In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

k) Lege Provinziala di 16 de jügn dl 2010, n. 81)
Normes por la promoziun di produć y di alimënć agricui da coltivaziuns da chilò, l'educaziun alimentara y le consum cosciënt

1)
Publicada tl B.O. di 19 d'aurì dl 2011, n. 16.

Art. 1 (Fins)

(1) Por sostignì la conescënza y l’adoranza di produć y di alimënć agricui de cualité y l’azès diret dl consumadù al marćé agricul, sciöche inće por arbassè le consum d’energia y l’incuinamënt dl ambiënt lià al trasport de produć y alimënć agricui, sostëgn la Provinzia autonoma de Balsan le consum de produć y de alimënć agricui da coltivaziuns da chilò, de cualité reconesciüda y zertificada y biologics, sciöche inće l’ascortaziun dla zircolaziun dla marćianzia di produć y di alimënć agricui.

(2) La Provinzia sostëgn dantadöt:

 1. l’educaziun al consum cosciënt tres la comprenjiun dles relaziuns danter i sistems produtifs, le consum de alimënć y l’ambiënt, por arjunje n svilup sostenibl, sides por la porsona che por l’ambiënt;
 2. n comportamënt alimentar sann y ecuilibré, tres la conescënza y le consum de produć y alimënć agricui fać tl respet dla sanité y dl ambiënt, y lià ala tradiziun y ala cultura dl teritore provinzial;
 3. la difujiun de informaziuns sön i aspeć storics, culturai y antropologics dla produziun di alimënć y de süa provegnënza.

(3) La Provinzia promöi inće le consum di produć nia mudà geneticamënter, tl cheder de süa politica agrara.

Art. 2 (Definiziuns)

(1) Te chësta lege mìnon cun:

 1. „produć da coltivaziuns da chilò”: i produć y i alimënć agricui zënza organisms mudà geneticamënter por le mangé dles porsones, che alda pro chëstes categories:
  1. “produć de cualité”: i produć preodüs dal articul 2 dla lege provinziala di 22 de dezëmber dl 2005, n. 12;
  2. “produć tradizionai”: i produć preodüs dal articul 8 dl decret legislatif di 30 d’aurì dl 1998, n. 173;
  3. “produć de sajun”: i produć che ti vëgn venüs o dà jö frësć por le consum o la preparaziun di pasć ales ativitês de restoraziun, tan inant che ai ti vëgn venüs o dà jö ales impreses tl tëmp de produziun tipich di raiuns agricui;
 2. “zircolaziun de marćianzia cörta di produć y di alimënć agricui”: zircolaziun cörta dala produziun al consum sön la basa de n raport diret danter produturs y consumadus, singui o metüs adöm;
 3. “sorvisc de restoraziun coletiva publica”: i sorvisc de restoraziun prescolastica, scolastica y universitara, i sorvisc de restoraziun ti ospedai y tles strotöres residenziales y semiresidenziales por jënt atempada y d’atres porsones che à debojëgn d’aiüt, manajà da ënć publics, da sozietês privates o da sogeć de dërt privat tl cheder de na convenziun;
 4. “post de produziun”: la provegnënza di produć alimentars, di produć vegetai, di tiers da zidlamënt y dl lat.

Art. 3 (Intervënć)

(1) Por arjunje i fins preodüs dal articul 1 antervëgn la Provinzia por:

 1. sostignì l’adoranza, tl cheder di sorvisc de restoraziun coletiva publica manajà da ënć publics o da sogeć privać tl cheder de na convenziun, di produć da coltivaziuns da chilò aladô de ći che é stabilì dal program preodü dal articul 4;
 2. sostignì l’adoranza di produć da coltivaziuns da chilò da pert dles impreses che eserzitëia ativitês de restoraziun o hotelaria tl teritore provinzial;
 3. garantì la venüda di produć alimentars y dles boandes che ti corespogn ales carateristiches y ales sorts fissades tl program preodü dal articul 4, tles istituziuns scolastiches y formatives provinziales;
 4. sostignì l’incremënt dla venüda di produć da coltivaziuns da chilò, sciöche inće d’atres mosöres de svilup dla zircolaziun de marćianzia cörta;
 5. sostignì en colaboraziun cun les autoritês sanitares competëntes percursc didatics, formatifs y informatifs de educaziun alimentara y de orientamënt al consum;
 6. sostignì, en colaboraziun cun i comuns, les comunitês raionales y i operadus dl setur, la conescënza di produć da coltivaziuns da chilò, dantadöt tres le barat cun d’atres regiuns, sciöche inće la difujiun de de dërć modì alimentars.

Art. 4 (Program por l’orientamënt dl consum y l’educaziun alimentara)

(1) Te 180 dis dala jüda en forza de chësta lege aprovëia la Junta provinziala, do avëi aldì le Consëi di comuns, le program por l’orientamënt dl consum y l’educaziun alimentara, nominé da chilò inant “program”.

(2) Tl program de trëi agn vëgnel stabilì:

 1. les diretives por sostignì l’orientamënt dl consum y l’educaziun alimentara;
 2. i criters d’aplicaziun aladô dl articul 5 tl respet dl’adoranza de produć da coltivaziuns da chilò por i sorvisc de restoraziun coletiva publica;
 3. les carateristiches y les sorts de produć alimentars y boandes che po gnì venüs tles istituziuns scolastiches y formatives provinziales;
 4. les modalitês de atuaziun di controi por ciafè fora sce les desposiziuns de chësta lege é gnüdes violades.

Art. 5 (Adoranza di produć da coltivaziuns da chilò ti sorvisc de restoraziun coletiva publica)

(1) I sorvisc de restoraziun coletiva publica vëgn fać a na moda da garantì che al vëgnes adorè produć da coltivaziuns da chilò da arjigné ca les spëises.

(2) Le program preodü dal articul 4 stabilësc la porcentuala minima de produć da coltivaziuns da chilò che mëss gnì adorada tl cheder di sorvisc de restoraziun coletiva publica manajà da ënć publics o da sogeć privać tl cheder de na convenziun.

(3) La porcentuala preodüda dal coma 2 po inće ester desfarënta aladô di produć o dles categories de produć. La porcentuala po se referì al valur di produć o dles singoles categories de produć y alimënć agricui, o a d’atri indicadus preodüs dal program. La porcentuala po inće gnì fissada a na moda desfarënta aladô dles sorts de sorvisc desvalies.

(4) Le program po inće preodëi criters y modalitês por garantì, tl cheder dles prozedöres d’apalt por fornidöres o sorvisc, punć implü por les ofertes che vëiga danfora da adorè da arjigné ca les spëises na majera cuantité da chëra minima stabilida aladô dl coma 2.

Art. 6 (Contribuć)

(1) La Provinzia po ti conzede contribuć spezifics ai sogeć privać che manajëia i sorvisc de restoraziun coletiva publica, aladô de criters y modalitês preodüs cun deliberaziun dla Junta provinziala.

(2) Le coma 1 vëgn inće apliché por sostignì l’adoranza de produć adatà a porsones cun alergies y intoleranzes alimentares.

Art. 7 (Promoziun di produć da coltivaziuns da chilò ti sorvisc de restoraziun privata y hotelaria)

(1) La Provinzia po stlü jö acordanzes cun sogeć che eserzitëia ativitês de restoraziun privata tl teritore provinzial, dantadöt cun i patruns o i manajadus de üties de munt aladô dl articul 1, coma 1, dla lege provinziala di 7 de jügn dl 1982, n. 22, o de ćiajares che pîta sorvisc de restoraziun aladô dl articul 12 dla lege provinziala di 21 de novëmber dl 1983, n. 45, o dl decret dl Presidënt dla Provinzia di 22 de messè dl 1998, n. 19, por sostignì la conescënza y l’adoranza de produć da coltivaziuns da chilò.

Art. 8 (Venüda de alimentars tles scores)

(1) Tles istituziuns scolastiches y formatives dla Provinzia autonoma de Balsan pon ma vëne alimentars che ti corespogn a ći che é stabilì tl program preodü dal articul 4.

Art. 9 (Costituziun de zircolaziuns de marćianzia cörtes por la restoraziun)

(1) La Provinzia sostëgn la colaboraziun danter i sogeć economics, che é lià ala zircolaziun de marćianzia agroalimentara cörta por la restoraziun, tres la promoziun de acordanzes de zircolaziun de marćianzia por valorisé y adorè produć da coltivaziuns da chilò tla restoraziun.

(2) Les modalitês de atuaziun dl coma 1 vëgn stabilides tl cheder dl program preodü dal articul 4.

(3) La Provinzia sostëgn la costituziun de zircolaziuns de marćianzia cörtes preodüdes dal coma 1 tl cheder dles mosöres de atuaziun de sües leges sön i contribuć ales impreses, y fej referimënt a chëstes.

Art. 10 (Informaziuns y formaziun)

(1) La Provinzia sostëgn scomenciadies didatiches, formatives y informatives tl ćiamp dl’educaziun alimentara y dl comportamënt de consum critich, aladô di criters y dles modalitês preodüdes cun deliberaziun dla Junta provinziala.

(2) Dantadöt por arjunje le fin dl coma 1 sostëgn la Provinzia:

 1. l’azès ales informaziuns en materia de produziun y consum di alimënć da pert de singui zitadins o assoziaziuns;
 2. i percursc de educaziun alimentara por svilupé a na moda coordinada ativitês didatiches, formatives y informatives;
 3. percursc de formaziun y ajornamënt profescional por i sogeć che laôra tl ćiamp dla restoraziun, dl’alimentaziun, dl’educaziun alimentara, dla produziun agroalimentara y dla destribuziun; chësc sozed inće en colaboraziun cun les scores, les universitês y i istituć spezialisà y cun l’Aziënda sanitara provinziala;
 4. les scomenciadies por la creaziun de percursc de educaziun alimentara y de consum cosciënt y por la difujiun de informaziuns sön i aspeć storics, culturai, antropologics lià ala produziun alimentara y a so teritore de provegnënza.

(3) La Provinzia sostëgn, en colaboraziun cun i comuns, les comunitês raionales y i operadus dl setur, l’organisaziun de scomenciadies por sostignì la conescënza di aspeć de cualité di produć y di alimënć agricui y dla cultura enogastronomica, dantadöt tres le barat de marćianzia cun d’atres regiuns.

(4) L’adoranza di produć da coltivaziuns da chilò por arjigné ca pasć fornis dai gesturs di sorvisc de restoraziun coletiva publica mëss resulté espressamënter tres l’adoranza de stromënć d’informaziun adatà ai utënć di sorvisc.

(5) I sogeć che benefiziëia di finanziamënć preodüs dal articul 6 ti fornësc ai utënć, material informatif de educaziun alimentara sön i aspeć de cualité y i valurs nudritifs di produć consumà, aladô dles modalitês preodüdes dal regolamënt d’esecuziun de chëstes desposiziuns.

Art. 11 (Desposiziuns tl ćiamp dl’istruziun)

(1) I planns de stüde provinziai dl pröm y secundo scalin d’istruziun garantësc le stüde dles carateristiches storiches, produtives, economiches y ambientales dl’agricoltöra locala, dantadöt dles carateristiches organoletiches y sanitares di produć agricui.

Art.12 (Desposiziuns finanziares)

(1) Chësta lege ne comporta nia spëises a ćiaria dl’eserzize finanziar de chësc ann.

(2) La spëisa a ćiaria di eserzizi finanziars suandënć gnarà autorisada cun lege finanziara anuala.

Art. 13 (Faziun y aplicabilité)

 

(1) La faziun de chësta lege y dl program preodü dal articul 4 vëgn sospenüda ćina che al vëgn publiché la comunicaziun dl resultat positif dl ejam de compatibilité da pert dla Comisciun europeica aladô di articui 87 y 88 dl tratat dla CE. A vigni moda ne vëgn chësta lege y le program preodü dal articul 4 nia aplicà dan le pröm de jenà dl 2011.

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionA A – Mejes stluc
ActionActionB B – Sustëni dl’agricultura
ActionActionC C – Bonificazion y recostituzion di teraces
ActionActionD Agenzia Demane provinziel, Zënter de sperimentazion Laimburg y servisc de defendura dla plantes
ActionActionE E – Zidlamënt de tieres
ActionActionF F – Igena di prodoc alimenteres
ActionActionc) Lege provinziala di 14. de dezëmber dl 1999, nr. 10
ActionActiond) Lege Provinziala di 22 de jenà dl 2001, n. 1
ActionActionf) Lege Provinziala di 20 de jenà dl 2003, n. 3
ActionActioni) Lege provinziala di 16 de novëmber 2006, nr. 13
ActionActionk) Lege Provinziala di 16 de jügn dl 2010, n. 8
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Definiziuns)
ActionActionArt. 3 (Intervënć)
ActionActionArt. 4 (Program por l’orientamënt dl consum y l’educaziun alimentara)
ActionActionArt. 5 (Adoranza di produć da coltivaziuns da chilò ti sorvisc de restoraziun coletiva publica)
ActionActionArt. 6 (Contribuć)
ActionActionArt. 7 (Promoziun di produć da coltivaziuns da chilò ti sorvisc de restoraziun privata y hotelaria)
ActionActionArt. 8 (Venüda de alimentars tles scores)
ActionActionArt. 9 (Costituziun de zircolaziuns de marćianzia cörtes por la restoraziun)
ActionActionArt. 10 (Informaziuns y formaziun)
ActionActionArt. 11 (Desposiziuns tl ćiamp dl’istruziun)
ActionActionArt.12 (Desposiziuns finanziares)
ActionActionArt. 13 (Faziun y aplicabilité)
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich