In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Lege provinziala di 28 de novëmber 2001, n. 171)
Lege söi mêsc stlüć

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 al B.O. 11 de dezëmber 2001, n. 51.

Art. 21 (Tentatif d´apajada)   delibera sentenza

(1) Che che à intenziun da fà na plüra dan signoria por ći che reverda le dërt por döta la vita de n mantignimënt adatè aladô dles condiziuns de vita locales y dla capazité produtiva dl mêsc stlüt, la divijiun dl’arpejun supletiva, l'integraziun dla cuota resservada ales porsones legitimades o la divijiun dl'arpejun ti caji olache le mêsc stlüt fej pert dla massa ereditara o na plüra de usucapiun dl dërt de proprieté de n mêsc stlüt o perts de chësc é oblié da fà le tentatif d'apajada aladô dl articul 11 dl decret legislatif dl 1. de setëmber dl 2011, n. 150 pro la Repartiziun provinziala Agricoltöra.

(2)  Sön proposta dl assessur provinzial/dl'assessuria provinziala por l'agricoltöra po la Junta provinziala inćiarié inće n'atra porsona adatada cun le tentatif d'apajada, impede le diretur/la direturia dla Repartiziun provinziala Agricoltöra.

(3)  Al tentatif d'apajada pol tó pert d'ofize esperć tl setur dl'agricoltöra y/o funzionars/funzionares dla Repartiziun provinziala Agricoltöra.

(4)  Tla comunicaziun d'introduziun al tentatif d'apajada mëssel ester l'oget dla chestiun de strit.

(5)  Les perts ne mëss nia ester presëntes personalmënter, sce ares vëgn rapresentades da porsones delegades por chësc. Por chësc fin ôl ma ester na procura scëmpla sotescrita dala porsona rapresentada che contëgnes inće le dërt ala contlujiun d'acordanza.

(6)  Le resultat dl'apajada vëgn scrit sö te n protocol d'apajada che vëgn sotescrit dales perts y dal diretur/dala direturia dla Repartiziun provinziala Agricoltöra o dala porsona che à ciafè l'inćiaria dl tentatif d'apajada.

(7)  Aladô dl articul 23, coma 2 dl decret legislatif di 4 de merz dl 2010, n. 28 vëgnel tles materies dades dant tl coma 1 de chësc articul tut impede le prozedimënt de mediaziun le tentatif d'apajada regolamantè chilò por apajè litighes ziviles y comerziales.

(8) ) Ala plüra vëgnel apliché l’articul 5, coma 1/bis dl decret legislatif di 4 de merz dl 2010, n. 28, y mudaziuns suandëntes.  33) 34)

(9)  I cosć por mëte man y dejoje l'apajamënt vëgn fac fora dal assessur provinzial competënt/dal'assessuria provinziala competënta. 35)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010 - Legittimità di una disposizione statale, che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di proporre una domanda giudiziale relativa all'ordinamento dei masi chiusi
33)
L’art. 21 é gnü sostituì insciö dal art. 3, coma 1 dla l.p. di 23 d’otober dl 2014, n. 10.
34)
L'art. 21, coma 8 é gnü sostituí insciö dal art. 9, coma 1 dla l.p. di 19 d'aurí dl 2018, n. 5.
35)
L'art. 21, coma 9 é gnü ajunté dal art. 9, coma 2 dla l.p. di 19 d'aurí dl 2018, n. 5.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionA A – Mejes stluc
ActionActionc) Lege provinziala di 28 de novëmber 2001, n. 17
ActionActionDesposiziuns generales
ActionActionLimitaziuns dla facolté de desposiziun dl proprietar o dla proprietara dl mêsc stlüt
ActionActionDërt de prelaziun söl mêsc stlüt
ActionActionDesposiziuns particolares sura la despartiziun dl´arpejun
ActionActionArt. 11 (Imposcibilité de despartì le lüch)  
ActionActionArt. 12 (Pertinënzes dl lüch)
ActionActionArt. 13 (Amissibilité dles domandes)  
ActionActionArt. 14 (Determinaziun dla porsona che surantol le lüch tl caje de legitima sozesciun ereditara)    
ActionActionArt. 15 (Assegnaziun dl lüch ala porsona che le surantol)
ActionActionArt. 16 (Determinaziun dla porsona che surantol le lüch tres desposiziun de ultima orentè)
ActionActionArt. 17 (Legatar/legatara o porsona che surantol le lüch cun n at inanter vis)
ActionActionArt. 18 (Cherdades ala suzesciun de plü porsones arpadësses zënza la designaziun dla porsona che surantol le lüch)
ActionActionArt. 19 (Esclujiun di arpadus legai o dles arpadësses legales dl defunt o dla defunta dala surantuta dl lüch)    
ActionActionArt. 20 (Determinaziun dla porsona che surantol le lüch y dl valur de surantuta dl lüch)   
ActionActionArt. 21 (Tentatif d´apajada)  
ActionActionArt. 22 (Prozedöra iudiziara)  
ActionActionArt. 23 (Consulënć o consulëntes y lista provinziala di consulënć y dles consulëntes)
ActionActionArt. 24 (Prisc d´assunziun y reduziuns eventuales)
ActionActionArt. 25 (Iudize d´apel)
ActionActionArt. 26 (Paiamënt dl prisc d´assunziun ai arpadus y ales arpadësses)
ActionActionArt. 27 (Renviada de paiamënt dl prisc d´assunziun)
ActionActionArt. 28 (Regolamentaziun dl´arpejun tl caje de plü mêsc stlüć)
ActionActionArt. 29 (Divijiun complementara dl´arpejun)   
ActionActionArt. 30 (Surantuta de na cuota de comproprieté de n mêsc stlüt)
ActionActionArt. 31 (Rajun d´integraziun dla cuota spetanta)
ActionActionArt. 32 (Assunziun dl lüch en acordanza y domanda d´emisciun dl atestat d´arpejun)
ActionActionArt. 33 (Emisciun dl atestat d´arpejun y revocaziun dl medemo)
ActionActionArt. 34 (Dërc dl om suraviënt o dla fomena suraviënta)   
ActionActionArt. 34/bis (Interpretaziun autentica)  
ActionActionArt. 35 (Mantignimënt di descendënć o dles descendëntes dl defunt o dla defunta che vir sön le lüch)
ActionActionScomposiziun dl lüch stlüt
ActionActionDesposiziuns speziales
ActionActionOrganns y prozedöres
ActionActionB B – Sustëni dl’agricultura
ActionActionC C – Bonificazion y recostituzion di teraces
ActionActionD Agenzia Demane provinziel, Zënter de sperimentazion Laimburg y servisc de defendura dla plantes
ActionActionE E – Zidlamënt de tieres
ActionActionF F – Igena di prodoc alimenteres
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich