In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 30 de setëmber dl 2005, n. 71)
Normes tla materia de nuzeda dl’eghes publiches 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl B.U. dl 11 d’utober 2005, nr. 41.
2)
L titul ie unit sostituì nsci dal articul 35, coma 1, dla L.P. di 26 de jené 2015, n. 2.

Art. 8 (Variantes)

(1)  Ora che per cie che ie udù danora tl coma 6 prejentea chi che nuza eghes publiches y uel dejëujer variazions pra na derivazion bele recunesciuda o data n cunzescion na dumanda al ufize cumpetënt dl’Agenzia provinziela per l ambient. 5) 19)

(2)  Variantes sustanzieles vën cunscidredes chëla mudazions che reverda la mudazion dl fin dl’adurvanza, l avanamënt, ënghe sce mé te fases singules dl tëmp de nuzeda, dla cuantità dl’ega cunzeduda o recunesciuda, l slungiamënt dl tëmp de nuzeda, l mudamënt dla nuzeda o l avanamënt dla putënzia numinela. Ala variantes vëniel aplicà duta la despusizions ududes danora per la cunzescions nueves. Stlutes ora da chësc ie, tl cajo de stënta d’ega, la derivazion d’ega per fins agricui coche udù danora dal articul 12. 20)

(3)  Uni dumanda de varianta sustanziela n referimënt a na dumanda de derivazion d’ega che ie tl lëur de unì ejamineda vën rateda cun duta si fazions na dumanda nueva che remplazea la prima. 21)

(4)  Dal ufize cumpetënt dl’Agenzia provinziela per l ambient 5)  vëniel autorisà chësta mudazions n referimënt a:

  1. frabica, ressanamënt o miuramënc de mplanc de captazion d’eghes de surfazia;
  2. frabica o ressanamënt de mplanc de refurnimënt d’ega da bever publica, ora che la rë de destribuzion y i cunliamënc ala frabiches zeviles. L’autorisazion vën data ora, do che l ie unit audì la cunferënza di servijes nunziei tl articul 3, coma 6. L’autorisazion remplazea cun duta si fazions uni autra autorisazion, arat, vist o nulla osta, ora che la pruzedura VDA, ulache ududa danora, y l arat dla cumiscion cumenela per l frabiché. 21) 22)

(5)  L ufize cumpetënt dl’Agenzia provinziela per l ambient 5)  dà n arat lient per la frabica o l ampliamënt de resservares majeri de 5.000 metri cubics. 23)

(6)  L ti vën mé comunicà danora al ufize cumpetënt dl’Agenzia provinziela per l ambient 5)  la mudazions relatives a:

  1. 24)
  2. l’estenscion dla spersa d’irigazion, dl raion de refurnimënt dla rë d’ega da bever publica y dla spersa sun chëla che l dëssa unì fat nëif artifiziela, zënza che la derivazion dl’ega vënie avaneda, tl cajo che l vën adotà mesures miredes al sparani dl’ega o a na miëura nuzeda dl’ega o che cumporta mudazions dla tecniches d’irigazion o de nnevamënt artifiziel. 25)
5)
La denuminazion Repartizion provinziela per l’eghes y l’energia ie unida sostituida dal articul 2, coma 1 dla L.P. di 17 de setëmber 2013, n. 18 cun la denuminazion Agenzia provinziela per l ambient.
19)
L articul 8, coma 1 ie unit sostituì nsci dal articul 2, coma 4 dla L.P. di 21 de juni 2011, n. 4.
20)
L articul 8, coma 2, ie n iede unì sostituì dal articul 15 dla L.P. di 23 de lugio 2007, n. 6, pona dal articul 2, coma 5, dla L.P. di 21 de juni 2011, n. 4, y mudà ala fin dal articul 13, coma 2, dla L.P. di 23 d’utober 2014, n. 10, y dal articul 18, coma 1, dla L.P. di 24 de setëmber 2019, n. 8.
21)
I comes 3 y 4 dl articul 8 ie unit sostituii nsci dal articul 2, coma 6 dla L.P. di 21 de juni 2011, n. 4.
22)
L pustom b) dl articul 8, coma 4 ie unit mudà nsci dal articul 36, coma 4, dla L.P. di 26 de jené 2015, n. 2.
23)
L articul 8, coma 5 ie unit sostituì nsci dal articul 15 dla L.P. di 23 de lugio 2007, n. 6, pona mudà dal articul 10, coma 7 dla L.P. di 22 de jené 2010, n. 2 y ala fin sostituì nsci dal articul 2, coma 7 dla L.P. di 21 de juni 2011, n. 4.
24)
L pustom a), dl articul 8, coma 6 ie unit abrogà dal articul 36, coma 1, pustom c), dla L.P. di 26 de jené 2015, n. 2.
25)
L articul 8, coma 6 ie unit njuntà dal articul 2, coma 8 dla L.P. di 21 de juni 2011, n. 4.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActiona) Lege Provinziala di 30 de setëmber dl 2005, n. 7
ActionActionArt. 1 (Ciamp d’aplicazion)   
ActionActionArt. 2 (Cumpetënzes)
ActionActionArt. 3 (Pruzedura)     
ActionActionArt. 4 Cunzescion     
ActionActionArt. 4/bis (Cuntrol urdiner)  
ActionActionArt. 5 (Recunescimënc) 
ActionActionArt. 6 Pruibizion de nuzeda   
ActionActionArt. 7 (Cauzion)
ActionActionArt. 8 (Variantes)
ActionActionArt. 9 (Lizënza de nuzeda dl’ega)
ActionActionArt. 10 (Funtanes)  
ActionActionArt. 11 (Slungiamënt di tëmps)
ActionActionArt. 12 (Stënta d’ega)
ActionActionArt. 13 (Eghes minereles)        
ActionActionArt. 13/bis (Renuvamënt de cunzescions per ciarië ega minerela te bozes)
ActionActionArt. 14 (Delidamënt dal paiamënt)
ActionActionArt. 15 (Linies eletriches)
ActionActionArt. 15/bis (Azes ai dac)
ActionActionArt. 16 (Renuvamënt dla cunzescions)  
ActionActionArt. 17 (Norma transitora revardënta i zitli y i vedli dërc de de pitla derivazions d’ega)
ActionActionArt. 17/bis (Norma transitora revardënta la cunzescions ENEL)
ActionActionArt. 18 (Norma transitora revardënta l’ega contra l meldefuech)
ActionActionArt. 18/bis (Norma transitora sun l’autorisazions provisores aldò dl articul 9 dl D.P.R. di 22 de merz 1974, n. 381)
ActionActionArt. 19  
ActionActionArt. 20 (Abrogazions)
ActionActionArt. 21 (Jita n forza)
ActionActionb) Lege provinziala di 26 de jenà dl 2015, n. 2
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich