In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 41)
Istituzion y urdinamënt dl Cunsëi di chemuns

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tla njonta n. 2 dl Buletin di 23 de fauré dl 2010, n. 8.

Articul 9 (D'autra cumpetënzes dl Cunsëi)

(1)  L Cunsëi formulea prupostes che reverda materies de nteres di chemuns da somëter al Cunsëi provinziel o ala Jonta provinziela.

(2)  L Cunsëi possa purté dant si usservazions sun duta la prupostes, nce sun chëles de mudazion dates ju tl Cunsëi provinziel. A chësc fin ti vëniel comunicà la prupostes al Cunsëi, aldò dla modaliteies ududes danora dal regulamënt ntern dl Cunsëi provinziel.

(3)  L Cunsëi porta a esprescion si arat facultatif sce l ti vën damandà dai organs provinziei.

(4)  L Cunsëi eserzitea la cumpetënzes, nce delibratives y d'aministrazion ativa, che ti ie unides asseniedes dala legislazion provinziela, dantaldut per cie che reverda i criteres de spartizion, la spartizion y l'asseniazion de cuntribuc finanzieres.

(5) L Cunsëi sustën acurdanzes per la prugramazion y l'atuazion de proiec de cunlaurazion danter chemuns, danter chisc y la Provinzia, y cun si ënc strumentei, acioche la funzions aministratives sun l teritore posse unì dejëutes te na maniera plu adateda y coordineda, y acioche l vënie segurà n servisc publich de n livel sciche l toca. L'acurdanzes danter la Provinzia y i chemuns vën stabilides tla cunferënza ududa danora dal articul 10.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionA A – Chemuns
ActionActiona) Lege Provinziala di 11 de jügn dl 2003, n. 10
ActionActionb) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 4
ActionActionArt. 1 Istituzion
ActionActionArt. 2 (Cumposizion, vela y numinazion di cumponënc)
ActionActionArt. 3 (Vela dl Presidënt)
ActionActionArt. 4 (Dureda dla ncëria, renuvamënt y decadënza dla ncëria)
ActionActionArt. 5 (Urganisazion y funzionamënt dl Cunsëi)
ActionActionArt. 6 (Arat ubligatore dl Cunsëi)
ActionActionArt. 7 (Scumenciadiva legislativa y referendum)
ActionActionArticul 8 Cumpetënzes tla finanzes locales
ActionActionArticul 9 (D'autra cumpetënzes dl Cunsëi)
ActionActionArt. 10 (Cunferënza per i raporc danter la Provinzia y i chemuns)
ActionActionArt. 11 (Ndenisazions y rembursamënc dla spëises)
ActionActionArt. 12 (Senteda cunjonta)
ActionActionArt. 13 (Norma finanziera)
ActionActionArt. 14 (Abrogazion)
ActionActionArt. 15 (Normes transitores y fineles)
ActionActiond) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 18
ActionActionB B – Cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich