In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege provinziala di 18 d'otober dl 2005, n. 91)
Regolamentaziun dl setur dla fiera

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Boletin Ofizial ai 2 de novëmber 2005, nr. 44.

Art. 1 (Oget y fins)

(1) L’ativité de fiera à sciöche fin chël de valorisé, promöie y svilupé l’ativité economica y produtiva, dantadöt chëra tla provinzia, i raporć de comerz y la cooperaziun internazionala. L’ativité de fiera é lëdia. Al vëgn garantì la concorënza lëdia, la trasparënza y la liberté da impresar. Implü vëgnel inće assiguré condiziuns valies por l’azès ales manifestaziuns y ales strotöres olache chëstes vëgn tignides.

(2) Chëstes desposiziuns ne vëgn nia aplicades:

  1. ales esposiziuns universales;
  2. ales esposiziuns permanëntes de bëgns y sorvisc o ales esposiziuns metüdes a jì da n impresar singul por rajuns de retlam, o ai show rooms;
  3. ales esposiziuns metüdes a jì tl cheder de convëgns o manifestaziuns culturales sce la spersa de esposiziun ne fej nia fora plü co 500 metri cuadrać;
  4. ales ativitês regolamentades dales normes sön le comerz;
  5. ales festes, segres y manifestaziuns liades ales tradiziuns dl post;
  6. ales mostres liades a coleziuns sc’ares n’à nia fins de comerz;
  7. ales manifestaziuns de fiera a livel comunal y raional che vëgn autorisades aladô dla lege provinziala di 13 de mà 1992, nr. 13.