In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 21)
Provedimënć por l’adoziun de mitans y mituns de mëndra eté tla provinzia de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. n. 1 al B.O. di 12 de forà dl 2002, n. 7.

Art. 1 (Fins)    

(1) Tl cheder de sües competënzes ti conzed la Provinzia autonoma de Balsan assistënza y sostëgn ai pêrs maridà che vir te ma manira permanënta tl Südtirol y oress adotè na möta/n möt che n’à nia la zitadinanza taliana y à la residënza te n paîsc foradecà.

(2) L’assistënza y le sostëgn vëgn pità tl respet dl ordinamënt iuridich statal y internazional y dantadöt a öna cun i prinzips y les diretives dla Convenziun sön la cooperaziun pro adoziuns internazionales, sotescrita a Den Haag ai 29 de mà dl 1993 y la lege statala sön les adoziuns y i afidamënć di 4 de mà dl 1983, n. 184, mudada dala lege di 31 de dezëmber dl 1998, n. 476, y dala lege di 28 de merz dl 2001, n. 149, da chilò inant nominada “lege statala sön l’adoziun”.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionb) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6
ActionActionf) Lege Provinziala di 1 de jügn dl 1983, n. 13
ActionActiong) Lege Provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33
ActionActioni) Lege Provinziala di 6 de novëmber dl 1989, n. 10
ActionActionj) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 2
ActionActionArt. 1 (Fins)    
ActionActionArt. 2 (Assistënza dla Provinzia)  
ActionActionArt. 3 (Post d’intermediaziun publich sön l’adoziun)
ActionActionArt. 4 (Grup de sostëgn psicologich y sozial)
ActionActionArt. 5 (Sostëgn di zëntri d’intermediaziun autorisà)
ActionActionArt. 6
ActionActionk) Lege Provinziala di 3 de otober dl 2003, n. 15
ActionActionm) Lege provinziala di 8 de merz 2010 , n. 5
ActionActiono) Lege Provinziala di 17 de mà dl 2013, n. 8
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich