In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 131)
Ordinamënt sön le frabiché abitatif alisiré 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. nr. 1 pro le B.O. di 12 de jenà 1999, n. 3.
2)
Por döta la l.p di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13 mëssel gní tut en conscidraziun l'art. 8 dla l.p. di 18 de merz dl 2016, n. 5.

Art. 26 (Tuta en afit de imobii por i recuperè)

(1)  Por realisé so program de costruziun po l’IPFS stlüje jö acordanzes cun i proprietars de imobii che va bun por recuperè abitaziuns; te chëstes acordanzes se tràtera de tó en afit imobii por na dorada lungia y de realisé laûrs de recuperada. Les spëises albüdes por la recuperada po gnì completamënter o en pert compensades cun le cost dl afit, conscidran la dorada dl contrat d’afit.

(2)  I contrać d’afit stlüć jö aladô dl coma 1 mëss avëi na dorada de almanco 20 agn.

(3)  I contribuć preodüs ti articui 71 y 73 por la recuperada convenzionada d’abitaziuns vëgn conzedüs al proprietar y paià fora a so inom y sön so cunt al IPFS.

(4)  Por realisé sü programs de costruziun é l’IPFS autorisé a cumprè o a tó en afit por la dorada de almanco 20 agn frabicać tacà al lian de destinaziun de strotöra d’alberch. Sön la basa dl contrat de cumpra o d’afit toma chësc lian de destinaziun de dërt. Cun la registraziun tl liber fondiar dl dërt de proprieté a bëgn dl IPFS o cun l’anotaziun dl contrat d’afit vëgnel straihé l’anotaziun dl lian de destinaziun a strotöra d’alberch.36) 

36)
Le coma 4 é gnü metü pormez dal art. 3 dla L.P. di 10 d’agost 2001, nr. 8.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII II – Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII VII – Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI XVI – Cumerz
ActionActionXVII XVII – Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII XXII – Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV XXV – Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Urbanistica
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV XXXIV – Trasporc
ActionActionXXXV XXXV – Istruzion
ActionActionXXXVI XXXVI – Patrimone
ActionActionXXXVII XXXVII – Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionA
ActionActionb) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13
ActionActionNormes generales
ActionActionComisciun provinziala de verda sura le frabiché abitatif alisiré    
ActionActionIstitut por le frabiché sozial
ActionActionArt. 11 (Natöra y funziuns)  
ActionActionArt. 12 (Organns)
ActionActionArt. 13 (Consëi d’aministraziun)
ActionActionArt. 14 (Le Presidënt)
ActionActionArt. 15 (Consëi de control)
ActionActionArt. 16 (Nominaziun y scomposiziun dl Consëi d’aministraziun y dl Consëi de control)
ActionActionArt. 17 (Direziun dl IPFS)
ActionActionArt. 18 (Contabilité dl IPFS)
ActionActionArt. 19 (Verda sura l’IPFS)
ActionActionArt. 20 (Publicaziun y esecutivité dles deliberaziuns)
ActionActionArt. 21 (Comisciun tecnica dl IPFS)
ActionActionArt. 22 (Programs de costruziun dl IPFS)   
ActionActionArt. 22/bis  
ActionActionArt. 22/ter (Azeleraziun di programs de costruziun)   
ActionActionArt. 23 (Tuta en afit de cuartiers da pert dl IPFS)
ActionActionArt. 23/bis (Barat de abitaziuns)
ActionActionArt. 24 (Afitanza de cuartiers a d’atri ënć)
ActionActionArt. 25 (Responsabilité dl IPFS)
ActionActionArt. 26 (Tuta en afit de imobii por i recuperè)
ActionActionArt. 27 (Contribuć al IPFS)
ActionActionArt. 28 (Cosć ametüs por i programs de costruziun dl IPFS)   
ActionActionArt. 29 (Cumpra de abitaziuns alisirades manaciades da venüda sforzada)  
ActionActionArt. 29/bis (Cumpra de abitaziuns)
ActionActionIntervënć d’emergënza te caji de catastrofes naturales
ActionActionProvedimënć por caji soziai gravënć
ActionActionContribuć por fà sö, cumprè y recuperè abitaziuns por le bojëgn primar de n’abitaziun
ActionActionAlisiramënć por la recuperada convenzionada
ActionActionAcuisiziun, assegnaziun y finanziamënt di terac por le frabiché abitatif alisiré
ActionActionContribuć de n iade por la costruziun de abitaziuns popolares
ActionActionAiüt finanziar por l’abitaziun
ActionActionContribuć por la realisaziun de laûrs por superè impedimënć architetonics y por adeguè l’abitaziun ala porsona cun handicap
ActionActionContribuć ales cooperatives de garanzia
ActionActionAssegnaziun en afit dles abitaziuns dl frabiché sozial
ActionActionAssegnaziun d’abitaziuns a porsones zënza n tët
ActionActionZesciun en proprieté de abitaziuns dl IPFS
ActionActionDesposiziuns desvalies
ActionActionNormes transitores y finales
ActionActionc) Lege Provinziala di 17 de setëmber dl 2013, n. 14
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionAction*
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich