In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 71)
Ordinamënt nü dl Sorvisc sanitar provinzial

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Suplemënt nr. 2 al B.O. di 20 de merz 2001, nr. 12.

Art. 47 (Funziuns y facoltés di dirigënc responsabli de strotöra)

(1) Por l'atuaziun di fins che vëgn determiná tla programaziun aziendala y tl Plann sanitar provinzial regolamentëia l’ordinamënt aziendal l’atribuziun dles funziuns y competënzes corespognëntes ai Direturs doturs di raiuns teritoriai y dles strotöres d’ospedal, ai dirigënc tecnich-assistenziai di raiuns teritoriai y dles strotöres d’ospedal sciöche ince ai Direturs de distret, de departimënt, di sorvisc aziendai y a düc i atri dirigënc responsabli de strotöres; ai Direturs ti vëgnel ince dé la facolté da tó dezijiuns che liëia l’Aziënda Sanitara da defora.

(2)  La direziun dles singoles strotöres d’organisaziun dl’Aziënda Sanitara ti vëgn surandada ai dirigënc aladô di criters y dles modalités stabilis tl ordinamënt aziendal, tl respet dles normes varëntes en materia. 131)

131)
L'art. 47 é impröma gnü sostituí dal art. 24 dla l.p. di 2 d’otober dl 2006, n. 9 y dedô dal art. 3, coma 14 dla l.p. di 21 d’aurí dl 2017, n. 4.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionA A – Servisc saniter
ActionActiond') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7
ActionActionOrdinamënt dl Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionDesposiziuns por la programaziun y por lapredesposiziun dl Plann sanitar provinzial
ActionActionPrestaziuns de assistënza sanitara - formes d’erogaziun yde partezipaziun ai cosć
ActionActionDisciplina di raporć por l’erogaziun dles prestaziuns
ActionActionOrganns coleghiai por le Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionPersonal
ActionActionArt. 46 (Disciplina dla dirigënza medica, dla dirigënza sanitara nia medica sciöch’inće dles profesciuns sanitares)  
ActionActionArt. 46/bis (Organism indipendënt de valutaziun y collegium tecnich)
ActionActionArt. 46/ter (Valutaziun de esperiënzes formatives fates foradecá tl setur dl management) 
ActionActionArt. 47 (Funziuns y facoltés di dirigënc responsabli de strotöra)
ActionActionArt. 48 (Inćiares de profesciun y de direziun de strotöra)  
ActionActionArt. 49 (Govern y gestiun dla formaziun continuativa tla sanité)
ActionActionArt. 50 (Normes transitores tl ćiamp di concursc)    
ActionActionArt. 51
ActionActionArt. 51/bis (Personal)
ActionActionArt. 51/ter (Recrutamënt de personal da pert dl’Aziënda Sanitara dl Südtirol
ActionActionMudaziuns y integraziuns de leges provinziales de sanité
ActionActionDesposiziuns transitores, finales y finanziares
ActionActionf') Lege provinziala di 5 de novëmber dl 2001, n. 14
ActionActionr') Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 5
ActionActions') Lege provinziala di 21 de aurì dl 2017, n. 3
ActionActionB B – Medejina preventiva – assistënza sanitera
ActionActionC C – Igena
ActionActionD D – Plann saniter provinziel
ActionActionE E – Sanità psichica
ActionActionF F – Cuntrac de lëur
ActionActionG - Emergënza sanitera – COVID-19
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich