In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege provinziala di 18 de jügn 2002, n. 81)
Desposiziuns sura les eghes

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. n. 2 dla G.O. dl 2 de messè 2002, n. 28.

Art. 56 (Suraverda)

(1)  L´Ofize provinzial Gestiun ressurses dl´ega, i comuns, la Repartiziun provinziala Bosć y tan inant che ara se trata dl refornimënt dl´ega da bëre le Sorvisc igiena y sanité publica dl´aziënda sanitara raionala competënta controlëia l´aplicaziun dl titul II de chësta lege.

(2)  La suraverda sön l´osservanza dl titul III de chësta lege é competënza di funzionars autorisà dl´Agenzia y ti caji preodüs dal regolamënt d´esecuziun di funzionars dla repartiziun provinziala Bosć y di organns de control di comuns. Por constatè la mosöra d´incuinamënt dles eghes y por d´atri relevamënć cun stromënć spezialisà po i organns de control nominà adorè i laboratori dl´Agenzia o d´atri laboratori cualificà.

(3)  Le personal inćiarié dl control é autorisé a fà ispeziuns, controi y les prelevaziuns nezesciares por constatè l´osservanza di valurs limo d´emisciun y dles prescriziuns contignides ti provedimënć autorisanć y regolamentars y inće dles condiziuns che porta ala formaziun dles desćiaries. Le titolar dla desćiaria mëss conzede l´azès ai posć olache al mëss gnì fat i controi.

(4)  Dötes les desćiaries mëss ester azessibles por les prelevaziuns de proa da pert dl personal inćiarié al control tl punt chirì fora por la mosoraziun che, tut fora d´atres prescriziuns, é atira dan le post olache al vëgn lascè jì ite l´ega.

(5)  Mantignin l´aplicaziun dles sanziuns aladô dl articul 57, sce les desposiziuns de chësta lege y les prescriziuns aladô de chësta ne vëgn nia osservades agësc l´autorité competënta por l´emisciun dles autorisaziun tignin cunt dla gravité dla violaziun tla manira suandënta:

  1. avertimënt cun chël che al vëgn fissé n terminn tl tëmp de chël che al mëss gnì eliminé les iregolaritês;
  2. avertimënt y tl medemo tëmp retrata provisora dl´autorisaziun sce al se manifestëia situaziuns de prigo por la sanité publica o por l´ambiënt;
  3. revocaziun dl´autorisaziun tl caje che ara ne vëgn nia adatada ales prescriziuns scrites dant tl avertimënt o tl caje de de plü violaziuns che rapresentëia situaziuns de prigo o de dann por la sanité publica o l´ambiënt.

(6)  Por garantì na gestiun coreta dles rëis de canalisaziun y dles sarenares por les eghes pazes comunales controlëia l´ënt de gestiun dl sorvisc de canalisaziun y depuraziun integrè les desćiaries tles rëis de canalisaziun. Por chësc fin se arjigna vigni ënt de gestiun dl sorvisc de canalisaziun y depuraziun integrè n sorvisc de control adeguè y n laboratore de analises o stlüj jö n´acordanza aposta por eseguì les analises cun d´atri ënć de gestiun de chësc sorvisc o cun d´atri laboratori d´analises cualificà. Iregolaritês eventuales o superamënć di valurs limo d´emisciun mëss atira gnì comunicà al´autorité competënta por l´emisciun dles autorisaziuns che tolarà provedimënć aladô dl coma 5.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionA A – Mpaziamënt dl terac y smaltimënt dl refudam
ActionActionB B – Defendura dla cuntreda
ActionActionC C – Mpaziamënt acustich
ActionActionD D – Mpaziamënt dl’aria
ActionActionE E – Defendura dla flora y fauna
ActionActionF F – Mpaziamënt dl’ega y smaltimënt dl refudam luter
ActionActiona) Lege provinziala di 18 de jügn 2002, n. 8
ActionActionPrinzips generai y competënzes
ActionActionUtilisaziun dles ressurses idriches
ActionActionSconanza dles eghes
ActionActionSuraverda y desposiziuns finales
ActionActionSuraverda y sanziuns
ActionActionArt. 56 (Suraverda)
ActionActionArt. 57 (Sanziuns aministratives tl ćiamp de sconanza dl’ega)   
ActionActionArt. 57/bis (Straufunghes aministratives)
ActionActionDesposiziuns finales y transitores
ActionActionInjunta A
ActionActionInjunta B
ActionActionInjunta C
ActionActionInjunta D
ActionActionInjunta E
ActionActionInjunta F
ActionActionInjunta G
ActionActionElemënć y sostanzes chimiches che vëgn conscidrà da tosser a gauja de süa tossizité, persistënza y bioacumulaziun. (1) (2)
ActionActionInjunta I
ActionActionInjunta L
ActionActionFrabicać y desćiaries de eghes pazes de competënza dl ombolt
ActionActionG G – Valutazion dla fazion sun l ambient
ActionActionH H – Prutezion di tieres
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich