In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 71)
Ordinamënt nü dl Sorvisc sanitar provinzial

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Suplemënt nr. 2 al B.O. di 20 de merz 2001, nr. 12.

Art. 46/bis (Organism indipendënt de valutaziun y collegium tecnich)

(1) Pro l’Aziënda Sanitara dl Südtirol vëgnel metü sö l'organism independënt de valutaziun y le collegium tecnich.

(2)  L’organism independënt de valutaziun vëgn nominé dala junta provinziala y é metü adöm da trëi componënc chiris fora danter les porsones adatades scrites ite tles listes preodüdes dai comesc 5 y 6.

(3)  L’inciaria döra trëi agn y pó gní renovada.

(4)  Tl respet dl control anual preodü dal coma 5, dl articul 15 dl decret legislatif di 30 de dezëmber dl 1992, n. 502, y mudaziuns suandëntes, á l’organism independënt de valutaziun chisc compic por ci che reverda i aspec de manejamënt y gestiun: 124)

 1. al controlëia vigni ann i resultac de gestiun dl personal dirigënt de strotöra complessa, cun referimënt ales competënzes profescionales spezifiches, ales funziuns de direziun y d'organisaziun dla strotöra che alda lapró, al'adoziun dles dezijiuns che vá debojëgn por desfiré le sorvisc sciöche al alda; implü controlëiel vigni ann la faziun y l’efiziënza dla gestiun dles ressurses finanziaries y umanes atribuides; 125)
 2. al se crüzia dla valutaziun plurienala dl personal dirigënt medich y sanitar ala fin dl’inciaria, por la confermaziun o surandada de n'atra inciaria; 126)
 3. al ti propon ala junta provinziala la valutaziun anuala dl personal dirigënt alt y l'atribuziun de sües premies;
 4. al monitorëia le funzionamënt dl sistem complessif dla valutaziun, dla trasparënza y integrité di controi interns dl’Aziënda Sanitara, al dá jö n arat liënt lassura y elaborëia na relaziun anuala, ince formulan propostes y racomanaziuns ala direturia generala/al diretur general;
 5. al comunichëia atira punc critics eventuai ala direturia generala/al diretur general dl’Aziënda Sanitara, sciöche ince ala Curt di Cunc;
 6. al dá jö n arat sön la relaziun sön la performance dles strotöres dl'Aziënda Sanitara;
 7. al garantësc la coretëza di prozesc de mosoraziun y valutaziun y dl’atribuziun dles premies;
 8. al confermëia le sistem d’atribuziun dles premies ales dependëntes/ai dependënc dl'Aziënda Sanitara;
 9. al promöi y atestëia l’ademplimënt di dovëis por ci che reverda la trasparënza y l'integrité;
 10. al scrí na relaziun sön la legitimité, l’imparzialité y le bun andamënt dl’aziun aministrativa dl'Aziënda Sanitara.
 11. al controlëia i resultac y les bones pratiches de promoziun dl'avalianza dles oportunités realisá tl’Aziënda Sanitara;
 12. al controlëia l'adoziun efetiva di sistems de relevaziun dl degré de sodesfaziun di utënc y dla zitadinanza por ci che reverda les ativités y i sorvisc pitá, al garantësc la publicaziun di resultac te na forma tlera y da capí y nen tëgn cunt por valuté la performance organisativa dl’Aziënda Sanitara.

(5)  Tla Repartiziun provinziala Sanité vëgnel istituí la lista provinziala dles porsones adatades ala nominaziun de componënt dl organism independënt de valutaziun. L’iscriziun tla lista vëgn fata do la seleziun publica, sciöche ince tl respet dles desposiziuns dl Statut spezial por le Trentin-Südtirol y les normes d'atuaziun che alda lapró.

(6)  Les porsones interessades bele scrites ite tles listes nazionales vëgn scrites ite sön domanda tla lista provinziala preodüda dal coma 5, sce ares á i recuisic preodüs dales desposiziuns dl Statut spezial por le Trentin-Südtirol dales normes d'atuaziun.

(7)  L’iscriziun tla lista provinziala vel cater agn.

(8)  Le collegium tecnich é metü adöm en forma collegiala da trëi componënc y vëgn nominé dala direturia generala/dal diretur general dl’Aziënda Sanitara.

(9)  L’inciaria döra trëi agn y pó gní renovada.

(10)  Le collegium tecnich se crüzia ala fin dl'inciaria dla valutaziun plurienala dl personal dirigënt medich y sanitar por ci che reverda i aspec profescionai, dantadöt por ci che reverda les ativités profescionales, i resultac arjunc y le livel de partezipaziun ai programs de formaziun permanënta. 127)

(11)  Cun regolamënt d'esecuziun de chësta lege vëgnel fat fora les atres desposiziuns sön les modalités de costituziun y de funzionamënt dl organism independënt de valutaziun y dl collegium tecnich, dla composiziun y nominaziun de sü comëmbri, sciöche ince di criters y dles prozedöres de valutaziun, por la valutaziun y les atres funziuns spezifiches.    128)

124)
L'art. 46/bis, coma 4, pöma frasa é gnü baraté fora insciö dal art. 31, coma 2 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.
125)
L'art. 46/bis, coma 4, lëtra a) é gnü baraté fora insciö dal art. 31, coma 2 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.
126)
L'art. 46/bis, coma 4, lëtra b) é gnü baraté fora insciö dal art. 31, coma 2 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.
127)
L'art. 46/bis, coma 10 é gnü baraté fora insciö dal art. 31, coma 3 dla l.p. di 27 de merz dl 2020, n. 2.
128)
L'art. 46/bis é gnü injunté dal art. 3, coma 13 dla l.p. di 21 d'aurí dl 2017, n. 4, y spo sostituí dal art. 7, coma 1 dla l.p. di 29 d'aurí dl 2019, n. 2, y dal art. 28, coma 2 dla l.p. di 24 de setëmber dl 2019, n. 8.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionA A – Servisc saniter
ActionActiond') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7
ActionActionOrdinamënt dl Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionDesposiziuns por la programaziun y por lapredesposiziun dl Plann sanitar provinzial
ActionActionPrestaziuns de assistënza sanitara - formes d’erogaziun yde partezipaziun ai cosć
ActionActionDisciplina di raporć por l’erogaziun dles prestaziuns
ActionActionOrganns coleghiai por le Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionPersonal
ActionActionArt. 46 (Disciplina dla dirigënza medica, dla dirigënza sanitara nia medica sciöch’inće dles profesciuns sanitares)  
ActionActionArt. 46/bis (Organism indipendënt de valutaziun y collegium tecnich)
ActionActionArt. 46/ter (Valutaziun de esperiënzes formatives fates foradecá tl setur dl management) 
ActionActionArt. 47 (Funziuns y facoltés di dirigënc responsabli de strotöra)
ActionActionArt. 48 (Inćiares de profesciun y de direziun de strotöra)  
ActionActionArt. 49 (Govern y gestiun dla formaziun continuativa tla sanité)
ActionActionArt. 50 (Normes transitores tl ćiamp di concursc)    
ActionActionArt. 51
ActionActionArt. 51/bis (Personal)
ActionActionArt. 51/ter (Recrutamënt de personal da pert dl’Aziënda Sanitara dl Südtirol
ActionActionMudaziuns y integraziuns de leges provinziales de sanité
ActionActionDesposiziuns transitores, finales y finanziares
ActionActionf') Lege provinziala di 5 de novëmber dl 2001, n. 14
ActionActionr') Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 5
ActionActions') Lege provinziala di 21 de aurì dl 2017, n. 3
ActionActionB B – Medejina preventiva – assistënza sanitera
ActionActionC C – Igena
ActionActionD D – Plann saniter provinziel
ActionActionE E – Sanità psichica
ActionActionF F – Cuntrac de lëur
ActionActionG - Emergënza sanitera – COVID-19
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich