In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 41)
Istituzion y urdinamënt dl Cunsëi di chemuns

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tla njonta n. 2 dl Buletin di 23 de fauré dl 2010, n. 8.

Art. 6 (Arat ubligatore dl Cunsëi)

(1)  L Cunsëi porta a esprescion si arat ubligatore n cont di proiec de lege y di dessënies de lege, n cont di regulamënc provinziei, n cont di ac aministratifs generei, sce chisc reverda materies te chëles che la funzions ie atribuides o ie da atribuì de ndut o n pert ai chemunso sce i reverda chëutes locales o la finanzes locales. L Cunsëi porta nce a esprescion si arat ubligatore n cont di planns y di programs provinziei de carater generel che à per obiet l teritore, i servijes publics y l svilup sozio-economich, sce i reverda i nteresc di chemuns. Per cie che reverda i dessënies de lege de scumenciadiva dla Jonta vën l arat damandà dan l'apurvazion definitiva de chisc da pert dla Jonta. Per i dessënies de lege n cont dl bilanz provinziel, vën l arat damandà mé n referimënt ala linies de mpustazion dl bilanz y ai cuntenuc dl dessëni dla lege finanziera che reverda i ënc locai. L presidënt dl Cunsëi o n si delegà, sce l se l damandà, vën audì dala cumiscion dl Cunsëi provinziel cumpetënt per l tratamënt di proiec de lege, di dessënies de lege y de d'autri ac nunziei te chësc coma.

(2)  Dan si apurvazion definitiva ti vëniel fat avëi al Cunsëi i ac nunziei pra l coma 1 che ti fova bele unic sometui al ejam de chësc organn y che ie pona unic mudei te na maniera sustanziela ntan la pruzedura.

(3) L secretariat dl Cunsëi provinziel o l assessëur provinziel/l’assessëura provinziela che fej la pruposta ti fej avëi al Cunsëi i proiec di ac nunziei pra l coma 1 per l arat. I arac vën dac ju dal Cunsëi tl tëmp de 30 dis dala dumanda, ora che sce l ie stabilì autramënter tl urdinamënt ntern dl Cunsëi provinziel. L tëmp dl terminn possa unì slungià sun dumanda mutiveda dl presidënt dl Cunsëi o scurtà per rejons de prëscia, purtedes dant dal Cunsëi provinziel o dala Jonta provinziela. Canche l terminn ie passà lascen vester l arat. 3)

(4)  Tl cajo che l arat per proiec de lege o dessënies de lege ëssa da resulté ubligatore o sce l Cunsëi miena che l sibe ubligatore y sce l fossa negatif o lià al'azetanza de mudazions spezifiches, muessa la cumiscion legislativa, dan jì ala litazion finela dl proiet de lege o dl dessëni de lege, delibré de no se tenì al arat. L secretariat dl Cunsëi provinziel ti manda al Cunsëi per la descuscion te sala, ora che l arat dl Cunsëi di chemuns, nce la delibra dla cumiscion legislativa nunzieda dessëura. Nce l Cunsëi di chemunsmuessa unì nfurmà dla delibra eventuela dla cumiscion legislativa.

(5)  Tl cajo che l arat n cont de regulamënc provinziei o ac aministratifs resultea ubligatore o sce l Cunsëi rata che l sibe ubligatore o sce l fossa negatif o lià al'azetanza de mudazions spezifiches, muessa la Jonta provinziela pra l at d'apurvazion di pruvedimënc mutivé spezificamënter che n ne se à nia tenì al arat dl Cunsëi y l nfurmé de chësc.

3)
L art. 6, coma 3, ie unit mudà nsci dal articul 2, dla L.P. di 23 de dezëmber 2015, n. 18.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionA A – Chemuns
ActionActiona) Lege Provinziala di 11 de jügn dl 2003, n. 10
ActionActionb) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 4
ActionActionArt. 1 Istituzion
ActionActionArt. 2 (Cumposizion, vela y numinazion di cumponënc)
ActionActionArt. 3 (Vela dl Presidënt)
ActionActionArt. 4 (Dureda dla ncëria, renuvamënt y decadënza dla ncëria)
ActionActionArt. 5 (Urganisazion y funzionamënt dl Cunsëi)
ActionActionArt. 6 (Arat ubligatore dl Cunsëi)
ActionActionArt. 7 (Scumenciadiva legislativa y referendum)
ActionActionArticul 8 Cumpetënzes tla finanzes locales
ActionActionArticul 9 (D'autra cumpetënzes dl Cunsëi)
ActionActionArt. 10 (Cunferënza per i raporc danter la Provinzia y i chemuns)
ActionActionArt. 11 (Ndenisazions y rembursamënc dla spëises)
ActionActionArt. 12 (Senteda cunjonta)
ActionActionArt. 13 (Norma finanziera)
ActionActionArt. 14 (Abrogazion)
ActionActionArt. 15 (Normes transitores y fineles)
ActionActiond) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 18
ActionActionB B – Cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich