In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

c) Lege Provinziala di 9 de aurì dl 1996, n. 81)2)
Provedimënć sön l’assistënza al’infanzia

1)
Publicada tl B.O. di 23 d’aurì dl 1996, n. 20.
2)
Ćiara l’art. 20, coma 1 dla l.p. di 17 de mà dl 2013, n. 8.

PERT I
Sorvisc de umes/peri dl dé

Art. 1 (Sorvisc de umes/peri dl dé)     delibera sentenza

(1) La Provinzia autonoma de Balsan vëgn autorisada da ti conzede ales istituziuns privates, zënza fins de davagn, che promöi y mët a jì tl raiun provinzial le sorvisc de umes/peri dl dé y se crüzia inće dl’organisaziun a livel tecnich-aministratif, contribuć por spëises corëntes y d’investimënt. 3)

(2) Cun sorvisc de umes/peri dl dé capëscion l’ativité de porsones, coliades ales istituziuns zënza fins de davagn nominades tl coma 1, che ćiara de mistier te süa abitaziun de un o plü mitans/mituns de d’atres families y pîta insciö n sorvisc caraterisé da n’atmosfera familiara, na valorisaziun dla vita da vigni dé, flessibilité y personalisaziun por ti jì adincuntra tla miù manira poscibla ai bojëgns dles families tl respet di ritms y di tëmps individuai de vigni möta/möt aladô de so svilup.3)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 31.07.2007 - Assistenza domiciliare all'infanzia (Tagesmutter) - caratteristiche del servizio - non è dato in caso di assistenza fuori del domicilio dell'assistente - consulta provinciale per l'assistenza sociale - organo collegiale perfetto
3)
L’art. 1 é gnü sostituì insciö dal art. 22, coma 1 dla l.p. di 21 de dezëmber dl 2007, n. 14.

Art. 1/bis (Microstrotöres y sorvisc por le dé) 4)  

(1) La Provinzia autonoma de Balsan vëgn inće autorisada da ti conzede ai comuns contribuć por spëises corëntes por la realisaziun y le manajamënt tl Südtirol de microstrotöres por mitans/mituns da 3 mëisc a 3 agn sciöche inće por sorvisc dl dé por mitans/mituns de eté prescolara y scolara ćina 8 agn. 5)

(2) La microstrotöra é n sorvisc sozio-pedagogich por la pröma infanzia destiné a mitans/mituns danter 3 mëisc y 3 agn; ara sostëgn les mitans/i mituns te so bëgnstè y da crësce en armonia. Tl medemo tëmp vëgnel inće garantì che les families vëgnes sostignides te na manira adatada te süa inćiaria educativa inće por colié le miù poscibl i bojëgns de laûr y dla familia, tl cheder de n sistem complet de segurëza soziala. Inće mitans/mituns che à bele cumplì trëi agn y ne va nia ćiamò ala scolina ti po pormez a chësc sorvisc. 5)

(3) Le sorvisc por le dé por mitans y mituns tl’eté prescolara y scolara ćina 8 agn ademplësc les medemes funziuns odüdes danfora por la microstrotöra preodüda dal coma 2 y porta pro a integrè la rëi de scolines y scores elementares che é te chësc momënt. Le sorvisc mëss gnì metü a jì aladô de grups de eté omogenns.

(4) Les carateristiches strotorales y funzionales di sorvisc vëgn stabilides cun n regolamënt d’esecuziun aposta.

(5) I contribuć por le finanziamënt di sorvisc preodüs dal coma 2 vëgn assegnà aladô dl articul 20/bis dla lege provinziala di 30 d’aurì dl 1991, n. 13. A tan che le contribut amunta depënn dales spëises de gestiun ametüdes al contribut, do che al é gnü trat jö la cuota a ćiaria di utënć. Le contribut dla Provinzia ne po a vigni moda nia ester majer co la cuota a ćiaria dl comun de gestiun. 6)

4)
Le titul dl art. 1/bis é gnü sostituì insciö dal art. 22, coma 2 dla l.p. di 21 de dezëmber dl 2007, n. 14.
5)
I comesc 1 y 2 é gnüs sostituis insciö dal art. 22, coma 3 dla l.p. di 21 de dezëmber dl 2007, n. 14.
6)
L’art. 1/bis é gnü injuntè dal art. 16 dla l.p. di 23 de messè dl 2004, n. 4.

Art. 1/ter (Microstrotöres y sorvisc por le dé aziendai por mitans y mituns)  

(1) Por promöie mosöres che alisirëia la compatibilité de familia y laûr po la Provinzia ti conzede ales aziëndes, a sües assoziaziuns sciöche inće ai ënć publics y privać tla provinzia de Balsan contribuć por curì i cosć de gestiun dles microstrotöres y di sorvisc por le dé preodüs dai comesc 2 y 3 dl articul 1/bis sce chisc posć vëgn metüs a desposiziun de sües colaboradësses y de sü colaboradus diretamënter söl post de laûr o tres la cumpra de posć por mitans/mituns pro sorvisc analogs che é bele.

(2) La Junta provinziala determinëia cun na süa deliberaziun da publiché tl Boletin Ofizial dla Regiun, i criters y les modalitês por la conzesciun di contribuć preodüs dal coma 1; les impreses, sües assoziaziuns sciöche inće i ënć publics y privać che ciafa n contribut po ghiré che les families che s’anüza de chësc sorvisc toles pert ales spëises tla mesöra de alplü 35 porcënt de döt le costimënt.

(3) Por la gestiun dles microstrotöres y di sorvisc por le dé aziendai preodüs dal coma 1 po les impreses, sües assoziaziuns o i ënć publics y privać che ô mëte a jì chisc sorvisc por sües colaboradësses y sü colaboradus stlüje jö convenziuns aposta cun i ënć zënza fins de davagn che laôra tl setur di sorvisc por l’infanzia.

(4) Les microstrotöres aziendales por mitans y mituns danter trëi mëisc y trëi agn mëss respetè les carateristiches strotorales y funzionales determinades cun regolamënt d’esecuziun odü danfora dal art. 1/bis, coma 4.

(5) Cun regolamënt d’esecuziun vëgnel determiné les carateristiches strotorales y funzionales di sorvisc por le dé aziendai. 7)

7)
L’art. 1/ter é gnü injuntè dal art. 6 dla l.p. di 23 de messè dl 2007, n. 6, y plü tert gnü sostituì insciö dal art. 4, coma 1 dla l.p. di 22 de jenà dl 2010, n. 1.

Art. 2 (Contribuć por le sorvisc de umes/peri dl dé) 8)

(1) Les istituziuns nominades tl articul 1 vëgn ametüdes ai contribuć sce ares osservëia chisc fins dl statut:

  1. promöie y pité consulënza sön chësta forma particolara de assistënza y portè adöm les umes/i peri dl dé cun les families che s’anüza de chësc sorvisc;
  2. jì ite raporć iuridics cun vigni uma/pere dl dé por garantì n sostëgn tecnich adatè, informaziun y ajornamënt profescional;
  3. mëte a desposiziun porsones espertes tl ćiamp dl’assistënza por l’infanzia y por chestiuns d’educaziun y relaziuns interpersonales che se crüzia de na suravijiun ti confrunć de vigni uma/pere dl dé por stabilì sce al é les condiziuns generales y igieniches por podëi pité chësc sorvisc.

(2) 9)

(3) Por l’eserzize de chësta forma d’assistënza vëgnel stabilì tl regolamënt d’esecuziun i standarg minimai por ći che reverda les condiziuns tecniches y igieniches che ô ester por podëi s’anuzé dl contribut dla Provinzia.

(4) 10)

8)
Le titul dl art. 2 é gnü sostituì dal art. 16 dla l.p. di 23 de messè dl 2004, n. 4.
9)
Le coma 2 é gnü sostituì dal art. 31 dla l.p. di 29 d’agost dl 2000, n. 13, y abroghè dal art. 22, coma 4 dla l.p. di 21 de dezëmber dl 2007, n. 14.
10)
Le coma 4 é gnü abroghè dal art. 22, coma 4 dla l.p. di 21 de dezëmber dl 2007, n. 14.

PERT II
Ordinamënt dl istitut provinzial d’assistënza por l’infanzia

Art. 3  11)

11)
Contëgn mudaziuns ala l.p. di 19 de jenà dl 1976, n. 6.

PERT III
Normes che reverda les scolines coa

Art. 4  12)

12)
Integrëia la l.p. di 8 de novëmber dl 1974, n. 26.

PERT IV
Normes transitores y finales

Art. 5 (Mudaziun y abrogaziun de normes varëntes)

(1) L’articul 16, coma 3 dla lege provinziala di 8 de novëmber dl 1974, n. 26 é gnü abroghè.

(2) L’articul 2, comesc 1 y 2 dla lege provinziala di 29 d’aurì dl 1975, n. 20 é gnüs abrogà.

(3) L’articul 2, coma 4, l’articul 5, l’articul 6 lëtres a) y d), i articui 10, 12, 13, 14, 15 y 16, l’articul 17, coma 2 sciöche inće l’articul 18 dla lege provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6 é gnüs abrogà.

(4) L’articul 5, coma 2 dla lege provinziala di 28 d’agost dl 1976, n. 38 é gnü abroghè.

(5) L’articul 10, coma 1, lëtra n) dla lege provinziala di 30 d’aurì dl 1991, n. 13 é gnü abroghè.

(6) Tl test talian dl articul 33, coma 2 dla lege provinziala di 30 d’aurì dl 1991, n. 13 él gnü abroghè les parores: “l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia e”.

(7) Tl test todësch dl articul 33, coma 2 dla lege provinziala di 30 d’aurì dl 1991, n. 13 él gnü abroghè les parores: “das Landeskleinkinderheim und”.

(8) 13)

13)
Sostituësc l’art. 16, coma 1 dla l.p. di 30 d’aurì dl 1991, n. 13.

Art. 6 (Norma transitora)

(1) Canche chësta lege vëgn aplicada por le pröm iade pol gnì nominé diretur dl Istitut provinzial por l’assistënza al’infanzia che che â ćina te chël momënt la funziun de coordinadù tl medemo Istitut.

(2) Canche l’articul 1/ter vëgn apliché por le pröm iade pol gnì ametü ala conzesciun de contribuć inće les spëises albüdes ti dodesc mëisc dan la jüda en forza de chësc cun laprò na documentaziun adeguada. 14)

14)
Le coma 2 é gnü ajuntè dal art. 6 dla l.p. di 23 de messè dl 2007, n. 6.

Art. 7 (Test unifiché)

(1) La Junta provinziala vëgn autorisada da mëte adöm te n test unifiché, zënza injuntè val’ mudaziuns, dötes les leges provinziales che reverda l’assistënza minorila.

Art. 8-9 15)

Chësta lege vëgn publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

 

15)
Omissis