In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege provinzialadi 28 de setëmber dl 2009, n. 51)
Desposiziuns sön la bonificaziun

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt 3, dl B.O. di 20 d’otober dl 2009, n. 43.

Art. 39 (Intervënć sotmetüs a conzesciun)

(1)  Ala conzesciun vëgnel sotmetü:

 1. l’esecuziun de intervënć che influenzëia a val’moda le deflus lëde dles eghes ti canai, ti fossà y ti cursc d’ega de bonificaziun;
 2. les variaziuns y i mudamënć dles costruziuns de proteziun dles spones di cursc d’ega y dles atres costruziuns che alda laprò;
 3. la navigaziun sön i cursc d’ega, le passè por o le passè ia a pé, a ćiaval o cun bel anfat ći meso de trasport i cursc d’ega y les stües, sciöche inće le transiamënt cun tiers de vigni sort;
 4. le vardè y lascè le bestiam sön les costruziuns de proteziun, les stües cun ći che alda laprò, sön les spones y les rampes di cursc d’ega y ći che alda laprò y sön les strades, sciöche inće l’aberè tiers de vigni sort, ater co olache al é fistis aposta;
 5. vigni daurida, rota, taiada o opera d’ert, y en general vigni inovaziun dles spones y dles stües di cursc d’ega, por oje demez o dlungia ia les eghes a bëgn di grunć confinënć por vigni adoranza, o por desćiarié ega de desćiaria da abitaziuns, frabicać cun destinaziun produtiva o comerziala y de medemo, zënza tochè les desposiziuns odüdes danfora dal articul 38, coma 1, lëtra f);
 6. vigni mudamënt dles stlütes y dles daurides de desćiaria pro i cursc d’ega che fej pert dla bonificaziun che é bele sön la basa de na conzesciun o de n ater titul, che porta prò al alzamënt dles stlütes y daurides nominades dessura, a restrenje la seziun di canai de desćiaria, i lims dles daurides de derivaziun, por alzè stabilmënter o temporaneamënter le livel dl’ega o de mëte impedimënć nüs tl curs d’ega;
 7. la formaziun de istalaziuns da ji sö o jö dlungia les stües;
 8. le tó fora plantes, giarun, giara, saurun y d’atri materiai dai cursc d’ega de na bonificaziun. Vigni conzesciun de chëstes estraziuns po gnì limitada o revocada vigni iade che an arata che ares sides de dann por l’economia dl’ega y i interesc publics o privać;
 9. la costruziun de punć, pici punć y d’atri pici passaji analogs, inće provisora, sön i medemi cursc d’ega;
 10. la sistemaziun de brüsces, de sis, limitaziuns de trus o val’ de te’ che é ćina a 1,20 metri alt, sce al é n interès particolar de n ënt publich local;
 11. vigni sort de costruziun y spostamënć dl terac a na destanza da cater a diesc metri dal pé intern y estern dles stües y de ći che alda laprò, o dal ur dles spones di canai costruis zënza stües, o dai parëis esterns dles costruziuns sot tera o dales rampes de strada;
 12. la realisaziun de canai y fossà, y vigni escavaziun sön i grunć laterai a na destanza da dui a cater metri dal pé dles stües y de ći che alda laprò, o dai urs dles spones, dales rampes y dai parëis, sce l’altëza dl’escavaziun é mëndra co la profondité dles costruziuns de bonificaziun.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionA A – Mejes stluc
ActionActionB B – Sustëni dl’agricultura
ActionActionC C – Bonificazion y recostituzion di teraces
ActionActiond) Lege provinzialadi 28 de setëmber dl 2009, n. 5 —
ActionActionDESPOSIZIUNS GENERALES
ActionActionORGANISAZIUN Y MANIRA DE LAURÈ DL CONSORZ
ActionActionPROGRAMAZIUN Y ESECUZIUN DL’ATIVITÉ DE BONIFICAZIUN
ActionActionARONDAMËNT DI GRUNĆ
ActionActionDESPOSIZIUNS SÖN LA CONSERVAZIUN DLES COSTRUZIUNS DE BONIFICAZIUN Y DE ĆI CHE ALDA LAPRÒ
ActionActionArt. 38 (Intervënć proibis)
ActionActionArt. 39 (Intervënć sotmetüs a conzesciun)
ActionActionArt. 40 (Conzesciuns)
ActionActionArt. 41 (Dovëis)
ActionActionArt. 42 (Sanziuns aministratives)
ActionActionMIORAMËNT DL TERAC
ActionActionDESPOSIZIUNS FINALES Y TRANSITORES
ActionActionD Agenzia Demane provinziel, Zënter de sperimentazion Laimburg y servisc de defendura dla plantes
ActionActionE E – Zidlamënt de tieres
ActionActionF F – Igena di prodoc alimenteres
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich