In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 41)
Istituzion y urdinamënt dl Cunsëi di chemuns

1)
Publicheda tla njonta n. 2 dl Buletin di 23 de fauré dl 2010, n. 8.

Art. 1 Istituzion

(1)  L vën istituì l Cunsëi di chemuns, che ie tlo dedò tlamà Cunsëi, coche organn de cunsultazion y de cunlaurazion danter la Provinzia autonoma de Bulsan y i chemunsdl raion provinziel.

(2)  L Cunsëi à si sënta pra l Cunsëi provinziel.

Art. 2 (Cumposizion, vela y numinazion di cumponënc)

(1) La cumposizion dl Cunsëi se adatea ala cunsistënza dla grupes linguistiches tl Südtirol y la respetea i prinzips dla reprejentanza di mëndri chemuns y dla cumenanzes raioneles y, n raport al numer dl’assessëures cumeneles y dl’amboltes, la reprejentanza dl’ëiles. 2)

(2)  Dl Cunsëi possel mé fé pert ambolc y assessëures cumenei dla provinzia y chi che ie stac n iede ambolc de chisc chemuns. La funzion de cumponënt dl Cunsëi ne ie nia cumpatibla cun la ncëria de cunselier provinziel, de parlamenter y de parlamenter dla Union Europeica.

(3)  L Cunsëi ie metù adum da:

  1. trëi cumponënc desiniei dal chemun capoluech; doi de ëi fej pert dla grupa de rujeneda taliana;
  2. un n cumponënc desinià da uni chemun cun plu che 20.000 abitanc, ora che l capoluech;
  3. un n cumponënt lità dai ambolc che fej pert dla grupa de rujeneda ladina;
  4. doi cumponënc litei dai ambolc che fej pert dla grupa de rujeneda taliana; l ne tòl te uni cajo nia pert ala vela i ambolc di chemunsnunziei pra i pustoms a) y b);
  5. un n cumponënt lità dai ambolc di chemunscun na populazion nchin a 1.200 abitanc, ora che i ambolc che à l dërt de lité pra la veles ududes danora pra i pustoms c) y d);
  6. set cumponënc litei dai ambolc di chemunsti teritoresc dla cumenanzes raioneles; uni grupa de chemunslitea n cumponënt; i ambolc di chemunsudui danora pra i pustoms a) y b) y i ambolc che à l dërt de lité pra la veles ududes danora pra i pustoms c),d) y e) ne tòl nia pert ala vela;
  7. un n cumponënt lità dala nduneda di ambolc de duc i chemuns.

(4)  Duta la veles vën tenides n l medemo di ntan la nduneda generela di ambolc, tl tëmp de cater mënsc dala data dla prima litazion dla vela generela di ambolc y di cunsëies cumenei dla provinzia. I cumponënc nunziei pra i pustoms a) y b) dl coma 3 vën desiniei tl tëmp nchin diesc dis dan chël dla veles. La vela ududa danora pra l pustom g) dl coma 3 vën tenida do la cunedida di resultac dla veles nunziedes pra duc i autri pustoms.

(5)  Sce l resultat de duta la veles ie a na moda che la cumposizion dl Cunsëi ne refletea nia la cunsistënza dla grupes linguistiches, ie la veles di set cumponënc udui danora pra l pustom f) dl coma 3 nules y n passa n l medemo di a litazions nueves. L medemo vel sce tl Cunsëi ne iel nia reprejentà ëi y ëiles, ora che tl cajo che duc i ambolc di chemunsie dl medemo ses.

(6)  La veles vën cherdedes ite dal Cunsëi provinziel. L dërt de lité à i ambolc che ie n cëria n l di che l vën tenì la veles. La litazions ie sucrëtes y vel sce l tòl pert ala nduneda generela di ambolc almanco la maiuranza assoluta de chiche à l dërt de lité. Uni ambolt possa dé ju na preferënza. Per uni grupamënt ie litei chëi che à giapà deplù ujes de preferënza; tl cajo de valivanza de ujes vëniel cunscidrà lità l plu vedl.

(7)  L urdinamënt dl Cunsëi stabilësc la normes n plu che ie mo debujën per la veles, n particuler per cie che reverda la luegia y i orares, la direzion dla pruzedures de vela, la prejentazion de candidatures ufizieles, la cunedida di resultac, la repetizion de veles nia valëivles, la ndizion de veles sustitutives. L urdinamënt possa udëi danora che la veles sustitutives vënie tenides mé un n iede al ann. Pra la prima aplicazion apurvea l Cunsëi l urdinamënt aldò dla lege provinziela di 11 de juni dl 2003, n. 10 y mudazions suzessives.

(8)  I cumponënc dl Cunsëi vën numinei cun decret dl Presidënt dl Cunsëi provinziel.

2)
L art. 2, coma 1, ie unit sostituì dal art. 7, coma 1, dla L.P. di 23 de dezëmber 2015, n. 18.

Art. 3 (Vela dl Presidënt)

(1)  L presidënt dl Cunsëi vën lità dala nduneda di ambolc de duc i chemunsn l medemo di dla vela di cumponënc, do la cunedida definitiva di resultac de chëstes.

(2)  L ossa unì lità chiche ie unit desinià o lità coche cumponënt dl Cunsëi.

(3)  L vën aplicà i comes 6, 7 y 8 dl articul 2, tan inant che i ie cumpatibli.

Art. 4 (Dureda dla ncëria, renuvamënt y decadënza dla ncëria)

(1)  L Cunsëi resta tla ncëria per n tëmp che curespuend ala dureda dla ncëria dl cunsëi de chemun y l eserzitea si funzions nchin che l Cunsëi nuef sëurantòl si ncëria.

(2)  L Cunsëi nuef seurantòl si ncëria tl tëmp de sies mënsc dala data dla prima litazion dla vela generela di ambolc y di cunsëies cumenei dla provinzia, n la data stabilida cun l decret de numinazion di cumponënc.

(3)  I cumponënc destoma tan tosc che si ncëria de ambolt o de assessëur de chemun fina. Sce l se trata de cumponënc desiniei dai chemunsudui danora tl articul 2, coma 3, pustoms a) y b) vëniel fat desiniazions nueves; sce l se trata de cumponënc litei, vëniel, tla nduneda generela che vën do, fat na vela sustitutiva tl cheder dl ragrupamënt de referimënt.

Art. 5 (Urganisazion y funzionamënt dl Cunsëi)

(1)  L Cunsëi à n'autonomia normativa y urganisativa y ie funzionalmënter ndependënt te si atività.

(2)  L Cunsëi apurvea si urdinamënt a maiuranza assoluta de si cumponënc.

(3)  Ora che per cie che ie stabilì da chësta lege, regulea l urdinamënt la manieres de cunvoché y dejëujer la sentedes, la cundizions de validità dla delibrazions y la pruzedures de funzionamënt y de urganisazion di lëures. Tlo leprò toca nce l'atività de cunsulënza ai chemuns.

(4)  L Cunsëi litea, cun litazions spartides y a maiuranza assoluta di cumponënc, trëi vizepresidënc, che fej respetivamënter pert dla grupa de rujeneda tudëscia, dla grupa de rujeneda taliana y dla grupa de rujeneda ladina. La pruposta per l vizepresidënt che à da vester dla grupa de rujeneda taliana vën fata dai cumponënc desiniei dal chemun capoluech.

(5)  L urdinamënt possa udëi danora la costituzion de n ufize de presidënza y de cumiscions nternes; l possa udëi danora caji te chëi che funzions dl Cunsëi vën eserzitedes da chisc gremiums.

(6)  L urdinamënt possa udëi danora caji te chëi che l tòle pert ai lëures dl Cunsëi y de si gremiums nterns d'autri sogec zënza l dërt de vela.

(7)  L urdinamënt segurea na maniera asvelta de fé zirculé i ac y de purté a esprescion la pusizions respetives danter i cumponënc dl Cunsëi, nce tres l'adurvanza de strumënc nfurmatics cumpatibli cun la pruzedures tecniches n droa pra la Provinzia y pra l Cunsëi provinziel; l urdinamënt regulea nce la relazions publiches dl Cunsëi.

(8)  L Cunsëi possa se nuzé dl personal y dla strutures metudes a despusizion dala urganisazion plu reprejentativa di chemuns, dal Cunsëi provinziel, dala Jonta provinziela, da duc i chemuns, dala cumenanzes raioneles, coche nce da si ënc strumentei; i raporc curespundënc, nce chëi finanzieres, ie regulei da cunvenzions aposta.

(9) L Cunsëi presentea nchin ai 15 de setëmber d'uni ann ala Presidënza dl Cunsëi provinziel n proiet programatich de si ativitëies, njuntà da na previjion dla spëises curespundënta, per l'apurvazion. La gestion dla spëises respetives ie sometuda ala normes dl urdinamënt d'aministrazion y de cuntabltà ntern dl Cunsëi provinziel. Per paië ora la spëises autorisea l Presidënt o la Presidënta dl Cunsëi provinziel, a cëria di stanziamënc aposta udui danora dal Cunsëi provinziel, giaurides de credic a bën de n funzioner delegà, cris ora danter l personal dl Cunsëi provinziel. Chësc funzioner se cruzia de paië la spëises aldò dla normes provinzieles n forza sun i funzioneres deleghei y sun la basa dla istruzions dl Presidënt dl Cunsëi y ti fej avëi la rendicontazions periodiches di paiamënc fac a cëria dla giaurides di credic, adum cun la documentazion de giustificazion respetiva, per l'ejaminazion aministratif-cuntabla al ufize aministrazion dl Cunsëi Provinziel.

(10) Dan l'apurvazion ti vëniel fat avëi la pruposta de urdinamënt al Ufize de Presidënza dl Cunsëi provinziel, che possa formulé usservazions per l'adatamënt di aspec tecnics pruzedurei danter l Cunsëi y l Cunsëi provinziel.

Art. 6 (Arat ubligatore dl Cunsëi)

(1)  L Cunsëi porta a esprescion si arat ubligatore n cont di proiec de lege y di dessënies de lege, n cont di regulamënc provinziei, n cont di ac aministratifs generei, sce chisc reverda materies te chëles che la funzions ie atribuides o ie da atribuì de ndut o n pert ai chemunso sce i reverda chëutes locales o la finanzes locales. L Cunsëi porta nce a esprescion si arat ubligatore n cont di planns y di programs provinziei de carater generel che à per obiet l teritore, i servijes publics y l svilup sozio-economich, sce i reverda i nteresc di chemuns. Per cie che reverda i dessënies de lege de scumenciadiva dla Jonta vën l arat damandà dan l'apurvazion definitiva de chisc da pert dla Jonta. Per i dessënies de lege n cont dl bilanz provinziel, vën l arat damandà mé n referimënt ala linies de mpustazion dl bilanz y ai cuntenuc dl dessëni dla lege finanziera che reverda i ënc locai. L presidënt dl Cunsëi o n si delegà, sce l se l damandà, vën audì dala cumiscion dl Cunsëi provinziel cumpetënt per l tratamënt di proiec de lege, di dessënies de lege y de d'autri ac nunziei te chësc coma.

(2)  Dan si apurvazion definitiva ti vëniel fat avëi al Cunsëi i ac nunziei pra l coma 1 che ti fova bele unic sometui al ejam de chësc organn y che ie pona unic mudei te na maniera sustanziela ntan la pruzedura.

(3) L secretariat dl Cunsëi provinziel o l assessëur provinziel/l’assessëura provinziela che fej la pruposta ti fej avëi al Cunsëi i proiec di ac nunziei pra l coma 1 per l arat. I arac vën dac ju dal Cunsëi tl tëmp de 30 dis dala dumanda, ora che sce l ie stabilì autramënter tl urdinamënt ntern dl Cunsëi provinziel. L tëmp dl terminn possa unì slungià sun dumanda mutiveda dl presidënt dl Cunsëi o scurtà per rejons de prëscia, purtedes dant dal Cunsëi provinziel o dala Jonta provinziela. Canche l terminn ie passà lascen vester l arat. 3)

(4)  Tl cajo che l arat per proiec de lege o dessënies de lege ëssa da resulté ubligatore o sce l Cunsëi miena che l sibe ubligatore y sce l fossa negatif o lià al'azetanza de mudazions spezifiches, muessa la cumiscion legislativa, dan jì ala litazion finela dl proiet de lege o dl dessëni de lege, delibré de no se tenì al arat. L secretariat dl Cunsëi provinziel ti manda al Cunsëi per la descuscion te sala, ora che l arat dl Cunsëi di chemuns, nce la delibra dla cumiscion legislativa nunzieda dessëura. Nce l Cunsëi di chemunsmuessa unì nfurmà dla delibra eventuela dla cumiscion legislativa.

(5)  Tl cajo che l arat n cont de regulamënc provinziei o ac aministratifs resultea ubligatore o sce l Cunsëi rata che l sibe ubligatore o sce l fossa negatif o lià al'azetanza de mudazions spezifiches, muessa la Jonta provinziela pra l at d'apurvazion di pruvedimënc mutivé spezificamënter che n ne se à nia tenì al arat dl Cunsëi y l nfurmé de chësc.

3)
L art. 6, coma 3, ie unit mudà nsci dal articul 2, dla L.P. di 23 de dezëmber 2015, n. 18.

Art. 7 (Scumenciadiva legislativa y referendum)  delibera sentenza

(1)  L Cunsëi à la scumenciadiva legislativa per la leges provinzieles che reverda la materies nunziedes tl articul 6, coma 1. La scumenciadiva vën delibreda cun la maiuranza a una di doi terc di cumponënc dl Cunsëi. L possa se nuzé dl' assistënza di ufizies provinziei cumpetënc per la predisposizion dla norma de curidura finanziera dl dessëni de lege. L vën aplicà la regules dl articul 4, coma 3 dla lege provinziela di 18 de nuvëmber 2005, n. 11 y mudazions suzessives.

(2)  Cun l'apurvazion di doi terzi de si cumpunënc possa l Cunsëi se damandé l referendum populer per abroghé defin o n pert na lege provinziela n cont dla materies nunziedes tl articul 6, coma 1, ora che la leges provinzieles che reverda chëutes locales, la finanzes locales o l bilanz provinziel. L vën aplicà la Pert II dla lege provinziela di 18 de nuvëmber 2005, n. 11, y mudazions suzessives. 4)

(3)  L Cunsëi, cun la maiuranza a una di doi terc di cumponënc, possa nvië via l referendum propositif tla materies nunziedes tl articul 6, coma 1. L possa se nuzé dl'assistënza di ufizies provinziei cumpetënc per la predisposizion dla curidura finanziera dl proiet de lege da somëter a referendum. L vën aplicà l articul 15, coma 2, y, tan inant che la ie cumpatibla, la Pert IIIdla lege provinziela di 18 de nuvëmber dl 2005, n. 11 y mudazions suzessives.

(4)  L Cunsëi possa damandé l referendum cunsultif aldò de coche l ie udù danora dala lege provinziela di 18 de nuvëmber dl 2005, n. 11 y mudazions suzessives.

massimeVerfassungsgerichtshof - Urteil vom 7. März 2011, Nr. 89 - Antrag auf eine aufhebende Volksabstimmung durch den Rat der Gemeinden – Notwendigkeit, die Steuer- und Haushaltsgesetze auszuschließen – Erledigung der Hauptsache
4)
L articul 7, coma 2 ie unit remplazà nsci dal articul 1, coma 1 dla L.P. di 24 de jené dl 2011, n. 2.

Articul 8 Cumpetënzes tla finanzes locales

(1)  L Cunsëi eserzitea la funzions che l Statut d'autonomia, la normes d'atuazion y la leges provinzieles asseniea ala reprejentanzes uniteres di chemunstla materia dla finanza locala.

Articul 9 (D'autra cumpetënzes dl Cunsëi)

(1)  L Cunsëi formulea prupostes che reverda materies de nteres di chemuns da somëter al Cunsëi provinziel o ala Jonta provinziela.

(2)  L Cunsëi possa purté dant si usservazions sun duta la prupostes, nce sun chëles de mudazion dates ju tl Cunsëi provinziel. A chësc fin ti vëniel comunicà la prupostes al Cunsëi, aldò dla modaliteies ududes danora dal regulamënt ntern dl Cunsëi provinziel.

(3)  L Cunsëi porta a esprescion si arat facultatif sce l ti vën damandà dai organs provinziei.

(4)  L Cunsëi eserzitea la cumpetënzes, nce delibratives y d'aministrazion ativa, che ti ie unides asseniedes dala legislazion provinziela, dantaldut per cie che reverda i criteres de spartizion, la spartizion y l'asseniazion de cuntribuc finanzieres.

(5) L Cunsëi sustën acurdanzes per la prugramazion y l'atuazion de proiec de cunlaurazion danter chemuns, danter chisc y la Provinzia, y cun si ënc strumentei, acioche la funzions aministratives sun l teritore posse unì dejëutes te na maniera plu adateda y coordineda, y acioche l vënie segurà n servisc publich de n livel sciche l toca. L'acurdanzes danter la Provinzia y i chemuns vën stabilides tla cunferënza ududa danora dal articul 10.

Art. 10 (Cunferënza per i raporc danter la Provinzia y i chemuns)

(1)  L vën istituì la Cunferënza per i raporc danter la Provinzia y i chemuns per la definizion de acurdanzes danter la Jonta provinziela y l Cunsëi. La Cunferënza se anconta sun dumanda de un di doi organns.

(2)  La Cunferënza ie custituida dal Presidënt dla Provinzia, dai cumponënc dla Jonta provinziela y dai cumponënc dl Cunsëi.

(3)  La regulamentazion dla urganisazion y l funzionamënt dla Cunferënza vën determinei cun n'acurdanza aposta.

(4)  L'acurdanzes ie apurvedes cun la maiuranza a una de duc i cumponënc dla Jonta provinziela y dla maiuranza assoluta di cumponënc dl Cunsëi.

(4)  L'acurdanzes vën sotscrites dal Presidënt dla Provinzia y dal presidënt dl Cunsëi. L'acurdanzes vën publichedes tl Buletin ufiziel dla Region.

(6)  La regulamentazion dla urganisazion y l funzionamënt dla Cunferënza vëij danora i caji te chëi che l'acurdanzes possa unì fates cun pruzedura scemplificheda tres la sotscrizion da pert dl Presidënt dla Provinzia y dl presidënt dl Cunsëi, do che la pruposta d'acurdanza ie unida apurveda a maiuranza assoluta di cumponënc respetivamënter dla Jonta provinziela y dl Cunsëi.

Art. 11 (Ndenisazions y rembursamënc dla spëises)

(1)  Al Presidënt dl Cunsëi di chemuns ti spietel na ndenisazion de ncëria curespundënta al 30 percënt dl paiamënt fis al mëns brutto che ti spieta aldò dla despusizions valëivles ai cunselieres/ala cunselieres dl Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan. 5)

(2)  Ai cumponënc dl Cunsëi ti vëniel paià, a cëria dl bilanz dl Cunsëi provinziel, tan inant che l ti spieta, per la partezipazion ala sentedes, l dopl dla ndenisazions ududes danora dala lege provinziela di 19 de merz dl 1991, n. 6 y mudazions suzessives, per i cumponënc di cumiteies che à na funzion autonoma esterna. A d'ëi ti spieta oradechël, ala cundizions y cun la modaliteies dates dant tla lege provinziela nunzieda, l tratamënt economich de servisc oradecà udù danora per i dependënc dl'aministrazion provinziela.

5)
L articul 11, coma 1 ie unit remplazà dal articul 6, coma 1 dla L.P. di 17 de jené 2011, n. 1.

Art. 12 (Senteda cunjonta)

(1)  L Cunsëi provinziel y l Cunsëi possa se ancunté, se metan a una, te na senteda cunjonta per ejaminé l stat dl sistem dl'autonomies cumeneles tla provinzia.

Art. 13 (Norma finanziera)

(1)  Chësta lege ne cumporta deguna spëises per l ann finanzier 2009.

(2)  Per i ani finanzieres che vën do ie la spëises finanzieres per l'atività dl Cunsëi, che se porta pro da chësta lege, a cëria dl bilanz dl Cunsëi provinziel. De si finanziamënt se cruzien cun la modaliteies stabilides dal articul 34 dla lege provinziela di 29 de jené dl 2002, n. 1 y mudazions suzessives.

Art. 14 (Abrogazion)

(1)  La lege provinziela di 11 de juni dl 2003, n. 10 y mudazions suzessives, ie abrogheda.

Art. 15 (Normes transitores y fineles)

(1)  Pra la prima aplicazion, vën l Cunsëi custituì aldò dla despusizions de chësta lege do la veles genereles di ambolc y di cunselieres de chemun dla provinzia dl 2010.

(2)  Nchin che l Cunsëi custituì aldò dla despusizions de chësta lege se sënta adum, resta tla ncëria l Cunsëi nunzià tla lege provinziela di 11 de juni dl 2003, n. 10 y mudazions suzessives. Chësc lëura aldò dla normes ududes danora, ora che per cie che reverda la cumpetënza nueva nunzieda tl articul 2, coma 7.

Chësta lege ie da publiché sun l Buletin Ufiziel dla Region. Uni persona, a chëla che ti spieta, à da la respeté y da la fé respeté coche lege provinziela.

 

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionA A – Chemuns
ActionActiona) Lege Provinziala di 11 de jügn dl 2003, n. 10
ActionActionb) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 4
ActionActionArt. 1 Istituzion
ActionActionArt. 2 (Cumposizion, vela y numinazion di cumponënc)
ActionActionArt. 3 (Vela dl Presidënt)
ActionActionArt. 4 (Dureda dla ncëria, renuvamënt y decadënza dla ncëria)
ActionActionArt. 5 (Urganisazion y funzionamënt dl Cunsëi)
ActionActionArt. 6 (Arat ubligatore dl Cunsëi)
ActionActionArt. 7 (Scumenciadiva legislativa y referendum)
ActionActionArticul 8 Cumpetënzes tla finanzes locales
ActionActionArticul 9 (D'autra cumpetënzes dl Cunsëi)
ActionActionArt. 10 (Cunferënza per i raporc danter la Provinzia y i chemuns)
ActionActionArt. 11 (Ndenisazions y rembursamënc dla spëises)
ActionActionArt. 12 (Senteda cunjonta)
ActionActionArt. 13 (Norma finanziera)
ActionActionArt. 14 (Abrogazion)
ActionActionArt. 15 (Normes transitores y fineles)
ActionActiond) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 18
ActionActionB B – Cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich