In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege provinziala di 19 de setëmber dl 2008, n. 71)
Regulamentazion dla "feries sun l luech da paur"

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl B.U. Ai 30 de setëmber 2008, nr. 4.

Art. 15 (Cuntroi y straufonghes aministratives)

(1)  L'atività de cuntrol sun la usservanza dla despusizions nunziedes te chësta lege ti spieta al chemun cumpetënt teritorialmënter.

(2)  Sce l eserzize dl'ativiteies nunziedes tl articul 2 vën dejëut zënza che l ne fosse unit dat comunicazion danora, vëniel cumandà la pruibizion de eserzité inant l'atività. Oradechël vëniel aplicà na straufonga aministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro.

(3)  La comunicazion tardiva o mancënta dla mudazions nunziedes tl articul 9, coma 1 vën sanziuneda cun na straufonga aministrativa da 100,00 euro nchin a 400,00 euro.

(4)  La viulazion dla despusizions nunziedes tl articul 2, coma 2 y ti articuli 3, 4, 5, 6, 7 y 16, coma 5, vën sanziuneda cun na straufonga aministrativa da 100,00 euro a 400,00 euro. L vën oradechël nce cumandà la pruibizion de dejëujer inant l'atività nchin canche la persona nteresseda ne ebe nia tëut pruvedimënc per cunformé l'atività ala normativa valëivla.  9)

(5)  Per l'atività d'alojamënt nunzieda tl articul 2, coma 3, pustom a) vëniel oradechël nce aplicà la despusizions nunziedes tl articul 11 dla lege provinziela di 11 de mei dl 1995, n. 12 y mudazions fates dadedò.

(6)  Per la viulazions nunziedes te chësc articul ie l chemun sun l teritore de chël che la nfrazion ie unida fata l'autorità cumpetënta; l chemun scudësc la straufonghes.

9)
L articul 15, coma 4, ie unì mudà nsci dal articul 20, coma 6, dla L.P. di 27 de merz 2020, n. 2.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActiona) Lege provinziala di 19 de setëmber dl 2008, n. 7
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Definizion dl'ativiteies "feries sun l luech da paur")    
ActionActionArt. 3 (Liam cun l lëur da paur)  
ActionActionArt. 4 (Locai)
ActionActionArt. 5 (Alojamënt)
ActionActionArt. 6 (Dé ora da maië y da bever)
ActionActionArt. 7 (Tëmp liede y cultura)
ActionActionArt. 8 (Comunicazion dl scumenciamënt dl'atività)
ActionActionArt. 9 (Comunicazion de variazions)
ActionActionArt. 10 (Orares de giaurida y priejes)
ActionActionArt. 11 (Furmazion prufescionela)
ActionActionArt. 12 (Denuminazion "feries sun l luech da paur")
ActionActionArt. 13 (Tlassificazion)
ActionActionArt. 14 (Mesures a bën dla feries sun l luech da paur)  
ActionActionArt. 15 (Cuntroi y straufonghes aministratives)
ActionActionArt. 16 (Normes de transizion)
ActionActionArt. 17 (Abrogazions y despusizions finanzieres)
ActionActionH
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich