In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 131)
Ordinamënt sön le frabiché abitatif alisiré 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. nr. 1 pro le B.O. di 12 de jenà 1999, n. 3.
2)
Por döta la l.p di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13 mëssel gní tut en conscidraziun l'art. 8 dla l.p. di 18 de merz dl 2016, n. 5.

Art. 151 (Abrogaziun de normes)

(1)  Chëstes desposiziuns vëgn abrogades:

 1. lege provinziala di 4 d’aurì 1960, nr. 6, “Normes por l’atuaziun dles competënzes dla Provinzia por ći che reverda les ćiases popolares”;
 2. lege provinziala di 10 de novëmber 1960, nr. 12, “Costituziun dla Comisciun provinziala de verda sön le frabiché popolar y economich”;
 3. lege provinziala di 10 de lugio 1961, nr. 6, “Normes por la costruziun de abitaziuns por lauranć da paur”;
 4. lege provinziala di 2 d’aurì 1962, nr. 4, “Normes por ti slisiré ai pici sparagnadus l’acuisiziun de n’abitaziun”;
 5. lege provinziala di 20 d’aurì 1963, nr. 3, “Zesciun en proprieté de abitaziuns popolares y economiches”;
 6. lege provinziala di 7 de jügn 1965, nr. 6, “Funziuns dla Provinzia autonoma por ći che reverda le program de diesc agn por la costruziun de abitaziuns por lauranć”;
 7. lege provinziala di 25 de novëmber 1965, nr. 15, “Normes de coordinamënt di alisiramënć statai y provinziai por le frabiché popolar y economich”;
 8. lege provinziala di 17 de forà 1966, nr. 2, “Normes implü de coordinamënt di alisiramënć statai y provinziai por le frabiché popolar y economich”;
 9. lege provinziala di 29 de dezëmber 1966, nr. 14 “Normes por le ressanamënt de abitaziuns y desposiziuns desvalies tl frabiché popolar”;
 10. lege provinziala di 25 de mà 1968, nr. 8, “Normes tl ćiamp dl frabiché sovenzionè”;
 11. lege provinziala di 21 de mà 1968, nr. 7, “Fonds por intervënć de prescia tl setur dl frabiché economich y popolar”;
 12. lege provinziala di 13 de lugio 1971, nr. 9, “Provedimënć nüs a bëgn di pici sparagnadus aladô dla lege provinziala di 2 d’aurì 1962, nr. 4”;
 13. lege provinziala di 24 de jenà 1972, nr. 3, “Normes sön l’ordinamënt dl Istitut ćiases popolares”;
 14. lege provinziala di 20 d’agost 1972, nr. 15, “Lege de reforma dl frabiché abitatif”, tut fora i articui 35/bis, 35/quater, 35/quinquies y 35/sexies;
 15. lege provinziala di 2 de novëmber 1973, nr. 68, “Ajornamënt di imporć mascimai y regolamentaziun di stanziamënć nüs 1973 che reverda alisiramënć dl frabiché abitatif alisiré”;
 16. lege provinziala di 7 d’otober 1974, nr. 15, “Avaliamënt di imporć y azeleraziun di programs por le frabiché abitatif alisiré”;
 17. lege provinziala di 6 de mà 1976, nr. 10, “Azeleraziun de prozedöres dla reforma sön le frabiché abitatif”;
 18. lege provinziala di 23 de mà 1977, nr. 13, “Normes por garantì la desponibilité da pert dl proprietar y la funziun soziala dl frabiché residenzial”;
 19. lege provinziala di 22 de mà 1978, nr. 23, "Mudamënć pro la lege provinziala di 20 d’agost 1972, nr. 15, y mudaziuns suandëntes, sön la reforma dl frabiché abitatif y dl ordinamënt urbanistich”;
 20. lege provinziala di 25 de novëmber 1978, nr. 52, “Lege sön le frabiché residenzial”;
 21. lege provinziala di 12 de jügn 1979, nr. 5, “Provedimënć a bëgn dles porsones che é gnüdes sciurades fora dal cuartier”;
 22. lege provinziala di 12 d’agost 1980, nr. 32, “Normes urgëntes tl ćiamp dl frabiché abitatif alisiré”;
 23. lege provinziala di 24 de novëmber 1980, nr. 34, “Mudaziuns al ordinamënt urbanistich provinzial y ales leges sön le frabiché abitatif alisiré”;
 24. lege provinziala di 30 de dezëmber 1982, nr. 40, “Conzesciun de contribuć a Cooperatives de garanzia por l’acuisiziun de na ćiasa tla provinzia de Balsan”;
 25. lege provinziala di 19 d’aurì 1982, nr. 16, “Mudaziuns al ordinamënt urbanistich provinzial y ales leges sön le frabiché abitatif alisiré”;
 26. lege provinziala di 20 de setëmber 1985, nr. 14, “Lista dles unitês imobiliares nia ocupades y mudaziuns ales leges provinziales tl ćiamp dl frabiché abitatif, tut fora l’articul 1”;
 27. lege provinziala di 14 de novëmber 1988, nr. 45, “Zesciun en proprieté dles abitaziuns dl Istitut por le frabiché abitatif alisiré”;
 28. lege provinziala di 20 de dezëmber 1993, nr. 27, “Mudaziuns de leges provinziales tl ćiamp dl frabiché abitatif alisiré, tut fora l’articul 42”;
 29. l’articul 39, comesc 5, 6, 7 y 8, l’articul 40, coma 1, y i articui 42, 43, 62, 63 y 64 dla lege urbanistica provinziala, “Lege urbanistica provinziala”;
 30. l’articul 82 dla lege provinziala di 17 de jügn 1998, nr. 6;
 31. i articui 9 y 10 dla lege provinziala di 11 d’agost 1998, nr. 8.

(2)  I impëgns de de plü agn tuć sö sön la basa dles leges aladô dl coma 1 romagn impé ćina ala scadënza dl’ultima rata.

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié da la respetè y da la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

 

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionA
ActionActionb) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13
ActionActionNormes generales
ActionActionComisciun provinziala de verda sura le frabiché abitatif alisiré    
ActionActionIstitut por le frabiché sozial
ActionActionIntervënć d’emergënza te caji de catastrofes naturales
ActionActionProvedimënć por caji soziai gravënć
ActionActionContribuć por fà sö, cumprè y recuperè abitaziuns por le bojëgn primar de n’abitaziun
ActionActionAlisiramënć por la recuperada convenzionada
ActionActionAcuisiziun, assegnaziun y finanziamënt di terac por le frabiché abitatif alisiré
ActionActionContribuć de n iade por la costruziun de abitaziuns popolares
ActionActionAiüt finanziar por l’abitaziun
ActionActionContribuć por la realisaziun de laûrs por superè impedimënć architetonics y por adeguè l’abitaziun ala porsona cun handicap
ActionActionContribuć ales cooperatives de garanzia
ActionActionAssegnaziun en afit dles abitaziuns dl frabiché sozial
ActionActionAssegnaziun d’abitaziuns a porsones zënza n tët
ActionActionZesciun en proprieté de abitaziuns dl IPFS
ActionActionDesposiziuns desvalies
ActionActionNormes transitores y finales
ActionActionArt. 134 (Desposiziuns finanziares)
ActionActionArt. 135 (Amisciun dles domandes presentades dan la jüda en forza dla lege)
ActionActionArt. 136 (Norma transitora pro l’articul 9)
ActionActionArt. 137 (Norma transitora pro l’articul 22)
ActionActionArt. 138 (Norma transitora pro l’articul 45)
ActionActionArt. 139 (Norma transitora pro l’articul 46)
ActionActionArt. 139/bis (Norma transitora pro l’articul 49)
ActionActionArt. 140 (Norma transitora pro l’articul 50)
ActionActionArt. 141 (Norma transitora pro l’articul 52)
ActionActionArt. 142 (Norma transitora pro l’articul 58)
ActionActionArt. 142/bis (Normes transitores pro l’articul 62)   
ActionActionArt. 143 (Norma transitora pro l’articul 65)    
ActionActionArt. 144 (Norma transitora pro l’articul 71)
ActionActionArt. 145
ActionActionArt. 146 (Norma transitora pro l’articul 89)
ActionActionArt. 147 (Norma transitora pro l’articul 91)
ActionActionArt. 148 (Mosöres a bëgn dl grup linguistich ladin)  
ActionActionArt. 149 (Norma transitora pro l’articul 32 dla lege provinziala di 20 d’agost 1972, nr 15)
ActionActionArt. 150 (Tratativa nöia o estinziun dan tëmp de imprësć ipotecars)
ActionActionArt. 151 (Abrogaziun de normes)
ActionActionc) Lege Provinziala di 17 de setëmber dl 2013, n. 14
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionAction*
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich