In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 131)
Ordinamënt sön le frabiché abitatif alisiré 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. nr. 1 pro le B.O. di 12 de jenà 1999, n. 3.
2)
Por döta la l.p di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13 mëssel gní tut en conscidraziun l'art. 8 dla l.p. di 18 de merz dl 2016, n. 5.

Art. 19 (Verda sura l’IPFS)

(1)  Chëstes deliberaziuns dl IPFS mëss gnì sotmetüdes al control de legitimité da pert dla Junta provinziala:

  1. i regolamënć;
  2. l’ordinamënt di ofizi y la strotöra di sorvisc;
  3. le bilanz de previjiun y les variaziuns relatives;
  4. le cunt consuntif;
  5. le regolamënt dl personal y les acordanzes de setur cun les mudaziuns relatives;
  6. les convenziuns danter l’IPES y i atri ënć;
  7. l’assunziun de imprësć;
  8. l’indenisaziun d’inćiaria che ti speta al Presidënt, al Vizepresidënt y ai atri comëmbri dl Consëi d’aministraziun y dl Consëi de control.

(2)  Por ći che reverda les atres deliberaziuns ti mëna l’IPFS la lista corespognënta ala Junta provinziala tl tëmp de set dis dala data dla deliberaziun. Sce la Junta provinziala se damana les deliberaziuns singules ti mësseres gnì menades tl tëmp de chinesc dé dala recioiüda dla domanda. Implü mëss l’IPFS ti menè na copia dles ates damanades ala Junta provinziala tl tëmp de chinesc dé dala recioiüda dla domanda dla Junta. Implü à le Consëi d’aministraziun le podëi de sotmëte ala Junta provinziala de süa scomenciadia deliberaziuns por le control de legitimité.

(3)  Tl tëmp de 30 dis dala data dla recioiüda po la Junta provinziala anulè les deliberaziuns che violëia les leges, i regolamënć o le statut dl IPFS sciöche inće les deliberaziuns che va cuntra i interesc dl IPFS o dla Provinzia. Por les deliberaziuns che reverda regolamënć y por mudaziuns eventuales é chësc terminn fissé cun 60 dis.

(4)  La Junta provinziala mëna n comissêr aposta por ademplì i ać d’oblianza por lege o por ti jì do ai impëgns surantuć te na manira varënta sce i organns ordinars che é gnüs invià plü iadi a fistidié é tardis o trascurëia sü dovëis.

(5)  Les deliberaziuns aladô dl coma 1, che reverda le bilanz y sües variaziuns, é esecutives sce la Junta provinziala ne formulëia nia l’anulamënt anter le terminn pretlusif de 60 dis por ći che reverda le bilanz, y de 30 dis por ći che reverda les variaziuns relatives. Chisc terminns pëia ia dala data de recioiüda.

(6)  Ann por ann ti dà l’IPFS cunt ala Junta provinziala, anter i terminns da ëra stabilis cun deliberaziun, dla situaziun d’atuaziun di programs de costruziun inće por ći che reverda les spëises portades y i resultać arjunć.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII II – Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII VII – Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI XVI – Cumerz
ActionActionXVII XVII – Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII XXII – Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV XXV – Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Urbanistica
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV XXXIV – Trasporc
ActionActionXXXV XXXV – Istruzion
ActionActionXXXVI XXXVI – Patrimone
ActionActionXXXVII XXXVII – Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionA
ActionActionb) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13
ActionActionNormes generales
ActionActionComisciun provinziala de verda sura le frabiché abitatif alisiré    
ActionActionIstitut por le frabiché sozial
ActionActionArt. 11 (Natöra y funziuns)  
ActionActionArt. 12 (Organns)
ActionActionArt. 13 (Consëi d’aministraziun)
ActionActionArt. 14 (Le Presidënt)
ActionActionArt. 15 (Consëi de control)
ActionActionArt. 16 (Nominaziun y scomposiziun dl Consëi d’aministraziun y dl Consëi de control)
ActionActionArt. 17 (Direziun dl IPFS)
ActionActionArt. 18 (Contabilité dl IPFS)
ActionActionArt. 19 (Verda sura l’IPFS)
ActionActionArt. 20 (Publicaziun y esecutivité dles deliberaziuns)
ActionActionArt. 21 (Comisciun tecnica dl IPFS)
ActionActionArt. 22 (Programs de costruziun dl IPFS)   
ActionActionArt. 22/bis  
ActionActionArt. 22/ter (Azeleraziun di programs de costruziun)   
ActionActionArt. 23 (Tuta en afit de cuartiers da pert dl IPFS)
ActionActionArt. 23/bis (Barat de abitaziuns)
ActionActionArt. 24 (Afitanza de cuartiers a d’atri ënć)
ActionActionArt. 25 (Responsabilité dl IPFS)
ActionActionArt. 26 (Tuta en afit de imobii por i recuperè)
ActionActionArt. 27 (Contribuć al IPFS)
ActionActionArt. 28 (Cosć ametüs por i programs de costruziun dl IPFS)   
ActionActionArt. 29 (Cumpra de abitaziuns alisirades manaciades da venüda sforzada)  
ActionActionArt. 29/bis (Cumpra de abitaziuns)
ActionActionIntervënć d’emergënza te caji de catastrofes naturales
ActionActionProvedimënć por caji soziai gravënć
ActionActionContribuć por fà sö, cumprè y recuperè abitaziuns por le bojëgn primar de n’abitaziun
ActionActionAlisiramënć por la recuperada convenzionada
ActionActionAcuisiziun, assegnaziun y finanziamënt di terac por le frabiché abitatif alisiré
ActionActionContribuć de n iade por la costruziun de abitaziuns popolares
ActionActionAiüt finanziar por l’abitaziun
ActionActionContribuć por la realisaziun de laûrs por superè impedimënć architetonics y por adeguè l’abitaziun ala porsona cun handicap
ActionActionContribuć ales cooperatives de garanzia
ActionActionAssegnaziun en afit dles abitaziuns dl frabiché sozial
ActionActionAssegnaziun d’abitaziuns a porsones zënza n tët
ActionActionZesciun en proprieté de abitaziuns dl IPFS
ActionActionDesposiziuns desvalies
ActionActionNormes transitores y finales
ActionActionc) Lege Provinziala di 17 de setëmber dl 2013, n. 14
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionAction*
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich