In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 15 (Scores de schi)

(1)  Aladô de chësta lege vëgn conscidrada scora de schi vigni organisaziun che laora tl teritore provinzial che mostra sö n´ativité coordinada de de plü maestri de schi por l´insegnamënt dles tecniches y dles conoscënzes di sporć söla nëi, inće cun d´atri injins che i schi y por l´acompagnamënt di tliënć söi schi.

(2)  La scora de schi mëss garantì n´oferta poscibilmënter ampla de düć i sorvisc tles singules disciplines.

(3)  Por l´eserzize de na scora de schi val debojëgn dl´autorisaziun dl assessur provinzial competënt. An po fà recurs cuntra la dezijiun dl assessur provinzial pro la Junta provinziala. 18)

(4)  Chëstes é les Les condiziuns por ciafè l´autorisaziun da daurì na scora de schi:

  1. maestri de schi che fej pert dl personal insegnant permanënt colaborëia cun la scora de schi tratan döta la sajun schiistica, por garantì n sorvisc y n’oferta zënza interuziun. Sön domanda ti mëssel gnì menè al ofize provinzial competënt la documentaziun sön vigni maester de schi che desmostra süa colauraziun efetiva;
  2. a scora de schi sotesta a n statut democratich, che garantësces na partezipaziun efetiva di mëmbri ti organns che delibrëia y la sudivijiun dl davagn dla scora de schi en proporziun ales prestaziuns profescionales efetives, tignin cunt dles spezialisaziuns o cualificaziuns eventuales di mëmbri;
  3. a će dla scora de schi mëssel ester n diretur cun na cualificaziun adatada;
  4. la scora de schi mëss avëi n ofize adatè a süa dimenjiun y ala capazité de tó sö i tliënć dl raiun dai schi y n post d´abinada adatè, cun na tofla esterna, sciöche inće n ćiamp da se eserzité, y ara mëss garantì le funzionamënt zënza interuziun intratan döta la sajun da d´invern o da d´isté;
  5. la denominaziun dla scora de schi mëss se desfarenzié avisa dales atres scores de schi autorisades por tignì fora vigni poscibilité de confujiun, y mëss contignì almanco öna de chëstes denominaziuns : “Scuola di sci, Skischule, Scola de schi”, o indicaziuns analoghes tl caje de scores spezialisades;
  6. le raiun schiistich olache al vëgn daurì la scora de schi y olache chësta eserzitëia prinzipalmënter süa ativité mëss avëi, aladô sce ara se trata de na scora de schi, brëia o paslunch, assà implanć portamunt davërć y assà pistes dai schi o pistes da paslunch te de bones condiziuns;
  7. les scores de schi da d´isté po ma gnì autorisades te localitês olache ara va da eserzité chësta disciplina; la daurida é sajonala, limitada al’adoranza efetiva sön le teritore y al funzionamënt di implanć portamunt;
  8. la scora de schi mëss gnì manajada a na manira da promöie i interesc generai dl sport di schi, la segurëza da jì cun i schi y i interesc dl turism inće tolon pert ales scomenciadies de promoziun da pert dles organisaziuns y dles aziëndes turistiches por fà crësce le turism tles localitês da d´invern y colaboran cun les autoritês dla scora y cun les assoziaziuns dl sport por sostignì y slarié fora le jì cun i schi inanter i jogn. 18)
18)
I comesc 3 y 4 dl art. 15 é gnüs mudà insciö dal art. 14, coma 1 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII II – Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII VII – Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI XVI – Cumerz
ActionActionXVII XVII – Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII XXII – Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV XXV – Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Urbanistica
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionA A – Tëmp liede
ActionActionB B – Sport
ActionActioni) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 5
ActionActionArt. 1 (Oget dla lege)  
ActionActionArt. 2 (Profil profescional dl maester de schi)
ActionActionArt. 3 (Categories y livì dla profesciun)
ActionActionArt. 4 (Register profescional provinzial di maestri de schi)
ActionActionArt. 5 (Condiziuns por l´iscriziun tl register provinzial)   
ActionActionArt. 6 (Cursc de formaziun y ajornamënt profescional)  
ActionActionArt. 7 (Comisciuns d´ejam)  
ActionActionArt. 8 (Maestri de schi nia scrić ite tl register profescional provinzial)     
ActionActionArt. 9 (Dovëis dl maester de schi)
ActionActionArt. 10 (Cualificaziuns y spezialisaziuns)
ActionActionArt. 11 (Ajornamënt profescional)
ActionActionArt. 12 (Ćiamena provinziala di maestri de schi)
ActionActionArt. 13 (Funziuns di organns colegiai)
ActionActionArt. 14 (Sanziuns disciplinares y recursc)
ActionActionArt. 15 (Scores de schi)
ActionActionArt. 16 (Autorisaziuns por mëte sö na scora de schi)
ActionActionArt. 17
ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19 (Ativité fora dla scora de schi)
ActionActionArt. 20 (Sanziuns aministratives)
ActionActionArt. 21 (Sanziuns aministratives: prozedöra)
ActionActionArt. 22 (Assiguraziuns)
ActionActionArt. 23  
ActionActionArt. 24 (Mosöres de promoziun)  
ActionActionArt. 25 (Regolamënt d´esecuziun)
ActionActionArt. 26 (Normes transitories)
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28 (Aboliziun de normes)
ActionActionj) Lege Provinziala di 23 de novëmber dl 2010, n. 14
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV XXXIV – Trasporc
ActionActionXXXV XXXV – Istruzion
ActionActionXXXVI XXXVI – Patrimone
ActionActionXXXVII XXXVII – Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich