In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

k) Lege provinziala di 21 de mà dl 2002, n. 71)
Desposiziuns por promöie le superamënt o l’eliminaziun di impedimënć architetonics

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B. O. di 11 de jügn dl 2002, n. 25.

Art. 3 (Zënter de consulënza y de documentaziun)

(1) Pro la Repartiziun provinziala sorvisc sozial él gnü istituì le Zënter de consulënza y de documentaziun sön i impedimënć architetonics che ademplësc chisc compić:

  1. al fej stüdi, inrescides y relevamënć sön i impedimënć architetonics che é te Südtirol;
  2. al promöi ativitês de sensibilisaziun y de informaziun por arjunje i fins de chësta lege;
  3. al promöi scomenciadies de formaziun, d’ajornamënt y d’adestramënt por arjunje i fins de chësta lege;
  4. al ti dà consulënza tecnica ai ënć publics y ai proprietars privać de frabicać, costruziuns y implanć sotmetüs ales prescriziuns tecniches sön i impedimënć architetonics sciöche inće ai profescionisć lëdi che laôra tl setur dl frabiché;
  5. al cöi adöm la documentaziun d’ütl sön les normes de lege varëntes sciöche inće sön les soluziuns architetoniches y tecniches adotades o da podëi adotè por miorè l’azessibilité y l’anuzabilité di frabicać;
  6. al verifichëia y lascia alsavëi les violaziuns eventuales dles normes sön le superamënt o l’eliminaziun di impedimënć architetonics.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActione) Lege Provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20
ActionActioni) Lege provinziala di 8 d‘aurì dl 1998, n. 3
ActionActionk) Lege provinziala di 21 de mà dl 2002, n. 7 —
ActionActionArt. 1 (Fins)
ActionActionArt. 2 (Definiziuns)
ActionActionArt. 3 (Zënter de consulënza y de documentaziun)
ActionActionArt. 4 (Coordinamënt cun les normes por frabiché)
ActionActionArt. 5 (Eliminaziun o superamënt di impedimënć architetonics ti frabicać privać)
ActionAction6. (Eliminaziun o superamënt di impedimënć architetonics ti frabicać publics y privać daverć al publich)
ActionActionArt. 7 (Prescriziuns tecniches)
ActionActionArt. 8 (Imobii sotmetüs a lians particolars)
ActionActionArt. 9 (Azessibilité urbana y adoranza di mesi de trasport publich)
ActionActionArt. 10 (Trafich sön strades te raiuns protezionà)
ActionActionArt. 11 (Plann d’adatamënt por i frabicać publics dla Provinzia y di ënć publics locai)
ActionActionArt. 12 (Norma transitora)
ActionActionArt. 13 (Sanziuns)
ActionActionArt. 14-15
ActionActionm) Lege provinziala di 14 de messè dl 2015, n. 7
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich