In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 71)
Ordinamënt nü dl Sorvisc sanitar provinzial

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Suplemënt nr. 2 al B.O. di 20 de merz 2001, nr. 12.

Art. 3 (Consulënć sanitars dla Provinzia y de d’atri consulënć)

(1)  L’aministraziun provinziala po ti dè l’inćiaria al personal sanitar por ativitês de consulënza, de stüde, d’archirida, de proietaziun y de programaziun che taca adöm cun les funziuns provinziales dl’igiena y dla sanité.

(2)  Por i fins aladô dl coma 1 vëgnel metü a desposiziun dal’aministraziun provinziala,

  1. personal d’infermieristica y de reabilitaziun dl organigram sanitar provinzial y personal dles istituziuns publiches d’assistënza y de benefiziënza ;
  2. personal medich dl organigram sanitar provinzial;
  3. personal tecnich por la prevenziun tl ambiënt y sön le post de laur dl organigram sanitar provinzial, assegné al Sorvisc de igiena y sanité publica. 4)

(3) Por les ativités preodüdes dal coma 1 pó l’aministraziun provinziala ti surandé l’inćiaria a esperc de programaziun sanitara, statistica, informatica y de d’atres disciplines che öga eventualmënter por le destrigamënt d’atribuziuns spezifiches tl ciamp sanitar. Chisc esperc po gní chiris fora danter le personal de d’atri ënc publics y metüs a desposiziun da chisc o ai pó ciafé l’inciaria da operé al sorvisc dla Repartiziun provinziala Sanité, aladô dles desposiziuns varëntes. 5)

(4)  Tl caje ch’ai manćia plü co trëi mëisc, po le personal che é gnü metü a desposiziun, gnì sostituì da na suplënza.

(5)  Les modalitês por mëte a desposiziun le personal aladô dl coma 2 y le contingënt vëgn stabilides dala Junta provinziala. Le personal mantëgn so stat iuridich, economich y previdenzial.

(6)  La spëisa por le personal metü a desposiziun por deplü de döes edemes va a ćiaria dl bilanz provinzial y tol ite, aldefora dl paiamënt, inće les injuntes y les premies, che ti spetass al interessè sc’al laurass inant tla strotöra de provegnënza, sciöch’inće l’import di contribuć y les detraziuns de lege sön le paiamënt.

(7)  Por ademplí les inciaries istituzionales vëgn la Repartiziun provinziala Sanité autorisada da stlüje jö convenziuns cun esperc che ne fej nia pert dl'aministraziun, cun universités y cun istituc spezialisá. 6)

4)
La lëtra c) dl art. 3, coma 2 é gnüda injuntada dal art. 3, coma 1 dla l.p. di 21 d'aurí dl 2017, n. 4.
5)
L'art. 3, coma 3 é gnü sostituí insciö dal art. 3, coma 2 dla l.p. di 21 d'aurí dl 2017, n. 4.
6)
L'art. 3, coma 7 é gnü injunté dal art. 3, coma 3 dla l.p di 21 d'aurí dl 2017, n. 4.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionA A – Servisc saniter
ActionActiond') Lege Provinziala di 5 de merz dl 2001, n. 7
ActionActionOrdinamënt dl Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionNormes generales sön les competënzes
ActionActionArt. 1      
ActionActionArt. 2     
ActionActionArt. 3 (Consulënć sanitars dla Provinzia y de d’atri consulënć)
ActionActionArt. 4 (Osservatore por la sanité)  
ActionActionArt. 4/bis (Comisciun d’apajamënt por les chestiuns de responsabilité tl ciamp sanitar) 
ActionActionArt. 4/ter     
ActionActionArt. 4/quater (Medejina complementara)  
ActionActionArt. 4/quinquies (Passaje al’elaboraziun eletronica di dać)   
ActionActionArt. 4/sexies (Garanzia dla cualité dl’assistënza sanitara tl raiun tres doturs/doturies convenzioná)    
ActionActionArt. 4/septies (Promoziun dl’assistënza teritoriala)   
ActionActionArt. 5      
ActionActionArt. 6
ActionActionOrdinamënt y funzionamënt dl’Aziënda sanitara
ActionActionPatrimone, contabilité y finanziamënt
ActionActionDesposiziuns por la programaziun y por lapredesposiziun dl Plann sanitar provinzial
ActionActionPrestaziuns de assistënza sanitara - formes d’erogaziun yde partezipaziun ai cosć
ActionActionDisciplina di raporć por l’erogaziun dles prestaziuns
ActionActionOrganns coleghiai por le Sorvisc sanitar provinzial
ActionActionPersonal
ActionActionMudaziuns y integraziuns de leges provinziales de sanité
ActionActionDesposiziuns transitores, finales y finanziares
ActionActionf') Lege provinziala di 5 de novëmber dl 2001, n. 14
ActionActionr') Lege provinziala di 19 de mà dl 2015, n. 5
ActionActions') Lege provinziala di 21 de aurì dl 2017, n. 3
ActionActionB B – Medejina preventiva – assistënza sanitera
ActionActionC C – Igena
ActionActionD D – Plann saniter provinziel
ActionActionE E – Sanità psichica
ActionActionF F – Cuntrac de lëur
ActionActionG - Emergënza sanitera – COVID-19
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich