In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 71)
Ordinamënt nü dl Sorvisc sanitar provinzial

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Suplemënt nr. 2 al B.O. di 20 de merz 2001, nr. 12.

Art. 39/bis (Strotöres por l’assistënza paliativa y d’ospize)

(1)  La Provinzia po conzede a istituziuns y a organns zënza fins de davagn, che laora tla Provinzia de Balsan y che destriga ativitês tl setur dl’assistënza sanitara y sozio-sanitara, n finanziamënt ćina al 100 por cënt dla spëisa reconesciüda sciöche ametüda por la realisaziun, la restrotoraziun y l’adeguamënt de strotöres dedicades al’assistënza paliativa y de sostëgn dantadöt por i paziënć cun la neoplasia terminala: chësc finanziamënt sozed respetan les desposiziuns aladô dl Decret dl Minister por la sanité di 28 de setëmber 1999, publiché tl Boletin Ofizial, nr. 55 di 7 de merz 2000, y dl Decret dl Presidënt dl Consëi di Ministri di 20 de jenà 2000, publiché tl Boletin Ofizial nr. 67 di 21 de merz 2000.

(2)  Les strotöres realisades cun le finanziamënt dla Provinzia mëss ester destinades por le fin dl coma 1 por na dorada de 30 dis. Le lian de destinaziun vëgn registré tl liber fondiar. Tl caje che la destinaziun vëgn mudada, vëgn le finanziamënt retü en proporziun ala dorada dl lian, adöm cun i interesc legai.

(3)  Les istituziuns y i organns aladô dl coma 1, mëss s’impegné de stlüje jö convenziuns cun les aziëndes sanitares competëntes te areai desvalis.

(4)  La Junta provinziala, cun la delibera che é da publiché tl Boletin Ofizial dla Regiun, determinëia i criters y les modalitês de prestaziun dles domandes, de licuidaziun dl finanziamënt y la documentaziun dles spëises da presentè.

(5)  Por i fins de chësc articul vëgn la spëisa de lires 2.000.000 autorisada a ćiaria dl eserzize finanziar 2001 (capitul 52430). La spëisa a ćiaria di eserzizi finanziars seghënć gnarà autorisada cun la lege finanziara anuala.99)

99)
L’art. 39/bis é gnü metü ite dal art. 3 dal L.P. d 14 de agost 2001, nr. 9.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionA A – Servisc saniter
ActionActiond') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7
ActionActionOrdinamënt dl Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionDesposiziuns por la programaziun y por lapredesposiziun dl Plann sanitar provinzial
ActionActionPrestaziuns de assistënza sanitara - formes d’erogaziun yde partezipaziun ai cosć
ActionActionDisciplina di raporć por l’erogaziun dles prestaziuns
ActionActionArt. 37 (Erogaziun dles prestaziuns sanitares)            
ActionActionArt. 37/bis (Mobilité sanitara)
ActionActionArt. 38 (Raport convenzional cun les apoteches dla Provinzia)          
ActionActionArt. 39 (Erogadus privać de prestaziuns sanitares)       
ActionActionArt. 39/bis (Strotöres por l’assistënza paliativa y d’ospize)
ActionActionArt. 40 (Erogadus publics de prestaziuns sanitares)      
ActionActionArt. 40/bis (Autorisaziuns por l’eserzize d’ativité tl ćiamp dla medejina de procreaziun)   
ActionActionArt. 40/ter (Intervënc cun tiers (IAA))
ActionActionOrganns coleghiai por le Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionPersonal
ActionActionMudaziuns y integraziuns de leges provinziales de sanité
ActionActionDesposiziuns transitores, finales y finanziares
ActionActionf') Lege provinziala di 5 de novëmber dl 2001, n. 14
ActionActionr') Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 5
ActionActions') Lege provinziala di 21 de aurì dl 2017, n. 3
ActionActionB B – Medejina preventiva – assistënza sanitera
ActionActionC C – Igena
ActionActionD D – Plann saniter provinziel
ActionActionE E – Sanità psichica
ActionActionF F – Cuntrac de lëur
ActionActionG - Emergënza sanitera – COVID-19
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich