In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 30 de setëmber dl 2005, n. 71)
Normes tla materia de nuzeda dl’eghes publiches 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl B.U. dl 11 d’utober 2005, nr. 41.
2)
L titul ie unit sostituì nsci dal articul 35, coma 1, dla L.P. di 26 de jené 2015, n. 2.

Art. 4 Cunzescion      delibera sentenza

(1)  Sce l ne vën nia fat n cudejel dla ublianzes, vën la despusizions a cëria dl cunzesciuner scrites tl decret de cunzescion.

(2)  Tl decret de cunzescion iel oradechël udù danora l bujën, che pudëssa eventualmënter se purté pro, de dejëujer n colaud di lëures finei, che vën autorisà dal diretëur dl’Agenzia provinziela per l ambient. 5) 

(3)  L decret de cunzescion vën publicà te pertes tl Buletin Ufiziel dla Region.

(4)  L’aministrazion che dà la cunzescion à la puscibltà, zënza la ublianza de ndenisazion, de mudé o junté prescrizions tecniches, sce chësc ie de bujën per l nteres dla defendura dl terac, dl ambient, dla natura y dla cuntreda o, a uni moda, per l nteres publich.

(5)  L cunzesciuner de n mplant de nuzeda dl’ega muessa mantenì i mplanc aldò di standarc tecnologics a na moda che l vënie for garantì che i funzionëie y tënie, acioche i ne sibe nia funtana de pericul. 14)

(6) La manejadura di mplanc de furnidura idrica asseniei n cunzescion vën fata tl respet dla despusizions dates dala Jonta provinziela.  15)

massimeBeschluss vom 10. August 2021, Nr. 680 - Sicherheitsbestimmungen für konzessionspflichtige Anlagen zur Nutzung öffentlicher Gewässer (mit Ausnahme der Anlagen für die Produktion von elektrischer Energie). Ersetzung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 204 vom 24.02.2015
massimeBeschluss vom 11. März 2013, Nr. 384 - Anwendung der Kriterien für die stufenweise Erhöhung der Restwassermenge, bereits definiert im Beschluss der Landesregierung Nr. 893 vom 30.11.2011 in geltender Fassung
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395 - Acque pubbliche - controversie relative a provvedimenti incidenti direttamente su opere idrauliche - giurisdizione del Tribunale Superiore acque pubbliche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 30.11.2001 - Acque pubbliche - concessione di derivazione - decadenza - giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche
5)
La denuminazion Repartizion provinziela per l’eghes y l’energia ie unida sostituida dal articul 2, coma 1 dla L.P. di 17 de setëmber 2013, n. 18 cun la denuminazion Agenzia provinziela per l ambient.
14)
L articul 4, coma 5 ie unit njuntà dal articul 2, coma 3 dla L.P. di 21 de juni 2011, n. 4.
15)
L articul 4, coma 6, ie unit njuntà dal articul 12, coma 1, dla L.P. di 18 d’utober 2016, n. 21.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActiona) Lege Provinziala di 30 de setëmber dl 2005, n. 7
ActionActionArt. 1 (Ciamp d’aplicazion)   
ActionActionArt. 2 (Cumpetënzes)
ActionActionArt. 3 (Pruzedura)     
ActionActionArt. 4 Cunzescion     
ActionActionArt. 4/bis (Cuntrol urdiner)  
ActionActionArt. 5 (Recunescimënc) 
ActionActionArt. 6 Pruibizion de nuzeda   
ActionActionArt. 7 (Cauzion)
ActionActionArt. 8 (Variantes)
ActionActionArt. 9 (Lizënza de nuzeda dl’ega)
ActionActionArt. 10 (Funtanes)  
ActionActionArt. 11 (Slungiamënt di tëmps)
ActionActionArt. 12 (Stënta d’ega)
ActionActionArt. 13 (Eghes minereles)        
ActionActionArt. 13/bis (Renuvamënt de cunzescions per ciarië ega minerela te bozes)
ActionActionArt. 14 (Delidamënt dal paiamënt)
ActionActionArt. 15 (Linies eletriches)
ActionActionArt. 15/bis (Azes ai dac)
ActionActionArt. 16 (Renuvamënt dla cunzescions)  
ActionActionArt. 17 (Norma transitora revardënta i zitli y i vedli dërc de de pitla derivazions d’ega)
ActionActionArt. 17/bis (Norma transitora revardënta la cunzescions ENEL)
ActionActionArt. 18 (Norma transitora revardënta l’ega contra l meldefuech)
ActionActionArt. 18/bis (Norma transitora sun l’autorisazions provisores aldò dl articul 9 dl D.P.R. di 22 de merz 1974, n. 381)
ActionActionArt. 19  
ActionActionArt. 20 (Abrogazions)
ActionActionArt. 21 (Jita n forza)
ActionActionb) Lege provinziala di 26 de jenà dl 2015, n. 2
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich