In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege Provinziala di 12 de mà dl 2010, n. 61)2)
Lege sön la sconanza dla natöra y d’atres desposiziuns

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 25 de mà dl 2010, n. 21.
2)
Ćiara inće l’art. 3, coma 1 dl D.P.P. di 18 de setëmber dl 2012, n. 31.

Art. 21 (Mosöres de sconanza)   delibera sentenza

(1) Les mosöres de sconanza da adotè dess assiguré le mantignimënt o la recostituziun, te na buna condiziun de conservaziun, di habitać naturai y dles sorts de plantes y tiers salvari de interès comunitar te so raiun de difujiun naturala.

(2) La Junta provinziala stabilësc - sce al va debojëgn inće tres l’aprovaziun di planns de gestiun -chisc fins y chëstes mosöres por i raiuns Natura 2000:

 1. i obietifs de sconanza che reverda dantadöt la sconanza y la recostituziun di habitać prioritars y dles sorts prioritares;
 2. les mosöres de conservaziun.
  I obietifs dla sconanza y dles mosöres de conservaziun s’adatëia ai bojëgns ecologics di habitać naturai preodüs tl’injunta I y dles sorts preodüdes tl’injunta II dla diretiva habitat, sciöche inće dles sorts preodüdes tl’injunta I dla diretiva sön la sconanza di vicì. Por ći che reverda so habitat él odü danfora mosöres de conservaziun speziales da apliché - sce al va debojëgn - inće fora di raiuns Natura 2000, por garantì la suraviënza y la reproduziun dles sorts te so raiun de destribuziun.

(3) Ti raiuns Natura 2000 él proibì da dezipé i habitać naturai y i habitać dles sorts de interès comunitar, sciöche inće da desturbè les sorts por chëres che i raiuns é gnüs designà y mëte al prigo i obietifs de sconanza.

(4) Ti raiuns Natura 2000 él proibì, tl respet dles desposiziuns de sconanza plü rigoroses, da:

 1. realisé condütes eletriches y dl telefonn tl’aria nöies;
 2. realisé pistes dai schi y implanć portamunt nüs, ater co teleferiches da material;
 3. daurì ćiavares y mineores nöies, ater co chëres che à bele ciafè n’autorisaziun regolara canche chësta lege va en forza; les ćiavares y les mineores che é bele po gnì adorades ćina che la conzesciun toma. Al ne po nia gnì conzedü n arlungiamënt dla conzesciun;
 4. realisé implanć eolics nüs, ater co i intervënć de sostituziun y modernisaziun de chi che é bele o é bele gnüs autorisà, sciöche inće i implanć por curì le bojëgn tl raiun sot a sconanza che à na forza y na altëza limitada;
 5. realisé desćiaries nöies y implanć de depuraziun de eghes pazes, ater co i implanć de depuraziun di frabicać tl raiun sot a sconanza;
 6. serié y taié la vegetaziun dles spones di cursc d’ega tratan le tëmp de reproduziun di vicì, chël ô dì dai 15 de merz ai 15 de messè;
 7. spane coltöra minerala y coltöra organica lüjia, boacia y ega de stala dal zidlamënt de tiers, ater co chëra tl raiun Natura 2000 y dl’ agricoltöra, dla fruticoltöra y dla viticoltöra. La Junta provinziala aprovëia tignin cunt di bojëgns spezifics dla sconanza dla natöra y de n’adoranza adatada al post, diretives de gestiun, sön la basa de chëres che al po gnì conzedü derogaziuns ala proibiziun nominada dessura. 13)

(5) Les condütes eletriches tl’aria che é bele ti raiuns Natura 2000 mëss gnì assigurades por smendrì le prigo de colijiun o de se ciafè na scassada.

(6) I planns y i proieć preodüs dal articul 6 dla diretiva habitat che po influenzè dassënn i raiuns Natura 2000, é da sotmëte al’ejaminaziun de soportanza preodüda dal articul 22.

(7) Por miorè la coerënza ecologica dla rëi Natura 2000 sostëgn la Provinzia autonoma de Balsan la creaziun, la conservaziun y la recostituziun di elemënć dla contrada che à na importanza primara por les plantes y i tiers salvari. Ara se trata de chi elemënć che é dër importanć por la migraziun, la destribuziun geografica y le barat genetich dles sorts salvaries, porvia de süa strotöra lineara y progressiva, sciöche i cursc d’ega cun sü urs y i sistems de delimitaziun di ćiamps tradizionai, o porvia de so rode de coliamënt, sciöche i lagosc o i pici bosć.

(8) Ti raiuns Natura 2000 sostëgn la Provinzia autonoma de Balsan:

 1. la remoziun de resć de costruziuns o implanć tecnics nia plü adorà;
 2. les formes de agricoltöra estensives tradizionales;
 3. la conservaziun y la recostituziun di habitać naturai y seminaturai;
 4. le ćiavè ite o le isolé les condütes tl’aria che é bele.
massimeBeschluss vom 23. März 2016, Nr. 310 - Ausbringung von Mist, Gülle und Jauche aus der Viehwirtschaft für Flächen in Natura 2000-Gebieten: Genehmigung und Umsetzung der Managementleitlinien
13)
La lëtra g), dl art. 21, coma 4 é gnü sostituì insciö dal art. 7, coma 4, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionA A – Mpaziamënt dl terac y smaltimënt dl refudam
ActionActionB B – Defendura dla cuntreda
ActionActionC C – Mpaziamënt acustich
ActionActionD D – Mpaziamënt dl’aria
ActionActionE E – Defendura dla flora y fauna
ActionActiond) Lege Provinziala di 12 de mà dl 2010, n. 6
ActionActionDESPOSIZIUNS GENERALES
ActionActionSCONANZA DLES SORTS
ActionActionSCONANZA DI HABITAĆ
ActionActionDESPOSIZIUNS PARTICOLARES POR I RAIUNS NATURA 2000
ActionActionArt. 20 (Fins)  
ActionActionArt. 21 (Mosöres de sconanza)  
ActionActionArt. 22 (Ejaminaziun de soportanza)  
ActionActionSCONANZA DI CORËĆ Y DI MINERII
ActionActionSOSTËGN DLA SCONANZA DLA NATÖRA
ActionActionATUAZIUN DLA LEGE
ActionActionD’ATRES DESPOSIZIUNS
ActionActionINJUNTA A
ActionActionINJUNTA B
ActionActionINJUNTA C
ActionActionINJUNTA D
ActionActionINJUNTA E
ActionActionINJUNTA F
ActionActionF F – Mpaziamënt dl’ega y smaltimënt dl refudam luter
ActionActionG G – Valutazion dla fazion sun l ambient
ActionActionH H – Prutezion di tieres
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich