In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 131)
Ordinamënt sön le frabiché abitatif alisiré 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. nr. 1 pro le B.O. di 12 de jenà 1999, n. 3.
2)
Por döta la l.p di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13 mëssel gní tut en conscidraziun l'art. 8 dla l.p. di 18 de merz dl 2016, n. 5.

Art. 74/bis (Finanziamënt dla recuperada de frabicać destinà a convić por lauranti y studënć)

(1)  Pian ia dal 2015 pol gnì conzedü por recuperè i frabicać por convić por studënć y lauranti n contribut de un n iade ćina al 50 porcënt dla spëisa reconesciüda amissibla. L'aredamënt é stlüt fora dal contribut. I convić mëss gnì manajà da ënć zënza fin de davagn o da organisaziuns zënza fin de davagn scrites ite tl register provinzial dles porsones iuridiches de altamo 25 agn. Por chisc frabicać mëss le dovëi da mantignì la destinaziun d'adoranza por 20 agn resultè da na convenziun aposta o da n at unilateral d'oblianza aposta. Sce al vëgn mudé la destinaziun d’adoranza mëss le contribut gnì dè zoruch. 209)

209)
L'art. 74/bis é gnü ajuntè dal art. 1, coma 2, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionA
ActionActionb) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13
ActionActionNormes generales
ActionActionComisciun provinziala de verda sura le frabiché abitatif alisiré    
ActionActionIstitut por le frabiché sozial
ActionActionIntervënć d’emergënza te caji de catastrofes naturales
ActionActionProvedimënć por caji soziai gravënć
ActionActionContribuć por fà sö, cumprè y recuperè abitaziuns por le bojëgn primar de n’abitaziun
ActionActionAlisiramënć por la recuperada convenzionada
ActionActionArt. 71 (Alisiramënć generai por la recuperada convenzionada de abitaziuns)  
ActionActionArt. 71/bis (Recuperada de abitaziuns adinfit)  
ActionActionArt. 71/ter (Cumpra y recuperada de abitaziuns ti zëntri frabicà)
ActionActionArt. 72-73 
ActionActionArt. 74 (Finanziamënt dla recuperada de frabicać cun destinaziun particolara)
ActionActionArt. 74/bis (Finanziamënt dla recuperada de frabicać destinà a convić por lauranti y studënć)
ActionActionArt. 75 (Aplicaziun dl articul 74 sön döt le raiun provinzial)
ActionActionArt. 76 (Contribuć ai comuns)
ActionActionArt. 77 (Recuperada de frabicać de proprieté comunala tres l’IPFS)
ActionActionArt. 78 (Modalitês de paiamënt)
ActionActionArt. 78/bis (At d’oblianza unilateral)
ActionActionArt. 78/ter (Alisiraziuns söla basa dla soma totala teoretica dles detrates dala cuta)     
ActionActionAcuisiziun, assegnaziun y finanziamënt di terac por le frabiché abitatif alisiré
ActionActionContribuć de n iade por la costruziun de abitaziuns popolares
ActionActionAiüt finanziar por l’abitaziun
ActionActionContribuć por la realisaziun de laûrs por superè impedimënć architetonics y por adeguè l’abitaziun ala porsona cun handicap
ActionActionContribuć ales cooperatives de garanzia
ActionActionAssegnaziun en afit dles abitaziuns dl frabiché sozial
ActionActionAssegnaziun d’abitaziuns a porsones zënza n tët
ActionActionZesciun en proprieté de abitaziuns dl IPFS
ActionActionDesposiziuns desvalies
ActionActionNormes transitores y finales
ActionActionc) Lege Provinziala di 17 de setëmber dl 2013, n. 14
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionAction*
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich