In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Lege provinziala di 28 de novëmber 2001, n. 171)
Lege söi mêsc stlüć

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 al B.O. 11 de dezëmber 2001, n. 51.

Art. 3 (Domanda de costituziun de n mêsc stlüt)   delibera sentenza

(1)  Sön domanda dl proprietar o dla proprietara pol gnì costituì n mêsc stlüt do avëi ciafè l´autorisaziun dala comisciun locala por i mêsc stlüć sce al vëgn ademplì les condiziuns aladô dl articul 2.

(2)  Tl caje de comproprieté mëss la domanda por la costituziun de n mêsc stlüt gnì presentada da düć i comproprietars o da dötes les comproprietares.

(3)  Cun le decret dl liber fondiar cun chël che al vëgn desponü le trasferimënt di imobii tla seziun 1 dl liber fondiar va en forza la faziun iuridica dl mêsc stlüt.

(4) I mesc costituis danü sön domanda de paurs jogn/paures jones aladô dl articul 2, coma 3, lëtra a), numer 2), ne pó nia gní aliená por 20 agn pian ia dal’iscriziun tl liber fondiar, ater co sce l’alienaziun vëgn fata a bëgn dl om o dla fomena, di parënc cina al terzo degré o di paurs jogn/dles paures jones che á i recuisic preodüs dal articul 2. La comisciun por i mesc stlüc locala autorisëia la costituziun de n mesc stlüt nü, a condiziun che la proibiziun d'alienaziun preodüda da chësc coma vëgnes anotada tl liber fondiar. Te caji ezezionai, sciöche regolá dal articul 5 y dal articul 6, coma 1, ne vëgn la proibiziun d’alienaziun nia aplicada, a condiziun che al vëgnes relascé la vidimaziun da pert dla Repartiziun provinziala Agricoltöra.  6)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 09.04.1996 - Delibere delle commissioni per i masi chiusi - sindacato di legittimità - giudice amministrativo
6)
L'art. 3, coma 4 é gnü ajunté dal art. 1, coma 2 dla l.p. di 22 de jená dl 2010, n. 2, y spo mudé insciö dal art. 2, coma 1 dla l.p. di 19 d'aurí dl 2018, n. 5.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionA A – Mejes stluc
ActionActionc) Lege provinziala di 28 de novëmber 2001, n. 17
ActionActionDesposiziuns generales
ActionActionArt. 1 (Mêsc stlüt)  
ActionActionArt. 2 (Costituziun de n mêsc stlüt)           
ActionActionArt. 3 (Domanda de costituziun de n mêsc stlüt)  
ActionActionLimitaziuns dla facolté de desposiziun dl proprietar o dla proprietara dl mêsc stlüt
ActionActionDërt de prelaziun söl mêsc stlüt
ActionActionDesposiziuns particolares sura la despartiziun dl´arpejun
ActionActionScomposiziun dl lüch stlüt
ActionActionDesposiziuns speziales
ActionActionOrganns y prozedöres
ActionActionB B – Sustëni dl’agricultura
ActionActionC C – Bonificazion y recostituzion di teraces
ActionActionD Agenzia Demane provinziel, Zënter de sperimentazion Laimburg y servisc de defendura dla plantes
ActionActionE E – Zidlamënt de tieres
ActionActionF F – Igena di prodoc alimenteres
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich