In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

i) Lege Provinziala di 28 de otober dl 1994, n. 101)
Provedimënć por l'atuaziun dl'oblianza de vazinaziun

1)
Publicada tl B.O. di 22 de novëmber dl 1994, n. 52.

Art. 1 (Osservanza dl'oblianza de vazinaziun)    delibera sentenza

(1) Che che eserzitëia la potesté di geniturs o la ghiravanza sön la porsona de mëndra eté, la direturia/le diretur dl istitut d'assistënza publich o privat olache al é la möta/le möt de mëndra eté o la porsona a chëra che ara/al ti é gnü afidé à da osservè l'oblianza de vazinaziun por porsones de mëndra eté preodüda dala lege.

massimeDelibera N. 2006 del 16.06.2003 - Disposizioni in materia di vaccinazioni
massimeDelibera N. 2836 del 13.08.2002 - Modifica al calendario vaccinale della vaccinazione antipoliomielitica
massimeDelibera N. 4125 del 06.11.2000 - Aggiornamento protocollo vaccinazioni raccomandate e calendario vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate

Art. 2 (Dovëis di sorvisc)  delibera sentenza

(1) Le sorvisc sanitar publich mëss ti pité debann a döta la popolaziun les vazinaziuns che é d'oblianza, invié les porsones interessades a fà la variora o a condüje les mitans/i mituns de mëndra eté a mëte la variora y a tignì n register dles vazinaziuns.

(2) Por ademplì i dovëis dà dant tl coma 1 po les unitês sanitares colaborè cun les aministraziuns de comun.

(3) Le sorvisc sanitar provinzial se dà da fà, inće cun l'aiüt dles unitês sanitares locales, por garantì na bona informaziun sön les vazinaziuns y co che an po s'arjigné ca a chëstes.

(4) Inće les vazinaziuns che vëgn racomanades ofizialmënter dales autoritês sanitares mëss gnì pitades debann.

massimeDelibera N. 1271 del 10.04.2006 - Linee guida provinciali per l'attività vaccinale nelle Aziende Sanitarie - revoca della delibera n. 2923 del 10.08.2005 (modificata con delibera n. 1614 del 14.05.2007)

Art. 3 (Sburlada dla vazinaziun y esenziun por rajuns de sanité)

(1) Por ći che reverda l'esenziun temporana o permanënta dal dovëi de vazinaziun, é le zertificat dla doturia curanta/dl dotur curant o dla doturia spezialisada/dl dotur spezialisé che la porsona interessada presentëia, liënt por l'unité sanitara locala.

(2) Le zertificat preodü tl coma 1, che ti mëss gnì presentè ala doturia/al dotur dl'unité sanitara locala che à la responsabilité dla vazinaziun, mëss ti corespogne ales diretives tecniches dla Repartiziun provinziala Sanité y tl caje de n'esenziun temporana dè dant süa dorada.

Art. 4

(1) Por l'aplicaziun de chësta lege istituësc la Junta provinziala na comisciun metüda adöm da trëi doturies/doturs; almanco öna/un de chisc mëss ester na pediatra/n pediater. La porsona a će y la secreteria/le secreter dla comisciun vëgn nominà dala Junta provinziala cun la deliberaziun d'istituziun dla comisciun nominada dessura.

(2) La comisciun à ti confrunć dla Junta provinziala y dles unitês sanitares chisc compić:

  1. consulënza por ći che reverda l'atuaziun de chësta lege;
  2. consulënza por ći che reverda l'atuaziun dles normes varëntes sön les vazinaziuns y la prevenziun tl tëmp dl'infanzia y tl'eté jonila;
  3. ejaminaziun y dezijiun, sön domanda motivada dles porsones responsables di Sorvisc por l'igiena publica dles unitês sanitares locales, por ći che reverda i zertificać d'esenziun dales vazinaziuns obligatories che ne va nia a öna cun les diretives tecniches dades fora aladô dl art. 3, coma 2 de chësta lege.

(3) Ai comëmbri dla comisciun ti spétel les indenitês aladô dla normativa provinziala. Por vigni dezijiun odüda danfora dala lëtra c) dl coma 2 ti spétel a vigni comëmber dla comisciun chë indenité che vëgn stabilida por i comëmbri dles comisciuns por l'eruida dl'invalidité zivila.

(4) La validité dles esenziuns dales vazinaziuns obligatories che é gnüdes scrites fora da doturies curantes/doturs curanć o da doturies spezialisades/doturs spezialisà tl tëmp olache al valô i decreć lege di 7 de jenà dl 1994, n. 8, di 8 de merz dl 1994, n. 164 y di 6 de mà dl 1994, n. 273 é gnüda confermada. 2)

2)
L'art. 4 é gnü ajuntè dal art. 28 dla l.p. di 13 de novëmber dl 1995, n. 22.

Art. 5 (Prestaziuns sanitares a zitadines/zitadins nia dl'UE)

(1) Les zitadines/i zitadins de stać che n'é nia tl'UE, che se tëgn sö por intant tla provinzia de Balsan, ti po pormez ales prestaziuns d'assistënza sanitara de basa, farmazeutica, spezialistica y d'ospedal y inće ales mosöres de prevenziun coletives metüdes a jì tl interès dla sanité publica. Te chësc ćiamp ti vëgnel garantì les mosöres de prevenziun tres vazinaziuns obligatories, les vijites por ći che reverda maraties infetives y ares/ai ti po inće pormez ai ënć publics por la diagnosa y la cura de maraties che reverda la sanité publica.

(2) Tres deliberaziun stabilësc la Junta provinziala i provedimënć da adotè preodüs dal coma 1. 3)

3)
L'art. 5 é gnü ajuntè dal art. 23 dla l.p. di 30 de jenà dl 1997, n. 1.

Art. 6 (Sospenjiun dles sanziuns pecuniares)

(1) La Junta provinziala po sospëne l'aplicaziun dles sanziuns pecuniares preodüdes por l'inosservanza dl dovëi de vazinaziun, sce al vëgn mantignì la rata minima de vazinaziun stabilida tl plann de vazinaziun provinzial.

(2) La Junta provinziala revochëia la sospenjiun preodüda dal coma 1 sce la rata de vazinaziun va sot ales perzentuales de vazinaziun preodüdes tl plann de vazinaziun provinzial y sce al vëgn a vigni moda aconsié, aladô dl svilup epidemiologich. 4)

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

 

4)
L'art. 6 é gnü ajuntè dal art. 12, coma 1 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 9.