In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege provinzialadi 28 de setëmber dl 2009, n. 51)
Desposiziuns sön la bonificaziun

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt 3, dl B.O. di 20 d’otober dl 2009, n. 43.

Art. 42 (Sanziuns aministratives)

(1)  Che che taia o rump les stües di canai de bonificaziun o di injins de proteziun dles costruziuns de bonificaziun y dles costruziuns por la dejota de eghes fora dla bonificaziun ti canai de bonificaziun, vëgn straufè cun na sanziun aministrativa pecuniara da 1.750,00 euro a 17.500,00 euro, zënza tochè l’aplicaziun de sanziuns penales sce le fat é n reat.

(2)  La violaziun dles desposiziuns odüdes danfora dal articul 38 vëgn straufada cun na sanziun aministrativa pecuniara da 450,00 euro a 4.500,00 euro, zënza tochè l’aplicaziun dles sanziuns penales sce le fat é n reat.

(3)  Cun na sanziun aministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro vëgnel straufè:

  1. les violaziuns dles atres desposiziuns contignides te chësta lege;
  2. l’inosservanza de ordinns o manaciades emanà dai organns preodüs da chësta lege;
  3. l’inosservanza dles condiziuns o prescriziuns contignides tles conzesciuns;
  4. la violaziun dl regolamënt intern dles costruziuns de bonificaziun odüdes danfora dal articul 12, coma 5, lëtra k).

(4)  Le personal en sorvisc pro l’ofize competënt en materia de bonificaziun pro la Repartiziun provinziala Agricoltöra, le personal tecnich en sorvisc y i capi di lauranć en sorvisc pro i consorc de bonificaziun competënć a livel teritorial ćiara sura l’aplicaziun de chësta lege. Al personal inćiarié ti vëgnel conferì les medemes cualifiches odüdes danfora por le personal provinzial che à funziuns analoghes tl setur dles costruziuns idrauliches.

(5)  Sce al vëgn eseguì laûrs o intervënć che violëia les desposiziuns de chësta lege, ti le lascia l’agënt de azertamënt atira alsavëi al diretur dla Repartiziun provinziala Agricoltöra che po atira despone la sospenjiun di laûrs.

(6)  L’ordinn de sospenjiun odü danfora dal coma 5 vëgn emanè cun decret aposta che contëgn inće na descriziun dla situaziun azertada, y notifiché ai trasgressurs y ales porsones responsables dl debit complessif.

(7)  Sce l’ordinn odü danfora dal coma 5 ne vëgn nia respetè, vëgn la sanziun aministrativa pecuniaria preodüda por la violaziun dles desposiziuns corespognëntes triplicada.

(8)  Sce al é gnü eseguì laûrs en violaziun ala proibiziun odüda danfora dal articul 38, o zënza conzesciun o desvian dala conzesciun odüda danfora dal articul 39, ti comana le diretur dla Repartiziun provinziala Agricoltöra al trasgressur da mëte a post les cosses sciöche ares ê dan la violaziun, y desponn düć i atri provedimënć che va debojëgn, dan dant i laûrs da eseguì y le tëmp te chël che al mëss gnì eseguì les desposiziuns, cun l’avertimënt che tl caje de inosservanza van inant cun l’esecuziun d’ofize a spëises dl trasgressur. Dl’esecuziun d’ofize vëgnel inćiarié le consorz de bonificaziun competënt por le teritore.

(9)  Ti caji de prescia o sce le trasgressur ne n’é nia conesciü po l’esecuziun d’ofize gnì comanada atira y zënza bojëgn de manacè le trasgressur. Tl caje de resistënza vëgnel damanè l’aiüt dles forzes de segurëza publica.

(10)  Le consorz de bonificaziun competënt por le teritore controlëia la bona esecuziun di laûrs comanà o eseguis d’ofize, y referësc porsura al diretur dla Repartiziun provinziala Agricoltöra.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionA A – Mejes stluc
ActionActionB B – Sustëni dl’agricultura
ActionActionC C – Bonificazion y recostituzion di teraces
ActionActiond) Lege provinzialadi 28 de setëmber dl 2009, n. 5 —
ActionActionDESPOSIZIUNS GENERALES
ActionActionORGANISAZIUN Y MANIRA DE LAURÈ DL CONSORZ
ActionActionPROGRAMAZIUN Y ESECUZIUN DL’ATIVITÉ DE BONIFICAZIUN
ActionActionARONDAMËNT DI GRUNĆ
ActionActionDESPOSIZIUNS SÖN LA CONSERVAZIUN DLES COSTRUZIUNS DE BONIFICAZIUN Y DE ĆI CHE ALDA LAPRÒ
ActionActionArt. 38 (Intervënć proibis)
ActionActionArt. 39 (Intervënć sotmetüs a conzesciun)
ActionActionArt. 40 (Conzesciuns)
ActionActionArt. 41 (Dovëis)
ActionActionArt. 42 (Sanziuns aministratives)
ActionActionMIORAMËNT DL TERAC
ActionActionDESPOSIZIUNS FINALES Y TRANSITORES
ActionActionD Agenzia Demane provinziel, Zënter de sperimentazion Laimburg y servisc de defendura dla plantes
ActionActionE E – Zidlamënt de tieres
ActionActionF F – Igena di prodoc alimenteres
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich