In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 131)
Ordinamënt sön le frabiché abitatif alisiré 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. nr. 1 pro le B.O. di 12 de jenà 1999, n. 3.
2)
Por döta la l.p di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13 mëssel gní tut en conscidraziun l'art. 8 dla l.p. di 18 de merz dl 2016, n. 5.

Art. 150 (Tratativa nöia o estinziun dan tëmp de imprësć ipotecars)

(1)  Por slisiré la tratativa nöia o l’estinziun dan tëmp de imprësć ipotecars tl setur dl frabiché abitatif alisiré vëgn i contribuć de fić dla Provinzia sön domanda dla porsona che à ciafè l’imprëst trasformà por la dorada che romagn dl imprëst originar te contribuć costanć da paié fora diretamënter ala porsona benefiziada.

(2)  La trasformaziun di contribuć de fić te contribuć costanć vëgn aprovada a chëstes condiziuns:

  1. sce le contribut de fić paié ćina chël momënt va sura le sis porcënt dl imprëst a fić basc vëgn le contribut smendrì ćina al sis porcënt;
  2. sce le contribut de fić paié ćina a chël momënt é sot al sis porcënt spo vëgn le contribut paié inant tla medema mosöra.

(3)  Dala norma dl coma 1 vëgnel stlüt fora i imprësć ipotecars che à, tl momënt dla jüda en forza de chësta lege, na dorada restënta de manco de trëi agn.

(4)  Por i imprësć tuć sö pro Istitut de credit fondiar dla Regiun Trentin-Südtirol mëss les domandes por la trasformaziun dl contribut de fić te n contribut costant gnì dades jö tla banca nominada chilò dessura o a so suzessur y ares gnarà menades inant dales banches instësses ala Repartiziun provinziala por le frabiché abitatif por l’aprovaziun. L’aprovaziun dles domandes vëgn fata jon do l’ordinn cronologich de süa presentaziun.

(5)  Sce por la costruziun, la cumpra o la recuperada de n’abitaziun che é proprieté de de plü porsones él gnü conzedü n contribut de fić mëss la domanda gnì sotescrita da düć i comproprietars.

(6)  Les desposiziuns aladô di comesc 1, 2 y 3 vëgn aplicades inće tl caje de estinziun dan tëmp di imprësć por chi che le contribut de fić vëgn paié diretamënter ala porsona benefiziada aladô dl articul 7/ter dla lege provinziala di 2 d’aurì 1962, nr. 4 che valô dan la jüda en forza de chësta lege. Te chësc caje mëss la domanda gnì fata diretamënter ala Repartiziun provinziala por le frabiché abitatif.

(7)  Les desposiziuns aladô di comesc 1, 2, 4, 5 y 6 vëgn inće aplicades ai imprësć por la recuperada convenzionada de abitaziuns aladô dl articul 24, coma 1 dla lege provinziala di 25 de novëmber 1978, nr. 52 che valô dan chësta lege.

(8)  Por les porsones che à presentè domanda dan la jüda en forza de chësta lege por l’estinziun dan tëmp dl imprëst aladô dl articul 7/quinquies dla lege provinziala di 2 d’aurì 1962, nr. 4, injuntè dal articul 10 dla lege provinziala di 16 de novëmber 1988, nr. 47, y spo dedô mudé dal articul 9 dla lege provinziala di 9 d’agost 1990, nr. 18, vel la regolamentaziun da denant.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionA
ActionActionb) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13
ActionActionNormes generales
ActionActionComisciun provinziala de verda sura le frabiché abitatif alisiré    
ActionActionIstitut por le frabiché sozial
ActionActionIntervënć d’emergënza te caji de catastrofes naturales
ActionActionProvedimënć por caji soziai gravënć
ActionActionContribuć por fà sö, cumprè y recuperè abitaziuns por le bojëgn primar de n’abitaziun
ActionActionAlisiramënć por la recuperada convenzionada
ActionActionAcuisiziun, assegnaziun y finanziamënt di terac por le frabiché abitatif alisiré
ActionActionContribuć de n iade por la costruziun de abitaziuns popolares
ActionActionAiüt finanziar por l’abitaziun
ActionActionContribuć por la realisaziun de laûrs por superè impedimënć architetonics y por adeguè l’abitaziun ala porsona cun handicap
ActionActionContribuć ales cooperatives de garanzia
ActionActionAssegnaziun en afit dles abitaziuns dl frabiché sozial
ActionActionAssegnaziun d’abitaziuns a porsones zënza n tët
ActionActionZesciun en proprieté de abitaziuns dl IPFS
ActionActionDesposiziuns desvalies
ActionActionNormes transitores y finales
ActionActionArt. 134 (Desposiziuns finanziares)
ActionActionArt. 135 (Amisciun dles domandes presentades dan la jüda en forza dla lege)
ActionActionArt. 136 (Norma transitora pro l’articul 9)
ActionActionArt. 137 (Norma transitora pro l’articul 22)
ActionActionArt. 138 (Norma transitora pro l’articul 45)
ActionActionArt. 139 (Norma transitora pro l’articul 46)
ActionActionArt. 139/bis (Norma transitora pro l’articul 49)
ActionActionArt. 140 (Norma transitora pro l’articul 50)
ActionActionArt. 141 (Norma transitora pro l’articul 52)
ActionActionArt. 142 (Norma transitora pro l’articul 58)
ActionActionArt. 142/bis (Normes transitores pro l’articul 62)   
ActionActionArt. 143 (Norma transitora pro l’articul 65)    
ActionActionArt. 144 (Norma transitora pro l’articul 71)
ActionActionArt. 145
ActionActionArt. 146 (Norma transitora pro l’articul 89)
ActionActionArt. 147 (Norma transitora pro l’articul 91)
ActionActionArt. 148 (Mosöres a bëgn dl grup linguistich ladin)  
ActionActionArt. 149 (Norma transitora pro l’articul 32 dla lege provinziala di 20 d’agost 1972, nr 15)
ActionActionArt. 150 (Tratativa nöia o estinziun dan tëmp de imprësć ipotecars)
ActionActionArt. 151 (Abrogaziun de normes)
ActionActionc) Lege Provinziala di 17 de setëmber dl 2013, n. 14
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionAction*
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich