Comuns y les comunités raionales eserzitëia deboriada, tres l’autorité aministrativa, les funziuns y les ativités en materia de refodam de ciasa che ti é gnüdes atribuites.

(2)  L’autorité aministrativa é na porsona iuridica de dërt publich cun autonomia tecnica, iuridica, aministrativa y contabla; ara organisëia, surandá y controlëia le sorvisc de gestiun integrada dl refodam aladô dles indicaziuns fissades dala Provinzia y en conformité cun la legislaziun y la planificaziun dla Provinzia.

(3)  L’autorité aministrativa vëgn metüda sö tres la sotescriziun de na convenziun danter i ënc nominá tl coma 1 y é metüda adöm da chisc organs: l’indunada di componënc, le presidënt/la presidënta, l’organ esecutif, le diretur/la direturia y le revisur unich/la revisuria unica di cunc.

(4)  L’autorité aministrativa laora a inom y por i ënc assoziá y pó s’anuzé de sü ofizi y de so personal por ademplí sües funziuns y sü compic.

(5)  La convenziun cun chëra che al vëgn metü sö l’autorité aministrativa regolamentëia:

 1. les cuotes de partezipaziun di ënc assoziá dl’indunada di componënc dl’autorité aministrativa; la spartiziun dles cuotes vëgn determinada aladô dla popolaziun cun la residënza tl raiun de vigni ënt;
 2. la manira da lauré di organs dl’autorité aministrativa;
 3. l’organisaziun, la surandada y le control dl sorvisc de gestiun integrada dl refodam de ciasa;
 4. le sistem tarifar che garantësc da ti rové pormez al sorvisc y n livel tarifar coerënt cun le mioramënt costant dla cualité y dla cuantité dl sorvisc;
 5. les modalités de surandada di implanc y dles atres dotaziuns patrimoniales al’autorité aministrativa ala fin dla pröma fasa de eserzize preodüda dal coma 7.

(6)  La Junta provinziala aprovëia, do avëi aldí le Consëi di Comuns, le sböz dla convenziun y ti la ortia inant ai ënc locai por süa surantuta. La Provinzia y i ënc locai sotescrí la convenziun te 90 dis da süa trasmisciun.

(7)  Tla pröma fasa de eserzize che döra 5 agn, fej l’autorité aministrativa n relevamënt di implanc mesans y finai de tratamënt y desgorta dl refodam, cun lapró i implanc de proprieté de sogec iuridics che n’é nia i ënc publics nominá dessura. L’autorité aministrativa ciafa dai ënc assoziá dötes les indicaziuns y düc i documënc d’öga por fá n’analisa dl bojëgn dl sorvisc, dantadöt por ci che reverda la cuantité y la cualité dl refodam da gestí, i obietifs de recuperada y la racoiüda despartida, sides por le raiun teritorial otimal te so comples sides por cer raiuns. Do l’analisa dles indicaziuns nominades dessura, stabilësc l’autorité aministrativa les modalités de realisaziun y de desfiramënt dl sorvisc integré de gestiun dl refodam de ciasa.

(8)  Ala fin dla pröma fasa de eserzize mëss i ënc assoziaziá:

 1. ti surandé i implanc y les atres dotaziuns patrimoniales al’autorité aministrativa che surantol te düc i raporc iuridics preodüs tles convenziuns y ti contrac de surandada cun i gesturs dl sorvisc;
 2. zede da desfiré dötes les funziuns en materia de refodam de ciasa che passa al’autorité aministrativa, cun lapró la bandida por la surandada di sorvisc de gestiun dl refodam de ciasa.

(9)  I cosć de eserzize dl’autorité aministrativa vëgn curis aladô dles diretives dl’Autorité de regolaziun por l’energia, les rëis y l’ambiënt, cun na pert dles entrades tarifares. La Junta provinziala stabilësc la cuota dles entrades tarifares che i ënc locai mëss ti paié ala Provinzia por desfiré les ativités cina che l’autorité aministrativa é daldöt funzionanta, y a vigni moda cina le tëmp preodü dal coma 7. 2) 

2)
L'art. 7/bis é gnü injunté dal art. 7, coma 1 dla l.p. di 9 de jená dl 2023, n. 1.

Art. 8  (Podëis dla Provinzia)

(1)  Dlungia les funziuns y i sorvisc de relevanza suracomunala y provinziala ti spetel ala Provinzia les funziuns de programaziun, de orientamënt y coordinamënt, de suraverda y control, ince por garantí na mosöra minima de omogenité y integraziun di contignüs tl eserzize dles funziuns aministratives y di sorvisc publics sön döt le teritore provinzial.

(2)  Tles materies trasferides ai Comuns eserzitëia la Provinzia le podëi de orientamënt y coordinamënt tres mosöres de carater general da adoté tl respet di prinzips de sussidiarité y de colaboraziun leala a öna cun le Consëi di Comuns.

(3)  Tl respet de desposiziuns de lege speziales á les mosöres nominades dessura sciöche fin chël da garantí sön döt le teritore provinzial n svilup unitar dl sistem di Comuns y n livel de prestaziuns minim a bëgn dles zitadines y di zitadins sciöche ince dles aziëndes.

(4)  I ac de orientamënt y coordinamënt vincolëia i destinatars ma por ci che reverda i fins y i resultac che vëgn stabilis laite.

(5)  La Junta provinziala fej da verda y eserzitëia le control aladô dl articul 54, coma 1, zifra 5 dl Statut d’autonomia y les funziuns aladô dl articul 79, coma 3 dl Statut d’autonomia.

(6)  Por ciaré do sce les funziuns y i sorvisc vëgn eserzitá indortöra pó la Junta provinziala despone controi adatá, ince a caje.

(7)  La verda y le control vëgn desponüs y fac tl respet dl prinzip de colaboraziun leala; al vëgn ciaré da limité al minim i cosć aministratifs a ciaria di Comuns interessá. I Comuns á le dovëi da mëte a desposiziun les informaziuns d’öga che la Provinzia y sü ënc y organisms stromentai ne n’á nia ciamó.

(8)  I podëis de verda y control vëgn eserzitá dala strotöra aministrativa competënta aladô dles modalités stabilides dala Junta provinziala.

(9)  Do les verificaziuns y i controi pó la Junta provinziala eserzité i podëis preodüs dai articui 10 y 11.

Art. 9  (Control dla conformité dl trasferimënt de funziuns, sorvisc y ressurses coliades ai Comuns)

(1)  Sce al resultëia dai controi fac dala Junta provinziala o da segnalaziuns documentades di Comuns interessá o dl Consëi di Comuns che l’eserzize manciant o l’eserzize nia adegué dles funziuns y di sorvisc trasferis, da pert de n singul Comun o de de plü Comuns, depënn da rajuns che n’é nia da ti atribuí ai Comuns instësc, mo vëgn dantadöt dala mancianza dla desponibilité de ressurses umanes, stromentales y finanziares, adotëia la Junta provinziala atira provedimënc che é debojëgn por mëte i Comuns interessá tles condiziuns da eserzité sües funziuns y sü sorvisc o se crüzia che chisc provedimënc vëgnes tuc dai organs competënc.

Art. 10  (Podëi sostitutif dla Provinzia)

(1)  La Junta provinziala eserzitëia le podëi sostitutif ti confrunc di Comuns, sce al ne vëgn nia tut provedimënc che vëgn scric dant dala lege o da n regolamënt a chël che la lege fej referimënt.

(2)  Do avëi aldí l’ënt nia ademplënt ti mët la Junta provinziala n termo adaté, a vigni moda de altamo 30 dis, por tó i provedimënc che ó ester, ater co sce al é rajuns de prescia motivades. Do che le termo é passé zënza resultac y do che al é gnü ascuté ciamó n iade l’ënt nia ademplënt, eserzitëia la Junta provinziala le podëi sostitutif preodü dal articul 54 dl Statut d’autonomia, ince tres la nominaziun de n comissar/na comissara por singui provedimënc.

(3)  Sce al é debojëgn s’anüza la Junta provinziala y le comissar/la comissara por singui provedimënc dles strotöres dl ënt nia ademplënt che á le dovëi da colauré y da dé ca i documënc che ó ester.

(4)  Sce le provedimënt de sostituziun dl ënt nia ademplënt vëgn tut te na manira despartida dala deliberaziun cun chëra che la Junta provinziala desponn la sostituziun, pó l’ënt nia ademplënt tó i provedimënc che n’é nia gnüs tuc tan dî cina che la Junta provinziala o le comissar/la comissara por singui provedimënc ne ti damana nia al ënt la colaboraziun preodüda dal coma 3.

(5)  I cosć che vëgn dal’adoziun di provedimënc sostitutifs é a ciaria dl ënt nia ademplënt.

Art. 11  (Sanziuns por nia-ademplimënc di Comuns)

(1)  Tut fora desposiziuns de lege spezifiches, pó les acordanzes sön les finanzes locales preodüdes dal articul 81 dl Statut d’autonomia y dala lege provinziala di 14 de forá dl 1992, n. 6, y mudaziuns suandëntes, odëi danfora sanziuns ti confrunc di Comuns che ne ademplësc nia daldöt i dovëis che ti é gnüs metüs dant, tl cheder di stromënc de coordinamënt dles finanzes locales.

(2)  L’aplicaziun dles sanziuns ne stlüj nia fora l’eserzize dl podëi sostitutif preodü dal articul 10, sce al é les condiziuns por chësc.

Art. 12  (Normes de pröma aplicaziun sön le trasferimënt de funziuns provinziales)

(1)  Canche chësta lege vëgn aplicada por le pröm iade ti vëgnel trasferí ai Comuns chëstes funziuns y chisc dovëis:

 1. funziuns y dovëis che reverda le finanziamënt di consëis de formaziun aladô dl articul 13, comesc 1 y 2 dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1983, n. 41, y mudaziuns sundëntes;
 2. funziuns y dovëis che reverda le finanziamënt dles scolines aladô dl articul 8, comesc 1 y 2 dla lege provinziala di 16 de messé dl 2008, n. 5. Al resta che la Provinzia pó paié spëises surapró por le funzionamënt didatich-aministratif dles scolines;
 3. funziuns y dovëis che reverda le finanziamënt dl sorvisc de mensa scolastica aladô dl articul 11 dla lege provinziala di 31 d’agost dl 1974, n. 7.

(2)  Les funziuns de polizia aministrativa suandëntes ti vëgn delegades ai ombolc y ales omboltes di comuns competënc ti raiuns:

 1. la conzesciun dles autorisaziuns por l’eserzize de salfs da balé, da soghé a billard, da jüch y d’atri posć de devertimënt, sciöche ince la conzesciun dles autorisaziuns por tigní spetacui publics che é de competënza teritoriala de n comun su; l’ombolt competënt/l’ombolta competënta eserzitëia ince les funziuns aministratives coliades;
 2. la conzesciun dles autorisaziuns preodüdes dai articui 86, coma 4, 88, 115 y 127 dl decret roial di 18 de jügn dl 1931, n. 773 “Test unifiché dles leges de segurëza publica”, y mudaziuns suandëntes, y la vidimaziun di registri preodüs dal articul 16 dl decret roial di 6 de ma dl 1940, n. 635 “Aprovaziun dl regolamënt por l’esecuziun dl test unifiché di 18 de jügn dl 1931, n. 773, dles leges de segurëza publica”, y mudaziuns suandëntes;  3)
 3. le spostamënt dl orar de stlüta preodü dal articul 3, coma 2 dl decret dl Presidënt dla Provinzia di 14 de setëmber dl 2006, n. 213/1.4, y mudaziuns suandëntes. Por rajuns de ordin y segurëza publica pó l’ombolt/l’ombolta te vigni momënt despone n orar d’eserzize ascorté.

(3)  Les funziuns y i dovëis trasferis vëgn eserzitá dai Comuns aladô dla legislaziun provinziala varënta.

(4)  Sce al foss ciamó debojëgn de d’atres ressurses co chëres che ti speta bele ai Comuns gnaráres fates fora te n’acordanza surapró sön le finanziamënt di Comuns por l’ann 2018 y 2019.

(5)  Les funziuns y i dovëis preodüs dal coma 1 vëgn trasferis cun le 1. de jená dl 2019, chi preodüs dal coma 2 cun le 1. de jená dl 2018.

3)
La lëtra b), dl art. 12, coma 2 é gnüda sostituida insciö dal art. 18, coma 1 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.

Art. 13  (Mudaziun dla lege provinziala di 13 de ma dl 1992, n. 13 “Normes sön les manifestaziuns publiches”)

(1)  Le coma 1, dl articul 2 dla lege provinziala di 13 de ma dl 1992, n. 13, y mudaziuns suandëntes, vëgn sostituí insciö:

“1. Le conferimënt dles autorisaziuns por l’eserzize de salfs da balé, da billard, da jüch y d’atraziun, sciöche ince le conferimënt dles autorisaziuns por desfiré spetacui pulics che é de competënza teritoriala de n su comun ti vëgn delegá al ombolt competënt/al’ombolta competënta por le teritore, che eserzitëia ince les funziuns aministratives che alda lapró.”

(2)  I comesc 2 y 4 dl articul 10 dla lege provinziala di 13 de ma dl 1992, n. 13, y mudaziuns suandëntes, vëgn sostituis insciö:

“2. La Comisciun vëgn nominada dala Junta provinziala por cater agn y é metüda adöm:

 1. dal diretur/dala direturia dl Ofize provinzial Prevenziun dl medefüch o na porsona da ël/ëra inciariada, che é a ce dla Comisciun;
 2. da n’injiniera/n injinier o n’architëta/n architët;
 3. da n’esperta/n espert de prevenziun dl medefüch;
 4. da n’esperta/n espert d’eletrotecnica;
 5. da n’esperta/n espert de medejina d’emergënza;
 6. da na porsona en rapresentanza dla Cuestöra;
 7. da na porsona en rapresentanza dl setur Event Management o dl setur de hotelaria;
 8. da na porsona en rapresentanza dl setur dla cultura dla jonëza.

4. Les funziuns da secreter dla Comisciun vëgn surantutes da na funzionara/n funzionar dl’Agenzia por la proteziun zivila o dla Repartiziun provinziala Ënc locai.”

Art. 14  (Mudaziun dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1983, n. 41 “Regolamentaziun dla formaziun permanënta y dl sistem dles biblioteches publiches”)

(1)  I comesc 3, 4 y 5 dl articul 13 dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1983, n. 41, y mudaziuns suandëntes, vëgn sostituis insciö:

“3. I ofizi provinziai competënc coordinëia la rëi di consëis de formaziun. Por chësc fin ti mëna i consëis de formaziun vigni ann ai ofizi provinziai na documentaziun che tol ite na relaziun sön les ativités dl ann da denant y na previjiun por l’ann che á da gní. Sce i consëis de formaziun ti presentëia na te documentaziun ince al’aministraziun comunala ti feji avëi ai ofizi provinziai ma na copia de chësta.

4. Tl respet dles desposiziuns preodüdes dai comesc 1 y 2 pó la Provinzia ti conzede ai consëis de formaziun, sciöche ince ales organisaziuns che i sostëgn, finanziamënc implü aladô di articui 9 y 11.

5. Por le svilup y le sostëgn di consëis de formaziun pó la Provinzia adoté y finanzié mosöres aposta.”

Art. 15  (Mudaziun dla lege provinziala di 10 d’agost dl 1995, n. 17, “Desposiziuns finanziares liades al bilanz supletif dla Provinzia por l’ann finanziar 1995 y por i trëi agn 1995-1997”))

(1)  Do dal coma 1 dl articul 6 dla lege provinziala di 10 d'agost dl 1995, n. 17, vëgnel injunté chësc coma:

"1/bis Les comunités comprensoriales o i comuns s'obliëia da respeté le lian de destinaziun sciöche tru dles rodes. Cun regolamënt vëgnel stabilí la dorada y les modalités de mudaziun dl lian de destinaziun."

Art. 16  (Mudaziuns dla lege provinziala di 14 de forá dl 1992, n. 6 "Desposiziuns por ci che reverda les finanzes di ënc locai")

(1)  Do l’articul 7/bis, coma 2/bis dla lege provinziala di 14 de forá dl 1992, n. 6, vëgnel injunté chisc comesc 2/ter, 2/quater y 2/quinquies:

"2/ter Tres le fonds de rodaziun pól gní conzedü finanziamënc che i Comuns defizitars o che á dificoltés de paiamënt adora por smendrí sü imprësć o chi de sües sozietés partezipades al 100 porcënt. Cun les acordanzes preodüdes dal articul 2 vëgnel stabilí les modalités por la conzesciun y i recuisic relatifs, la cuota che i Comuns mëss rete y les rates relatives, sciöche ince les modalités de paiamënt a bëgn di Comuns.

2/quater I Comuns pó mëte a desposiziun dl fonds de rodaziun mesi finanziars ince por finanzié proiec d'investimënt de d'atri comuns dla provinzia. Cun les acordanzes preodüdes dal articul 2 vëgnel stabilí i recuisic relatifs y les modalités por la retüda di mesi finanziars ai Comuns.

2/quinquies La Junta provinziala vëgn a vigni moda autorisada da fá afluí cuotes dl fonds de rodaziun al bilanz provinzial, ti limic dles desponibilités relatives."

Art.17  (Normes finales y transitores)

(1)  Al resta impé les funziuns, les inciaries y i sorvisc che ti é bele gnüs surandá o delegá ai Comuns, ales omboltes y ai ombolc ala data de jüda en forza de chësta lege.

(2)  Cina che al vëgn trasponü concretamënter l'articul 5 da na lege provinziala restel impé les desposiziuns varëntes en materia de finanza y tribuc locai, tan inant che ares n'é nia incompatibles cun les desposiziuns de chësta lege.

(3)  Cina che al ne vëgn nia desponü atramënter restel impé i raiuns teritoriai determiná aladô di regolamënc de setur varënc por l'eserzize de funziuns y sorvisc determiná te na forma de colaboraziun.

(4)  I podëis preodüs dai articui 8, 9, 10 y 11 vëgn eserzitá ince ti confrunc di ënc istituis tl cheder dles formes de colaboraziun di Comuns, sciöche ince ti confrunc dles Comunités comprensoriales preodüdes dala lege provinziala di 20 de merz dl 1991, n. 7, y mudaziuns suandëntes.

(5)  I prozedimënc che reverda les funziuns trasferides aladô dl articul 12, nia ciamó stlüc jö ala data de jüda en forza de chësta lege, vëgn stlüc jö dal'Aministraziun provinziala.

Art. 18  (Desposiziun finanziara)

(1)  I cosć che vëgn dal’atuaziun de chësta lege, che é de 8.300.000,00 euro, vëgn curis insciö, pian ia dal 2019:

 1. 400.000,00 euro tres le desmendrimënt corespognënt dl'autorisaziun de spëisa fata dala lege provinziala di 7 de novëmber dl 1983, n. 41, y mudaziuns suandëntes, tl cheder di stanziamënc scric ite tl bilanz tl ciamp de competënza 05, tl program 02;
 2. 1.800.000,00 euro tres le desmendrimënt corespognënt dl'autorisaziun de spëisa fata dala lege provinziala di 16 de messé dl 2008, n. 5, y mudaziuns suandëntes, tl cheder di stanziamënc scric ite tl bilanz tl ciamp de competënza 04, tl program 01;
 3. 100.000,00 euro tres le desmendrimënt corespognënt dl'autorisaziun de spëisa fata dal articul 11 dla lege provinziala di 31 d'agost dl 1974, n. 7, y mudaziuns suandëntes, tl cheder di stanziamënc scric ite tl bilanz tl ciamp de competënza 04, tl program 07;

(2)  La Repartiziun provinziala Finanzes vëgn autorisada da fá, cun sü decrec, les mudaziuns de bilanz che ó ester.

Art. 19  (Jüda en forza)

(1)  Chësta lege vá en forza le de do süa publicaziun tl Boletin Ofizial dla Regiun.

Chësta lege gnará publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vigni porsona a chëra che al ti speta mëss la respeté y la fá respeté sciöche lege dla Provinzia.

indice
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionA A – Chemuns
ActionActiona) Lege Provinziala di 11 de jügn dl 2003, n. 10
ActionActionb) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 4
ActionActiond) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 18
ActionActionArt.1  (Oget y fins dla lege)
ActionActionArt. 2  (Prinzips generai sön l’autonomia di Comuns)
ActionActionArt. 3  (Colaboraziun danter Provinzia y Comuns)
ActionActionArt. 4  (Trasferimënt ai Comuns de funziuns aministratives y sorvisc dla Provinzia)
ActionActionArt. 5  (Autonomia finanziara di Comuns)
ActionActionArt. 6  (Eserzize dles funziuns y di sorvisc comunai)
ActionActionArt. 7  (Formes de colaboraziun danter i Comuns)     
ActionActionArt. 7/bis (Raiun teritorial otimal y autorité aministrativa por la gestiun integrada dl refodam de ciasa)
ActionActionArt. 8  (Podëis dla Provinzia)
ActionActionArt. 9  (Control dla conformité dl trasferimënt de funziuns, sorvisc y ressurses coliades ai Comuns)
ActionActionArt. 10  (Podëi sostitutif dla Provinzia)
ActionActionArt. 11  (Sanziuns por nia-ademplimënc di Comuns)
ActionActionArt. 12  (Normes de pröma aplicaziun sön le trasferimënt de funziuns provinziales)
ActionActionArt. 13  (Mudaziun dla lege provinziala di 13 de ma dl 1992, n. 13 “Normes sön les manifestaziuns publiches”)
ActionActionArt. 14  (Mudaziun dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1983, n. 41 “Regolamentaziun dla formaziun permanënta y dl sistem dles biblioteches publiches”)
ActionActionArt. 15  (Mudaziun dla lege provinziala di 10 d’agost dl 1995, n. 17, “Desposiziuns finanziares liades al bilanz supletif dla Provinzia por l’ann finanziar 1995 y por i trëi agn 1995-1997”))
ActionActionArt. 16  (Mudaziuns dla lege provinziala di 14 de forá dl 1992, n. 6 "Desposiziuns por ci che reverda les finanzes di ënc locai")
ActionActionArt.17  (Normes finales y transitores)
ActionActionArt. 18  (Desposiziun finanziara)
ActionActionArt. 19  (Jüda en forza)
ActionActionB B – Cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich