In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 71)
Ordinamënt nü dl Sorvisc sanitar provinzial

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Suplemënt nr. 2 al B.O. di 20 de merz 2001, nr. 12.

Art. 46 (Disciplina dla dirigënza medica, dla dirigënza sanitara nia medica sciöch’inće dles profesciuns sanitares) 112)  delibera sentenza

(1)  I dirigënć sanitars vëgn portà ite te n organich su che é partì sö do i profii profescionai, y tlassificà te n livel su, articolè en relaziun ales responsabilitês profescionales y de gestiun desvalies. 113) 114)

(2)  L’ativité di dirigënć sanitars é caraterisada tl destrigamënt dles funziuns y di compić cun dal’autonomia tecnica-profescionala; sü ćiamps d’eserzize vëgn tres indô amplià sön la basa de momënć de valutaziun y de ejaminaziun dal superiur atira dessura. Le dirigënt, en relaziun cun l’ativité, cun i programs da realisé y cun sües funziuns spezifiches, é le responsabl dl resultat. 115) 116)

(3)  Pro la pröma assunziun ti vëgnel afidé al dirigënt compić profescionai cun ambić avisa de autonomia prezis, da eserzité respetan les diretives dl dirigënt responsabl dla strotöra. Al dirigënt cun cin agn d’ativité ti pol gnì atribuì inćiaries de profesciuns inće de na spezialisaziun alta, de consulënza, de stüde y d’archirida, de control, d’ejaminaziun y d’ispeziun, sciöch’inće de responsabilité de strotöres scëmples. 117) 118)

(4)  119)

(5)  Ai dirigënc sanitars cun inciaria de direziun de strotöra complessa ti vëgnel atribuí, dlungia sües funziuns che vëgn da sües competënzes profescionales spezifiches, ince funziuns de direziun y d’organisaziun dla strotöra da ademplí tl cheder dles diretives operatives y de gestiun dl departimënt de portignënza, ince dan dant les diretives por döt le personal che laora te chësta strotöra y tolon les dezijiuns nezesciares por le destrigamënt regolar dl sorvisc y por garantí la conformité de düc i intervënc de prevenziun, diagnosa, terapia y reabilitaziun, che vëgn fac tla strotöra che ti é gnüda afidada. Le dirigënt é responsabl dla gestiun efiziënta y efetiva dles ressurses che ti vëgn assegnades. 120)

(6) Al'inciaria de diretur sanitar/direturia sanitara y ales inciaries de direziun de strotöra complessa ti pón pormez en conformité cun les desposiziuns de setur varëntes tres concurs publich por titui y ejams o tres seleziun publica. Al concurs o ala seleziun pól ince tó pert che che á na spezialisaziun te n ciamp ecuivalënt, tignin cunt che i contrac coletifs de setur regolamentëia le mantignimënt di elemënc de paiamënt fisc, che le personal dirigënt á ciafé canche chësta lege é jüda en forza.  121) 

(7)  Sce pro le concurs o la seleziun por l’inciaria de direziun dl raiun teritorial o dl Sorvisc de medejina de basa dl’Aziënda Sanitara n’él gnü ciafé degügn candidac adatá, pó la direziun de chëstes strotöres ti gní surandada ince a doturs de medejina generala cun n’esperiënza profescionala de almanco diesc agn. 122) 

(8)   Te 18 mëisc dal’assunziun dl'inciaria de direziun de strotöra complessa mëss i dirigënc stlüje jö la formaziun de management. Sce le pröm curs invié ia dal’Aministraziun provinziala do le conferimënt de süa inciaria ne vëgn nia stlüt jö cun suzes, perdi l'inciaria. 123)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002 - Sanitari USL - trasformazione di una figura professionale - discrezionalità tecnico-amministrativa
112)
La rubrica é gnüda sostituida dal art. 23 dla L.P. di 15 de otober 2006, nr. 9.
113)
Le coma 1 é gnü sostituì dal art. 45 dla L.P. di 15 de novëmber 2002, nr. 14.
114)
La verjiun todëscia dl art. 46, coma 1 é gnüda mudada dal art. 3, coma 11 dla l.p. di 21 d’aurí dl 2017, n. 4.
115)
Le coma 2 é gnü sostituì dal art. 45 dla L.P. di 15 de novëmber 2002, nr. 14.
116)
La verjiun todëscia dl art. 46, coma 1 é gnüda mudada dal art. 3, coma 11 dla l.p. di 21 d’aurí dl 2017, n. 4.
117)
Le coma 3 é gnü sostituì dal art. 45 dla L.P. di 15 de novëmber 2002, nr. 14.
118)
La verjiun todëscia dl art. 46, coma 1 é gnüda mudada dal art. 3, coma 11 dla l.p. di 21 d’aurí dl 2017, n. 4.
119)
L'art. 46, coma 4 é gnü sostituí dal art. 23 dla l.p. di 2 d'otober dl 2006, n. 9, y spo integré dal art. 43, coma 2 dla l.p. di 10 de jügn dl 2008, n. 4 y inultima él gnü abroghé dal art. 7, coma 1, lëtra a), dla l.p. di 21 d'aurí dl 2017, n. 4.
120)
L'art. 46, coma 5 é impröma gnü sostituí dal art. 23 dla l.p. di 2 d’otober dl 2006, n. 9, y dedô dal art. 3, coma 12 dla l.p. di 21 d’aurí dl 2017, n. 4.
121)
L'art. 46, coma 6 é gnü sostituí insciö dal art. 3, coma 12 dla l.p. di 21 d'aurí dl 2017, n. 4, y spo mudé dal art. 10, coma 6 dla l.p. di 7 d'agost dl 2017, n. 12.
122)
L'art. 46, coma 7 é gnü sostituí insciö dal art. 3, coma 12 dla l.p. 21 d’aurí 2017, n. 4.
123)
L'art. 46, coma 8 é gnü sostituí insciö dal art. 3, coma 12 dla l.p. 21 d’aurí 2017, n. 4.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionA A – Servisc saniter
ActionActiond') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7
ActionActionOrdinamënt dl Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionDesposiziuns por la programaziun y por lapredesposiziun dl Plann sanitar provinzial
ActionActionPrestaziuns de assistënza sanitara - formes d’erogaziun yde partezipaziun ai cosć
ActionActionDisciplina di raporć por l’erogaziun dles prestaziuns
ActionActionOrganns coleghiai por le Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionPersonal
ActionActionArt. 46 (Disciplina dla dirigënza medica, dla dirigënza sanitara nia medica sciöch’inće dles profesciuns sanitares)  
ActionActionArt. 46/bis (Organism indipendënt de valutaziun y collegium tecnich)
ActionActionArt. 46/ter (Valutaziun de esperiënzes formatives fates foradecá tl setur dl management) 
ActionActionArt. 47 (Funziuns y facoltés di dirigënc responsabli de strotöra)
ActionActionArt. 48 (Inćiares de profesciun y de direziun de strotöra)  
ActionActionArt. 49 (Govern y gestiun dla formaziun continuativa tla sanité)
ActionActionArt. 50 (Normes transitores tl ćiamp di concursc)    
ActionActionArt. 51
ActionActionArt. 51/bis (Personal)
ActionActionArt. 51/ter (Recrutamënt de personal da pert dl’Aziënda Sanitara dl Südtirol
ActionActionMudaziuns y integraziuns de leges provinziales de sanité
ActionActionDesposiziuns transitores, finales y finanziares
ActionActionf') Lege provinziala di 5 de novëmber dl 2001, n. 14
ActionActionr') Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 5
ActionActions') Lege provinziala di 21 de aurì dl 2017, n. 3
ActionActionB B – Medejina preventiva – assistënza sanitera
ActionActionC C – Igena
ActionActionD D – Plann saniter provinziel
ActionActionE E – Sanità psichica
ActionActionF F – Cuntrac de lëur
ActionActionG - Emergënza sanitera – COVID-19
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich