In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

k) Lege provinziala di 21 de mà dl 2002, n. 71)
Desposiziuns por promöie le superamënt o l’eliminaziun di impedimënć architetonics

1)
Publicada tl B. O. di 11 de jügn dl 2002, n. 25.

Art. 1 (Fins)

(1) Chësta lege dà dant normes por promöie le superamënt o l’eliminaziun di impedimënć architetonics ti frabicać privać, publics y privać daverć al publich, sciöche inće sön lercs publiches, te locai di sorvisc publics y ti posć daverć al publich. A chësta manira ti vëgnel slisiré la vita soziala ales porsones che é limitades o impedides te sües capazitês de movimënt o sensitives.

Art. 2 (Definiziuns)

(1) Por impedimënt architetonich capëscion vigni impedimënt che ti limitëia o ti impedësc l’adoranza autonoma a düć i zitadins de lercs, frabicać, sorvisc y strotöres, y ostacolëia dantadöt la mobilité dles porsones che à dificoltês fisiches, sensitives o psichiches permanëntes o temporanes, bel anfat por ći rajun.

(2) N post davert al publich conscìdron n post olache n numer indeterminé de porsones po ite zënza avëi debojëgn de n invit o de n’autorisaziun, inće sce l’azès é sotmetü a certes condiziuns.

Art. 3 (Zënter de consulënza y de documentaziun)

(1) Pro la Repartiziun provinziala sorvisc sozial él gnü istituì le Zënter de consulënza y de documentaziun sön i impedimënć architetonics che ademplësc chisc compić:

  1. al fej stüdi, inrescides y relevamënć sön i impedimënć architetonics che é te Südtirol;
  2. al promöi ativitês de sensibilisaziun y de informaziun por arjunje i fins de chësta lege;
  3. al promöi scomenciadies de formaziun, d’ajornamënt y d’adestramënt por arjunje i fins de chësta lege;
  4. al ti dà consulënza tecnica ai ënć publics y ai proprietars privać de frabicać, costruziuns y implanć sotmetüs ales prescriziuns tecniches sön i impedimënć architetonics sciöche inće ai profescionisć lëdi che laôra tl setur dl frabiché;
  5. al cöi adöm la documentaziun d’ütl sön les normes de lege varëntes sciöche inće sön les soluziuns architetoniches y tecniches adotades o da podëi adotè por miorè l’azessibilité y l’anuzabilité di frabicać;
  6. al verifichëia y lascia alsavëi les violaziuns eventuales dles normes sön le superamënt o l’eliminaziun di impedimënć architetonics.

Art. 4 (Coordinamënt cun les normes por frabiché)

(1) Les normes por le superamënt o l’eliminaziun di impedimënć architetonics à la priorité sön les desposiziuns contignides ti regolamënć dl frabiché di comuns y sön i planns y programs urbanistics che ne va nia a öna cun chëstes. Te vigni caje mëssel gnì respetè les destanzes legales odüdes danfora dal codesc zivil.

Art. 5 (Eliminaziun o superamënt di impedimënć architetonics ti frabicać privać)

(1) I proieć che reverda la costruziun de frabicać privać nüs o la restrotoraziun de frabicać intiers, tolon ite inće chi dl frabiché alisiré, mëss se tignì ales prescriziuns tecniches preodüdes dal articul 7.

(2) La proietaziun mëss te vigni caje odëi danfora:

  1. amecanisms tecnics adatà por l’istalaziun de implanć por ti podëi pormez ales alzades plü alalt; pro chisc âldel inće i ascensurs por stighes;
  2. entrades adatades ales perts ch’an à deboriada te n frabicat y ales unitês imobiliares singoles;
  3. almanco öna n’entrada al valì de tera, rampes zënza scalins o mesi de alzada adatà;
  4. l’istalaziun - pro frabicać cun plü de trëi alzades sura tera - por vigni stiga prinzipala de n ascensur ch’an po arjunje tres rampes zënza scalins, tut fora sc’ara se trata de frabicać residenziai por öna na familia o por de plü families zënza perts coletives. Sciöche alzades sura tera vëgn conscidrades l’alzada a tera y dötes les alzades fates sö sura l’alzada a tera.

(3) Le numer dles alzades tol ite arćiades eventuales cun laprò inće l’alzada olach’al é l’azès unich al’unité abitativa plü alalt. Les alzades olach’al é ma locai tecnics ne vëgn nia cumpedades.

(4) Ai abitanć dl condomine che à le zertificat che cuntrassegnëia n veicul de porsones cun handicap odü danfora dal articul 12 dl decret dl Presidënt dla Republica di 24 de lugio dl 1996, n. 503, ti vëgnel dè la prezedënza sc’ara se trata dl’assegnaziun de plazes dai auti eventuales che alda pro le frabicat, tignin cunt di bojëgns spezifics dla porsona cun handicap.

6. (Eliminaziun o superamënt di impedimënć architetonics ti frabicać publics y privać daverć al publich)

(1) Düć i laûrs de costruziun che reverda frabicać publics y privać daverć al publich sciöche inće frabicać dl frabiché abitatif publich vëgn fać en conformité cun les prescriziuns tecniches odüdes danfora dal articul 7.

(2) Les strotöres d’alberch y i posć de restoraziun ch’al n’é nia poscibl da arjunje cun mesi de trasport publich o privat n’é nia sotmetüs ales normes de chësta lege.

(3)Les strotöres d’alberch aladô dla lege provinziala di 11 de mà dl 1995, n. 12, y mudaziuns suandëntes ne vëgn nia sotmetüdes ales desposiziuns de chësta lege. 2)

(4) Les strotöres d’alberch che va sura i limić odüs danfora dal coma 3 fora y cun ćina a 25 leć é sotmetüdes ales desposiziuns de chësta lege tla mosöra dl 10 porcënt dla capazité d’alberch. Te chëstes strotöres mëss dötes les perts y i sorvisc coletifs, dà dant avisa tl regolamënt d’esecuziun, ti garantì l’azès ales porsones cun na capazité da se möie limitada o impedida.

(5) Les desposiziuns odüdes danfora dai comesc 1, 2, 3 y 4 vëgn inće aplicades por i intervënć de restrotoraziun parziala de frabicać privać daverć al publich o por i intervënć de n’atra sort ma por ći che reverda l’intervënt spezifich sön le proiet.

2)
  L'art. 6, coma 3 é gnü mudé insciö dal art. 11, coma 1 dla l.p. di 23 d’aurì dl 2014, n. 10.

Art. 7 (Prescriziuns tecniches)

(1) Cun regolamënt d’esecuziun vëgnel stabilì les prescriziuns tecniches che va debojëgn por garantì l’azessibilité, l’adatabilité y l’anuzabilité di frabicać privać y di frabicać dl frabiché abitatif alisiré.

(2) Cun regolamënt d’esecuziun vëgnel implü stabilì les prescriziuns tecniches che va debojëgn por garantì l’azessibilité, l’adatabilité y l’anuzabilité de frabicać y lercs publiches y privates davertes al publich y de frabicać y lercs dl Istitut por le Frabiché sozial.

(3) Les prescriziuns tecniches odüdes danfora dai comesc 1 y 2 ne vëgn nia aplicades a frabicać o perts de frabicać ch’ara ne va nia da fà sö zënza impedimënć architetonics sön la basa de desposiziuns tecniches spezifiches y gnanca a locai singui por implanć tecnics olach’al po ma ite personal spezialisé.

Art. 8 (Imobii sotmetüs a lians particolars)

(1) Pro i proieć por la realisaziun o la restrotoraziun de frabicać privać sotmetüs ai lians de sconanza di bëgns d’interès artistich y storich y de proteziun dles belëzes naturales mëssel gnì acuisì dal’autorité de sconanza competënta, tl cheder dl prozedimënt d’aprovaziun, l’arat nia liënt dl zënter de consulënza y de documentaziun odü danfora dal articul 3.

(2) Por i frabicać publics y privać daverć al publich sotmetüs ai lians odüs danfora dal coma 1, por chi che les autoritês competëntes por la sconanza ne relascia nia le nulla osta, pol gnì arjunt la conformité ales normes d’azessibilité y de superamënt di impedimënć architetonics cun istalaziuns provisores aladô dl articul 7 dl decret dl Presidënt dla Republica di 7 de jenà dl 1956, n. 164; chëstes istalaziuns vëgn aprovades dales medemes autoritês do avëi aldì la minunga dl zënter de consulënza y de documentaziun odü danfora dal articul 3.

Art. 9 (Azessibilité urbana y adoranza di mesi de trasport publich)

(1) Les aministraziuns comunales adotëia mosöres por garantì ch’al vëgnes arjigné percursc azessibli a porsones cun capazitês restrëntes da se möie por ch’ares pois adorè autonomamënter i sorvisc y arjunje les lercs urbanes y ambientales te na manira independënta. Chisc percursc mëss avëi carateristiches che garantësc nia ma l’autonomia, mo inće la segurëza dles porsones adotan mosöres por schivé i problems lià al funz stradal, ai deslivì di percursc, ai semafers, ai aredamënć urbanns, ai segnai stradai y a döt ći che podess stè te tru a n’adoranza lëdia dles lercs.

(2) Les aministraziuns comunales, la Provinzia, i ënć y les sozietês che depënn da d’ëres se crüzia ch’al vëgnes garantì la poscibilité da se spostè sön le teritore cun i mesi de trasport publics ti assiguran a chësta moda inće ales porsones cun capazitês restrëntes da se möie da podëi adorè te na manira autonoma y sigüda chisc mesi de trasport.

Art. 10 (Trafich sön strades te raiuns protezionà)

(1) Sön les strades te raiuns protezionà vëgn le trafich de veicui a motor che trasporta porsones te na situaziun de handicap regolè dala lege provinziala di 8 de mà dl 1990, n. 10, y mudaziuns suandëntes.

Art. 11 (Plann d’adatamënt por i frabicać publics dla Provinzia y di ënć publics locai)

(1) La Provinzia, i ënć publics che depënn da d’ëra o che à n ordinamënt che é de competënza legislativa dla Provinzia o che é deleghè ala Provinzia sciöche inće les aziëndes y i ënć che depënn da chësta, i comuns, les comunitês raionales, les aziëndes di sorvisc soziai, l’Aziënda sanitara y l’Istitut provinzial por le frabiché sozial adotëia, tl tëmp de n ann dala jüda en forza dl regolamënt d’esecuziun, n plann por eliminé i impedimënć architetonics ti frabicać olach’ai eserzitëia süa ativité. I intervënć odüs danfora te chësc plann vëgn realisà aladô dles prescriziuns dl regolamënt de esecuziun odü danfora dai comesc 1 y 2 dl articul 7.

(2) I frabicać che ti corespogn ales ghiranzes odüdes danfora dal decret dl Minister por i laûrs publics di 14 de jügn dl 1989, n. 236, y dal decret dl Presidënt dla Republica di 24 de messè dl 1996, n. 503, canche le regolamënt de esecuziun odü danfora dai comesc 1 y 2 dl articul 7 va en forza, é stlüć fora dal plann de intervënt.3)

3)
L'art. 11 é gnü sostituì insciö dal art. 46, coma 1, dla l.p. di 9 d’aurì dl 2009, n. 1.

Art. 12 (Norma transitora)

(1)  Ćina canch’al vëgn emanè le regolamënt d’esecuziun odü danfora dal articul 7 vëgnel apliché les desposiziuns odüdes danfora dal decret dl Presidënt dla Republica di 24 de lugio dl 1996, n. 503 y dal decret dl minister por i laûrs publics di 14 de jügn dl 1989, n. 236.

Art. 13 (Sanziuns)

(1) Zënza aziché l’aplicaziun dles sanziuns penales te chësc ćiamp vëgnel desponü de demolì les costruziuns che é gnüdes fates sö zënza tignì cunt dles prescriziuns tecniches por ći che reverda le superamënt o l’eliminaziun di impedimënć architetonics y de restabilì les costruziuns aladô dl proiet aprovè.

Art. 14-154)

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

4)
Omissis
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActione) Lege Provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20
ActionActioni) Lege provinziala di 8 d‘aurì dl 1998, n. 3
ActionActionk) Lege provinziala di 21 de mà dl 2002, n. 7 —
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Definiziuns)
ActionActionArt. 3 (Zënter de consulënza y de documentaziun)
ActionActionArt. 4 (Coordinamënt cun les normes por frabiché)
ActionActionArt. 5 (Eliminaziun o superamënt di impedimënć architetonics ti frabicać privać)
ActionAction6. (Eliminaziun o superamënt di impedimënć architetonics ti frabicać publics y privać daverć al publich)
ActionActionArt. 7 (Prescriziuns tecniches)
ActionActionArt. 8 (Imobii sotmetüs a lians particolars)
ActionActionArt. 9 (Azessibilité urbana y adoranza di mesi de trasport publich)
ActionActionArt. 10 (Trafich sön strades te raiuns protezionà)
ActionActionArt. 11 (Plann d’adatamënt por i frabicać publics dla Provinzia y di ënć publics locai)
ActionActionArt. 12 (Norma transitora)
ActionActionArt. 13 (Sanziuns)
ActionActionArt. 14-15
ActionActionm) Lege provinziala di 14 de messè dl 2015, n. 7
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich