In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 71)
Ordinamënt nü dl Sorvisc sanitar provinzial

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Suplemënt nr. 2 al B.O. di 20 de merz 2001, nr. 12.

Art. 40/ter (Intervënc cun tiers (IAA))

(1)  La Provinzia autonoma de Balsan sostëgn la difujiun de Intervënc cun tiers (IAA), tl respet dles desposiziuns nazionales y europeiches varëntes en materia.

(2)  I standarg operatifs por na dërta aplicaziun di Intervënc cun i tiers sön le teritore provinzial, i compic y les responsabilités dles figöres profescionales y di operadus y dles operadësses che fej para, sciöche ince l’istituziun di organisms tecnics aposta che sostëgn les ativités che alda lapró vëgn stabilis dala Junta provinziala.

(3)  L’assessur provinzial por la sanité relascëia les autorisaziuns y i nulla osta preodüs dales desposiziuns en materia de Intervënc cun tiers.

(4)  I Sorvisc d’Igiena y sanité publica y le Sorvisc veterinar dl’Aziënda Sanitara dl Südtirol eserzitëia funziuns de verda sön le respet dles desposiziuns emanades aladô de chësc articul tl cheder dles competënzes che alda lapró. 102)

102)
L'art. 40/ter é gnü injunté dal art. 10, coma 5 dla l.p. di 7 d'agost dl 2017, n. 12.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionA A – Servisc saniter
ActionActiond') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7
ActionActionOrdinamënt dl Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionDesposiziuns por la programaziun y por lapredesposiziun dl Plann sanitar provinzial
ActionActionPrestaziuns de assistënza sanitara - formes d’erogaziun yde partezipaziun ai cosć
ActionActionDisciplina di raporć por l’erogaziun dles prestaziuns
ActionActionArt. 37 (Erogaziun dles prestaziuns sanitares)            
ActionActionArt. 37/bis (Mobilité sanitara)
ActionActionArt. 38 (Raport convenzional cun les apoteches dla Provinzia)          
ActionActionArt. 39 (Erogadus privać de prestaziuns sanitares)       
ActionActionArt. 39/bis (Strotöres por l’assistënza paliativa y d’ospize)
ActionActionArt. 40 (Erogadus publics de prestaziuns sanitares)      
ActionActionArt. 40/bis (Autorisaziuns por l’eserzize d’ativité tl ćiamp dla medejina de procreaziun)   
ActionActionArt. 40/ter (Intervënc cun tiers (IAA))
ActionActionOrganns coleghiai por le Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionPersonal
ActionActionMudaziuns y integraziuns de leges provinziales de sanité
ActionActionDesposiziuns transitores, finales y finanziares
ActionActionf') Lege provinziala di 5 de novëmber dl 2001, n. 14
ActionActionr') Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 5
ActionActions') Lege provinziala di 21 de aurì dl 2017, n. 3
ActionActionB B – Medejina preventiva – assistënza sanitera
ActionActionC C – Igena
ActionActionD D – Plann saniter provinziel
ActionActionE E – Sanità psichica
ActionActionF F – Cuntrac de lëur
ActionActionG - Emergënza sanitera – COVID-19
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich