In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 41)
Istituzion y urdinamënt dl Cunsëi di chemuns

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tla njonta n. 2 dl Buletin di 23 de fauré dl 2010, n. 8.

Art. 5 (Urganisazion y funzionamënt dl Cunsëi)

(1)  L Cunsëi à n'autonomia normativa y urganisativa y ie funzionalmënter ndependënt te si atività.

(2)  L Cunsëi apurvea si urdinamënt a maiuranza assoluta de si cumponënc.

(3)  Ora che per cie che ie stabilì da chësta lege, regulea l urdinamënt la manieres de cunvoché y dejëujer la sentedes, la cundizions de validità dla delibrazions y la pruzedures de funzionamënt y de urganisazion di lëures. Tlo leprò toca nce l'atività de cunsulënza ai chemuns.

(4)  L Cunsëi litea, cun litazions spartides y a maiuranza assoluta di cumponënc, trëi vizepresidënc, che fej respetivamënter pert dla grupa de rujeneda tudëscia, dla grupa de rujeneda taliana y dla grupa de rujeneda ladina. La pruposta per l vizepresidënt che à da vester dla grupa de rujeneda taliana vën fata dai cumponënc desiniei dal chemun capoluech.

(5)  L urdinamënt possa udëi danora la costituzion de n ufize de presidënza y de cumiscions nternes; l possa udëi danora caji te chëi che funzions dl Cunsëi vën eserzitedes da chisc gremiums.

(6)  L urdinamënt possa udëi danora caji te chëi che l tòle pert ai lëures dl Cunsëi y de si gremiums nterns d'autri sogec zënza l dërt de vela.

(7)  L urdinamënt segurea na maniera asvelta de fé zirculé i ac y de purté a esprescion la pusizions respetives danter i cumponënc dl Cunsëi, nce tres l'adurvanza de strumënc nfurmatics cumpatibli cun la pruzedures tecniches n droa pra la Provinzia y pra l Cunsëi provinziel; l urdinamënt regulea nce la relazions publiches dl Cunsëi.

(8)  L Cunsëi possa se nuzé dl personal y dla strutures metudes a despusizion dala urganisazion plu reprejentativa di chemuns, dal Cunsëi provinziel, dala Jonta provinziela, da duc i chemuns, dala cumenanzes raioneles, coche nce da si ënc strumentei; i raporc curespundënc, nce chëi finanzieres, ie regulei da cunvenzions aposta.

(9) L Cunsëi presentea nchin ai 15 de setëmber d'uni ann ala Presidënza dl Cunsëi provinziel n proiet programatich de si ativitëies, njuntà da na previjion dla spëises curespundënta, per l'apurvazion. La gestion dla spëises respetives ie sometuda ala normes dl urdinamënt d'aministrazion y de cuntabltà ntern dl Cunsëi provinziel. Per paië ora la spëises autorisea l Presidënt o la Presidënta dl Cunsëi provinziel, a cëria di stanziamënc aposta udui danora dal Cunsëi provinziel, giaurides de credic a bën de n funzioner delegà, cris ora danter l personal dl Cunsëi provinziel. Chësc funzioner se cruzia de paië la spëises aldò dla normes provinzieles n forza sun i funzioneres deleghei y sun la basa dla istruzions dl Presidënt dl Cunsëi y ti fej avëi la rendicontazions periodiches di paiamënc fac a cëria dla giaurides di credic, adum cun la documentazion de giustificazion respetiva, per l'ejaminazion aministratif-cuntabla al ufize aministrazion dl Cunsëi Provinziel.

(10) Dan l'apurvazion ti vëniel fat avëi la pruposta de urdinamënt al Ufize de Presidënza dl Cunsëi provinziel, che possa formulé usservazions per l'adatamënt di aspec tecnics pruzedurei danter l Cunsëi y l Cunsëi provinziel.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionA A – Chemuns
ActionActiona) Lege Provinziala di 11 de jügn dl 2003, n. 10
ActionActionb) Lege provinziala di 8 de forà dl 2010, n. 4
ActionActionArt. 1 Istituzion
ActionActionArt. 2 (Cumposizion, vela y numinazion di cumponënc)
ActionActionArt. 3 (Vela dl Presidënt)
ActionActionArt. 4 (Dureda dla ncëria, renuvamënt y decadënza dla ncëria)
ActionActionArt. 5 (Urganisazion y funzionamënt dl Cunsëi)
ActionActionArt. 6 (Arat ubligatore dl Cunsëi)
ActionActionArt. 7 (Scumenciadiva legislativa y referendum)
ActionActionArticul 8 Cumpetënzes tla finanzes locales
ActionActionArticul 9 (D'autra cumpetënzes dl Cunsëi)
ActionActionArt. 10 (Cunferënza per i raporc danter la Provinzia y i chemuns)
ActionActionArt. 11 (Ndenisazions y rembursamënc dla spëises)
ActionActionArt. 12 (Senteda cunjonta)
ActionActionArt. 13 (Norma finanziera)
ActionActionArt. 14 (Abrogazion)
ActionActionArt. 15 (Normes transitores y fineles)
ActionActiond) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2017, n. 18
ActionActionB B – Cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich