In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 11 de jügn dl 2003, n. 101) 2)
Revardënta la despusizions tla materia dl cunsëi di Chemuns

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl U.B. dl 24 de juni 2003, nr. 25.
2)
Ćiara inće i art. 14 y 15 dla l.p. di 8 de forà dl 2010, n. 4.

Art. 2 (Dureda dla ncëria, renuveda y destumënza)

(1) L Cunsëi di chemuns resta te si ncëria nchin che l vën renuvà aldò dl articul 1.

(2) La ncëria de n cumëmber dl Cunsëi di chemuns fina canche si ncëria de presidënt dla urganisazion plu reprejentativa di Chemuns destoma unfat per cie gauja, o sce l ne reprejentea nia plu un di ënc nunziei tl articul 1. L cumëmber vën remplazà da chëla persona che sëurantòl la funzion respetiva.