In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 30 de setëmber dl 2005, n. 71)
Normes tla materia de nuzeda dl’eghes publiches 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl B.U. dl 11 d’utober 2005, nr. 41.
2)
L titul ie unit sostituì nsci dal articul 35, coma 1, dla L.P. di 26 de jené 2015, n. 2.

Art. 12 (Stënta d’ega)

(1)  Per afrunté situazions de stënta d’ega, vëniel metù su pra l’Agenzia provinziela per l ambient na cumiscion metuda adum da:

 1. l diretëur dl’Agenzia provinziela per l ambient 5)  coche presidënt;
 2. l diretëur dl Ufize provinziel Gestion ressurses d’ega;
 3. n reprejentant dl’Agenzia provinziela per l ambient 5);
 4. n diretëur dla Repartizion provinziela Bosc;
 5. n diretëur d’ufize dla Repartizion provinziela Agricultura;
 6. n reprejentant di chemuns dl raion idrografich tucà dala situazion de stënta d’ega.

(2)  Tl cajo de stënta d’ega ti fej la cumiscion na pruposta al Presidënt dla Provinzia n cont de ciuni di raions idrografics che dëssa unì detlarei te na situazion de stënta.

(3)  Ntan la situazion de stënta d’ega tol la cumiscion i pruvedimënc cumpedei su tlo dessot, per garantì, tl orden nsci dat dant, l refurnimënt d’ega da bever publich, l refurnimënt d’ega da bever privat y la nuzeda per la irigazion:

 1. reduzion dla cuantiteies d’ega restantes;
 2. reduzion o fermeda dla derivazions d’ega;
 3. prescrizion de turnus de nuzeda;
 4. trasferimënt de cuantiteies d’ega y nuzeda d’ega abineda adum nce per d’autri fins, nce da resservares dedora dl raion idrografich tucà;
 5. nuzeda de funtanes d’ega nueves.

(4)  I pruvedimënc aldò dl coma 3 possa vester sibe de natura gestiunela che de costruzion. I pruvedimënc de natura gestiunela vën realisei da pert dl cunzesciuner dl’ega, la mesures de costruzion vën fates dal nuzënt de chësta mesures. Canche la situazion de stënta ie passeda muessa la situazion inò unì repurteda tla cundizions da dant, ora che sce l vën relascià na cunzescion o n’autorisazion regulera sun dumanda dl nteressà.

(5)  Do la fin dla stënta d’ega nfurmea l presidënt dla cumiscion l Presidënt dla Provinzia che revuchea la situazion de stënta.

(6) Sce l resultea che te cër’ raions dla provinzia ie l scumenciamënt dl tëmp de vegetazion bonorif y sce n cunstatea oradechël na drëta suta dl terac y/o sce l vën preudù dlacedes, possa l Presidënt dla Provinzia, sun dumanda dl zënter sperimentel Laimburg antizipé per cërta zones l scumenciamënt dla derivazions per l’ativazion dla derivazions d’ega a fins de irigazion/coche funzion contra la bruma. Chësta regulamentazion d’ezezion vel mé per la derivazions definedes danora dal’Agenzia provinziela per l ambient y la defendura dl clima n basa ai bujëns dla defendura dl ambient y di obietifs de cualità dl’eghes; duta l’autra prescrizions dl decret de cunzescion resta n forza.  27)

5)
La denuminazion Repartizion provinziela per l’eghes y l’energia ie unida sostituida dal articul 2, coma 1 dla L.P. di 17 de setëmber 2013, n. 18 cun la denuminazion Agenzia provinziela per l ambient.
27)
L articul 12, coma 6, ie unì njuntà dal articul 18, coma 2, dla L.P. di 24 de setëmber 2019, n. 8.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActiona) Lege Provinziala di 30 de setëmber dl 2005, n. 7
ActionActionArt. 1 (Ciamp d’aplicazion)   
ActionActionArt. 2 (Cumpetënzes)
ActionActionArt. 3 (Pruzedura)     
ActionActionArt. 4 Cunzescion     
ActionActionArt. 4/bis (Cuntrol urdiner)  
ActionActionArt. 5 (Recunescimënc) 
ActionActionArt. 6 Pruibizion de nuzeda   
ActionActionArt. 7 (Cauzion)
ActionActionArt. 8 (Variantes)
ActionActionArt. 9 (Lizënza de nuzeda dl’ega)
ActionActionArt. 10 (Funtanes)  
ActionActionArt. 11 (Slungiamënt di tëmps)
ActionActionArt. 12 (Stënta d’ega)
ActionActionArt. 13 (Eghes minereles)        
ActionActionArt. 13/bis (Renuvamënt de cunzescions per ciarië ega minerela te bozes)
ActionActionArt. 14 (Delidamënt dal paiamënt)
ActionActionArt. 15 (Linies eletriches)
ActionActionArt. 15/bis (Azes ai dac)
ActionActionArt. 16 (Renuvamënt dla cunzescions)  
ActionActionArt. 17 (Norma transitora revardënta i zitli y i vedli dërc de de pitla derivazions d’ega)
ActionActionArt. 17/bis (Norma transitora revardënta la cunzescions ENEL)
ActionActionArt. 18 (Norma transitora revardënta l’ega contra l meldefuech)
ActionActionArt. 18/bis (Norma transitora sun l’autorisazions provisores aldò dl articul 9 dl D.P.R. di 22 de merz 1974, n. 381)
ActionActionArt. 19  
ActionActionArt. 20 (Abrogazions)
ActionActionArt. 21 (Jita n forza)
ActionActionb) Lege provinziala di 26 de jenà dl 2015, n. 2
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich