In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Lege provinziala di 4 de forà dl 2010, n. 31)
Defenüda zivica dla Provinzia autonoma de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 1 dl B.O. di 9 de forà dl 2010, n. 6.

Art. 2 (Compić)

(1) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara antervëgn sön domanda informala dles porsones interessades diretamënter o d’ofize por ći che reverda i provedimënć, i ać, i fać, les intardiades, les omisciuns o i comportamënć a vigni moda iregolars da pert de chisc ënć o de chëstes porsones iuridiches:

  1. l’aministraziun provinziala;
  2. i ënć che depënn dal’aministraziun provinziala o che à l’ordinamënt che toma te sües competënzes, inće delegades;
  3. i conzescionars o i manajadus de sorvisc publics dla Provinzia.

(2) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara ademplësc sü compić tres l’informaziun, la consulënza y la mediaziun tl caje de conflić che reverda chestiuns o prozedimënć pro i ënć o les porsones iuridiches odüdes danfora dal coma 1.

(3) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara antervëgn inće por garantì, aladô dles desposiziuns en materia, l’eserzize dl dërt d’azès ai ać y ai documënć di ënć y dles porsones iuridiches odüdes danfora dal coma 1. Chësc compit vëgn ademplì aladô dles desposiziuns dl articul 3, tan inant che ares é aplicables.

(4) Le Defensur popolar/La Defensuria popolara avertësc le Presidënt dla Provinzia y i rapresentanć legai di ënć che à stlüt jö na convenziun aladô dl articul 12, de intardiades eventuales, iregolaritês y manćianzes, sciöche inće de sües gaujes, y formulëia propostes por les tó demez.

(5) Le Defensur zivich/La Defensuria zivica ademplësc ince les funziuns preodüdes dal articul 17, coma 1/quater dl decret legislatif di 7 de merz dl 2005, n. 82, y mudaziuns suandëntes. 2)

2)
L'art. 2, coma 5 é gnü ajunté dal art. 24, coma 1 dla l.p. di 7 d’agost dl 2017, n. 12.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII II – Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII VII – Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI XVI – Cumerz
ActionActionXVII XVII – Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII XXII – Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionc) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 4
ActionActiond) Lege provinziala di 26 de juni dl 2009, n. 3
ActionActione) Lege provinziala di 4 de forà dl 2010, n. 3
ActionActionArt. 1 (Istituziun)
ActionActionArt. 2 (Compić)
ActionActionArt. 3 (Modalitês y prozedöres)
ActionActionArt. 4 (Posiziun iuridica)
ActionActionArt. 5 (Relaziun d’ativité)
ActionActionArt. 6 (Recuisić y nominaziun)
ActionActionArt. 7 (Rajuns de incompatibilité cun la inćiaria de Defensur popolar/Defensuria popolara)
ActionActionArt. 8 (Prozedöra por l’azertamënt de rajuns de incompatibilité)
ActionActionArt. 9 (Dorada dla inćiaria, destituziun y desposiziuns por la lîta nöia)
ActionActionArt. 10 (Indenité y retüda dles spëises)
ActionActionArt. 11 (Personal)
ActionActionArt. 12 (Convenziuns cun d’atri ënć por l’eserzize dla inćiaria de Defensur popolar/Defensuria popolara)
ActionActionArt. 13 (Programaziun y realisaziun dl’ativité)
ActionActionArt. 14 (Norma finanziara)
ActionActionArt. 15 (Abrogaziun)
ActionActionArt. 16 (Jüda en forza)
ActionActiong) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3
ActionActionh) Lege provinziala di 12 de dezëmber dl 2016, n. 26
ActionActioni) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 5
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV XXV – Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV XXXIV – Trasporc
ActionActionXXXV XXXV – Istruzion
ActionActionXXXVI XXXVI – Patrimone
ActionActionXXXVII XXXVII – Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich