In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege Provinziala di 12 de mà dl 2010, n. 61)2)
Lege sön la sconanza dla natöra y d’atres desposiziuns

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 25 de mà dl 2010, n. 21.
2)
Ćiara inće l’art. 3, coma 1 dl D.P.P. di 18 de setëmber dl 2012, n. 31.

Art. 16 (Raiuns da parü y raiuns süć)

(1) Chisc raiuns da parü se mirita da gnì sconà:

 1. i raiuns olache al vëgn metü sot tera ite eghes chites o che va dër plan;
 2. i popolamënć de ćiana y fostüa;
 3. i pra tömi y inagà olache al crësc dantadöt erba döra y polifs;
 4. i parüs de turba;
 5. i bosć da spona;
 6. i bosć da parü;
 7. i raiuns da fontanes;
 8. les eghes y i rüs cun let lëde da costruziuns y i fossà, cun laprò la vegetaziun dles spones.

(2) Chisc raiun süć che se caraterisëia por la gran biodiversité y che é de gran importanza por la conservaziun dles plantes o di tiers salvari sot a sconanza, se mirita da gnì sconà:

 1. pra süć;
 2. i raiuns da lastëis cun vegetaziun de stepa;
 3. sfësses d’arjila.

(3) I raiuns da parü che se mirita da gnì sconà, i fossà y i pici rüs daverć, sciöche inće i raiuns süć mëss gnì conservà y al mëss gnì consintì l’adoranza ecosostenibla de chëstes surasperses, tan inant che al ne vëgnes nia manacè süa conservaziun.

(4) I intervënć che podess desdrüje o danejè i raiuns preodüs dal coma 3 ne n’é nia conzedüs.

(5) Al é conzedü da sié popolamënć de ćiana y fostüa y pra da sternüda dal pröm de setëmber ai 15 de merz; por dortoré i fossà de bonificaziun deperpo él conzedü da sié dai 15 de messè ai 15 de merz. An po ma sié n tòch al iade por dortoré i fossà de bonificaziun. La Junta provinziala aprovëia sön la basa de conscidraziuns natu-ralistiches y di bojëgns che vëgn da prighi de agajuns, diretives de gestiun aposta, olache al po gnì preodü de-rogaziuns di tëmps che an siëia nominà dessura. 10)

10)
L'art. 16, coma 5 é gnü sostituì insciö dal art. 7, coma 3, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionA A – Mpaziamënt dl terac y smaltimënt dl refudam
ActionActionB B – Defendura dla cuntreda
ActionActionC C – Mpaziamënt acustich
ActionActionD D – Mpaziamënt dl’aria
ActionActionE E – Defendura dla flora y fauna
ActionActiond) Lege Provinziala di 12 de mà dl 2010, n. 6
ActionActionDESPOSIZIUNS GENERALES
ActionActionSCONANZA DLES SORTS
ActionActionSCONANZA DI HABITAĆ
ActionActionArt. 14 (Fins y mosöres de sconanza)
ActionActionArt. 15 (Eghes chites)
ActionActionArt. 16 (Raiuns da parü y raiuns süć)
ActionActionArt. 17 (Vegetaziun dles spones y bosch da spona)
ActionActionArt. 18 (Sconanza de trognores y brüsces)
ActionActionArt. 19 (Dè füch y erbizig)  
ActionActionDESPOSIZIUNS PARTICOLARES POR I RAIUNS NATURA 2000
ActionActionSCONANZA DI CORËĆ Y DI MINERII
ActionActionSOSTËGN DLA SCONANZA DLA NATÖRA
ActionActionATUAZIUN DLA LEGE
ActionActionD’ATRES DESPOSIZIUNS
ActionActionINJUNTA A
ActionActionINJUNTA B
ActionActionINJUNTA C
ActionActionINJUNTA D
ActionActionINJUNTA E
ActionActionINJUNTA F
ActionActionF F – Mpaziamënt dl’ega y smaltimënt dl refudam luter
ActionActionG G – Valutazion dla fazion sun l ambient
ActionActionH H – Prutezion di tieres
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich