In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 11 de jügn dl 2003, n. 101) 2)
Revardënta la despusizions tla materia dl cunsëi di Chemuns

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl U.B. dl 24 de juni 2003, nr. 25.
2)
Ćiara inće i art. 14 y 15 dla l.p. di 8 de forà dl 2010, n. 4.

Art. 3 (Ndependënza y autonomia urganisativa)

(1) Tl dejëujer si funzions ie l Cunsëi di chemuns ndependënt.

(2) Per dejëujer si funzions se dà l Cunsëi di chemuns n regulamënt intern.