In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Lege provinziala di 28 de novëmber 2001, n. 171)
Lege söi mêsc stlüć

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 al B.O. 11 de dezëmber 2001, n. 51.

Art. 43 (Istanzes ala comisciun locala por i mêsc stlüć)  

(1)  Les istanzes ala comisciun locala por i mêsc stlüć é da presentè al comun olache al é la ćiasa d´abitaziun dl lüch. Le comun ortiëia atira l´istanza al presidënt o ala presidënta dla comisciun locala competënta.

(2)  La comisciun por i mêsc stlüć à le dërt de fà les relevaziuns nezesciares. Les perts interessades po gnì ascutades dala comisciun d´ofize o sön domanda.

(3)  52)

(4)  Les istanzes ales comisciuns por i mêsc stlüć mëss gnì sotescrites dal damanant o dala damananta, da n so rapresentant legal o da na süa rapresentanta legala o da n rapresentant autorisé o na rapresentanta autorisada. La procura po inće gnì injuntada ala fin o sön ur dla istanza.

(5)  Les istanzes ales comisciuns locales por i mêsc stlüć che à sciöche oget n mudamënt dla consistënza dl lüch mëss tan inant che al n´é nia d´atres desposiziuns ester sotescrites dal proprietar o dala proprietara dl lüch o da düć i comproprietars/dötes les comproprietares o coarpadus/coarpadësses.

(6) 53)

(7) L’istanza mëss contigní döta la documentaziun relevanta por tó na dezijiun.  54)

(8) Les comisciuns locales por i mesc stlüc mëss tó na dezijiun cun provedimënt motivé tl tëmp de 60 dis sön les istanzes dades jö. Sce la comisciun locala ne tol nia na dezijiun tl tëmp scrit dant, pón jí inant aladô dl articul 40, coma 2. 55)

52)
L'art. 43, coma 3 é gnü abroghé dal art. 21, coma 1 dla l.p. di 19 d'aurí dl 2018, n. 5.
53)
L'art. 43, coma 6 é gnü abroghè dal art. 22, coma 1, lëtra e), dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.
54)
L'art. 43, coma 7 é gnü naota sostituí dal art. 1, coma 15 dla l.p. di 22 de jená dl 2010, n. 2, y spo dal art. 16, coma 1 dla l.p. di 19 d'aurí dl 2018, n. 5
55)
L'art. 43, coma 8 é gnü sostituí insciö dal art. 16, coma 1 dla l.p. di 19 d'aurí dl 2018, n. 5.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionA A – Mejes stluc
ActionActionc) Lege provinziala di 28 de novëmber 2001, n. 17
ActionActionDesposiziuns generales
ActionActionLimitaziuns dla facolté de desposiziun dl proprietar o dla proprietara dl mêsc stlüt
ActionActionDërt de prelaziun söl mêsc stlüt
ActionActionDesposiziuns particolares sura la despartiziun dl´arpejun
ActionActionScomposiziun dl lüch stlüt
ActionActionDesposiziuns speziales
ActionActionOrganns y prozedöres
ActionActionArt. 39 (Comisciun locala por i mêsc stlüć)
ActionActionArt. 40 (Composiziun y nominaziun dla comisciun locala por i mêsc stlüć)    
ActionActionArt. 41 (Comisciun provinziala por i mêsc stlüć)  
ActionActionArt. 42 (Competënzes dla comisciun locala por i mêsc stlüć)
ActionActionArt. 43 (Istanzes ala comisciun locala por i mêsc stlüć)  
ActionActionArt. 44 (Deliberaziuns che é sotmetüdes al control dla Repartiziun provinziala agricoltöra)  
ActionActionArt. 45 (Numer legal)
ActionActionArt. 46 (Recurs ala Comisciun provinziala por i mêsc stlüć)  
ActionActionArt. 47 (Dezijiuns dla Comisciun provinziala por i mêsc stlüć)
ActionActionArt. 48 (Detlaraziun de esecutivité dles dezijiuns)
ActionActionArt. 48/bis (Scemplificaziun dles prozedöres)
ActionActionArt. 49 (Regolamënt d’esecuziun)
ActionActionArt. 50 (Normes transitores)
ActionActionArt. 50/bis (Renviada ala racoiüda dles usanzes locales)
ActionActionArt. 51 (Aboliziun de normes)
ActionActionArt. 52 (Denominaziun de chësta lege)
ActionActionB B – Sustëni dl’agricultura
ActionActionC C – Bonificazion y recostituzion di teraces
ActionActionD Agenzia Demane provinziel, Zënter de sperimentazion Laimburg y servisc de defendura dla plantes
ActionActionE E – Zidlamënt de tieres
ActionActionF F – Igena di prodoc alimenteres
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich