In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege provinziala di 18 de jügn 2002, n. 81)
Desposiziuns sura les eghes

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. n. 2 dla G.O. dl 2 de messè 2002, n. 28.

Art. 57/bis (Straufunghes aministratives)

(1)  La realisaziun de costruziuns de derivaziun ilegales, la derivaziun dl’ega ilegala, la costruziun de poc abusifs, la prelevaziun d’ega de sotfunz ilegala y l’arbassamënt dl´ega de sotfunz, l’inosservanza dla condüta d’ega romagnënta scrita dant, la realisaziun ilegala de de gran mudaziuns a derivaziuns aladô dl articul 8, coma 2, dla lege provinziala di 30 de setëmber dl 2005, nr. 7, y mudaziuns suandëntes, l'adoranza d’ega por d’atres adoranzes de derivaziun bele autorisades, sciöche inće l'inosservanza dl tëmp de adoranza y de cuantité d’ega conzedüda: 61) 

 1. cun funziun d’inagaziun,  d’ega da bëre y  d’ega de ćiasa, d’eghes idrominerales y idrotermales, de forza motorica y cun d’atres funziuns, vëgn punì cun na straufunga aministrativa che va da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
 2. por fins industriai y por fà nëi artifiziala, vëgn punì cun na straufunga aministrativa che va da 500,00 euro ćina a  5.000,00 euro;
 3. por la produziun de eletrizité cun n rendimënt nominal mesan:
  1. 62)
  2. 62)
  3. 62)
  4. sura 3000 kW fora vëgn punì cun na straufunga aministrativa che va da 20.000,00 euro ćina a  200.000,00 euro.

(2)  Che che violëia d’atres normes de lege o regolamënć tl ćiamp dl’adoranza dles ressurses dl’ega, realisëia mudaziuns ales costruziuns de derivaziun aladô dl articul 10, coma 5, dla lege provinziala di 4 de setëmber dl 1976, nr. 40 , ne osservëia nia les prescriziuns generales y spezifiches de conzesciun, de autorisaziun o de desposiziun, fej la manutenziun dles costruziuns de prelevaziun, de racoiüda, de condüta o de retüda iregolarmënter:

 1. cun funziun d’inagaziun,  d’ega da bëre y  d’ega de ćiasa, d’eghes idrominerales y idrotermales, de forza motorica y cun d’atres funziuns, é sotmetü a na straufunga aministrativa che va da 125,00 euro a 1.250,00 euro;
 2. por fins industriai y por fà nëi artifiziala, é sotmetü a na straufunga aministrativa che va da 250,00 euro ćina a  2.500,00 euro;
 3. por la produziun de eletrizité cun n rendimënt nominal mesan:
  1. 63)
  2. 63)
  3. 63)
  4. sura 3000 kW fora é sotmetü a na straufunga aministrativa che va da 4.000,00 euro ćina a  40.000,00 euro.

(3)Che che ne se tëgn nia ales desposiziuns y ai lians de sconanza generai y spezifics di raiuns de sconanza dl’ega da bëre é sotmetü a na straufunga aministrativa sciöche dessot:

 1. l'inosservanza dles proibiziuns y di dovëis de manutenziun ti raiuns de sconanza dl’ega da bëre vëgn punì cun na straufunga aministrativa pecuniara che va da 250,00 a 2.500,00 euro;
 2. la violaziun dles desposiziuns di raiuns de sconanza sön les costruziuns y i laûrs de escavaziun vëgn punida cun na straufunga aministrativa pecuniara che va da 2.000,00 a 20.000,00 euro;
 3. l'esecuziun de mosöres, intervënć o laûrs ti raiuns de sconanza en manćianza de arać idrogeologics scrić dant o de autorisaziuns che va debojëgn, o de proes sön la compatibilité de n proiet cun les desposiziuns de sconanza vëgn punida cun na straufunga aministrativa pecuniara che va da 500 a 5.000,00 euro;
 4. dötes les atres violaziuns de proibiziuns, vincui o limitaziuns d’adoranza spezifics vëgn punides cun na straufunga aministrativa pecuniara che va da 500,00 a 5.000,00 euro. 64)
61)
L’introduziun dl coma 1 dl art. 57/bis é gnüda sostituida insciö dal art. 14, coma 26, dla L.P. di 10 de jügn dl 2008, n. 4.
62)
L'art. 57/bis, coma 1, lëtra c), punti 1), 2) e 3), é gnüda abrogada dal art. 36, coma 1, lëtra a), dla L.P. di 26 jenà 2015, n. 2.
63)
L'art. 57/bis, coma 2, lëtra c), punti 1), 2) e 3), é gnüda abrogada dal art. 36, coma 1, lëtra a), dla L.P. di 26 jenà 2015, n. 2.
64)
L'art. 57/bis é gnü injuntè dal art. 14, coma 5, dla L.P. di 20 de jügn dl 2005, n. 4. Le coma 3 é gnü sostituì insciö dal art. 14, coma 27, dla L.P. di 10 de jügn dl 2008, n. 4.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionA A – Mpaziamënt dl terac y smaltimënt dl refudam
ActionActionB B – Defendura dla cuntreda
ActionActionC C – Mpaziamënt acustich
ActionActionD D – Mpaziamënt dl’aria
ActionActionE E – Defendura dla flora y fauna
ActionActionF F – Mpaziamënt dl’ega y smaltimënt dl refudam luter
ActionActiona) Lege provinziala di 18 de jügn 2002, n. 8
ActionActionPrinzips generai y competënzes
ActionActionUtilisaziun dles ressurses idriches
ActionActionSconanza dles eghes
ActionActionSuraverda y desposiziuns finales
ActionActionSuraverda y sanziuns
ActionActionArt. 56 (Suraverda)
ActionActionArt. 57 (Sanziuns aministratives tl ćiamp de sconanza dl’ega)   
ActionActionArt. 57/bis (Straufunghes aministratives)
ActionActionDesposiziuns finales y transitores
ActionActionInjunta A
ActionActionInjunta B
ActionActionInjunta C
ActionActionInjunta D
ActionActionInjunta E
ActionActionInjunta F
ActionActionInjunta G
ActionActionElemënć y sostanzes chimiches che vëgn conscidrà da tosser a gauja de süa tossizité, persistënza y bioacumulaziun. (1) (2)
ActionActionInjunta I
ActionActionInjunta L
ActionActionFrabicać y desćiaries de eghes pazes de competënza dl ombolt
ActionActionG G – Valutazion dla fazion sun l ambient
ActionActionH H – Prutezion di tieres
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich