In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 21)
Provedimënć por l’adoziun de mitans y mituns de mëndra eté tla provinzia de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. n. 1 al B.O. di 12 de forà dl 2002, n. 7.

Art. 2 (Assistënza dla Provinzia)   delibera sentenza

(1) La Provinzia autonoma de Balsan ti pîta assistënza legala, soziala y psicologica ai pêrs maridà, che à bele presentè o é tl laûr da dè jö al tribunal la detlaraziun de desponibilité a n’adoziun internazionala.

(2) Al vëgn pité assistënza te dötes les fases dl’adoziun: tla preparaziun al’adoziun, por les prozedöres d’adoziun tla Talia y tl tëmp do l’adoziun.

(3) Por chësc fin:

 1. promöi la Provinzia la creaziun de na rëi che ti pîta ai pêrs maridà assistënza iuridica, soziala y psicologica y coordinëia y controlëia l’ativité de chësta rëi;
 2. mantëgn la Provinzia contać y raporć, inće sot forma de convenziuns aposta, cun:
  1. la Comisciun nazionala por les adoziuns internazionales, insediada pro la Presidënza dl Consëi di ministri, aladô dl articul 38 dla lege statala sön l’adoziun;
  2. i zëntri de intermediaziun talians y da foradecà, i ofizi iudiziars y dötes les organisaziuns y strotöres che se dà da fà tl ćiamp dl’adoziun internazionala.

(4) Tres na convenziun cun la Comisciun nazionala por les adoziuns internazionales surantol la Provinzia inće chëstes inćiaries aministratives:

 1. ara relascia le zertificat de conformité aladô dl articul 39, coma 1, lëtra i) y l’autorisaziun d’entrada aladô dl articul 39, coma 1, lëtra h) dla lege statala sön l’adoziun;
 2. ara tëgn sö i documënć y les informaziuns aladô dl articul 39, coma 1, lëtra e) dla lege statala sön l’adoziun y informëia i geniturs adotifs por ći che reverda la situaziun sanitara dla möta/dl möt tl cheder dles desposiziuns de lege varëntes;
 3. ara controlëia i recuisić y ćiara sura l’ativité di zëntri de intermediaziun privać, sön inćiaria dla Junta provinziala;
 4. ara informëia la popolaziun y se crüzia dla formaziun y dl ajornamënt dl personal tl setur sanitar y di sorvisc soziai che laôra tl ćiamp dl’adoziun;
 5. ara cöi adöm y valutëia regolarmënter i dać statistics che reverda l’adoziun internazionala tla provinzia de Balsan.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003 - Servizi di assistenza per l'adozione internazionale
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionb) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6
ActionActionf) Lege Provinziala di 1 de jügn dl 1983, n. 13
ActionActiong) Lege Provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33
ActionActioni) Lege Provinziala di 6 de novëmber dl 1989, n. 10
ActionActionj) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 2
ActionActionArt. 1 (Fins)    
ActionActionArt. 2 (Assistënza dla Provinzia)  
ActionActionArt. 3 (Post d’intermediaziun publich sön l’adoziun)
ActionActionArt. 4 (Grup de sostëgn psicologich y sozial)
ActionActionArt. 5 (Sostëgn di zëntri d’intermediaziun autorisà)
ActionActionArt. 6
ActionActionk) Lege Provinziala di 3 de otober dl 2003, n. 15
ActionActionm) Lege provinziala di 8 de merz 2010 , n. 5
ActionActiono) Lege Provinziala di 17 de mà dl 2013, n. 8
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich