In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

g) Lege Provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 331)2)
Pruvedimënc revardënc l afadimënt de mëndres y mëndri d’età

cëla regulamënt d’esecuzion: D.P.G.P. n. 19/1989
cëla regulamënt d’esecuzion: D.P.P. n. 27/2004

 

1)
Publicheda tl B.U. di 29 de dezëmber 1987, n. 58.
2)
Cëla l articul 20, coma 3 dla L.P. di 17 de mei 2013, n. 8.

PERT I
Afidamënt te families y a persones singules y te cumenanzes de sort familiera

Art. 1 (Afidamënt te families y a persones singules y te cumenanzes de sort familiera)

(1) L se trata d’afidamënt te families, a persones singules y te cumenanzes de sort familiera, aldò de chësta lege, canche l vën afidà na mëndra o n mënder d’età, per scumenciadiva d’ufize, a una cun i genitores – tlo dedò vëniel denuminà nsci nce l genitor che eserzitea la pudestà – a persones dedora dl nujel familier, a tëmp plën, ma nia per na dureda ndetermineda.

(2) L afidamënt possa unì fat a na persona singula o a na familia o a na cumenanza de sort familiera, nia liedes da n raport de parentela nchin al terzo grado cun la mëndra/l mënder d’età afidà.

(3) L possa unì fat nce te n cheder de parentela, pra parënc nchin al terzo grado, sce l ie la cundizions adatedes per chësta soluzion.

(4) L afidamënt vën fat canche la mëndra/l mënder d’età n’à per n cër tëmp nia n si ambient familier, ajache i genitores ne ie nia tla cundizions de se cruzië diretamënter d’ëila/ël.

Art. 2 (Afidamënt a ëures)

(1) L afidamënt possa unì fat a ëures canche i genitores ne ie nia tla cundizions de se cruzië dla mëndra/dl mënder d’età y sce l ne ie nia puscibl mëter a jì tres i servijes soziei adatei che la mëndra/l mënder d’età posse sté te si familia.

Art. 3 (Culocamënt te na familia per rejons de scola)

(1) La mëndra/L mënder d’età che muessa frecuenté na scola dalonc dal luech de si residënza possa sté ntan l tëmp de scola, a una cun i genitores, pra na familia tl luech ulache ie la scola.

Art. 4 (Recuisic dla persones a chëles che l ti vën afidà na mëndra/n mënder d’età)

(1) Persones singules, families o cumenanzes de sort familiera, a chëles che l possa unì afidà mëndri/mëndres d’età, muessa avëi chisc recuisic generei:

 1. empatia y capaziteies educatives;
 2. la despunibltà de mantenì y cultivé de bon raporc cun la familia dla mëndra/dl mënder;
 3. n’età adateda y na bona cundizion de sanità;
 4. na situazion abitativa y economica adateda;
 5. vester bën ntegredes tl ambient soziel.

Art. 5 (Duvieres dla persones a chëles che l ti vën afidà na mëndra/n mënder d’età)

(1) La persones a chëles che l ti vën afidà na mëndra/n mënder d’età à chisc duvieres:

 1. les muessa cialé sciche l toca sun la mëndra/l mënder y se cruzië de si educazion y istruzion sciche sce la/l fossa si muta/mut;
 2. les muessa se cruzië che l’assistënza sanitera sibe segureda y che l vënie nce fat i cuntroi medics ublienc;
 3. les muessa se cruzië, te uni cajo de pericul per la mëndra/l mënder (de carater medich o d’autra sort), de tò pruvedimënc a slune y nfurmé debota i genitores o l tutor y l ufize provinziel cumpetënt per l afidamënt;
 4. les muessa mantenì, nce n culaborazion cun l ufize provinziel cumpetënt, de bon raporc cun la familia, tan inant che i ne gauje nia contraindicazions spezifiches de natura giuridica o psicologica;
 5. les muessa usservé avisa l svilup dla mëndra/dl mënder, ti dajan mpurtanza dantaldut ai aspec psicofisics y nteletifs y a si sozialisazion;
 6. les muessa mantenì la majera discrezion puscibla ti cunfronc de fulestieres n cont dla situazion dla mëndra/dl mënder y de si familia;
 7. les muessa nfurmé debota l ufize provinziel sce l se porta pro deficulteies (malaties, desturbs dl cumportamënt, stlet rendimënt scolastich y n.i.) y d’autri fac de relevanza.

Art. 6 (Duvieres dla familia dla mëndra/dl mënder)

(1) La familia dla mëndra/dl mënder à chisc duvieres:

 1. la muessa purté pro che la mëndra/l mënder d’età posse inò unì a sté te familia y la muessa a uni moda cialé che l afidamënt dure per n tëmp pusciblmënter limità;
 2. la muessa jì a crì la mëndra/l mënder respetan la manieres y i orares cumpatibli cun i bujëns de chi che à giapà n afidamënt la mëndra/l mënder;
 3. la muessa unì a una cun l ufize provinziel y cun chi che à giapà n afidamënt la mëndra/l mënder, acioche chësc/chësta posse unì a cësa ntan l tëmp dl afidamënt, y la ne daussa nia tò scumenciadives unilatereles;
 4. la muessa partezipé ala spëises eventualmënter liedes al afidamënt aldò di criteres generei stabilii dala Jonta provinziela.

Art. 7 (Pruvedimënt)

(1) Nchin che la funzions assistenzieles vën reurdinedes y urganisedes a livel teritoriel, coche udù danora dal articul 5 dla lege provinziela di 2 de jené 1981, n. 1, vën la dezijion dl afidamënt tëuta cun pruvedimënt dl assessëur provinziel cumpetënt tla materia d’assistënza dla mëndres/di mëndri d’età, do che l ie unit damandà l cunsëns di genitores o dl grep y do avëi audì la mëndra nstëssa/l mënder nstës, tan inant che l/la ie tla cundizions de purté a esprescion si minonga.

(2) L pruvedimënt cuntën la rejon dl afidamënt, l dà sëura tan giut che l afidamënt durerà bonamënter, l lecorda i duvieres de chi che à tëut n afidamënt na mëndra/n mënder, la sort de afidamënt y la ndicazion dla persona o dl servisc nciariei dla verdia sun l afidamënt.

(3) Contra l pruvedimënt possa la persones nteressedes fé n recurs gerarchich pra la Jonta provinziela.

(4) L pruvedimënt ti vën mandà al giudesc grep per i ademplimënc de si cumpetënza.

Art. 8 (Afidamënt privat – pruvedimënt suzessif)

(1) Sce i genitores à bele afidà la mëndra/l mënder a na familia y l ti vën permò damandà dadedò al ufize de tò na mesura, possel, sce l ie la cundizions nunziedes ti articuli dessëura, unì fat n pruvedimënt cun fazion de subentreda – zënza fazion de reviers – dla Provinzia ti raporc danter i genitores y la familia d’afidamënt.

Art. 9 (Paiamënc y cuntribuc straurdeneres)

(1) L afidamënt vën recumpensà dal’aministrazion provinziela aldò dla mesures ududes danora dal program anuel per l’assistënza minorila.

(2) Pra i afidamënc a persones liedes da n raport de parentela nchin al terzo grado cun la mëndra/l mënder vën chësta recumpensazion paieda de manco; l vën te chësc cajo nce tenì cont dla ublianzes eventueles de paië alimënc aldò dl articul 433 dl Codesc Zivil.

(3) Coche njonta al paiamënt dla cumpensazion al mëns possel unì paià sun pruposta dl’assistënta soziela cumpetënta/dl assistënt soziel cumpetënt da iede a iede cuntribuc straurdeneres te caji spezifics per spëises essenzieles.

Art. 10 (Afidamënt zënza cunsëns)

(1) Sce l ufize rata ntan si atività d’assistënza, che l sibe de utl che na mëndra/n mënder vënie afideda/afidà a na familia y si genitores o si grep ne ie nia a una, vëniel nvià via n ntervënt da pert dl tribunal minoril che tol na dezijion aldò dl articul 4 dla lege di 4 de mei 1983, n. 184. L resta mpé la cumpetënzes assistenzieles dla Provinzia che se porta pro da chësta lege.

Art. 11 (Verdia spezifica)

(1) Sun i caji d’afidamënt a na familia nunziei te chësta lege vëniel eserzità na verdia da pert dl’assistëntes sozieles/di assistënc soziei che depënd dal ufize familia y junëza cumpetënc aldò dl teritore o da servijes locai ndichei tl pruvedimënt d’afidamënt.

(2) I resultac dla verdia ti vën comunichei al giudesc grep.

Art. 12 (Stlù ju l afidamënt)

(1) L afidamënt vën stlut ju cun n pruvedimënt formal tl cajo che la mëndra/l mënder pudëssa avëi n dann sce la/l restëssa tla familia, tl cajo che l fossa de bujën fé n afidamënt a n’autra familia o sce l se desmustrëssa de bujën passé a n’autra forma d’assistënza. L medemo vel canche la familia dla mëndra/dl mënder ie inò tla cundizions de se cruzië d’ëila/ël o sce l tëmp preudù per l afidamënt ie finà.

PERT II
Afidamënt a istituc per mëndres/mëndri

Art. 13 (Amiscions a cëria dla Provinzia)

(1) L afidamënt te n istitut de previdënza o educazion per mëndres/mëndri, denuminà da tlo inant “istitut“, vën fat sun pruposta dl ufize provinziel familia y junëza cun despusizion dl’assessëura cumpetënta/dl assessëur cumpetënt aldò dl articul 7 prezedënt tl cheder dl’assistënza junila dla Provinzia.

(2) L sustëni economich da pert dla Provinzia ie mé puscibl sce l nen ie unit dat despusizion dan la prima amiscion.

(3) Ti ani do muessel unì damandà tl scumenciamënt de uni ann de scola n’autorisazion per la reamiscion.

Art. 14 (Custimënc dl istitut)

(1) Aldò dla situazion economica dla familia dla mëndra/dl mënder sëurantol la Provinzia defin o n pert la spëises per la permanënza tl istitut.

(2) L ufize provinziel possa ti paië al’aministrazion dl istitut i cosć de permanënza y unì a una cun la familia dla mëndra/dl mënder n cont dl rembursamënt cumplet o parziel di cosć a cëria dla familia.

(3) L paiamënt di cosć de permanënza vën fat uni doi mënsc; la soma vën fisseda dal’aministrazion dl istitut y autoriseda dala Provinzia.

(4) La Provinzia possa mé autorisé na mudazion dla tarifa al dì sce l’aministraazion dl istitut presentea na delibera cun la documentazion curespundënta da pert dl organn cumpetënt dl istitut.

(5) Per mëndres/mëndri che sta tl istitut possel nce unì dat cuntribuc aldò dl articul 9, coma 3.

Art. 15 (Permanënzes d’instà)

(1) Sce l’aministrazion dl istitut à ntenzion de lascé che na mëndra/n mënder che sta tl istitut a spëises dla Provinzia posse se nuzé de na permanënza demez dal istitut, muessela damandé l’autorisazion di genitores y dl ufize provinziel.

Art. 16 (Culaborazion tecnica)

(1) Sce pra na mëndra/n mënder che sta te n istitut a spëises dla Provinzia unissel a se l dé desturbs de cumpurtamënt o d’autra deficulteies, lëura l ufize provinziel adum cun la direzion dl istitut.

(2) Perchël à la direzion dl istitut da fé relazions reguleres y da comuniché ala fin dl ann de scola l rendimënt scolastich.

Art. 17 (Demiscions)

(1) L ufize provinziel muessa unì nfurmà canche la mëndra/l mënder vën lasceda/lascià jì definitivamënter o ala fin dl ann de scola.

(2) L finé via dl afidamënt vën dejëut aldò di criteres y dla prescrizions dl articul 12 de chësta lege.

Art. 18 (Cunvenzion)

(1) Sce la Provinzia lëura adum per n tëmp plu lonch cun n istitut iel da fé na cunvenzion curespundënta te chëla che l vën fissà la ublianzes respetives.

Art. 19 (Verdia spezifica)

(1) Cun la verdia sun l afidamënt de mëndres/mëndri che sta te n istitut aldò de chësta lege vëniel nciarià assistëntes sozieles/assistënc soziei che depënd dal ufize provinziel.

PERT III
Ufize cumpetënt y criteres de ntervënt

Art. 20 3)

3)
Omissis

Art. 21 (Criteres de ntervënt)

(1) Sce l tribunal per i mëndri/la mëndres miena che l ie de utl, tl cheder de si cumpetënza aministrativa, se nuzé, cun referimënt ai servijes locai, dla facultà nunzieda tl articul 25 dl Decret dl Rë di 20 de lugio 1934, n. 1404, mudà cun la lege di 25 de lugio 1956, n. 888, se tenirà l ufize ala linies diretives dl’assistënza dates dant dai regulamënc provinziei revardënc la nfanzia y l’adolescënza, nfurman per scrit l’autorità giudiziera minorila dl andamënt dl’azion d’assistënza.

(2) La diretëura/L diretëur dl ufize nunzià tl articul 20 o na persona da d’ëila/d’ël nciarieda tol pert ala senteda, te chëla che l’autorità giudiziera dà si istruzions ala mëndra/al mënder, aldò dl articul 27, coma 3 dl decret dl Rë di 20 de lugio 1934, n. 1404, mudà cun la lege di 25 de lugio 1956, n. 888.

Art. 22 (Duvieres particuleres dl ufize cumpetënt n referimënt al afidamënt)

(1) Per cie che reverda l afidamënt de mëndres/mëndri te families o pra persones singules à l ufize provinziel chësta ublianzes:

 1. nfurmé per scrit la persones, a chëles che l ti ie unit afidà la mëndra/l mënder, y i genitores dl cuntenut dla despusizion cun chëla che l ie unit detlarà l afidamënt; te chësta comunicazion muessel unì ndicà i duvieres liei al afidamënt y l muessa unì damandà na detlarazion d’azetazion de chisc duvieres;
 2. vardé sun l afidamënt y nen nfurmé l giudesc grep, sce chësc ie udù danora dala lege;
 3. cunsië y sustenì la persones, a chëles che l ti ie unit afidà na mëndra/n mënder, n cont de problems che reverda l nluegiamënt dla mëndra/dl mënder tla familia y te scola o te d’autri raions;
 4. stipulé n cuntrat d’assegurazion, tres chël che la mëndres/i mëndri afidei ie assegurei per danns che ti ie unic gaujei y per danns che ëi à eventualmënter gaujà a chi che i à tëuc su y a terzi;
 5. se cruzië dl afidamënt adum cun l servisc soziel provinziel y cun l personal educatif y terapeutich d’autri servijes atifs a livel provinziel;
 6. sustenì scumenciadives de preparazion y ajurnamënt per la persones che à tëut su na mëndra/n mënder, per i operadëures y duc chëi che ie tuchei dal afidament, sciche nce sustenì la devulgazion y la nfurmazion sun la problematiches dl afidamënt.
 7. se cruzië de giapé y crì ora persones, a chëles che l ti posse unì afidà mëndres/mëndri y che à i recuisic aldò dl articul 4, y se cruzië nce che l vënie plutosc dat la preferënza al afidamënt che no a d’autra formes d’assistënza residenziela.

Art. 23 (Despusizions sun l paië ora i cuntribuc ai consultoresc per la families)

(1) La Jonta provinziela possa cunzeder a bën di ënc, dla istituzions o dl’assoziazions che gestësc consultoresc familieres aldò dla lege provinziela di 17 d’agost 1979, n. 10, n acont sun i cuntribuc preudui dal articul 5 dla medema lege, do che l ie unit audì l Cumité provinziel per i consultoresc per la families. La dumanda relativa muessa cuntenì l mpëni de n servisc reguler tl ann de referimënt. La mesura dl acont ne daussa nia superé l 50% dl cuntribut assenià sot al medemo titul l ann dant.

(2) Canche l vën paià ora l cuntribut assenià tla manieres ududes danora dal articul 5 dla lege provinziela di 17 d’agost 1979, n. 10 y dal articul 22 dla lege provinziela di 5 de jené 1984, n. 1, vën la soma dl acont trata ju.

(3) Tl cajo che l ne vën nia cunzedù n cuntribut, o sce l mpëni sëurantëut ne vën nia respetà, vën l acont damandà de reviers cun i fic legai madurei, aldò dla manieres nunziedes tl decret legislatif di 26 de fauré 1999, n. 46. 4)

4)
L coma 3 ie unit mudà dal articul 68 dla L.P. di 29 de jené 2002, n. 1.

Art. 23/bis (Cuntribut de nasciuda)

(1) La prestazion nunzieda tl articul 21 dl decret lege di 30 de setëmber 2003, n. 269, tramudà tla lege di 24 de nuvëmber 2003, n. 326 y mudazions suzessives, vën paieda ora dala Provinzia autonoma de Bulsan aldò di criteres y dla manieres fissedes cun regulamëmt d’esecuzion tl respet dl livel de ntervënt udù danora dala despusizions stateles nunziedes. 5)

5)
L articul 23/bis ie unit njuntà dal articul 21 dla L.P. di 8 d’auril 2004, n.1.

Art. 23/ter (Cuntribut familier)  6) delibera sentenza

massimeBeschluss vom 17. September 2012, Nr. 1406 - Wiedereröffnung der Fristen für die Einreichung der Angräge für das Familiengeld des Landes und der Region
massimeDelibera N. 2260 del 20.06.2005 - Modalità di gestione del fondo speziale „Assegno provinciale al nucleo familiare“
6)
L articul 23/ter ie unit njuntà dal articul 8 dla L.P. di 23 de dezëmber 2004, n. 10; l coma 2 ie dadedò unit sostituì nsci dal articul 7 dla L.P. di 23 de lugio 2007, n. 6. Dut l articul 23/ter ie ala fin unit abrogà tres l articul 20, coma 3 dla L.P. di 17 de mei 2013, n. 8.

Art. 24 3)

3)
Omissis

Art. 25 (Normes cuntlujives)

(1) La Jonta provinziela dajerà ora tl tëmp de 12 mënsc n regulamënt d’esecuzion de chësta lege.

(1/bis) L articul 23/ter, coma 2 vën aplicà a pië via dal 5 de jené 2005. 7)

(2)8)

7)
L coma 1/bis ie unit njuntà dal articul 7 dla L.P. di 23 de lugio 2007, n. 6.
8)
L coma 2 ie unit mudà dal articul 7, coma 2 dla L.P. di 24 de merz 19.

Art. 26 3) 

Chësta lege unirà publicheda tl Buletin Ufiziel dla Region. Uni persona, a chëla che l ti spieta, à da la respeté sciche lege provinziela y da la fé respeté.

 

3)
Omissis
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionb) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6
ActionActiong) Lege Provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33
ActionActioni) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 2
ActionActionl) Lege provinziala di 8 de merz 2010 , n. 5
ActionActionn) Lege Provinziala di 17 de mà dl 2013, n. 8
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich