In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 30 de setëmber dl 2005, n. 71)
Normes tla materia de nuzeda dl’eghes publiches 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl B.U. dl 11 d’utober 2005, nr. 41.
2)
L titul ie unit sostituì nsci dal articul 35, coma 1, dla L.P. di 26 de jené 2015, n. 2.

Art. 9 (Lizënza de nuzeda dl’ega)

(1)  La dumanda de lizënza per se nuzé dl’ega aldò dl articul 56 dl decret dl rë di 11 de dezëmber 1933, n. 1775, y mudazions suzessives, ie da prejenté al ufize cumpetënt dl’Agenzia provinziela per l ambient 5). La dumanda muessa vester acumpanieda da dessënies y da na relazion, te chëla che l vën descrì i lëures y desmustrà che i nteresc publics y i dërc de terc vën respetei.

(2)  La chëuta dl’ega preududa dala lege muessa unì paieda danora. L ne ie deguna ublianza de cauzion.

(3)  I prelevamënc d’ega nchin a 5000 litri al di per furedes pra cantieres de nteres publich ie delidei dala chëuta y possa unì fac a na maniera liedia do che l ti ie unit comunicà al ufize cumpetënt dl’Agenzia provinziela per l ambient. 5)5)5)5)  L daussa mé unì derivà na cuantità d’ega nchin al 10 percënt dla purteda d’ega che ie da garat y chësc per na dureda de al plu 30 dis ndolauter. La rejons ejistëntes muessa unì respetedes.

5)
La denuminazion Repartizion provinziela per l’eghes y l’energia ie unida sostituida dal articul 2, coma 1 dla L.P. di 17 de setëmber 2013, n. 18 cun la denuminazion Agenzia provinziela per l ambient.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActiona) Lege Provinziala di 30 de setëmber dl 2005, n. 7
ActionActionArt. 1 (Ciamp d’aplicazion)   
ActionActionArt. 2 (Cumpetënzes)
ActionActionArt. 3 (Pruzedura)     
ActionActionArt. 4 Cunzescion     
ActionActionArt. 4/bis (Cuntrol urdiner)  
ActionActionArt. 5 (Recunescimënc) 
ActionActionArt. 6 Pruibizion de nuzeda   
ActionActionArt. 7 (Cauzion)
ActionActionArt. 8 (Variantes)
ActionActionArt. 9 (Lizënza de nuzeda dl’ega)
ActionActionArt. 10 (Funtanes)  
ActionActionArt. 11 (Slungiamënt di tëmps)
ActionActionArt. 12 (Stënta d’ega)
ActionActionArt. 13 (Eghes minereles)        
ActionActionArt. 13/bis (Renuvamënt de cunzescions per ciarië ega minerela te bozes)
ActionActionArt. 14 (Delidamënt dal paiamënt)
ActionActionArt. 15 (Linies eletriches)
ActionActionArt. 15/bis (Azes ai dac)
ActionActionArt. 16 (Renuvamënt dla cunzescions)  
ActionActionArt. 17 (Norma transitora revardënta i zitli y i vedli dërc de de pitla derivazions d’ega)
ActionActionArt. 17/bis (Norma transitora revardënta la cunzescions ENEL)
ActionActionArt. 18 (Norma transitora revardënta l’ega contra l meldefuech)
ActionActionArt. 18/bis (Norma transitora sun l’autorisazions provisores aldò dl articul 9 dl D.P.R. di 22 de merz 1974, n. 381)
ActionActionArt. 19  
ActionActionArt. 20 (Abrogazions)
ActionActionArt. 21 (Jita n forza)
ActionActionb) Lege provinziala di 26 de jenà dl 2015, n. 2
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich