In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege provinziala di 22 de dezëmber dl 2005, n. 121)
Mosöres por garantì la cualité tl setur di produć alimentars y introduziun dla “merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza”

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 2 dl B.O. di 3 de jenà dl 2006, n. 1.

Art. 8 (Comisciuns tecniches)

(1) La repartiziun provinziala competënta nominëia na comisciun tecnica por vigni produt o categoria de produć che po adorè la “Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza” o che toma tl ćiamp d’aplicaziun de chësta lege aladô dl articul 2. La comisciun tecnica romagn en ćiaria cin agn. 10)

(2) Les comisciuns tecniches é metüdes adöm da alplü nü comëmbri; la maiù pert é rapresentanć o rapresentantes di produturs y dles produturies o de chi che adora la merscia de cualité. I atri comëmbri rapresentëia les assoziaziuns di produturs, i grups d’interès dla categoria de produć respetiva, sciöche inće la Ćiamena dl comerz, dl’industria, dl artejanat y dl’agricoltöra. 10)

(3) Ales sentades dles comisciuns tecniches pol tó pert, cun usc aconsiënta, inće na rapresentanta/n rapresentant dla repartiziun provinziala competënta.10)

(4) Le comisciuns tecniches:

  1. laôra fora le codejel dles oblianzes cun i criters de cualité y de provegnënza y sües mudaziuns y le presentëia ala Junta provinziala por l’aprovaziun, adöm cun l‘arat dl Comitê por la cualité;
  2. 11)
  3. po ti menè al assessuria o al assessur provinzial che à la competënza por le comerz tl tëmp de trënta dis na tuta de posiziun sön l’arat dl organism de control independënt por ći che reverda la relasciada, la refodanza o la revocaziun dl dërt d’adorè la merscia;
  4. mët jö i programs anuai por le retlam di produć;
  5. stabilësc, tl respet di chedri stabilis dala repartiziun provinziala competënta por vigni produt o categoria de produć, a ći manira y te ći mosöra che chi che adora la merscia mëss tó pert, tl respet dl dërt comunitar, ai cosć anuai por le retlam di produć. 12)

(5) Al n’é nia debojëgn de istituì na comisciun tecnica sce la Junta provinziala ti deleghëia les inćiaries nominades te chësc articul a n organism bele atif por na certa categoria de produć.

10)
I comesc 1, 2 y 3 dl art. 8 é gnüs mudà insciö dal art. 9, coma 2 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.
11)
La lëtra b) é gnüda abrogada dal art. 9, coma 6 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.
12)
La lëtra e), dl art. 8, coma 4 é gnüda mudada insciö dal art. 9, coma 3 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionA A – Urdinamënt dl cumerz
ActionActionB B – Sustëni dl cumerz y di servijes
ActionActionC C – Promozion di prodoc locai de cualità
ActionActionb) Lege provinziala di 22 de dezëmber dl 2005, n. 12
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Ćiamp d’aplicaziun)  
ActionActionArt. 3 (“Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza”)   
ActionActionArt. 4 (Titolarité dla “Merscia de cualité cun indicaziun de provegnënza”)
ActionActionArt. 5 (Program de control dla cualité davert)
ActionActionArt. 6 (Programaziun)
ActionActionArt. 7 (Comitê por la cualité)
ActionActionArt. 8 (Comisciuns tecniches)
ActionActionArt. 9 (Codejel dles oblianzes)
ActionActionArt. 10 (Adoranza dla merscia y contrat d’adoranza dla merscia)  
ActionActionArt. 11 (Mosöres de sostëgn)     
ActionActionArt. 12 (Aiüc)    
ActionActionArt. 13 (Suraverda y straufunghes)
ActionActionArt. 14 (“Merscia de proteziun Südtirol”)  
ActionActionArt. 15 (Normes transitores)
ActionActionArt. 16 (Abrogaziuns)
ActionActionArt. 17 (Desposiziuns finanziares)
ActionActionArt. 18 (Notificaziun ala Comisciun Europeica)
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich